srjeda, 28 junija 2017 14:00
W Braniborskim krajnym sejmje je wčera wječor frakcija Lěwicy zhromadnje z Choćebuskej Serbskej kulturnej informaciju Lodku na chódbje frakcije dwójnu wustajeńcu wotewrěła. Wobě přehladce wěnujetej so wšědnemu dnjej Serbow w Braniborskej. Nimo wustajeńcy „Serbski dom“ pokazuja w dalšej twórby delnjołužiskich wuměłcow wo žiwjenju Serbow w swojim namrětym sydlenskim rumje. Nimo předsydy Domowiny Dawida Statnika porěčeštej k wotewrjenju mjez druhim tež mjeńšinowopolitiska rěčnica braniborskeje Lěwicy Anke Schwarzenberg a nawodnica Lodki Milena Stockowa (wotlěwa). Foto: Jan Langehein

Turkojo w Němskej čušla

Policisća su dźensa konferencnišćo wjerška G 20 w Hamburgu z ...

W koalicijihrozy konfrontacija

Gabriel třeći raz w Ruskej

wutora, 27 junija 2017 14:00

Budyšin/Zhorjelc (B/SN). Cyrkwinska hudźba we Łužicy dóstanje přichodnje mjenje pjenjez wot regionalneho kulturneho ruma Hornja Łužica-Delnja Šleska. Přerěznje sydaše dotal na 90 000 euro za předewzaća cyrkwinskich hudźbnych skupin, kantorstwow a dalšich angažowanych. Kulturny konwent pak je nětko rozsudźił, zo mjez druhim hudźbu na kemšach financielnje hižo njepodpě­ruje. „Jenož jara naročne poskitki“ budu hišće spěchowane, wobkrući sekretar kulturneho ruma Joachim Mühle. Fa­chowa skupina sej wšitke zapodate projekty wobhlada a poda poručenja. Rozsud tworitaj mjez druhimi krajnaj radaj Budyšina a Zhorjelca Michael Harig a Bernd Lange (wobaj CDU).

IS ćěkancow zamordował

We wěrje so derje čuje

Bamž powoła kardinalow

Katolikojo wupožčichu wołtar

Wosada zahaji socialny projekt

srjeda, 28 junija 2017 14:00
Praha (ČŽ/K). Noweho awstriskeho prezidenta Alexandera Van der Bellena, kiž bě póndźelu nawječor na swój prěni wopyt Čěskeje z ćahom do Prahi dojěł, je čěski prezident Miloš Zeman wčera w swojim sydle na hrodźe witał. Hłowje wobeju statow diskutowaštej wo wzajomnych inwesticijach, hospodarskich poćahach, dotwarje awtodróhi mjez Prahu a Wienom resp. Linzom kaž tež wo železniskich zwiskach a nic naposledk wo migraciskej krizy. Wobaj po tym napřećo nowinarjam zwurazništaj, zo staj sej skoro we wšěch temach dospołnje přezjednaj byłoj. Awstriski prezident wšak njezamjelča, zo wobsteja nastupajo atomowu energiju rozdźělne nahlady. Susodny kraj ma wulke starosće atomoweje milinarnje Temelín dla. Kaž Van der Bellen rjekny, je w Awstriskej konsens, zo „atomowa energija nima přichod“. Zeman praji: „Bych-li ja w swojim kraju alpske rěki měł, njebych drje tohorunja za atomowu energiju był.“ Wysoki hósć z Awstriskeje jednaše w běhu dnja tež z premierom Bohuslavom Sobotku. Popołdnju wobdźěli so na ekonomiskim forumje z předewzaćelemi wobeju krajow.

Prezident skorži

Stawk wuspěšny był

Częstochowu přesćahnyć

Čěska na euro přihotowana

pjatk, 29 apryla 2016 14:00

CDU žada sej plan za Łužicu

Podstupim (dpa/SN). Opoziciska CDU w braniborskim sejmje je krajne knje­žerstwo namołwiła, strukturnu změnu we Łužicy pjenježnje podpěrać. „Štož pobrachuje, je plan za Łužicu“, wobžarowaše hospodarskopolitiski rěčnik CDU, Dierk Homeyer wčera w aktualnej hodźinje parlamenta­. „Trjebamy spěšnu a njebě­rokratisku pomoc za předewzaća, kotrež so na nowe wobłuki zwaža.“ Přiwšěm je jasne, zo je brunica hišće dołho za spušćomne a zapłaćomne zastaranje ludźi z milinu trěbna, Homeyer rozłoži. Braniborske knježerstwo pak měło wotwidźomneho kónca zmilinjenja dla strukturnu změnu zahajić. „Dźe wo industrijny zakład wšeho kraja“, wón napominaše.

Ochranowske hesła zestajane

Łužica (28.04.16)

Łužica (27.04.16)

Łužica (26.04.16)

Łužica (25.04.16)

srjeda, 28 junija 2017 14:00

Žorta we wólbnej kabinje dla dyrbi wjace hač tysac wobydlerjow w Bad Karls­hafenje wólby měšćanosty wospjetować. Tole je parlament hessenskeho města rozsudźił, byrnjež jenož jedyn z měšćanskich dźělow potrjecheny był. Njestronjan bě wólby z jeničkim hłosom předskoka dobył. Jedyn z wolerjow bě so we wólbnej kabinje stejo pomocnikow prašał, hač ma wólbny lisćik tež podpisać. Mějo to za žort, jemu tući smějo přiwo­łachu „haj, wězo“. Muž podpisa, z čimž bě hłós njepłaćiwy.

Z pjeć hodźinami zapozdźenja je lětadło w chinskim Shanghaiju wotlećało, po tym zo bě přiwěrkojta žona twjerde pjenjezy do turbiny mjetała, měnjo, zo to zbožo přinjese. Technikarjo tuž turbinu rozšrubowachu a woprawdźe jedyn pjenjez namakachu. W Chinje maja stajnje zaso nje­wšědne dožiwjenja z ludźimi, kiž prěni króć w žiwjenju z lětadłom leća.

To a tamne (27.06.17)

To a tamne (26.06.17)

To a tamne (23.06.17)

To a tamne (22.06.17)

pjatk, 16 junija 2017 14:00
Janek Wowčer

Hižo často słyšach, zo měli we Łužicy k tomu dóńć, serbšćinu samozrozumliwje wužiwać. Mnozy žadanje tež w zjawnosći zastupuja, ličba konkretnych skutkow pak wosta stajnje skerje přewidna.

Praksa a teorija – dwaj poraj čriji

Kopanišća „njezazyglować“

Mjeńšiny pomhaja mjeńšinam

Schulzowy ćah prózdny

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Lětuši 12. mjezynarodny folklorny festwial "Łužica 2017" je zahajeny. Wčera so skupiny we wobłuku swjedźenskeho ćaha po Budyšinje kaž tež na zahajenskim programje předtsajichu. Tule namakaće někotre impresije wo zahajenju festiwala. Fota: SN/Maćij Bu