Z wudaća: srjeda, 15 měrca 2017

Budyski wokrjes za moderne wukubłanje 21,4 miliony eurow inwestował

Budyšin. Dźensa popołdnju je Budyski krajny rada Michael Harig (CDU) nowo­twar z laborami za wobłukaj elektro­technika a metalotechnika oficialnje přepodał. Budyski powołanskošulski centrum (BSZ) za hospodarstwo a techniku ma tuž nětko na Schillerowych zelenišćach jedne centralne stejnišćo.

Projekt wopřijima třiposchodowe nowe twarjenje, nowu dwupolowu sportownju, polěpšenu dotalnu pomnikoškitanu sportownju, parkowanišća, připrawy pod hołym njebjom, wotkryće ležownosće z medijemi kaž tež přiměrjenje wobstejaceho twarjenja. Wosebitostka je sportnišćo na třěše nowo­twara. Budyski wokrjes je nimale 21,4 miliony eurow inwestował, z čehož su 7,4 miliony eurow spěchowanske srědki. Z 0,6 milionami eurow spěchowachu fachowe kabinety, instalowane před lětomaj na dotalnym stejnišću na Lubijskej. Wone su do noweho objekta sobu přećahnyli.

wozjewjene w: Kubłanje
srjeda, 15 měrca 2017 13:00

Wotkryja twarske ležownosće

Zaměrowy zwjazk za wopłóčki hospodarski plan wobzamknył

Porchow (AK/SN). Zaměrowy zwjazk za wopłóčki Při Klóšterskej wodźe (AZV) chce w Sernjanach a Porchowje wjetšu ličbu twarskich ležownosćow za młode swójby syći přizamknyć. Tole předwidźi hospodarski plan, kotryž je wjetšina zwjazkoweje zhromadźizny wčera wobzamknyła. Zastupjerjo Porchowa, Chrósćic a Worklec planej přihłosowachu, gmejna Ralbicy-Róžant bě přećiwo njemu. Gmejna Pančicy-Kukow bě zamołwjena, dokelž mějachu tam sami posedźenje gmejnskeho wuběrka.

wozjewjene w: Lokalka
srjeda, 15 měrca 2017 13:00

Pokiwy (15.03.17)

Ze swěta rejow

Budyšin. Z pućowanjom po stawiznach rejwanja prezentujetej njedźelu, 19. měrca, w 16 hodź. balet Serbskeho ludoweho ansambla a moderatorka Kristina Nerádowa małym a wulkim přihladowarjam tójšto wo swěće rejow. Wopytowarjo jenož njezhonja, wot hdy ludźo rejuja, ale tež, kelko rozdźělnych formow a stilow rejwanja eksistuje. Wot barokneho menueta přez Wiensku klasiku hač k rock ’n’ rollej dožiwja hosćo rejwansku hodźinu połnu horcych rytmow, ke kotrymž smědźa so tež sami pohibować. Za zarjadowanje na žurli SLA poskićeja w předpředani swójbny lisćik za 16 eurow a jednory za šěsć.

Radźićeljo so zetkaja

Róžant. Wjacore wažne dypki steja na dnjowym porjedźe posedźenja gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant jutře, štwórtk, we 18.30 hodź. w Róžeńčanskej sydarni. Tam porěča wo móžnym nowotwarje Ralbičanskeje pěstowarnje a zaběraja so z energetiskim saněrowanjom Róžeńčanskeho wjacezaměroweho domu. Dalša tema budźe planowane powjetšenje Ralbičanskeje kormjernje swini.

wozjewjene w: Pokiwy
srjeda, 15 měrca 2017 13:00

Policija (15.03.17)

Rekord spěšnosće nastajiła

Nowe Błohašecy. Ze swojim wosobowym awtom typa VW je młoda žona wčera w Nowych Błohašecach dotalny negatiwny rekord w lětušej statistice spěšnosće w Budyskim wokrjesu nasta­jiła. Na statnej dróze S 111 błysknychu ju při wobchadnej kontroli ze 124 km/h, a to při dowolenych 50 km/h. Hrěšnica dyrbi nětko 680 eurow pokuty płaćić, tři měsacy nóžkować a dóstanje nimo toho dwaj dypkaj w Flensburgu.

wozjewjene w: Policija
srjeda, 15 měrca 2017 13:00

Putacy disput wo wotpusku

Póndźelu wječor su lětuši rjad ekumeniskich póstnych seminarow w połnje wobsadźenej cyrkwi Smochčanskeho Domu biskopa Bena z teologiskej temu dale wjedli, a to z poprawnej přičinu reformacije před 500 lětami: „Wot 95 tezow k bibliji – Zwadna tema wotpusk“.

wozjewjene w: Lokalka
Wuknjacy Krabatoweje zakładneje šule Kulow, kotřiž so na wučbje serbšćiny po koncepće 2plus wobdźěleja, wopytachu zawčerawšim Budyski Serbski muzej. Měrćin Brycka pokaza holcam a hólcam serbsku drastu a rozprawješe jim wo serbskich nałožkach. W dalšim dźělu­ wotměnjaweho dopołdnja móžachu dźěći nalětnje wěnčki z hałžkow paslić. Foto: Lubina Dučmanowa

wozjewjene w: Kubłanje
srjeda, 15 měrca 2017 13:00

Młodźi ludźo zajimowani byli

Budyšin (SK/SN). Wjele přitomnych, předewšěm młodych ludźi, spožči předstajenju knihi wo bojach zachowanja španiskeje republiki před wosom lětdźesatkami wosebity raz. Tema wječora minjeny pjatk w Budyskej měšćanskej bibliotece, róla žonow w španiskej byrgarskej wójnje, njeje jenož w sprjewinym měsće lědma wobjednana tema, žněješe pak wjele zajima. Wšako wosebje młoda generacija mało wo te­hdyšim času wě.

Karla Popp a Anita Kochnowski, dźowce interbrigadistow-zakitowarjow demokratije w Španiskej přećiwo pučistam Franca, podaštej přehlad wo podawkach, mjeztym zo serbski historikar Hajko Kozel wo situaciji žonow w Němskej wot 1918- do 1930tych lět porěča, podawajo historiski kontekst prašenja runoprawosće žonow. Anita Kochnowski, wudawaćelka wobšěrneje biografiskeje dokumentacije „Žony a španiska wójna 1936–1939,“ wuzběhny, zo so z nětko wušłej knihu prěni króć na mnohe njeznate žony spomina,­ kotrež wojowachu w Španiskej a zwonka kraja za republiku. Z doku­mentaciju je jim wona pomnik stajiła. Kniha wopřijima nimale 700 stron.

wozjewjene w: Kultura
srjeda, 15 měrca 2017 13:00

Porjedźenka

We wčerawšim wudaću SN je so do rozprawy wo hłownej zhromadźiznje Sportoweje jednotki Njebjelčicy zmylk zasunył. SJN njeswjeći hakle 2018 swoje 60lětne wobstaće, kaž mylnje wozjewjene,­ ale hižo lětsa,­ potajkim 18. nowembra 2017. Serbske sportowe towarstwo w Njebjel­čicach bu 8. no­wembra 1957 załožene. Awtor prosy wo wodaće za misnjenje.

wozjewjene w: Sport
srjeda, 15 měrca 2017 13:00

Podpěra Delnim Serbam z Čěskeje

Čłonojo čěskeho Towarstwa přećelow Serbow SPL podpěruja Delnich Serbow w boju přećiwo planowanemu přikrótšenju wučby serbšćiny na braniborskich šulach. Na kromje­ hłowneje zhromadźizny Maćicy Serbskeje minjenu sobotu w Budyšinje přepodaštaj Radek Čermák a Antonín Kříž předsydźe Domowiny Dawidej Statnikej a jednaćelej třěšneho zwjazka Markej Kowarjej (wotprawa) lisćiny z nazběranymi protestnymi podpismami. Foto: SN/Maćij Bulank

wozjewjene w: Politika
srjeda, 15 měrca 2017 13:00

Wobjězd bórze twarić započnu

Planuja cyłkownje dwanaće milionow eurow

Wojerecy (AK/K/SN). Wulke nakładne wozydła njebudu w bliskim přichodźe wobchad w samych Wojerecach hižo poćežować. Wo to postara so twar wobjězda zwjazkoweje dróhi B 97 wuchodnje města. „Wobjězd Wojerec je scyła dobry přinošk k wjetšej wobchadnej wěstoće“, wuzběhnje Isabel Siebert, nowinska rěčnica Sakskeho krajneho zarjada za dróhotwar a wobchad (LASuV), kotryž ma projekt na starosći.

Na wuchodnej kromje Wojerec běchu loni we wobšěrnej měrje kładli nowe roły­ za pitnu wodu kaž tež za dalnoćopłotu. Zamołwite instancy za wone medije, mjez druhim transportownja płuna ONTRA­ a Wojerowske zastaranske za­wody, běchu wšitke dźěła same wuwje­dli. Drježdźanski krajny zarjad jako twarski knjez je wudawki za to sobu přewzał.

wozjewjene w: Lokalka

nawěšk

  • 25. měrca 2017 wotmě so na Wojerowskej žurli Wuchodosakskeje lutowarnje 18.  hłowna a zdobom wólbna zhromadźizna Domowiny. Tule namakaće někotre worbrazowe impresije ze zhromadźizny. Fota: SN/Maćij Bulank
Am 25. März 2017 fand auf dem Saal der Ostsäc