Skónčnje přetwarjeć započeli

póndźela, 20. februara 2017 spisane wot:

Financowanje wobnowjeneho Serbskeho muzeja Choćebuz dale njejasne

Choćebuz (SN/CoR). Pomału, ale krok po kroku přetwar Choćebuskeho Serbskeho muzeja postupuje. Tak su twarske naprawy, kotrež běchu loni w lěću planowane, hakle nazymu zahajili.

Spočatk minjeneho lěta bu muzej skónčnje zawrjeny – po tym zo běchu to hižo 2014 wotpohladali. Po wjace hač 20 lětach wobstaća bě trjeba, dom dokładnje modernizować. Tehdy so hišće nadźijachu, dom ze znowa koncipowanej stajnej wustajeńcu w lěće 2015 zjawnosći spřistupnić móc. Dyrbjachu pak twarski staw domu dokładnišo přepytować dać, štož je předewzaće podlěšiło. Wot lońšeho septembra pokazuja jako přechod w Choćebuskim měšćanskim wosebitu wustajeńcu z drohotnymi eksponatami ze Serbskeho muzeja pod hesłom „Zachowane drogotki – Bewahrte Kostbarkeiten“.

Serbske medije pod čěskej lupu

póndźela, 20. februara 2017 spisane wot:

Předstajenje a wuznam serbskich medijow za Serbow we Łužicy běštej jedyn z hłownych dypkow diskusijneho wječorka Towarstwa přećelow Serbow w Praskim Serbskim seminarje.

Wobrazowej zwjazkaj wušłoj

pjatk, 17. februara 2017 spisane wot:
Budyšin (SN). W Ludowym nakładnistwje Domowina stej dźensa dalšej dźělej rjadu zwjazkow historiskich čornoběłych wobrazow łužiskich fotografow wušłoj. Hižo něšto lět Budyski fotograf Jürgen Maćij tajke zestaja. Nastork, rjad dale wjesć, bě wustajeńca Budyskeho Serbskeho muzeja „Wotmolowane – Mit Licht gemalt“. Zwjazkaj wěnujetej so historiskej fotografiji Łužicy wot spočatkow hač do 1930tych lět, jedyn Hornjej a tamny Delnjej Łužicy.

Z dźewjeć krajow na festiwal

štwórtk, 16. februara 2017 spisane wot:

Wot 22. do 25. junija wotměje so 12. mje­zynarodny folklorny festiwal „Łužica“. Jeho wuběrk je so wutoru zetkał a wo dotalnych přizjewjenjach rěčał.

Budyšin (SN/CoR). Štyri měsacy do folklorneho festiwala je so za wuběrk nowa faza dźěławosće započała. Po hesle „po festiwalu je do festiwala“ bě hižo lěta 2015 z wuhódnoćenjom minjeneho zarjadowanja nowe planowanje zaběžało. Wotnětka pak zetkawaja so čłonojo gremija – zastupjerjo Domowiny, Załožby za serbski lud, Smjerdźečanskeje a Wu­dworskeje rejwanskeje skupiny kaž tež Chróšćanskeje gmejny – kóždy měsac, wot meje potom dwutydźensce.

Prěni Hornjołužiski festiwal dźěćaceje hudźby wulki wuspěch žnjał

3 000 wopytowarjow ze 27 wuměłcami a 400 sobu skutkowacymi dźěćimi na dohromady 30 zarjadowanjach w Budyšinje, Lubiju, Wojerecach, Smochćicach, Zhorjelcu, Mittelherwigsdorfje a Běłej Wodźe – a to wšo w běhu třoch dnjow. Hižo ryzy bilanca ličbow prěnjeho Hornjołužiskeho festiwala dźěćaceje hudźby, wotměteho wot 2. do 4. februara, móže so widźeć dać.

Rezerwy hišće su

Rozmołwa ze spisowaćelom Křesćanom Krawcom

Serbski spisowaćel Křesćan Krawc je sej we wubědźowanju „Lausitzen“, wupisanym wot Budyskeho Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła, Złokomorowskeho Noweho jewišća, Statneho dźiwadła Choćebuz a spěchowanym přez Załožbu za serbski lud, za swoje němskorěčne sceny „Eine Aktentasche voller Geld“ jedne z třoch spěchowanskich mytow zdobył. Alfons Wićaz je so z awtorom rozmołwjał.

Kak je scyła k wobdźělenju dóšło?

Piše wo „mištrje“ Bjarnaće Krawcu

srjeda, 15. februara 2017 spisane wot:

W Opolu je wušła loni kniha „Bjarnat Krawc. Kronika życia i działalnośći w zarysie“ („Bjarnat Krawc. Chronika žiwjenja a dźěławosće w přehledźe“). Awtor, pólski wědomostnik Zbigniew Kościów, je hižo wjacore spisy wo serbskich wosobinach wudał, mjez druhim wo Jurju Pilku (LND, 1968), Korli Awgusće Kocoru (1972) a Michale Nawce (1996). Za nětko předležacu ediciju złožowaše so wón nimo swójskich slědźenjow hłownje na knihu Achima Brankačka „Žiwjenje je dźěło – wotpočink je mrěće. Stawizna Bjarnata Krawca“ (1999), ale tež na přinoški dalšich serbskich a čěskich awtorow.

Nowostka wopisuje žiwjenje a skutkowanje Krawca, kaž w podtitlu wupokazane, wot naroda 5. februara 1861 w Jitru hač do jeho smjerće 25. nowembra 1948 w čěskim Varnsdorfje. W skrótšenej formje­ su etapy žiwjenja Krawca tež w Nowym biografiskim słowniku k stawiznam a kulturje Serbow podate. Tam wšak je zmylk: Krawc njebě so hakle 1946 do čěskeho Varnsdorfa přesydlił, ale kaž Kościów prawje pisa, hižo 1. nazymnika 1945 – najprjedy do bydlenja Karela Mackůwa, po tym do swójskeho domu, wot města spřistupnjeneho.

Bajkojty raz Błótow so pozhubja

srjeda, 15. februara 2017 spisane wot:

Serbskosć młodźenca Georga bě přičina jeho smjerće. Dźewjaty błótowski krimi „Hra ze smjerću“ je telewizija ZDF póndźelu wječor wusyłała. Dotalna bajkojkosć Błótow dóstawa hrózbne akcenty.

111. zapust swjećili

srjeda, 15. februara 2017 spisane wot:
W Popojcach (Papitz) – małej wsy mjez Wětošowom a Choćebuzom – su minjeny kónc tydźenja­ swój mjeztym 111. zapust woswjećili. Pod přewodom Strobičanskich dujerjow­ ćehnješe 21 dorosćenych a jědnaće młodźinskich porikow po wsy. Při tym wopytachu mjez druhim hladarnju starych, faru, wjesneho předstejićerja a někotrych předewzaćelow. Wšudźe sej wobdźělnicy něšto k piću wuprosychu a wězo tež stajnje zaso zarejwachu. Foto: Michael Helbig

Serb morjeny ...

srjeda, 15. februara 2017 spisane wot:
... haj, ale na zbožo jenož w filmje. Jeli pak sej błótowski krimi „Hra ze smjerću“, kotryž­ je telewizija ZDF póndźelu wječor wusyłała, dokładnje wobhladaš, da to wšo cyle hinak skutkuje. Nic hižo jako srědk napja­tosće, ale hłubokeho rozmyslowanja. Hdyž njewě ani domoródny policist rozkłasć, čehodla a hdy wužiwaja tam zapřijeći Serbja abo Wendojo a hdyž wostanje nastajenje kamery dlěje na městnej tafli z přemóranym serbskim mjenom stejo, a to bjez komentara, započnješ rozmyslować. Dopominaš so na seriju móranjow, njezapomniš ataki na młodych Serbow na a po rejach a njezabudźeš na jězbu prawicarjow po našich wsach z chorhojemi na awtach a jich wołanje nacistiskich parolow, kotrež swědča wo radikalnym zmyslenju tychle kruhow. Derje, zo bě mor­darstwo­ jeno srědk wjetšeje napjatosće w filmje. A nadźijomnje tomu tež tak wostanje! Milenka Rječcyna

nawěšk