70lětne wobstaće Domowinskeje skupiny a 250. narodniny Njepile swjećili

Rowno (SN/at). Ze zhromadnym swjedźenskim zarjadowanjom su čłonojo Rownjanskeje Domowinskeje skupiny a sobustawojo towarstwa Njepilic dwór pjatk wječor na Njepilic statoku w Rownom na 70 lět Domowinskeho skutkowanja we wsy zhladowali a 250. narodniny wuznamneho wjesnjana Hanza Njepile swjećili. Předsyda Domowiny Dawid Statnik přirunowaše w swojim postrowje prócowanja wo serbsku rěč Hanza Njepile z hižo wotemrětej drjewjanopołobšćinu we Wendlandźe. Skupinarjow wón namołwi, zo bychu „kluč za přichod dale kruće w horšći dźerželi“.

dale čitać…
póndź., 26. septembera 2016

Na wčerawšim swjedźenskim zarjadowanju Interkulturnych tydźenjow pod hesłom „Wšelakorosć město jednorosće“ w Budyskim Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle su wopytowarjo zajimawy a pisany program dožiwili.

póndź., 26. septembera 2016

17. raz su Lejnjanscy dumperowcy sobotu swójski běh wuhotowali, a prěni raz móžachu so woni w mustwowym hódnoćenju nad titulom němskeho mištra wjeselić. Filip Kral z Róžanta, Markus Donat z Lejna, Křesćan Grutka z Chrósćic, Maik Rupprecht z Hodźija a Daniel Rupprecht z Časec wudobychu sej lětsa najwjace dypkow za serbskich motorsportowcow na třoch kolesach. Najwjetši podźěl na dumperowej domchowance měještaj Filip Kral (96 dypkow), kiž sta so w Baćonju třeći raz za sobu z němskim dumperowym mištrom, a Markus Donat (72 dypkow). Wón měješe na domjacej čarje hišće móžnosć Krala w kónčnym hódnoćenju přesćahnyć.

póndź., 26. septembera 2016

Calais (dpa/SN). Francoski prezident François Hollande je na swojim wopyće w přistawnym měsće Calais připowědźił, zo tamniše lěhwo ćěkancow doskónčnje zawru. Knježerstwo chcyło „tónle puć hač do kónca hić“, Hollande dźensa rjekny. W lěhwje njedaloko přistawa, kotrež mjenuja „Calaiski dźungl“, žiwori něhdźe 7 000 ćěkancow w hětach a stanach. Stajnje zaso někotři z nich spytaja, na nakładne awta do směra na Wulku Britanisku zalězć. Hižo spočatk měsaca běchu připowědźili, zo lěhwo rumuja.Gerber: Brunica dale trěbnaPodstupim (dpa/SN). Braniborski hospodarski minister Albrecht Gerber (SPD) wočakuja po nastupje čěskeho inwestora EPH dołhodobnu perspektiwu za łužiske brunicowe jamy. „Češa su přeswědčeni, zo energijowa změna w Němskej wjele dlěje traje, hač sej to mnozy mysla. Tak wostanje brunica dale wubědźowanja- kmana“, praji Gerber dźensa w Berliner Zeitung. Nimo toho je brunica jako spušćomne a zapłaćomne energijowe žórło po lěće 2022 trěbna, hdyž poslednje jadrowe milinarnje w Němskej z ...

póndź., 26. septembera 2016

Wulki nawal knježeše sobotu w Budyskej tworni wagonotwarca Bombardier. Na wšě 6 000 ludźi je sej na dnju wotewrjenych duri składnostnje 170. róčnicy wobstaća zawoda moderne produkciske připrawy wobhladało. Na testowej čarje móžachu wopytowarjo z nowej tramwajku sobu jěć. Mjez zajimcami bě tójšto něhdyšich sobudźěłaćerjow zawoda. Foto: Carmen Schumann

póndź., 26. septembera 2016

Z prawom smětaj Dinarjec mandźelskaj na nowy a přijomny areal na swojej ležownosći hordaj być. Wjele ludźi je so tam wčera rozhladowało. Foto: Jan KralNowoslicy (JK/SN). Njeje lěpšeje mó­ž­nosće, swójske předewzaće abo nowosć wobchoda zajimcam předstajić hač z tym, zo daš jim a móžnym přichodnym kupcam na dnju wotewrjenych duri za kulisy pohladać. Tak přichwata wčera nahladna ličba zajimcow. Mjez nimi běchu tež swěrni přećeljo a wužiwarjo posłužbow znateho a připóznateho Dinarjec předewzaća w Nowoslicach. Andreja a Ludwig Dinarjec staj z prawom hordaj na to, štož běštaj zhromadnje z tójšto pomocnikami na nohi stajiłoj. Nimo pjeć hóstnych stwow za dwě wosobje, kotrež su zdźěla tež za zbrašenych wužiwajomne, je to rjana a přijomna zahroda, hdźež móža so dowolnicy a hosćo runje tak kaž wopytowarjo najwšelakorišich zarjadowanjow wokřewić a při rjanym haćiku w přijomnych křesłach sedźeć. Wo tym so mnozy z wčerawšich hosći sami­ přeswědčichu. Hóstne stwy su po najno­wšim standardźe wuhotowan ...

póndź., 26. septembera 2016

Štwórć lětstotka hižo angažujetej so Sakski krajny kuratorij we wjesnym rumje (SLK) a Miłočanski Křesćansko-socialny kubłanski skutk (CSB) na dobro wobydlerjow. Na dźensnišej jubilejnej róčnicy je tole wulka ličba hosći hód­noćiła.Pančicy-Kukow (SN/MiR). Na Čerwjenej žurli Pančičansko-Kukowskeho klóštra Marijineje hwězdy njezwosta ani městna, jako abatisa Philippa Kraft přitomnych, zastupjerjow krajneje a komunalneje politiki, hospodarstwa, kultury a kubłanja, witaše. Wšitcy rěčnicy dopominachu na žiwu dobu załoženja SLK a CSB a na jeju historiski wuznam. Zawjazanje wšitkich generacijow su runje tak hódnoćili kaž nadawk, wjesny rum wožiwić a so wo kubłanske naroki starać.

póndź., 26. septembera 2016

Kamjenska župa znowa kulturnu kermušku swjećiłaChrósćicy (SN/JaW). Z někotrymi překwapjenkami a nowosćemi wabješe župa „Michał Hórnik“ hosći na kermušu so­botu do Chróšćanskeje „Jednoty“. Ně­hdźe 200 ludźi bě přišło, byrnjež so ze zarjadowanjemi tón dźeń znowa kopiło, kaž županka Zala Cyžowa při witanju přispomni.Jedna z překwapjenkow bě, zo je prěni serbski dudlowar Beno Nowak wšitkich při zachodźe witał, hrajo znate serbske pěsnički. To pak njeběše jenička nowosć. K wječeri njesydachu pomfritki, rězk abo gulaš, ale słódne regionalne wudźěłki ze swinjorězanja, twaroh změšany z lanym wolijom, pomazki, butra a kisałe kórki. Kóždy hósć smědźeše so po swojej woli posłužować, štož sej mnozy jako dobru ideju pohosćenja chwalachu.

nawěšk