pjatk, 26 meje 2017 14:00
Na mejemjetanju w Smječkecach staj Lukas Čornak mjez młodostnymi a Manuel Šiman mjez dźěćimi wjeršk dobyłoj a sej Lindu Bjeńšec a Sabinu Pólkec za kralownje wuzwoliłoj. Kónc tydźenja změja nětko mejemjetanje w Šunowje a Konjecach, w Žuricach, Sernjanach a Hórkach. Foto: Konrad Kubaš

Na swjedźenju Božeho spěća mějachu wčera mužojo zaso swój ...

Wuměłstwo zabawnje dožiwić

Přimaja so kóždeho stwjelca

Koncept trěbny

srjeda, 24 meje 2017 14:00

Tež klětu chcedźa w Kamjenskej tworni baterijow młodostnych wukubłać

Kamjenc (SN/JaW). Twornja litiumo-inonowych baterijow Accumotive zaměrnje nowych dźěłaćerjow pyta. Hladajo na jeje tuchwilne rozšěrjenje z twarom dal­šeho zawodoweho dźěla z čimž pro­dukcisku pře­strjeń na něhdźe 80 000 m² zeštworja, w přichodnych lětach tež ličbu sobudźěłaćerjow w měsće wjac hač po­dwoja. „Hač do kónca dekady budźe Accumotive­ wjac hač tysac ludźom dźěłodawar“­, kaž firma wozjewi.

Wo načasnym wikowanju

Łužiski camp lětsa mobilny z wjacorymi stacijemi

Słónčne wjedro minjenych dnjow je w Delnjej Łužicy truskalcy tak ...

Domiznu njewopušćić

pjatk, 26 meje 2017 14:00

Trudla Malinkowa z Budyšina piše:

Rubrika „Spomnjeće“ w Serbskich Nowinach z 22. meje bě wěnowana Korli Awgustej­ Fiedlerjej, zasłužbnemu serbskemu wučerjej a hudźbnikej składnostnje jeho stotych posmjertnin. Při tym so tež naspomnja, zo je w Budyšinje dróha po nim pomjenowana. Budyska Fiedlerowa dróha je w nowym měsće njedaloko Mosta měra. Nažel pak njeje po zasłužbnym Serbje pomjenowana, ale po prawizniku a dobroćelu města Budyšina. Na to pokaza wučer a domizniski slědźer Felix Wilhelm 1935 w swojim spisu „Die Bedeutung der Gassen- und Straßennamen im alten und neuen Bautzen“, hdźež rěka: „Fiedlerstraße. Carl Traugott Fiedler, Kgl. Sächs. Auditeur und Oberamtsgerichtsadvokat in Bautzen, hinterließ sein Vermögen im Gesamtbetrage von 135 665,08 Mark unter dem 4. Oktober 1826 den Stadtarmen, den Zöglingen des Waisenhauses und den Bürgerschützen.“

Wo runoprawosći w napisach

Zapósłane (12.05.17)

Dalše kapacity trěbne

Kulowčenjo najmjenje zasłužeja

pjatk, 26 meje 2017 14:00

Rysujo a čitajo z Krabatom a Janom Šadowicom so rozestajeć

Kulow (AK/SN/MiR). Město Kulow je wudało molowansku čitanku „Krabat“, zo by dźěći hižo sčasom z powědku wo Krabaće a z historiskej wosobinu połkownika Jana­ Šadowica zeznajomiło. Jědnaćestronska brošurka předleži w němskej a serbskej rěči w nakładźe tysac eksemplarow. Srjedźoněmske předewzaće Energie AG envia a Marlis Graudußus z Kulowskeje apoteki stej projekt financowałoj. Moler, kamjenjećesar, restaw­rator a stukaterski mišter Jörg Tausch z Rownoho je wudaće ilustrował.

Swjedźeń serbskeje rěče z bohatym poskitkom dźěłarničkow

Kuzło dale skutkuje

Wěstota dźěći w srjedźišću

Začuwać a so zanurić

pjatk, 26 meje 2017 14:00

Banka šuli pjenjezy dariła

Chrósćicy. Kamjenska wotnožka Ludoweje banki Budyšin je Chróšćanskej zakładnej šuli pjenježny dar 305 eurow přewostajiła, zdźěli nawoda kubłanišća Měrko Šmit. Wužiwać chcedźa pjenjezy za wudospołnjenje serbskeje katolskeje kwasneje drasty. 7. junija chcedźa ju we wobłuku­ programa „Kwasna rewija“ w „Jednoće“ předstajić.

Šmórnu stolicu ze zapisa?

Praha. Natwar nowych, wyšich hač stometrowskich mróčeleškrabakow w Praskej štwórći Pankrác móhł poziciju čěskeje stolicy Prahi w zapisu swětoweho kulturneho namrěwstwa UNESCO wohrozyć. Centrum swětoweho namrěwstwa kaž tež Mjezynarodna rada za pomniki a sydlišća chcetej nětko přepytować, hač njejsu nowe wysokodomy unikatnu Prasku panoramu wobškodźili.

Swjedźeń dróši hač planowane

Drježdźany. Lońši centralny swjedźeń k Dnjej jednoty Němskeje w Sakskej bě dróši hač předwidźane. Swobodny stat wuda za njón něhdźe 6,1 milion eurow, byrnjež běchu naposledk 4,3 miliony zakalkulowali.­ To zdźěli politikar Lěwicy André Schollbach, kiž bě so w statnej kencliji naprašował.

Krótkopowěsće (24.05.17)

Krótkopowěsće (23.05.17)

Krótkopowěsće (22.05.17)

Krótkopowěsće (19.05.17)

pjatk, 26 meje 2017 14:00

Předjězbu njewobkedźbował

Rakecy. Ćežko zranił je so zawčerawšim wječor wodźer mopeda w Rakecach. Na křižowanišću­ Lěsna/Hermanečanska njeje 79lětny muž předjězbu wotprawa přijěduceho wosoboweho awta typa VW wobkedźbował. Jeho 38lětny šofer njemóžeše zražce hižo zadźěwać a zrazy do mopeda­ typa S 50. Při tym bu jeho wodźer ćežko zranjeny. Nuzoweho lěkarja dyrbjachu z helikopterom k městnu njezboža dowjezć.

Policija (24.05.17)

Policija (23.05.17)

Policija (22.05.17)

Policija (19.05.17)

srjeda, 15 apryla 2015 14:00

Wokoło jutrow rěčimy wjele wo zajacu. Lětsa wěnujemy dołhowuchačej wjetšu zjawnu kedźbnosć, dokelž je za zwěrjo lěta­ 2015 pomjenowany. Snano je tón abo tamny při nalětnim wuchodźowanju zajaca­ wuhladał. Bě pak to woprawdźe zajac abo tola dźiwi nukl?

pjatk, 26 meje 2017 14:00

Kóždolětnje wuhotuje Smjerdźečanska LIPA dwě kubłanskej jězbje. Na lětušu prěnju poda so minjenu wutoru 40 wobdźělnikow do Sakskeje Šwicy, zo bychu so wěnowali stawiznam twjerdźizny Königstein. Hižo na tampuću běchu woni wo bicarnej­ rjanosći podłu Łobja fascinowani a zhonichu, zo znajemy pomjenowanje jónkrótneje rjaneje kónčiny jako­ Sakska Šwica hakle z 18. lětstotka. Tehdy staj šwicarskaj wuměłcaj, kotrejuž běchu na Drježdźansku wuměłsku akademiju powołali, kónčinu ze swojej domiznu přirunajo mjeztym wšěm znate pomjenowanje tworiłoj. Za čas nacionalsocializma pak njebě pomjenowanje němskeje krajiny jako „Šwica“ witane.

Muskej chóraj koncertowałoj

Šulersku wuměnu swěrnje haja

Žorawje nětko ćicho lahnu

Šerjenje „po serbsku zdrasćena žona“ była

pjatk, 26 meje 2017 14:00
Drježdźany (SN). Sakske statne ministerstwo za socialne a škit přetrjebarjow spěchuje­ naprawy za wočerstwjenje dźěći a młodostnych, za čož nałoži 300 000 eurow. „Mnohim dźěćom a młodostnym je jězba do prózdnin z runolětnymi wosebite dožiwjenje. Zhromadny čas bjez staršeju je wažne nazhonjenje a podpěruje wosobinske wuwiće młodych ludźi“, potwjerdźa sakska ministerka Barbara Klepsch (SPD). Ministerstwo spěchuje naprawy w času, hdyž so šulska wučba njewotměwa, a to za zajimcow w starobje šěsć do 18 lět. Poskitki maja so w Němskej wotměć, předewšěm w Sakskej. Wočerstwjenske­ naprawy za młodostnych maja po pedagogiskim koncepće k tworjenju wosobiny, samonamakanju a -zwoprawdźenju přinošować. Při tym maja so dušine, duchowne a ćělne wu­wiće spěchować, mjezsobne zrozumjenje a toleranca přisporjeć a ekologiske wědomje spěchować. Próstwystajerjo móža być sakscy připóznaći nošerjo dobrowólneje pomocy młodostnym. Třěšne zwjazki móža zhromadnu próstwu swojich čłonow komunalnemu socialnemu zwjazkej Sakskeje zapodać.

Mobilny team w měsće

Starosće dnjowych maćerjow politisce wobjednać

Darće dźěćom koleso

Twarja ławki a wuknu rěč

pjatk, 26 meje 2017 14:00

Smochćicy. Orchester, balet a chór Serbskeho ludoweho ansambla kaž tež orchester filharmonije Jelenjeje Góry wot­wjedu wopytowarjow Smochčanskeho hudźbneho swjedźenja 16. a 17. junija stajnje w 20.30 hodź. w duchu do Berlina. Pod nawodom dirigenta Dietera Kempy prezentuja wuměłcy „Berlinske nocy“. Zaklinča twórby Paula Lincki, Waltera Kolla a Friedricha Wulkeho. Meni přihotuje Budyski hosćenc „Culinarium“. Na woběmaj wječoromaj poskića darmotny shuttlebus, kotryž w 19 hodź. wot hotela „Best Western Plus“ hosći do Smochćic dowjeze a w 23 hodź. zaso wróćo do Budyšina pojědźe. Zastupne lisćiki płaća w předpředani 25 eurow, potuńšene 17 eurow, při wječornej kasy 30 eurow, potuńšene 20 eurow. Kartki dóstanu za­jimcy mjez druhim w Budyskim ekumeniskim tachantskim wobchodźe na Mjasowych wikach, w Domje biskopa Bena a w Biskopičanskej turistiskej informaciji.

Kupjel jutře wotewru

Cirkusowa dźěłarnička

Prózdninske lěhwo nětko hotel

Ponowjeja pućej

Z keramiku dźěłać

srjeda, 11 januara 2017 13:00

Swójbne mjena su přeco zaso zajimawe swědčenja rěče našich prjedownikow. W serbšćinje maja wone wosebitu hódnotu, dokelž pochadźeja z časa, z kotrehož hišće žane pisomne pomniki njewobsedźimy. Kak su naši prjedownicy před wjele lětstotkami myslili a so rěčnje zwuraznili, wo tym nam wone mjena znajmjeńša něšto přeradźeja.

Chcemy so zaso wěnować někotrym serbskim prócowarjam zańdźenosće, kotřiž maja lětsa kulojtu abo połkulojtu róčnicu narodnin abo posmjertnin, a so zamyslić do jich mjenow. Swójbne mjena nastachu často z mjenow powołanjow, kotrež běchu prěni nošerjo mjenow wukonjeli. Tak je to na přikład pola Šewčika, takrjec „małeho šewca“. Jakub Šewčik, rodźeny w Baćonju a farar mjez druhim w Chrósćicach, wěsty čas předsyda Domowiny, předewšěm pak awtor basnjow patriotiskeho charaktera, změje 6. septembra 150. róčnicu narodnin.

Korla Awgust­ Fiedler, znaty hudźbnik a sobuwuhotowar spěwanskich swjedźenjow, zemrě 16. meje 1917. Swójbne mjeno Fiedler pochadźa tohorunja z mjena powołanja; w tym padźe wšak je wone němskeho pochada, měnjeny je wězo­ „husler“.

Štomy a mjena

Hišće jónu: cuze słowa

Ćeže z cuzymi słowami

Wo dźiwich zwěrjatach našeje domizny

nawěšk

  • Srjedu, 3. meje 2017, wotmě redakcija Serbskich Nowin na žurli Konječanskeho towarstwoweho domu "Delany" diskusijny forum na temu "Wjelk – žohnowanje abo kwakla". Něšto wjac hač 40 ludźi bě so na nim wobdźěliło. Tule namakaće někotre fotowe impresije