Nazyma je čas žnjow a tak tohorunja za łužiskich rybarjow. Wosebite zarjadowanje – łužiske rybowe tydźenje – su turistikarjo dźensa oficialnje zahajili. Start žnjow pak woznamjenja tež za wikowarja rybow Christiana Welsa z Jaseńcy wjace dźěła. W jeho předawarni poskića Michaela Heinowa čerstwu kaž tež sušenu rybu a dalše słódne rybjace wudźěłki. Foto: SN/Maćij Bulank

Kartelowy zarjad EU za předań brunicoweje sparty zelenu swěcu dał

Budyšin. (SN/BŠe). Kartelowy zarjad Europskeje unije je wčera rozsudźił: Čěske předewzaće EPH smě łužisku brunicowu spartu koncerna Vattenfall přewzać a so tak z najwjetšim dodawaćelom energije w srjedźnej Europje stać. „Bychmy sej přeli, zo Vattenfall hižo žanu mazanu energiju njeprodukuje. EPH wobknježi nětko takrjec cyłkowne zmilinjenje wuhla­ na wuchodźe Němskeje“, měni krajny předsyda sakskeho wobswětoweho zwjazka BUND Felix Ekardt.

Mnohe prašenja wostanu přiwšěm dale njewotmołwjene. Jasne je, zo EPH wobchodnistwo hakle prawje přewozmje. „Sakske knježerstwo pak ma hižo nětko na to dźiwać, zo nowy mějićel financne rezerwy wutwori, z kotrymiž móže přez brunicowe hórnistwo nastate škody zarunać, kaž je tole we Wochožanskim hłownym zawodnym planje předpisane“, Ekardt wuswětla. Dotal njeměješe Vattenfall dopokazać, kelko rezerwow wutwori. To njeměło sakske knježerstwo pola noweho mějićela zapasć.

dale čitać…
pj., 23. septembera 2016

Čitanje dr. Tima Meškanka z knihi „Sorben im Blick der Staatssicherheit“ přiwabi wčera wječor wjace hač 60 zajimcow z města a ze serbskich wsow do Budyskeje Smolerjec kniharnje.Budyšin (SN/MiR). Nawodnica Smolerjec kniharnje Annett Šołćic skedźbni spočatnje na skutkowanje dr. Tima Meškanka jako wědomostnik, awtor a docent. Kniha je tele dny w Ludowym nakładnistwje Domowina wušła. Lektor Michał Nuk přepoda Meškankej awtorski eksemplar a přitomnych witajo zwurazni: „Smy zwěsćili, zo je tema wulki zajim wuwabiła. Z njej storčimy do dotal dosć njewobkedźbowaneho wobłuka stawiznow.“ To zwěsćištaj wonaj tež hižo dopołdnja na čitanju­ před maturantami na Budyskim Serbskim gymnaziju.Na wječornym zarjadowanju rysowaše Timo Meškank přičiny, čehodla bě knihu němsce napisał. Aktowy material je němski, tež dźěłowa rěč ministerstwa za statnu bjezstrašnosć (MfS) NDR bě němska. Nalistował je wón 132 inoficialnych sobudźěłaćerjow MfS kaž tež 44 operatiwnych postupowanjow přećiwo Serbam. ...

pj., 23. septembera 2016

Dumpery so wubědźujaW Baćonju wubědźuja so sobotu a njedźelu zaso dumperowcy a dorostowi piloća na liliputach. Sobotu přewjedu tam wot 11 do 12 hodź. kwalifikaciske běhi a wot 15 hodź. finalne běhi wo Němske dumperowe mišterstwa 2016. Wokoło 17 hodź. mytuja dnjowych dobyćerjow, wot 19 hodź. němskeho dumperoweho mištra a najlěpše mustwo lěta. Hódno­ćenje jednotlicow nawjeduja do poslednjeho běha Filip Kral (76 dypkow), Markus­ Donat a Frank Domš (wobaj 56 dypkow). Njedźelu wot 10 hodź. wotměja w Baćonju regionalne wubědźowanje a wot 14 hodź. popołdnjo za dźěći, kotrež móža so wězo tež z liliputami wubě­dźować.Wokoło Butroweje hory150 wobdźělnikow je so za jutřiši 16. běh wokoło Butroweje hory w Biskopicach přizjewiło. Sportowe towarstwo TV 1848 Biskopicy běh zarjaduje.Motocross na Kaponicy

pj., 23. septembera 2016

Jako su so před šěsć lětami w Ralbicach, Koćinje, delnich Sulšecach a Rakecach nimale w samsnym času dwójniki narodźili, bě to w Serbach mała sensacija. Dwójce je sej Předźenak dwójniki, sydom hólcow a holčku, a jich staršich na kofej přeprosył. Zašły króć bě to w meji 2013, jako dwójniki w Ralbicach, Sulšecach a Worklecach do pěstowarnje chodźachu.Dokelž pak su Christian a Frederic z Koćiny, Lena a Luis ze Sulšec, Cosimo a Caspar z Rakec kaž tež Ludwig a Richard z Ralbic mjeztym do šule zastupili, smy sej jich, ale tež jich staršich Carolu a Enrica Langec, Birgit a Jurja Suchec, Wiktoriju Brězanec a Chrystofa Bjarša, Marjanu a Stefana Dietrichec znowa do Pančic-Kukowa na bjesadu přeprosyli. Dźěći so na zetkanje wjeselachu, a wědźachu sej minjenu njedźelu popołdnju wjele powědać. Koćinske, Sulšečanske a Ralbičanske dwójniki wšak w Ralbicach hromadźe do šule chodźa. Rakečanskaj hólcaj drje we Worklecach wuknjetaj, staj pak k nim jara spěšnje zwisk namakałoj. ...

pj., 23. septembera 2016

Zwjazkowa zakitowanska ministerka Ursula von der Leyen (CDU) je dźensa njedaloko irakskeho města Erbil wojersku porjedźernju wopytała. Tam wukubłuja wojacy Zwjazkoweje wobory kurdiskich wojowarjow, jězdźidła a brónje wuporjedźeć. Dźěłarnju běchu z pomocu Němskeje natwarili. Von der Leyen, kotraž je tuchwilu k politiskim rozmołwam w Iraku, přilubi dalšu pomoc. Foto: dpa/Michael Kappeler

pj., 23. septembera 2016

Požohnuja zapřahiChrósćicy. Sekcija wěda a skutk Towarstwa Cyrila a Metoda přeproša lětsa znowa na wosebity nyšpor domchowanki z požohnowanjom konjacych zapřahow. Wón budźe njedźelu, 25. septembra, w 14 hodź. w Chrósćicach na łuce při Hatkach. Wšitcy su wutrobnje witani.K Dinarjecom pohladnyćNowoslicy. Po wobšěrnych twarskich dźěłach na Dinarjec ležownosći w Nowoslicach změja tam zajutřišim, njedźelu, wot 14 hodź. dźeń wotewrjenych duri. Wopytowarjo budu sej cateringowy wobłuk runje tak wobhladać móc kaž pensiju a swjedźensku bróžnju. Wot 14 hodź. poskića tam kofej a tykanc, w 15 hodź. přizamknje so domyswjećenje. Dr. Taste popołdnjo hudźbnje wobrubi. Za dźěći změja skakanski hród natwarjeny.Koncertuja w cyrkwi

pj., 23. septembera 2016

Móhłrjec kruće w serbskej ruce bě tele dny wječorne njebjo nad Radworjom. Wone pokazowaše so krótki čas módro-čerwjeno-běłe kaž serbska chorhoj. Štóž měješe runje fotoaparat při sebi, móžeše tónle motiw zapopadnyć a sej při tym snano mysleše, zo je Bóh tón Knjez najskerje tola Serb. Foto: Claudia Knoblochec

pj., 23. septembera 2016

Janek WowčerIntegracija, znamjo přećiwo namocy, wu­znaće přećiwo hidźe na cuzych a nowy jednaćel Domowiny – takle móhli po­dawki minjenych dnjow w Budyšinje a wokolinje skrótka wopisać. Někotryžkuli pak pytnje, zo něšto pobrachuje. Mějachmy dźě so tež z njerjanymi zjawami, kaž z prawicarstwom, namocu, diskusijemi wo nadpadach na serbskich młodostnych a njespokojacych wuslědkach přepytowanjow, z demonstracijemi po Budyšinje a ze skutkowanjom Serbow w statnej bjezstrašnosći NDR rozestajeć.Najhórše za mnje bě, kak bu nahladnosć Budyšina w zjawnosći znowa porjadnje wopancana a sprjewine město jako bruny blak do prawicarskeho róžka stłóčene. To boli! Hišće bóle, dokelž je Budyski wyši měšćanosta w telewiziji so zakitujo na to skedźbnjał, zo njeje wjetšina Budyšanow prawicarsce zmyslena. Tež čłowječi rjećaz wutoru wječor w měsće bě znamjo a wobkrućenje, zo su wobydlerjo města a wokolnych wsow wotewrjeni. Mnozy pak to hižo njesłyša, dokelž njeposkaja a tak bytostne přesłyša. ...

pj., 23. septembera 2016

Choćebuz (SN/MiR). Šula za delnjoserbsku rěč a kulturu Choćebuz swjeći tele dny žadny jubilej. Z konferencu póndźelu, 26. septembra, wot 15 hodź. na žurli Choćebuskeje radnicy chcetej šula a župa Delnja Łužica na to skedźbnjeć, zo přewjeduja so rěčne kursy delnjoserbšćiny mjeztym 65 lět. Dr. Pětš Šurman ze Serbskeho instituta přednošuje tam wo stawiznach tychle kursow.„Nadźijam so póndźelu na mnohich, kotřiž su so něhdy na jednym z kursow delnjoserbšćiny wobdźělili abo je na­wjedowali“, měni nawodnica kubłanišća Marja Elikowska-Winklerowa, „wosebje wćipna sym na tych, kotřiž su z Hornjeje do Delnjeje Łužicy přišli, zo bychu tule delnjoserbšćinu wuknyli. Wjacori z nich su so po kursu zaso do swojeje domizny nawróćili.“ Jara zajimuje so nawodnica šule za dopomnjenki wobdźělnikow a za dokumenty, kotrež móža ludźo tež do Choćebuskeho kubłanskeho zarjadnišća słać. Wšako je so tójšto originalnych wobrazow w běhu lět zhubiło abo zničiło. ...

pj., 23. septembera 2016

Waršawske knježerstwo wobstawa na swojej politice ćěkancam napřećoWaršawa. Pólske knježerstwo ma wuslědk wjerškoweho zetkanja Europskeje unije minjeny tydźen w słowakskej stolicy Bratislavje za „wulke dobyće“. Kraj njetrjeba so chłostanja EU bojeć, dokelž nochce žanoho ćěkanca do kraja pušćić. Ministerska prezidentka Beata Szydło bě tule raznu poziciju swojeho kraja we wobłuku Visegrádskeje štyrki, ke kotrejž słušeja tež Čěska, Słowakska a Madźarska, na konferency přesadźiła. Tamne kraje skupiny maja podobnu poziciju ćěkancam napřećo. Tež jim chłostanje njehrozy. Na wjeršku krizy ćěkancow dla bě EU wo tym rozmyslowała krajam, kotrež ćěkancow po jeje předstawach njepřiwozmu, pjenježne chłostanje napołožić. Šef Europskeje rady, bywši ministerski prezident Pólskeje Donald Tusk, w Bratislavje potwjerdźi, zo dyrbjało so „njekontrolowanemu prudej ćěkancow w Europje“ na kóždy pad zadźěwać.

nawěšk