Regionalne poskitki sylnić

štwórtk, 27. julija 2017 spisane wot:

Baršć (SN/MiR). Polěpšić kubłansku runoprawosć a kubłanske šansy z pomocu wědy, dawkow a spěchowanja je hesło kubłanskeho běrowa we wokrjesu Sprjewja-Nysa. Zaměr nalěto wutworjeneho kubłanskeho běrowa je, fachowcow, kotřiž su Łužicu wopušćili, zaso domoj wabić. Zdobom chcedźa tych, kiž we wokrjesu skutkuja, dźeržeć.

Dlěšodobny nadawk je zdźěłać digitalny přehlad, móžny katalog wšitkich kubłanskich poskitkow wokrjesa. Zapřijeć chcedźa tam tež tajke, zaběrace so ze serbskej tematiku. „Naša tuchwilna tema je šula. Při tym zwěsćamy, w kotrych kubłanišćach, wosebje zakładnych šulach w nošerstwje wokrjesa, serbšćinu wuwučuja“, rozłožuje sobudźěłaćerka kubłanskeho běrowa Theresa Decker. Hłowne ćežišćo při zdźěłanju kataloga pak serbski aspekt njebudźe. „Zapřijeć chcemy tež Braniborsku technisku uniwersitu Choćebuz-Zły Komorow, byrnjež wona we wokrjesu Sprjewja-Nysa njebyła. Naši wobydlerjo sej pak přiběrajcy tamniše poskitki wortkrywaja.“

Budyšin (SN/bl). K poslednjemu razej wotměchu dźens dopołdnja w Budyskej dźěćacej a młodźinskej bibliotece prózdninski poskitk za dźěći pod hesłom „Dospołnje zanurjeni z wódnym mužom a jeho žonu“. W połdrahodźinskim programje so wšitko kołowokoło wody, kupanja, hatnych a mórskich wobydlerjow wjerćeše. Kristin Lehmann, sobudźěłaćerka dźěćaceje a młodźinskeje biblioteki, witaše dohromady 18 dźěći na zarjadowanju. Mjez nimi běchu dźěći prózdninskeho lěhwa, kotrež so tele dny w Bórku wotměwa. Na nim wobdźělitej so tež přećelce z Radworja. Po tym, zo běchu sej krótki film wo mórskich zwěrjatach wobhladali, słuchachu sćerpnje na stawiznu wo lawje, kotryž chcyše płuwać nawuknyć. Slědowachu někotre eksperimenty z wodu. W mjezyčasu čitaše Kristin Lehman stawiznu wo kózlatkach, šerjenju a zhromadnym dožiwjenju w kupjeli. Dale předstajichu zajimcam Łužisku jězorinu a jeje geografiske połoženje na karće. Naposledk rozpowěda Kristin Lehmann powěsć wo wódnym mužu a čitaše z knihi „Łužiske baje“ Ludoweho nakładnistwa Domowiny.

Budyski zarjad njezawru

wutora, 25. julija 2017 spisane wot:

Budyšin (SN/MiR). Regionalny zarjad Sakskeje kubłanskeje agentury w Budyšinje (SBAB) njezawru. Tole wobkrući na naprašowanje našeho wječornika nowinski rěčnik sakskeho ministerstwa za kultus Dirk Reelfs. „Tež z nowym krajnym zarjadom za šulu a kubłanje ma Budyske stejnišćo dale wostać a njebudźe zawrjene“, Dirk Reelfs rozłoži. Tak měli wšitke dwěle na dalewobstaću Budyskeho wotrjada Sakskeje kubłanskeje agentury wotstronjene być.

W kotrej měrje a hač w dotalnej formje Budyski regionalny zarjad dale powjedu, z informacije nowinskeho rěčnika njewuchadźa. „To ma jednoru přičinu. Do procesa, strukturu šulskeho zarjada optiměrować, chcemy samozrozumliwje tež sobudźěłaćerjow a sobudźěłaćerki zapřijeć. Personalne prawniske wobdźělenske postupowanje njeje pak dotal hišće zakónčene. Wotwažowanje wo jednotliwych pokiwach a znapřećiwjenja tohorunja hišće wotzamknjene njejsu.“ Zakónčace detaile wo postupowanju njehodźa so tuž dotal mjenować.

Minjene dny rozžohnowachu so dźěći a pěstowarki z kubłarku dnjoweho přebywanišća „Chróšćan kołć“ Marju Pašcynej (nalěwo), kotraž je so na wuměnk podała. Započawši swój powołanski puć w Kamjencu skutkowaše wona we Wětrowje, na Horje, we Worklecach a zašłe 27 lět w Chrósćicach. Mjez hosćimi na małym swjedźenju běchu Marlis Młynkowa jako zastupjerka nošerja pěstowarnje Serbskeho šulskeho towarstwa, zastupjerjo staršich a staršiskeje přirady. Foto: Daniela Ćemjerowa

Bajkowu olympiadu přewjedli

pjatk, 21. julija 2017 spisane wot:
Bajkowu olympiadu přewjedźechu prózdninarjo dźensa dopołdnja na Wojerowskej dźěćacej a młodźinskej farmje. Na třoch stacijach su stajnje wobsah dweju bajkow napodobnjeli. Naše foto pokazuje chowancow Wojerowskeho dźěćaceho domu johanitow na staciji „Lětacy přestrjenc“. Bul Aladin njesmědźeše při napřemoběhu z „přestrjenca“ padnyć. Při tym su ličili, kotre zarjadnišćo je najwjace kołow docpěło, bjez toho zo by so bul z přestrjenca sunył. To bě wězo wšitkim wubědźowacym wulke wjeselo. Foto: Gernot Menzel

Nahrawaja teksty za wustajeńcu

štwórtk, 20. julija 2017 spisane wot:
Jan Bogusz, Danica Hickec a Maximilian Gruber (wotlěwa) su wčera w Budyskim studiju Sakskeho wukubłanskeho a wupruwowanskeho kanala (SAEK) na natočenjach byli a teksty w serbskej, němskej a chorwatskej rěči nahrawali. Budyski Serbski muzej trjeba narěčane sekwency za wuhotowanje swojeje přichodneje wustajeńcy wo Krabaće, kotruž chce 17. septembra wotewrěć. Přichodne dny maja dalši dorosćeni rěčnicy před mikrofonom w SAEK stać. Foto: SN/Maćij Bulank

Prěničku wudała

štwórtk, 20. julija 2017 spisane wot:
Budyšin (SN). W Ludowym nakładni­stwje Domowina wušła je nětko kniha Budyšanki Rejzki Delenkoweje. „Po měsće z Alenu“­ je idealny dar šulskim nowačkam do cokoroweje tity. Nowostka hodźi so wosebje za dźěći, kotrež runje čitać wuknu. Awtorka a wučerka na Ra­dwor­skej zakładnej šuli „Dr. Marja Grólmusec“ předpołoži z tejle knižku prěnju swójsku publikaciju. Powědančka su pisany miks dožiwjenjow Aleny. Dalša pomoc při čitanju su barbnje woznamjenjene złóžki. Wobrazy stworiła je Kamjenska ilustratorka Martina Burkhart-Vollhardt.

Ideje za region a Europu

štwórtk, 20. julija 2017 spisane wot:

Uniwersita Viadrina w Frankfurće nad Wódru wuznamjenjena

Frankfurt n. W. (RD/SN). Europska uniwersita Viadrina w Frankfurće nad Wódru wuwiwa so dale a bóle na wusahowace žórło idejow za Braniborsku, Němsku a Europu. Jako najlěpšu wysoku šulu 2017 w Berlinsko-braniborskim wubědźowanju „kowarnja idejow“ su kubłanišćo minjeny tydźeń w Berlinje – po lětomaj 2014 a 2015 – mjeztym třeći króć wuznamjenili.

Wotum złožuje so na předewzaćelske namjety, kotrež běchu studenća Viadriny zapodali. Zajimawe na tymle prěnim městnje je, zo móžeše tale uniwersita jako duchownowědomostne kubłanišćo ryzy techniske uniwersity přesćahnyć.

Jedyn z dobrych přikładow studentskich inowacijow Viadriny je app „Interfriends“ Olega Kerskena, z kotrejž móža so migranća z domoródnymi k zhromadnemu sportowanju abo k zarjadowanjam zetkawać. Kersken, kiž z Frankfurta nad Mohanom pochadźa, bě na němsko-pólskej šuli we Waršawje maturu złožił. Zo by swoju ideju zwoprawdźić móhł, je mjeztym z třomi sobudźěłaćerjemi w Frankfurće nad Wódru swójsku firmu załožił.

Šulerjo Wyšeje šule „Dr. Marja Grólmusec“ Slepo dožiwichu minjene dny zajimowy medijowy camp. W Trjebinje zaběrachu­ so woni z filmowanjom a warjenjom.

Trjebin (hb/SN). Dźesać dźěći 5. a 6. lětnika Slepjanskeje wyšeje šule je so na lětušim medijowym campje zańdźeny tydźeń w Trjebinje wobdźěliło. Zaměr campa tónraz bě zdźěłać filmowe sekwency, kotrež zbližeja přihladowarjam wobrazy wo tym, kak běchu w Slepom něhdy warili­.

Dobru „poliwku“ warić

póndźela, 17. julija 2017 spisane wot:
Što wučinja dobru poliwku? Na spočatku trjebaš wotpowědny recept. Dale pomhaja ći nazhonjenja tych, kotřiž su poliwku hižo warili, a wobrotniwy kuchar. Nic naposledk trjebaš tajkich, kiž wudźěłk woptawaja, jón posudźuja a pokiwy za polěpšenje dawaja. Tak so dobra poliwka radźi! Hakle potom móžeš ju druhim poručić. Hač so to tež w Delnjej Łužicy stanje, hdyž dźe wo to, „nawarić“ nowe šulske postajenje? Ći, kotřiž maja tam „poliwku“ na kóncu jěsć, čuja so tuchwilu z procesa „warjenja“ wumjezowani. Braniborske ministerstwo za kubłanje same swoju poliwku wari. Na kóncu chce je „jědźkam“ w Delnjej Łužicy před nós stajić z přispomnjenjom „smy zdokonjeli, wulaptać dyrbiće hornc sami“. Derje tuž, zo přichodni „jědźcy“ kucharjam z ministerstwa mutličku njepřewostaja. Woni dźě wědźa, zo poliwka hakle słodźi, hdyž ju zhromadnje wosłodźeja. Milenka Rječcyna

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • XXII. mjezynarodny folklorny festiwal “Łužica 2017” je nimo. Dopomnjenki a rjane wokomiki pak wostanu. Najlěpje zapopadnješ je w fotografiji. Tole su mjez druhim Bianka Šeferowa, Feliks Haza, Maćij Bulank a Janek Wowčer  za redakciju SERBSKICH NOWIN

nowostki LND