Załožba za serbski lud 25lětne wobstaće swjećiła

Choćebuz (SN/JaW). Samozrozumliwe wužiwanje hornjo- kaž delnjoserbšćiny w digitalnych medijach je jedyn z najwažnišich nadawkow našeho časa a přichoda. Tole zwěsći zapósłanc Sakskeho krajneho sejma a předsyda parlamentariskeje přirady Załožby za serbski lud Marko Šiman (CDU) w swojich postrownych słowach na swjatočnosći k 25lětnemu wobstaću załožby sobotu w Choćebuskim měšćanskim domje. „Čłonojo parlamentariskeje přirady budu tež přichodnje dźěło serbskich institucijow, towarstwow a załožby přewodźeć a pod­pěrać“, Šiman delnjoserbsce připowědźi. Wón bě so wědomje za „tu rěč rozsudźił, kotraž je najbóle wohrožena za přichodnu generaciju hi­žo dosć mocow njeměć“, za čož žněješe aplaws. Zdobom wón přitomnym přiwoła: „Dyrbimy wjac energije nałožić, zo bychmy njesměrnje ćežki a kruty wukon załožby ze wšědnym žiwjenjom w pěstowarnjach a na šulach zwjazali. Budźemy znowa rozmyslować dyrbjeć, hewak so tole njeporadźi.“

dale čitać…
póndź., 24. oktobera 2016

Kufa chcyła přichodnje kóžde lěto nazymski koncert sobu wuhotowaćWojerecy (SN/JaW). Prěni nazymski koncert w nowym Wojerowskim wobydlerskim centrumje Piwarska hasa 1 je so poradźił. To je facit, kotryž sćahnychu hišće wčera sobudźěłaćerka Załožby za serbski lud a zamołwita za nazymske koncerty Marija Swierczekowa, regionalna rěčnica Domowiny za Wojerowski region Christina Šołćina kaž tež wjacori hosćo. Muska spěwna skupina Přezpólni a hudźbnicy su ze swojimi poskićenjemi publikum w poprawnym zmysle słowa zahorili.

póndź., 24. oktobera 2016

Sokoł Ralbicy/Hórki– TSV 1920 Połčnica 5:0 (3:0)Zestawa domjacych: Ch. Gloxyn – Matka, B. Bjeńš, Schultz (77. Zynda), Rawš, Šewc, S. Bjeńš, D. Gloxyn, Bejma, Korjeńk, DomaškaPo domjacej poražce přećiwo Kulowej a remisu w Großröhrsdorfje chcychu koparjo Sokoła Ralbicy/Hórki skónčnje zaso tři dypki žnjeć. W minjenymaj domjacymaj hromaj přećiwo Połčnicy bě so jim to tež z kanterowym dobyćom poradźiło. A tajke su wčera znowa swjećili, wšako steješe po 90 mjeńšinach 5:0 za hosći­ćela.Po rjanej kombinaciji přez Dennyja Gloxyna, Tomaša Bejmu a Pětra Domašku docpěchu domjacy w 14 min. nawjedowanje. Nětko pak mějachu hosćo swojej najlěpšej móžnosći cyłeje partije. Najprjedy znješkódni Chrystof Gloxyn wólny kop z 25 metrow hišće na liniji, krótko na to dźěše bul snadnje pódla wrotow. Delanscy hrajerjo pak hru kontrolowachu a po poł hodźinje na 2:0 zwyšichu. Fabian Korjeńk běše po dalšej rjanej kombinaciji třělc. Jako so wšitcy hižo na połčas nastajichu, steješe znowa Korjeńk na prawym městnje a ...

póndź., 24. oktobera 2016

Francoska policija je dźensa započała, lěhwo ćěkancow njedaloko sewjerofrancoskeho Calaisa rumować. Migranća běchu namołwjeni so registrować dać, zo móhli jich na druhe lěhwa w kraju rozdźělić. Při tym nastachu dołhe rynki čakacych. Minjenu nóc bě tam k zražkam mjez migrantami a policiju dóšło. W ilegalnym lěhwje, kotrež mjenuja „dźungl“, žiworješe na kóncu něhdźe­ 6 500 ludźi w nadźiji, zo móža do Jendźelskeje twochnyć. Foto: dpa/Emilio Morenatti

póndź., 24. oktobera 2016

Štó chce knihi wotbyć?Kamjenc. Towarstwo přećelow a spěchowarjow Muzeja zapadneje Łužicy chce lětsa znowa we wobłuku Kamjenskeho adwentneho spectaculuma knižne čaporowe wiki přewjesć a tak pjenjezy za muzej zběrać. Štóž chce tam swoje hižo njewužiwane knihi darmotnje wotbyć, móže je hač do 2. decembra wšědnje (nimo póndźele) w bibliotece Muzeja zapadneje Łužicy wotedać.Wuchowarjo rěče přeprošejaBudyšin. Přichodne zarjadowanje Budyskeho kluba wuchowarjow rěče jutře, wutoru, w 19 hodź. w Budyskim hosćencu Sprjewina pensija budźe literarno-hudźbneho razu. Pod hesłom „120 lět Friedrich Hollaender“ wustupitaj dr. Albrecht a Bärbel Balzer ze Žitawy. Zajimcy su witani, zastup je darmotny.

póndź., 24. oktobera 2016

Zašo hač předwidźane su w nocy na njedźelu party w Budyskim Centeru na Žitnych wikach skónčili. Tam bě něchtó smjerdźatu maćiznu wusypnył, tak zo mějachu někotři wopytowarjo problemy při dychanju. Něhdźe 1 300 wopytowarjow dyrbješe­ na to twarjenje wopušćić. Wjacore wosoby ambulantnje zastarachu. Policija móžeše někotre slědy zawěsćić a nětko přepytuje, wo kotru­ maćiznu so jedna. Pokiwy swědkow přijimuje pod telefonowym čisłom 0359/1 35 60. Foto: Christian Essler

póndź., 24. oktobera 2016

Daimler w Kamjencu zaměrnje dale inwestuje. Za rozšěrjenje twornje accumotive, kotraž baterije za jězdźidła zhotowja, nałoža 500 milionow eurow. Dźensa su twarnišćo oficialnje zahajili.

póndź., 24. oktobera 2016

„W našich towarstwach ma knježić dobry duch“, zwurazni Jurij Špitank njedawno na žurli Serbskeho domu w Budyšinje, dźakujo so w mjenje lawreatow Myta Domowiny a čestneho znaješka narodneje organizacije. A tele słowa sedźachu! Štóž jeho znaje, wě, zo wusměrja wón wot młodych lět swoje wobšěrne čestnohamtske skutkowanje jako spěchowar cyrkwinskeho žiwjenja w Serbach a jako horliwy narodowc po tejle zasadźe. Wčera, njedźelu, woswjeći wón w nahladnym swójbnym a přećelskim kruhu sydomdźesate narodniny.Jurij Špitank pochadźa ze znateje burskeje swójby w Zejicach. Po wuchodźenju Chróšćanskeje šule zabsolwowa zwědawy šuler tohorunja Srjedźnu šulu w Pančicach, štož njebě tehdy hišće samozrozumliwe. Na to nawukny w Chrósćicach pola mištra Hórbanka powołanje elektroinstalatera. Slědowachu lěta powołanskeho dźěła předewšěm w zawodach w Pančicach a Prěčecach. W mjezyčasu wukonješe wón tež winowatostnu słužbu we wójsku. Jako mišter załoži sej hižo za čas NDR doma w Zejicach swójsku firmu z wobchodom ...

póndź., 24. oktobera 2016

Sobotny fachowy dźeń 2plus w Chróšćanskej „Jednoće“ bě wuspěšny. Škoda, zo njeběchu starši a zastupjerjo komunow přeprošenje chutnje dosć brali a njejsu so wobdźělili. Derje, zo su mnozy wučerjo zdobom tež starši. Někotři wědźachu tuž w dwójnej róli derje wustupować. Što pak bě z wjesnjanostami, nošerjemi serbskich a dwurěčnych šulow? Dwaj běštaj so zamołwiłoj. A dalši? Runje za nich by wažne było wo digitalizaciji wučby a tuchwilu wuwiwacych so wuwučowanskich a wu­knjenskich srědkach w serbskej rěči so wobhonić. Zwjazkowe ministerstwo za kubłanje a wědomosć sej žada, wuknjenje z pomocu digitalnych srědkow zesylnić, a připowědźa za to financnu podpěru. Załožba za serbski lud a Rěčny centrum WITAJ­ z dalšimi partnerami na tajkich poskitkach­ dźěłaja a budu wo tym dale informować. Tole měli šulscy nošerjo wužiwać.­ Milenka Rječcyna

nawěšk