Z wudaća: štwórtk, 16 měrca 2017
štwórtk, 16 měrca 2017 13:00

Pola načolnika wobstali

HZ Hórnikečanski jězor

– Sokoł Ralbicy/Hórki II 0:0

Zestawa hosći: J. Matka – Bogusz, M. Matka, Šnajder, T. Matka, Šwejda, Šěn, Čórlich, Schultz, Gerlich

Posledni tabulki Sokoł Ralbicy/Hórki II hraješe pola prěnjeho. Nažel měješe Matka jeno dźesać koparjow k dispoziciji. Jedyn z nich bě něhdyši trenar prěnjeho mustwa Tomaš Schultz, kiž tež po wotchadźe z Ralbic přeco zaso rady wupomha. Hižo do partije běše jasne, zo budu so Sokoljo na defensiwne nadawki koncentrować a wo kóždy bul wojować. Tróšku zboža wězo k tomu słuša a te bě jim poboku, jako w 2. min. bul na žerdź prasny. Hewak přećiwo domjacym woprawdźe kaž murja stejachu.

Tež w druhim połčasu mějachu Sokoljo zbožo, jako hosćićelski nadběhowar samlutki z dwanaće metrow pódla třěli. Tež dwaj pospytaj ze zdalenosće njeběštej žadyn wulki problem za Jurja Matku. Jednu strašnu situaciju pak dyrbjachu hišće přetrać, jako Hórnikečanski rutinjej Maik Preibsch kulowatu kožu na žerdź sadźi. Sami drje Ralbičenjo žane naspomnjenjahódne šansy njemějachu, ale z mužom mjenje njebě to tež runje přelochko.

wozjewjene w: Sport
štwórtk, 16 měrca 2017 13:00

Bronzu dobyli

Dippoldiswalde. Volleyballistki Serbskeho gymnazija Budyšin starobneje klasy II su wčera na wubědźowanju „Młodźina trenuje za olympiju“ w kónčnym kole Sakskeje w Dippoldiswaldźe bronzu dobyli a nowy rekord nastajili. Holcy 9. do 11. lětnika běchu štwórte lěto za sobu kónčne koło Sakskeje docpěli. Jako­ najlěpšu hrajerku Sakskeje wuznamjenichu wčera serbsku gymnaziastku Luizu Šubertec z Kamjenca. Wubědźowanje dobyło je holče mustwo Sportoweho gymnazija Drježdźany. Měrko Korjeńk

wozjewjene w: Sport
štwórtk, 16 měrca 2017 13:00

Znowa bjez dypka

Hertha BSC II

– Budissa Budyšin 2:1 (2:0)

Zestawa hosći: Wohlfeld – Kolan, Baudis (81. Němec), Pfanne, Heppner, Barnickel (63. Milde), Hausdorf, Rosendo, Salewski, Kloß, Žuljević (76. Müller),

Hladajo na tule wonkownu hru steješe trenar koparjow Budissy Budyšin Torsten Gütschow před ćežkim nadawkom. Z Florianom Hänschom, Martinom Hoßmangom a Pavelom Patku dyrbješe wón hnydom třoch hrajerjow narunać, kotrychž njesmědźeše pjateje žołteje karty dla zasadźić.

Minjenu sezonu bě Budissa w Berlinje 2:1 dobyła. Tónraz pak měješe Hertha lěpši start. Najprjedy třěli Fabian Eisele (34.) 1:0, štyri mjeńšiny pozdźišo Mike Owusu z pomocu jědnatki 2:0. Norman Wohlfeld bě jědnatku dźeržał, Owusu pak w druhim pospyće trjechi.

wozjewjene w: Sport
štwórtk, 16 měrca 2017 13:00

Pytaja mjeno za nowy dom

W Kamjencu twari skupina AZURIT pod Budyskej hórku nowy centrum seniorow. Přichodnej nawodnicy zarjadnišća Kathleen Hanschke je wažne, ludnosć wo twarskim postupje běžnje informować a hromadźe z nimi mjeno za nowy dom nańć.

Kamjenc (SN). Nowy centrum budźe moderne a atraktiwne zarjadnišćo za hladanja potrěbnych seniorow. Lětsa w septembrje ma dźěłać započeć. Po słowach přichodneje šefowki Kathleen Hanschke su „jara optimistiscy, zo twarske dźěła sčasom wotzamknjemy“.

wozjewjene w: Socialne
štwórtk, 16 měrca 2017 13:00

Loni mjenje insolwencow

Kamjenc (SN). W Sakskej přizjewichu loni 5 929 insolwencnych jednanjow. Kaž statistiski krajny zarjad wčera w Kamjencu zdźěli, je to mjenje hač lěta 2015 z hišće 6 272. Ličba firmowych insolwencow pak je loni prěni raz po lěće 2010 zaso rozrostła. Woteběrali su insolwency pře­trjebarjow, k tomu słušeja tež priwatne insolwency.

1 069 předewzaćow je loni wozjewiło, zo hižo płaćić njemóža – to je 56 padow wjace hač lěta do toho. 41 procentow potrjechenych firmow běchu towaršnosće z wobmjezowanym rukowanjom (tzwr). Zawody jednotliwcow wučinjachu 53 procentow. Wjetšina płaćenjanjekmanych předewzaćow je z twarstwa. Wulki dźěl (58 procentow) bě za čas insolwency nimo toho mjenje hač wosom lět hospodarsce skutkował.

Statistikarjo zwěsćichu, zo bu z 3 387 jednanjemi trójce telko insolwencow přetrjebarjow přizjewjenych hač pola firmow. W Lipsku bě jich najwjace.

wozjewjene w: Hospodarstwo
štwórtk, 16 měrca 2017 13:00

Projekt elektrotechnikarjow

Bus w Budyskim wokrjesu ma na wukubłanske móžnosće skedźbnjeć

Budyske zjednoćenstwo elektrotechnikarjow nowe puće kroči. „Elektronikar je dale woblubowane wukubłanske powołanje, kóžde lěto 25 do 35 nowych wučomnikow swoje wukubłanske zrěčenje podpisa“, rozłožuje wyši mišter zjednoćenstwa Torsten Schölzel. Naposledk su zaso­ lochki postup zwěsćili. Wot ličbow prjedawšich lět, hdźež je kóžde lěto wjace hač sto młodostnych wukubłanje w elektrorjemjesle zahajiło, pak su nadal jara zdaleni.

wozjewjene w: Hospodarstwo
štwórtk, 16 měrca 2017 13:00

Bywša baletna mišterka jubilarka

Tójšto gratulacijow – mjez druhim wot bywšich a nětčišich rejwarjow Serbskeho ludoweho ansambla kaž tež wot Budyskeho wyšeho měšćanosty Alexandera Ahrensa (SPD) – je Isolde Weiden (prědku 2. a 3. wotprawa) k dźensnišim dźewjećdźesaćinam přijała. Za čas intendanta Jurja Winarja započa wona jako rejwarka SLA, skutkowaše wěsty čas w NSLDź a po tym hač do renty jako baletna mišterka w ansamblu. Hišće dźensa wopytuje Isolde Weiden z wulkim zajimom předstajenja SLA a tež bjez porjeń­šenjow swoje měnjenje wo nich wupraja. Foto: SN/Maćij Bulank

wozjewjene w: Kultura
štwórtk, 16 měrca 2017 13:00

„Dźěći su zamóženje naroda“

Lětuše prěnje čisło časopisa Česko-lu­žický věstník podawa wobšěrny přinošk k stawiznam „Centralneje šulskeje maćicy“ (Ústrědní matice školské – ÚMŠ) w lětach 1870 do 1951. Institucija bu jako wuslědk rosćaceho narodneho wědomja w Čěskej, na Morawje a w Šleskej załožena. Patrioća mějachu „děti za majetek národa“, piše awtorka Eva Lukešová. „Zo by sej je narod za sebje zdźeržał, štož dźě bě za dalše jeho přetraće wažne, dyrbješe so jim wukubłanje w ródnej rěči poskićeć.“ ÚMŠ zdoby sej připóznaće za čas monarchije a potom w młodej Čěskosłowakskej. Ale maćica měješe tež wuznam za nas Serbow: Čitar zhoni, zo załoži ÚMŠ w Českej Lípje serbski gymnazij, we Varnsdorfje zmóžni so młodym Serbam wukubłanje z wusměrjenjom na powołanske a ratarske skutkowanje. (Přispomnjenje: Korektnosće dla dyrbi so rjec, zo přećahny spočatk lěta 1947 gymnazialne wukubłanje tež do Varnsdorfa – M.K.).

wozjewjene w: Druhdźe wo nas
štwórtk, 16 měrca 2017 13:00

Wandalizm w jězorinje přiběra

Zaměrowy zwjazk namołwja ludźi wobkedźbowanja přizjewić

Kamjenc (AK/SN). Wandalizm we łužiskej jězorinje bohužel přiběra. To rjekny jednaćel zaměroweho zwjazka Łužiska jězorina Sakskeje Daniel Just na zańdźenym posedźenju w Kamjencu. Hižo štyri škitne domčki su njeznaći z grafi­tijemi pomórali. Na šěsć blakach zwěsćichu zamołwići wobškodźene ławki, blida a psyče nuzniki. Wěcna škoda je wulka, jed­naćel wuzběhny, wšako płaći zwu­porje­dźenje jedneje kombinacije z ławki a blida něhdźe 450 eurow. Zo bychu jedyn informaciski domčk wobnowić móhli, ma zaměrowy zwjazk něhdźe 500 eurow nałožić. Tohodla prosy wo to, zo měli hosćo­ łužiskeje jězoriny wobkedźbowanja wandalizma přizjewić. Wšitcy dźě z dobrych wuměnjenjow w turistiskej kónčinje čerpaja.

wozjewjene w: Hospodarstwo
štwórtk, 16 měrca 2017 13:00

To hromadźe słuša

Přińdu-li turisća jutry do Budyšina, přińdu serbskich jutrownych nałožkow dla. Atraktiwita tajkeho wopyta pak njesmě so jenož na wu- a přijěchanje křižerjow wobmjezować. A Serbski muzej bohužel kóždeho njewabi. Dalše poskitki su trěbne, zo bychu wopytowarjo wjace wo tym zhonili, što křižerja wučinja a što su dalše jutrowne serbske ludowe nałožki. Lětsa budźe naraz móžno, štož njehodźeše so wjele lět do horšće dóstać: Serbska kulturna informacija čini swojemu mjenu wšu česć a zmóžni ćichu sobotu wšitkim wćipnym turistam kaž tež domoródnym, so wo jutrach w Serbach wobhonić. Tež Budyska­ cityjowa managerka Gunhild Mimuß­ so jara wjeseli, nowy awtentiski dypk do jutrowneho programa zapřijeć móc. W tym nastupanju sej wona wote­wrjenosć załožboweho direktora Jana Budarja wuraznje chwali. Jutry w Budyšinje a Serbja – to słuša hromadźe. Axel Arlt

wozjewjene w: Lokalka

nawěšk

  • 25. měrca 2017 wotmě so na Wojerowskej žurli Wuchodosakskeje lutowarnje 18.  hłowna a zdobom wólbna zhromadźizna Domowiny. Tule namakaće někotre worbrazowe impresije ze zhromadźizny. Fota: SN/Maćij Bulank
Am 25. März 2017 fand auf dem Saal der Ostsäc