47. sezona Serbskopazličanskeho karnewaloweho towarstwa je so sobotu wječor z prěnim kapičkowym wječorom w Njebjelčanskej „Bjesadźe“ zahajiła. Rada jědnatkow, škričkowa garda a princowski por zaćahnychu k staroznatym zynkam na žurlu. Hosćo dožiwichu wotměnjawy program, za kotryž běchu karnewalisća zaso wjele prócy nałožili (hlej 4. stronu). Foto: A. Krječmarjowa

Financowanje wobnowjeneho Serbskeho muzeja Choćebuz dale njejasne

Choćebuz (SN/CoR). Pomału, ale krok po kroku přetwar Choćebuskeho Serbskeho muzeja postupuje. Tak su twarske naprawy, kotrež běchu loni w lěću planowane, hakle nazymu zahajili.

Spočatk minjeneho lěta bu muzej skónčnje zawrjeny – po tym zo běchu to hižo 2014 wotpohladali. Po wjace hač 20 lětach wobstaća bě trjeba, dom dokładnje modernizować. Tehdy so hišće nadźijachu, dom ze znowa koncipowanej stajnej wustajeńcu w lěće 2015 zjawnosći spřistupnić móc. Dyrbjachu pak twarski staw domu dokładnišo přepytować dać, štož je předewzaće podlěšiło. Wot lońšeho septembra pokazuja jako přechod w Choćebuskim měšćanskim wosebitu wustajeńcu z drohotnymi eksponatami ze Serbskeho muzeja pod hesłom „Zachowane drogotki – Bewahrte Kostbarkeiten“.

dale čitać…
póndź., 20. februara 2017

ST Kinspork/Łužnica– Sokoł Ralbicy/Hórki 0:3 (0:0)Zestawa hosći: Ch. Gloxyn – Lulak, Zynda, B. Bjeńš, Šewc, S. Bjeńš (80. Korch), D. Gloxyn, Wałda (87. J. Bjeńš), Matka (67. Materna), Kurjat, DomaškaPrěnju hru bjez trenarja dyrbjachu koparjo Sokoła Ralbicy/Hórki pola njepřijomneho a robustneho přećiwnika z Kinsporka/Łužnicy přetrać. Tak přewza narěč w kabinje Chrystof Gloxyn, kiž docpě ze swojej měrnej žiłku kóždeho hrajerja. Z połnej motiwaciju tuž započachu.

póndź., 20. februara 2017

Sobudźěłaćerjo Drježdźanskich techniskich posłužbow wotstronichu dźensa dopoł­dnja na Nowych wikach sakskeje stolicy transparent a chorhoj prawicarskoekstremistiskeho Identitarneho hibanja při skulpturje „Monument“, kotruž bě syriski wuměłc Manaf Halbouni stworił. Čłonojo wot wustawoškita wobkedźbowaneje skupiny běchu chorhoj rano připrawili, a to w interneće publikowali. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

póndź., 20. februara 2017

Sobudźěłaćerjo zaměroweho zwjazka za škit wody a pódy Horni kraj Kalawa, kotryž ma swoje hłowne sydło w błótowskim Radušu, su tele dny započeli błóto z Chmjelowskeje hrjebje njedaloko Noweho puća w Nowym Chmjelowje (Neu-Schmellwitz) na kromje Choćebuza wubagrować. Naprawu přewjeduja w dorěčenju ze zamołwitymi přirodoškita, zo njeby sensibelny system rostlin a zwěrjatow w kónčinje škodu poćerpjeł. Foto: Michael Helbig

póndź., 20. februara 2017

Choćebuz/Slepo (SN). Kritikarjo brunicowych jamow a wot nich potrjecheni z Braniborskeje a Sakskeje chcedźa so njedźelu po jutrach, 23. apryla, zaso w Slepom a Rownom zetkać. Zwjazkarstwo „Strukturnu změnu nětko – žane Wochozy II“ na zarjadowanje přeprošuje, kaž zwjazkowe kontaktnišćo brunica Zeleneje ligi dźensa informuje. Wobdźělnicy zetkaja so w 13.45 hodź. při dwórnišću w Slepom a kroča potom na Rownjanske sportnišćo. Tam budźe manifestacija.„Naše wsy su přeškoda, zo je jako jednansku masu mjez wuhlowej lobby a zwjaz­kowym knježerstwom znjewužiwaja“, rjekny Rownjanka Edit Pjenkowa. Na předewzaće LEAG znowa apeluja so wšěch planow za nowe jamy wzdać.Zwjazkarstwo skedźbnja na njedawno wozjewjenu rozprawu Němskeho instituta za hospodarske slědźenje (DIW), w kotrejž je rěč wo tym, zo samo w při­zwolenych jamach wuhlo njewudobywane wostanje, zwoprawdźi-li so wot zwjazkoweho knježerstwa wobzamknjeny plan za škit klimy. Politika měła wuzamknyć, zo so dalše jamy přizwola, sej DIW w rozpraw ...

póndź., 20. februara 2017

Serbska wyša šula Ralbicy pokročuje w swojim UNESCO-projekće „Načasne ratarstwo mjez hospodarskosću a wnuč­kokmanosću“. W tymle šulskim lěće rozestajeja so šulerjo z prašenjom: Kak ratarstwo klimu wobwliwuje?Ralbicy (SN/MiR). Hižo w zašłych lětach su so šulerjo UNESCO-skupiny na kubłanišću z tym zaběrali, kak so rozdźělne wašnje ratarjenja na žiwjenje čłowjeka wuskutkuje. „Nowy aspekt europskeho projekta, kotryž wěnuje so změnje klimy, dotalnu wědu a nazhonjenja našich šulerjow na tymle polu rozšěrja“, praji šulski koordinator za UNESCO-dźěło Michał Wałda. „Projekt wobswětla produkciske metody načasneho ratarstwa a jich wuskutki na swětowu klimu.“

póndź., 20. februara 2017

Bratislava (dpa/K/SN). Słowakski ministerski prezident Robert Fico je přetrał wotum njedowěry. Powěsćernja TASR, rozprawja, zo bě na kóncu schadźowanja parlamenta jenož hišće 130 zapósłancow přitomnych, z kotrychž je 60 za wotsadźenje premiera hłosowało. Šło je w dwanaće hodźin trajacej debaće předewšěm wo spochi stupace płaćizny miliny, štož wuskutkuje so na njedobro pjeć milionow wobydlerjow kraja. Při tym bě Fico loni přilubił, zo so elektrika potuńši. Debata je sčasami wichorojta była. Opoziciji Fico wutykowaše, zo dźe jej „jenož wo chaos a destrukciju“. Premier dyrbješe sej wumjetowanje lubić dać, zo „ludnosć wobšudźa“.

póndź., 20. februara 2017

Serbskopazličanscy karnewalisća z hosćimi sobotu a wčera zaso hejsowaliNjebjelčicy (bl/SN). Hač Rio, Köln abo Mainz, po wšěm swěće nory hejsuja, zabawjejo so ze spěwom, reju a žortom. Zo by prawy lóštny póstniski wječor dožiwił, pak njetrjebaš sej daloko wulećeć. To nazhonichu lětuši wopytowarjo programa Serbskopazličanskeho karnewaloweho towarstwa.

póndź., 20. februara 2017

Předstajenje a wuznam serbskich medijow za Serbow we Łužicy běštej jedyn z hłownych dypkow diskusijneho wječorka Towarstwa přećelow Serbow w Praskim Serbskim seminarje.

nawěšk