Dale w njewěstosći

štwórtk, 30. měrca 2017 spisane wot:

Berlin (dpa/K/SN). Dźensa je so dohladowarska rada koncerna Bombardier schadźowała, při čimž dźěše wo produkciske městna wagonotwarca w Němskej. Wobzamknyła wona po rozjimanju posudkow ničo njeje. Tak njewěstosć za dźěławych dale traje. W juliju chce management koncerna swoje konkretne plany wozjewić. Kanadiske wulkopředewzaće ma přibližnje 40 000 sobudźěłaćerjow, z nich něhdźe 8 500 w Němskej. W Berlinje je dźensa 1 000 wagonownikow před centralu koncerna demonstrowało.

Woheń nješkódny

Baršć (dpa/K/SN). Ze žehliweho wohenja deponije na pólskej stronje za wobydlerjow we wokrjesu Sprjewja-Nysa žanych přidatnych akutnych wohroženjow strowoty njewuchadźa. To je wunjesło měrjenje powětra, kotrež bě wokrjes přewjesć dał. Wuslědki su wčera wozjewili. Zamołwići maja za to, zo so poradźi hač do kónca tydźenja woheń zhašeć. Braniborski ministerski prezident Dietmar Woidke (SPD) bě kritizował, zo pólska strona za podušenje wohenja dołho njeje skutkownje zasahowała.

Airbag defektny

Ivanka Trumpbudźe darmo dźěłać

štwórtk, 30. měrca 2017 spisane wot:
Washington (dpa/K/SN). Ivanka Trump, dźowka prezidenta USA Donalda Trumpa, přistaji so oficialnje w Běłym domje. Mzdu žanu njedóstanje. „Sym wo wobmyslenjach słyšała, kotrež někotři mojeho poradźowanskeho skutkowanja za prezidenta maja, ja wšak budu jako njepłaćena přistajena dźěłać, po wšěch prawidłach, płaćiwych za zwjazkowych słužacych“, 35lětna rjekny. Róla Ivanki jako poradźowarki nana je njewšědna. Zo šefojo statow abo knježerstwow demo­kratisce njelegitimowanych swójbnych do knježerstwoweje dźěławosće sobu zapřijimaja,­ njeje w zapadnych demokratijach z wašnjom. Mandźelski Ivanki Jared Kush­ner je hižo poradźowar Trumpa.

Na nastupnym wopyće w francoskej stolicy

štwórtk, 30. měrca 2017 spisane wot:
Paris (dpa/K/SN). Nowy zwjazkowy prezident Frank-Walter Steinmeier (SPD) přebywa dźensa w francoskej stolicy na nastupnym­ wopyće. Z prezidentom Françoisom Hollandeom rozjimaše wón nimo bila­teralnych prašenjow palace naležnosće tuchwilnych mjezynarodnych krizow. Tež nastajnostne zesylnjowanje prawicarsko-populistiskich stron w Europje bě tema jeju jednanjow. Po zhromadnym wobjedźe wustupištaj wonaj na nowinarskej konferency. Přichodnu wutoru poda so Steinmeier do Strasbourga a porěči před parlamentom EU. Za 7. a 8. apryl je wopyt Athena předwidźany. Tež do Waršawy prezident pojědźe, termin za to pak njeje hišće znaty.

Wulke dobyće mjeńšinam

štwórtk, 30. měrca 2017 spisane wot:

Brüssel/Flensburg (SN/JaW). Komisija Europskeje unije je wčera w Brüsselu wobydlersku iniciatiwu Minority Safepack dowoliła. Wo tym informowaše gene­ralny sekretariat Federalistiskeje unije europskich narodnych mjeńšin FUEN (SN wčera skrótka rozprawjachu).

„Minority Safepack wotwěra nowu a jónkrótnu móžnosć, prawa mjeńšin w Europskej uniji spěchować“, rjekny k tomu prezident FUEN Loránt Vincze. Jedne lěto maja zamołwići nětko chwile, Europu na situaciju narodnych mjeńšin skedźbnjeć. Domowina, kotraž je wot lěta 1990 čłon FUEN, rozsud EU-komisije wita a ma jón za wulke dobyće mjeńšinam. Kaž předsyda Dawid Statnik na naprašowanje SN zdźěli, je to zazběh do noweho kwalitneho stopnja mjeńšinoweho prawa. „Poradźi-li so w běhu lěta jedyn milion podpismow zezběrać, móhli so wobsahi wobydlerskeje iniciatiwy Minority Safepack ze zakonjom Europskeje unije stać. Tak bychmy pokazali, zo – kaž to hesło iniciatiwy hižo praji – njejsmy sami“, Statnik podšmórny.

Wuběrna to karjera!

štwórtk, 30. měrca 2017 spisane wot:
Powěsć, zo dóstanje dźowka noweho prezidenta Donalda Trumpa Ivanka nětko funkciju jeho asistentki, mje hižo njepřekwapja. Nanajpozdźišo njedawny wopyt zwjazkoweje kanclerki Angele Merkel (CDU) we Washingtonje bě hižo pokazka do tohole směra. To sedźeše Ivanka Trump samozrozumliwje pódla kanclerki. Nětko je potajkim cyle oficialnje asistentka prezidenta USA. Što ma tole woznamjenjeć, so přichodnje pokaza. Přiwšěm zbudźa postupowanje Donalda Trumpa we mni hórki přisłód. Dotal měješe Ivanka Trump swójske předewzaće, z kotrymž bě modowu liniju naćisnyła. Nětko ma prawdźepodobnje wažniše zastojnstwo a dyrbi so we wulkej swětowej politice angažować. Mzdu wšak žanu měć nochce. Žona to bjez politiskich nazhonjenjow, kotraž bu jeno w běhu měsacow asistentka prezidenta? Wuběrna karjera, ale hač to derje wuńdźe? Bianka Šeferowa

Synoda wěnuje so kubłanju

štwórtk, 30. měrca 2017 spisane wot:

Drježdźany (dpa/SN). Synoda Sakskeje ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje zaběra so na swojim nalětnim schadźowanju wot jutřišeho pjatka hač do póndźele w Drježdźanach z kubłanjom. Cyłkownje 80 sobustawow cyrkwinskeho parlamenta budźe tam předewšěm wo změnach w kubłanskim dźěle w zwisku z ćěkancami rěčeć, kaž zdźěli wčera rěčnik krajneje cyrkwje. Přiměrić chcedźa hižo w lěće 2012 nastajene koncepty k aktualnej situaciji, za čož su přednoški a wšelake dźěłarnički planowane. Zdobom budu synodalojo interne naćiski zakonja­ wo fuziji cyrkwinskeju wobwodow Aue a Plauen (Vogtland) rozjimować a wo přichodnej strukturje gmejnow diskutować.

Synoda je zakonje dawacy organ ewangelskeje krajneje cyrkwje. Jej přisłušeja duchowni, lajkojo kaž tež zastupjerjo cyrkwinskeho nawodnistwa. Dwójce wob lěto so gremij schadźuje. Nalěto wěnuje so wosebitym temam, nazymu steji hospodarski plan krajneje cyrkwje za slědowace lěto na dnjowym porjedźe.

To a tamne (30.03.17)

štwórtk, 30. měrca 2017 spisane wot:

Stracha před žrawcami dla so mnozy ludźo w awstralskim Sydneyju w morju njekupaja, ale radšo w zjawnych poolach blisko přibrjoha. Tola tež tam čakaše na płuwarjow nětko 70 centimetrow dołhi žrawc. Po zdaću bě so tón přez přiliw do swimmingpoola­ dóstał, kaž ze Sydneyja rěkaše. Žrawca pak popadnychu a sadźichu jeho zaso do morja.

Z najlěpšim wotpohladom je 85lětny wuměnkar w bayerskim Bad Brückenauwje spytał postawu swjateje Marije wu­čisćić a ponowić. Postawa z pěskowca na cyrkwinskim­ naměsće bě jemu pře­šěra. Tuž je ju ze seršćowcom a barbu trochu wobdźěłał. Sobudźěłaćer farskeho zarjada to wobkedźbowaše a informowaše policiju. Tej pak muž rozłoži, zo je jenož derje měnił. Přiwšěm nasta škoda něhdźe sto eurow. Fachowa firma chce so nětko­ wo 1,40 metrow wulku figuru starać.

Próstwa wo brexiće přepodata

srjeda, 29. měrca 2017 spisane wot:

London/Brüssel (dpa/SN). Pjeć měsacow po tym zo běchu wobydlerjo Wulkeje Britaniskeje­ za brexit hłosowali, je kraj dźensa wotpowědnu próstwu w Brüsselu zapodał, směć Europsku uniju wopušćić. Wčera hižo bě premierministerka The­resa May wobkrućenje wustupa podpi­sała. Dźensa je to w Londonskim par­lamenće oficialnje potwjerdźiła. W samsnym času chcyše britiski pósłanc Tim Barrow rozprawu Europskej radźe w Brüsselu zapodać.

Spřećiwja so škitej klimy

Washington (dpa/SN). Radikalny łamk w klimowej politice USA je nowy prezident Donald Trump připowědźił. W přitomnosći hórnikow podpisa wón wčera wotpowědny dekret, z kotrymž so zjawnje za wudobywanje brunicy zasadźa a so z klimoškitnymi zaměrami USA rozžohnuje. Reakcije wobswětoškitnych zwjazkow w USA a Němskej na tajke wuwiće su razne. Tež Europska unija a němske wobswětowe ministerstwo postupowanje Trumpa kritisce wobkedźbujetej.

Třeći pospyt fuzije zwrěšćił

Znatej comicowej postawje Lolek a Bolek dožiwjatej tuchwilu prawdźepodobnje comeback. Berlinske nakładnistwo Eulen­spiegel jeju dožiwjenja w knize zaso wožiwja. Pólskej rysowanej trikowej figurje eksistujetej hižo wot lěta 1964 w telewiziji. Dźesać­ ćišćanych sta­wiznow wo nimaj je hižo w 70tych lětach wušło. Foto: dpa/Britta Pedersen

Za referendum so wuprajili

srjeda, 29. měrca 2017 spisane wot:
Edinburgh (dpa/K/SN). Šotiska chce dalši referendum njewotwisnosće wot Wulkeje Britaniskeje dla. Z 69 k 59 hłosam je parlament kraja premierku Nicolu Sturgeon społnomócnił, z Londonom wo tym jednać. Woprašowanje luda měło so mjez nazymu 2018 a nalěćom 2019 wotměć, tuž hišće do brexita. „Šotiska je, runja tamnemu zjednoćenemu kralestwu, na rozpuću“, Nicola Sturgeon zwurazni. Brexit změje wuskutki na wikowanje, inwesticije, žiwjenski standard a towaršnosć. Šotiska chcyła znajmjeńša w nutřkownych wikach Europskeje unije wostać, štož britiska premierministerka Theresa May wotpokazuje.

nawěšk

  • 25. měrca 2017 wotmě so na Wojerowskej žurli Wuchodosakskeje lutowarnje 18.  hłowna a zdobom wólbna zhromadźizna Domowiny. Tule namakaće někotre worbrazowe impresije ze zhromadźizny. Fota: SN/Maćij Bulank
Am 25. März 2017 fand auf dem Saal der Ostsäc