Budyšin (UM/SN). Z bohatym poskitkom startuje wólnočasna zabawa do lětnich prózdnin. 36 zarjadnišćow z cyłeho regiona, wot Běłeje Wody hač do Kamjenca, wot Wojerec do Žitawy, je zhromadnu syć wutworiło. Najmłódši sobustaw je krosnowanski park při Budyskim spjatym jězoru, kotryž bě loni w septembrje najprjedy raz na probu wotewrěł. Mjeztym tam z połnej paru dźěłaja.

dale čitać…
srj., 28. junija 2017

Njedawno wotmě so mjezynarodne zetkanje Syće młodych akademikarjow- sorabistow w Budyskim Serbskim instituće. 21 referentow je tam wo swojich slědźenjach rozprawjało. Někotre z nich chcemy w małym serialu předstajić.Wot lońšeho skutkuje dr. Lubina Malinkowa jako wědomostna sobudźěłaćerka Drježdźanskeje techniskeje uniwersity ze Serbskim institutom w zhromadnym projekće „Serbowěda“. Zaměr jeje slědźenja je, žórła z archiwow Ochranowskeje bratskeje jednoty sorabistice spřistupnić a jich potencial za serbske stawizny pokazać. Su to dźeniki, listy, rozprawy a po ličbje wjace hač 500 žiwjenjoběhow Serbowkow a Serbow.

srj., 28. junija 2017

Sokoł Ralbicy/Hórki II– Nadrózna Hrabowka 1:0 (1:0)Zestawa domjacych: Měškank – M. Matka, T. Matka, Bogusz, Młynk, Jakubaš, Šěn, Čórlich, Serbin, Gerlich, J. MatkaZa wobaj cyłkaj bě hižo do koparskeje hry wšo zrjadowane: Nadrózna Hrabowka budźe tež přichodnu sezonu dale we wokrjesnej lize hrać, Sokoł Ralbicy/Hórki II zestupi. Přiwšěm stej sej wobaj kruće předewzałoj hrajnu dobu 2016/ 2017 z dobrym wukonom zakónčić.Rjenje bě, zo wobkedźbowaše poslednju partiju delanskich koparjow tónraz tójšto přihladowarjow. Wopyt z čěskeho městačka Spálené Poříčí bě drje hodźinu do toho Ralbicy wopušćił, ale tójšto wjesnjanow wosta při sportnišću, zo bychu rezerwu Sokoła podpěrali. Ta měješe tež lěpši start a wuhra sej dobre šansy. Jurij Matka, Markus Serbin a Handrij Jakubaš pak je njewužiwachu. Tónle brach wšak bě so tež přez cyłu sezonu ćahnył. Hakle w 44. min. docpě Serbin po dobrej kombinaciji z Matku 1:0.Po połčasu so hra wosłabi, Ralbičenjo pak snadny předskok derje zakitowachu. Jeničce po třoc ...

srj., 28. junija 2017

W Braniborskim krajnym sejmje je wčera wječor frakcija Lěwicy zhromadnje z Choćebuskej Serbskej kulturnej informaciju Lodku na chódbje frakcije dwójnu wustajeńcu wotewrěła. Wobě přehladce wěnujetej so wšědnemu dnjej Serbow w Braniborskej. Nimo wustajeńcy „Serbski dom“ pokazuja w dalšej twórby delnjołužiskich wuměłcow wo žiwjenju Serbow w swojim namrětym sydlenskim rumje. Nimo předsydy Domowiny Dawida Statnika porěčeštej k wotewrjenju mjez druhim tež mjeńšinowopolitiska rěčnica braniborskeje Lěwicy Anke Schwarzenberg a nawodnica Lodki Milena Stockowa (wotlěwa). Foto: Jan Langehein

srj., 28. junija 2017

Koncertuja pod lipuChoćebuz. 22. komorny koncert pod lipu wotměje so jutře, štwórtk, w 17 hodź. na dworje Choćebuskeho Serbskeho domu na Bebelowej 82. Šulerki a šulerjo Choćebuskeho konserwatorija předstaja program na swojich instrumentach. Zastup­ je darmotny.Socialne poradźowanjeBudyšin. Prawiznik a zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Hajko Kozel (Lěwica) přeproša pjatk, 30. junija, na darmotne socialne poradźowanje. Zhromadnje z prawiznikom Gregorom Janikom, kiž je w socialnym prawje wosebje wobhonjeny, pomha wón w socialnych prašenjach často jewjace so problemy rozrisać. Poradźowanje budźe wot 13 do 15 hodź. w běrowje Lěwicy na Šulerskej 10 w Budyšinje a wot 16 do 17 hodź. w Biskopičanskim domje Ludoweje solidarity (Stiftstraße). Termin dojednać móža sej zajimcy pod telefonowym čisłom 03591/ 31 89 904.

srj., 28. junija 2017

Budyšin (SN/MWj). Wot spočatka lětnich prózdnin Budyska turistiska informacija wobydlerjam poskića, zo móža so na swojej dowolowej jězbje z wosobinskim „pósłancom“ stać a w cuzbje za swoje rjane město wabić. Informaciske pakćiki wo měsće a regionje su w turistiskej informaciji na Hłownym torhošću přihotowane. Tam móža sej zajimcy tajke darmotnje wotewzać, zo bychu je swojim hosćićelam w dowolu přepodali. Štóž zajimy hosćićela hižo trochu bliže znaje, móže swój pakćik z dalšimi brošurkami wudospołnić dać. Pućowanske karty maja tam runje tak kaž karty za kolesowanje a wjele dalšeho.We wosebitym pakćiku zapřijate su na kóždy pad pohladnica wo Budyšinje, lětny plan zarjadowanjow w měsće a dowolowy magacin za Hornju Łužicu. W nim prezen­tuje so turistiski poskitk za wšón region. Rady poradźuja sobudźěłaćerjo turistiskeje informacije tež nastupajo hóstne dariki. A štóž chce w dowolu na wose­bite wašnje na to skedźbnić, zwotkel pochadźa,­ njech wobleče so Budyski T-shirt­ abo zlěpi sej wotpow ...

srj., 28. junija 2017

Dźěłarnistwo kritizuje „składnostne wopyty“ cłownikow na twarnišćachDrježdźany (SN/MkWj). Twarscy předewzaćeljo w Budyskim wokrjesu dyrbja dźeń a mjenje z tym ličić, zo cłownicy jich twarnišća přepruwuja. W cyłkownym wobłuku Drježdźanskeho hłowneho cłowneho zarjada­ su zastojnicy loni runje 388 twarskich zawodow kontrolowali. To je jědnaće procentow mjenje hač lěto do toho. Přirunujo z přepruwowanjemi, kotrež su hišće lěta 2014 přewjedli, je to samo 40procentowski spad, kaž industrijne dźěłarnistwo twar-ratarstwo-wobswět w nowinskej zdźělence informuje. Wuchodosakske industrijne dźěłarnistwo za twarstwo rěči w tym zwisku wo „njedostatkach při kontrolach“.

srj., 28. junija 2017

Radworska šula „Dr. Marja Grólmusec“ bu 1926 jako wjesna šula załožena, do kotrejež přewažnje dźěći serbskeho pochada chodźachu. W samsnym šulskim twarjenju wuknjechu mjeztym generacije dźěći z Radworja a wokoliny. Wot časa politiskeho přewróta je Brigita Grundmannowa zakładnu šulu nawjedowała a bu kónc šulskeho lěta 2016/2017 na wuměnk rozžohnowana. Jeje najlubše městno na šuli bě mjez dźěćimi.Na Radworskej zakładnej šuli skutkowaše minjene šulske lěto 15 wučerkow. A wuknyło je tam 168 dźěći 1. do 4. lětnika, mjez nimi mnohe z němskorěčnym pozadkom. Wšitke pak su so na wučbje serbšćiny wobdźělili. „Prócujemy so wšitkich šulerjow we woběmaj rěčomaj derje kubłać. To je naš prěni zaměr. Dokelž maja šulerjo wšelake wuměnjenja je wažne wědźeć zo něšto wosebje derje móža. Tak je ‚šula pod słóncom‘, hesło našeho dźěła“, Brigita Grundmannowa wuzběhnje.Koncepciju 2plus zwoprawdźić

srj., 28. junija 2017

Praha (ČŽ/K). Noweho awstriskeho prezidenta Alexandera Van der Bellena, kiž bě póndźelu nawječor na swój prěni wopyt Čěskeje z ćahom do Prahi dojěł, je čěski prezident Miloš Zeman wčera w swojim sydle na hrodźe witał. Hłowje wobeju statow diskutowaštej wo wzajomnych inwesticijach, hospodarskich poćahach, dotwarje awtodróhi mjez Prahu a Wienom resp. Linzom kaž tež wo železniskich zwiskach a nic naposledk wo migraciskej krizy. Wobaj po tym napřećo nowinarjam zwurazništaj, zo staj sej skoro we wšěch temach dospołnje přezjednaj byłoj. Awstriski prezident wšak njezamjelča, zo wobsteja nastupajo atomowu energiju rozdźělne nahlady. Susodny kraj ma wulke starosće atomoweje milinarnje Temelín dla. Kaž Van der Bellen rjekny, je w Awstriskej konsens, zo „atomowa energija nima přichod“. Zeman praji: „Bych-li ja w swojim kraju alpske rěki měł, njebych drje tohorunja za atomowu energiju był.“ Wysoki hósć z Awstriskeje jednaše w běhu dnja tež z premierom Bohuslavom Sobotku. Popołdnju wobdźěli so na e ...

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Lětuši 12. mjezynarodny folklorny festwial "Łužica 2017" je zahajeny. Wčera so skupiny we wobłuku swjedźenskeho ćaha po Budyšinje kaž tež na zahajenskim programje předtsajichu. Tule namakaće někotre impresije wo zahajenju festiwala. Fota: SN/Maćij Bu