Prózdninski modus hdys a hdys přetorhnyć

Wodowe Hendrichecy (SN/BŠe). W prózdninach swoju hłójčku trochu napinać a tole z modernymi medijemi zwjazać steješe wčera na planje rěčneho lěhwa Serbskeho šulskeho towarstwa we Wodowych Hendrichecach. Tam organizowaše Michał Cyž tak mjenowany geocaching. Prózdninarjo, rozrjadowani do skupin, mějachu z pomocu digitalnych nastrojow a koordinatow nadawki na cyłkownje třinaće stacijach spjelnić. „Dźěći móža tu swój prózdninski modus raz přetorhnyć“, rjekny Cyž. K tomu je sej tež wón hłójčku łamał a kreatiwne nadawki přihotował. Na stacijach su dźěći na přikład wšelake elementy kaž wodu, drjewo abo metal kombinowali, zo bychu nadawki skónčnje spjelnili. Nimo ručneho dźěła pak móžachu tež swójsku wumyslenu stawiznu jako film natočić. Swoju motoriku trenować móžachu na staciji sačkitykanja. Na kompjuteru měješe Michał Cyž motorisku hru přihotowanu. Z nadawkom pokład serbskeho krala namakać, spytaše organizator serbski kontekst zapřijeć.

dale čitać…

Ducy do piwarnje na Misionskim dworje w Lěskej rěka při durjach čakać. Muž a žona njesu z njeje sud a nastroje k točenju piwa do awta. „To je w lětnim času nimale wšědnje tak. Ludźo sej sud kupja, zo bychu na swójbnych swjedźenjach měli wosebity regionalny napoj“, powěda piwarc Mirko Endt. Štóž nochce swoju chmjelowu brěčku doma pić, móže sej ju w pódlanskim abo wjacorych Drježdźanskich hosćencach słodźeć dać.

dale čitać…
srj., 27. julija 2016

Budyšin (SN). „Lizka wjaza kózlika“ rěka nowa dźěćaca kniha, kotraž je wčera w Ludowym nakłdanistwje Domowina wušła. Měrka Mětowa wěnuje so we wobrazowej knižce temje, z kotrejž su tež dźěći dźeń a časćišo konfrontowane – swoje zwučene městno w mjezyčło­wjeskich poćahach spušćić a nowe namakać. Po tym zo je awtorka knize za starše dźěći spisała, wěnuje so wona nětko dźěćom prěnjeje čitanskeje staroby a młódšim. Ilustracije je Cleo-Petra Kurze zhotowiła. Nowostka hodźi so tež jako darik šulskim nowačkam.

srj., 27. julija 2016

Wot hrajneje doby 2017/2018 změjemy w kopańcy juniorow na małym polu młodźiny D, E a F nimale hižo rewolucisku změnu. Cyłe lěta njesmědźeše wrotar bul z rukow direktnje přez srjedźnu liniju třělić. Tež wotkopy dyrbjachu so před srjedźnej liniju wot druheho hrajerja přiwzać abo so jeho dótknyć. Jeli so to njesta, dyrbješe sudnik situaciju přetor­hnyć. W tajkich padach dawaše na wysokosći srjedźneje linije stajnje wólny kop za přećiwnika. Prawidło „Hraće přez srjedźnu liniju“ płaći jenož hišće w hrajnej dobje 2016/2017. Wot julija 2017 budźe při runje wopisanymaj situacijomaj město srjedźneje linije šěsnatka na tamnym boku hrajnišća magiska hranica. To rěka, zo smědźa so wotkopy a dołhe bule wrotarja nimale direktnje hač do přećiwniskich wrotow třělić! Bul pak dyrbi so wězo do tuteje „hranicy“ swójskeho abo přećiwniskeho hrajerja dótknyć – hewak dóstanje přećiwnik na wysokosći swójskeje šěsnatki wólny kop. Hižo w aktualnej dobje smědźa mustwa zhromadnje tole dojednać a raz wuspytać. Powš ...

srj., 27. julija 2016

Młodostni putnicy ze wšeho swěta su so wčera na hłownym torhošću Krakowa na młodźinskim festiwalu składnostnje zahajenja swětoweho zetkanja młodźiny z bamžom Franciskusom wobdźělili. Swjateho wótca wočakowachu w Krakowje dźensa popołdnju. Foto: dpa/Jacek Turczyk

srj., 27. julija 2016

Sportowy dźeń za dźěćiWojerecy. Prózdninske dźěći su jutře wot 14 do 17 hodź. na Wojerowsku dźěćacu a młodźinsku farmu přeprošene. Na sportowym dnju móža so wone při pohibowanskich hrach zabawjeć.Swójbna ekskurisjaKamjenc. W přirodźe móžeš jenož mało dźiwiny wobkedźbować. K tomu słušeja tež njetopyrje. Kamjenski Muzej zapadneje Łužicy, Elemetarij, přeprošuje wosebje swójby pjatk, 29. pražnika, w 19.30 hodź. pod hesłom „Hońtwjerjo w nocy“ na ekskursiju. Přizjewjenja su pod čisłom (03578) 7 88 310 móžne.Pućowanje po bahnuMichałki. Lubowarjo přirody su přichodnu sobotu na pućowanje po bahnu přeprošeni. Zeznaće Dubrjenskeho bah­na so w 9 hodź. při hosćencu „Zum Mühlengrund­“ w Michałkach zahaji. Wudawki­ wučinjeja dwaj euraj.

srj., 27. julija 2016

Sernjančenjo móža so wjeselić, zo přistajeni Hórčanskeje Wehnertec dróhotwarskeje firmy k wjesnemu swjedźenjej, kotryž so tutón kónc tydźenja w delanskej wsy wotměje, dźěła při ponowjenju mosta nad Klóšterskej wodu zakónča. Wjacore měsacy bě tale dróha přez Sernjany zawrjena a dyrbjachu wobchad po dlěšim wokołopuću přerjadować. Foto: Feliks Haza

srj., 27. julija 2016

Wot 25. junija su Wjenkec rěznistwo w Budyšinje renowěrowali, dźensa předstaji šef Roman Wjenk (srjedźa) ponowjeny wobchod zjawnosći. Mjez hosćimi běštaj tež rězniski mišter Christoph Eichler z Rózborka (nalěwo), z kotrymž Wjenkecy hromadźe dźěłaja. Nětko maja dwanaće kwadratnych metrow wjace ruma za předań. Tuž móža kupcam wosebje wjace přikuskow poskićeć. Tež Violu Urban (naprawo) to wjeseli. Wjenkecy su tež jako spěchowarjo a podpěrarjo serbskich zarjadowanjow znaći. Foto: Carmen Schumann

srj., 27. julija 2016

Waršawa (dpa/SN). Wjetšina Polakow po najnowšich woprašowanjach wotpokazuje, ćěkancow přiwzać. Po tym so 66 procentow přećiwo tomu wupraja, ćěkancam z Bliskeho wuchoda abo Afriki zmóžnić, do Pólskeje přinć. Jenož 26 procentow by tole witało. Woprašowanje instituta CBOS bu wčera wozjewjene. Do teroristiskich nadpadow w Francoskej loni w nowembru bě połoženje hišće hinaše: Tehdy běše 57 procentow ludźi za to, ćěkancow z krizoweje kónčiny na wuchodźe Ukrainy přiwzać, 35 procentow pak přećiwo tomu.Najnowše teroristiske nadpady w Němskej widźi pólski nutřkowny minister Mariusz Blaszczak jako wuskutk wopačneje politiki ćěkancam napřećo. Politikar narodnokonserwatiwneje strony Prawo a sprawnosć (PiS) rjekny nowinarjam: „Njeje dwělow, zo su problemy, z kotrymiž so naši susodźa tuchwilu bědźa, wuslědk lětdźesatki trajaceje migraciskeje politiki, wuslědk multikulti-politiki, wuslědk toho, zo su migrantow z Bliskeho wuchoda a Afriki přijimali, kotřiž nochcedźa so do europskeje towaršnosće integro ...

nawěšk