Z wudaća: wutora, 14 februara 2017
wutora, 14 februara 2017 13:00

Ruska kupy pomjenowała

Tokio/Moskwa (dpa/SN). Rusko-japanska zwada wo wjacore pacifiske Kurilske kupy so dale přiwótřa, po tym zo je Ruska někotre z nich po ruskich generalach a politikarjach pomjenowała. Japanska je mjeztym oficialnje přećiwo tomu protestowała. Ruski ministerski prezident Dmitrij Mjedwjedew bě minjenu sobotu pomjenowanje wukazał. Tak rěka jedna z kupow přichodnje General Kuzma Derjewjanko. Tón bě 1945 kapitulaciju Japanskeje přiwzał. Jedna dalša kupa nosy nětko mjeno wjelelětneho sowjetskeho wonkowneho ministra Andreja Gromyka.

Bankownik financny minister

Washington (dpa/SN). Senat USA je dwělomneho bywšeho sobudźěłaćerja banki Goldman Sachs a bursoweho managera Stevena Mnuchina jako noweho financneho ministra kraja wobkrućił. 53 senatorow hłosowaše za njeho, 47 bě přećiwo jeho powołanju. 54lětny symbolizuje móc financneje lobby w Běłym domje. Fachowcy so boja, zo budźe z nim skutkowny bój USA přećiwo dawkowym oazam we wukraju njemóžny.

Tuneziski premier pola Merkel

wozjewjene w: Politika

W awstriskim Hochfilzenu wotměwaja so tuchwilu swětowe mišterstwa w bia­tlonje. Z cyłeho swěta přebywaja tam žurnalisća, zo bychu wo wubědźowanjach najwoblubowanišeje zymskeje sportoweje družiny rozprawjeli. Mjez wjacorymi stami ludźi, kotřiž wšědnje wo biatlonje rozprawjeja, je tež čěski žurnalist Petr Slavík­. Za Serbske Nowiny je so z nim Jan Hrjehor rozmołwjał.

Móžeće so čitarjam Serbskich Nowin prošu skrótka předstajić? Štó sće, što dźěłaće ...?

P. Slavík: Pochadźam z Uherskeho Hradiště, města we wuchodnym dźělu Čěskeje republiki. Třeću sezonu dźěłam jako teamowy fotograf čěskeho narodneho biatlonoweho mustwa. Připódla sym specializowany za jězdźenje z hórskimi kolesami a dyrdomdeje w přirodźe.

Biatlonowa sezona BMW IBU započina so w nowembrje a kónči so w měrcu. Sće Wy cyły čas po puću, abo maće tež raz přestawku doma?

P. Slavík: Sezona je do tak mjenowaneho trisemestra rozrjadowana. To rěka, zo sym tři tydźenje za sobu na swětowych cupach, potajkim tři njedźele z mustwom w hotelach a stadionach a jednu njedźelu doma. To mam chwile so wočerstwić (směje so).

wozjewjene w: Sport
NATO přepołoža dalšu wojersku techniku do wuchodneje Europy. Tele ameriske helikoptery typa Black Hawk su dźensa w Bremenskim přistawje startowali. Mašiny běchu kónc minjeneho tydźenja z USA na łódźach přiwjezli. Z operaciju Atlantic Resolve ma so wuchodna flanka NATO přećiwo Ruskej zesylnić. Foto: dpa/Ingo Wagner

wozjewjene w: Politika
wutora, 14 februara 2017 13:00

Merkel mytowana

Berlin (B/SN). Zwjazkowa kanclerka Angela­ Merkel je dóstała katolske Myto Eugena Bolza. Z wotewrjenjom hranicy za ćěkancow je wona „sadźiła wažne znamjo humanity a w politice přikład lubosće k druhemu“, rjekny předsyda Němskeje biskopskeje konferency, Reinhard kardinal Marx. Myto­ dopomina na statneho prezidenta Württembergskeje a katolskeho wojo­warja přećiwo fašizmej, Eugena­ Bolza (1881– 1945). Wón bu podpěry atentata na Hitlera dla wot nacionalsocialistow k smjerći zasudźeny.

Zawrjenje čary žane rozrisanje

Berlin (B/SN). „Chlěb za swět“ warnuje Europsku uniju před ćežkimi ranjenjemi čłowjeskich prawow, chce-li EU wutwarić zhromadne dźěło z Libyskej a Egyptowskej k zawrjenju srjedźomórskeje čary. „To drje by zalutowało hrozne wobrazy wo podnurjacych so čołmach, rjekny prezidentka pomocneho skutka Cornelia Füllkrug-Weitzel, „njezalutuje pak ćě­kancam žiwjenske strachi wo čłowjesku česć a čłowjeske prawa.“

Trump bliži so křesćanam

wozjewjene w: Cyrkej a swět
wutora, 14 februara 2017 13:00

Prěni kurs wodźenja truta

Budyski SAEK z poskitkom jako pospyt za dalše zarjadnišća

Budyšin (SN/MiR). Po cyłej Němskej je mjeztym něhdźe 400 000 trutow (Droh­nen), lětanskich objektow bjez pilota. Tole­ trochuje towaršnosć Němske lětanske zawěsćenje (DFS). Mjeztym poćežuja wone přiběrajcy wobchad pod njebjom. Njekontrolowane wužiwanje tychle techniskich nastrojow dźě strachi w sebi chowa.­ „Tomu chcemy wobarać,“ rjekny medijopedagogiski­ sobudźěłaćer Budyskeho Sakskeho wukubłanskeho a wupruwowanskeho kanala (SAEK) Stefan Kutschke. Wot dźensnišeho do pjatka nawjeduje wón tam wotpowědny kurs wodźenja truta. Třinaće šulerjow w starobje jědnaće do třinaće lět wuknje w kursu z tajkim techniskim nastrojom wobchadźeć. „Starši su nas zazwonili a swoje dźěći přizjewili. Mějachmy pak tež wosobinskej přizjewjeni z telefonom a z mejlku“, Stefan Kutschke rozłoži.

wozjewjene w: Kubłanje
wutora, 14 februara 2017 13:00

Warnowanske stawki přewjedli

Berlin (dpa/K/SN). Wadźo so tarifow w zjawnej słužbje krajow dla su dźěłarnistwa dźensa z warnowanskimi stawkami pokročowali. Započeli běchu rano awtodróhowe­ a nadróžne mištrownje w Bayerskej. W Berlinje wostachu wjacore šule, horty a pěstowarnje zawrjene. Na mnohich městnach wotměwachu so demonstracije a manifestacije. Do stawkow namołwili běchu dźěłarnistwa ver.di, GEW, GdP a IG twar. Na te wašnje chcedźa na dźěłodawarjow ćišć wukonjeć. Přistajenym krajow ma so mzda zwyšić znajmjeńša wo šěsć procentow. Tarifowe zjednoćenstwo krajow (TdL) ma wšak to za njespjelnjomne. Přichodne jednanja budu štwórtk w Podstupimje.

wozjewjene w: Politika
wutora, 14 februara 2017 13:00

Policija bydlenja přepytała

Kamjenica (dpa/K/SN). Specialne jednotki sakskeho kriminalneho zarjada su wčera wječor, podpěrane wot přisłušnikow Kamjeničanskeje policajskeje direkcije, w bydlenskim domje města wjacore bydlenja přepytali. Hač zwisuje to z padom „Al-Bakr“ z lońšeho decembra, w kotrymž zwjazkowe statne rěčnistwo móžneho teroroweho akta dla přepytuje, njeje dotal znate. Jednoho wobydlerja wěstotne mocy zajachu. Wo koho so jedna, njezdźělichu. Podhlad móžnych přihotow teroroweho nadpada w Kamje­nicy njeje pak so wobkrućił. Za wuzamknjene přiwšěm nimaja, zo je wobwinowany teroristiskej milicy Islamski stat pjenjezy słał.

wozjewjene w: Politika
wutora, 14 februara 2017 13:00

Zastojnstwo poradźowarja ćisnył

Washington (dpa/K/SN). Tole je kaž zemjerženje w Běłym domje – nablaku wotstupi Michael Flynn, poradźowar ameriskeho knježerstwa w naležnosćach narodneje wěstoty. Tole bu w nocy oficialnje wobkrućene. Za Flynna, kiž zastawaše jedne z najwliwnišich městnow w kruhu prezidenta Donalda Trumpa, wopokaza so jako zahubny telefonat loni w decembru z ruskim wulkopósłancom Sergejom Kisljakom. Wumjetuja Flynnej, zo je z nim wo sankcijach napřećo Moskwje rěčał a pozdźišo wiceprezidentej Mi­kej Pencej njewěrnosć powědał. W swojim wotstupnym spisu Flynn wudawa,­ zo je njewotpohladnje njewěrnosć rjekł. Cyły čas swojeje karjery je stajnje­ nanajdokładnišo na česćownosć a sprawnosć dźiwał. Z naslědnikom Flynna a słužbnym poradźowarjom za narodnu wěstotu stanje so něhdyši general Keith Kellogg (72). Wobkedźbowarjo wočakuja, zo budźe nětko ćešo, připowědźene zbliženje mjez USA a Ruskej zwoprawdźić.

wozjewjene w: Politika
wutora, 14 februara 2017 13:00

Kriza mjeńšiny dla

W Korutanskej wadźa so noweje krajneje wustawy dla

Celovec (SN/MkWj). Reforma korutanskeje krajneje wustawy, jedne z centralnych ćežišćow korutanskeho knježerstwa stron SPÖ, ÖVP a Zelenych, zbudźa w zjawnosći dźeń a wjetše diskusije.

Knježerstwowa koalicija bě so mjez druhim na to dorozumiła, zo je w nowej krajnej wustawje tež słowjenska mjeńšina ze sadu zakótwjena. „Korutanska so k swojej zrosćenej rěčnej a kulturnej mnohotnosći wuznawa. Rěč a kultura, tra­dicije a kulturne herbstwo maja so respektować,­ zawěsćić a spěchować. Sta­ra­ćelstwo­ kraja a gmejnow płaći za němsko-­ a słowjenskorěčnych krajanow w samsnej měrje.“

ÖVP pak mjenowane dojednanje hižo njedodźerži. Jeje krajny předsyda Christian Benger měni, zo tale formulacija we wjetšinje wobydlerjow dosć přiwisnikow njenamaka, haj, zo ju samo pači, a měła so tuž z noweje wustawy dospołnje šmórnyć, kaž lokalne medije rozprawjeja.

wozjewjene w: Politika
wutora, 14 februara 2017 13:00

Ze zwjazkowej kanclerku so zetkali

Na předwječoru njedźelnych wólbow zwjazkoweho prezidenta w Berlinje su so łužiscy čłonojo zwjazkoweje zhromadźizny a dalši politikarjo ze zwjazkowej kanclerku Angelu Merkel (CDU, srjedźa) zetkali. K nim słušachu mjez druhim Wojerowski wyši měšćanosta Stefan Skora (CDU, 2. wotprawa), nawodnica Šule za delnjoserbsku rěč a kulturu Choćebuz Uta Henšelowa (4. wotprawa), zapósłanča zwjazkoweho sejma Marja Michałkowa, sakski ministerski prezident Stanisław Tilich a zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Marko Šiman (wšitcy CDU). Foto: Tobias Gebhardt

wozjewjene w: Politika

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Lětuši 12. mjezynarodny folklorny festwial "Łužica 2017" je zahajeny. Wčera so skupiny we wobłuku swjedźenskeho ćaha po Budyšinje kaž tež na zahajenskim programje předtsajichu. Tule namakaće někotre impresije wo zahajenju festiwala. Fota: SN/Maćij Bu