„Ničo ,stare‘ preč njećisnyć“

wutora, 25. julija 2017 spisane wot:

W swojej lětušej dowolowej seriji předstajamy wosoby, kotrež na někajkežkuli wašnje stawizny zachowuja, zo starožitnosće zběraja a je zdźěla zjawnosći spřistupnjeja.

Urban gardening wosrjedź města

wutora, 25. julija 2017 spisane wot:
Jendźelski wuraz urban gardening wopisuje zahrodniske wobhospodarjenje njewužiwanych zelenišćow wosrjedź města, kaž tu na Jana Skalowej w Budyskej Strowotnej studni. Wšitcy wobydlerjo, zajimcy a wosebje tež ćěkancy su kóždu póndźelu wot 14 do 18 hodź. přeprošeni na měšćanskej zahrodźe hromadźe dźěłać a přebywać. Projekt spěchujetej ewangelska cyrkej a towarstwo House of Resources Budyšin. Při dźěle widźimy tule nawodu Roberta Tiebiga, Mamadouwa Sissoka, Alirezu Rezaija a Sabinu Siab (wotlěwa). Foto: SN/Maćij Bulank

Hdy budźe skónčnje zaso prawe lěćo. Tak abo podobnje mysli zawěsće tež tónle rys w Biskopičanskim zwěrjencu. Chětro skeptisce dźě hlada wón ze swojeho hajnišća k njebju, štož wšak při tuchwilnym měnjatym wjedrje z mróčelemi, dešćom a wětřikom njezadźiwa. Tež přichodne dny ma njewobstajne wostać. Foto: Steffen Unger

Kupjel za jedyn euro?

wutora, 25. julija 2017 spisane wot:

Wokrjes poskića městu Kamjencej płuwansku halu za symbolisku płaćiznu

Kamjenc (UM/SN). Wokrjes Budyšin je Lessingowemu městu Kamjencej poskićił, jemu płuwansku halu na Macherowej hasy za jenički euro předać. To wuchadźa z lista 1. přirjadnika Budyskeho krajneho rady Uda Wićaza (CDU) Kamjenskemu wyšemu měšćanosće Rolandej Dantzej (njestronjan), kotryž tež Serbskim Nowinam předleži. W lisće skedźbnja Wićaz hišće raz na to, zo hospodarski plan Budyskeho wokrjesa „wot šulskeho lěta 2018/2019 hižo žane etatowe srědki za dalše wobhospodarjenje kupjele njewopřijima“. Nimo toho su wšitke dalše płuwarnje w zamołwitosći jednotliwych městow­, komunow abo zaměrowych zwjazkow.

„Wuchadźejo ze zamołwitosće města Kamjenca a wobkedźbujo jeho dalše wuwiće poskićamy wam kup płuwanskeje hale za płaćiznu jednoho eura“, piše 1. přirjadnik krajneho rady mjez druhim Kamjenskemu wyšemu měšćanosće Rolandej Dantzej.

Slědy prjedownikow we Łazu našli

wutora, 25. julija 2017 spisane wot:
Něhdźe 50 potomnikow kublerskeje swójby von Loebenstein je minjenu sobotu Łaz wopytało. Při tym storčichu zas a zaso na slědy swojich prjedownikow, mjez druhim tež w tamnišim Domje Zejlerja a Smolerja, w cyrkwi, na kěrchowje a ćěłowni kaž tež na bywšim rownišću swójby. Najstarši wobdźělnicy swójbneho zetkanja běchu 87lětna Gisela von Loebenstein, 71lětny Robert von Loebenstein a 81lětna Alice von Loebenstein (wotlěwa). Łaz bě jedna stacija cyłodnjowskeho wulěta zetkanja swójby von Loebenstein, kotrež wotměchu z cyłkownje 120 wobdźělnikami minjeny kónc tydźenja w Smochčanskim Domje biskopa Bena. Foto: Andreas Kirschke

Krótkopowěsće (25.07.17)

wutora, 25. julija 2017 spisane wot:

Žana wulka woda

Drježdźany. Najebać dlěje trajacy dešć njeje staw wody w sakskich rěkach dramatisce přiběrał. Někotre pódlanske rěki hornjeho Łobja mějachu drje dźensa rano wjace wody hač hewak, akutneho wohroženja pak njebě, wobswětowe ministerstwo na swojej internetnej stronje zdźěla. Jutře ma so po informacijach wjedrarjow zaso jara dešćować. Potom móhł strach wulkeje wody přiběrać.

Padustwa sadu přiběraja

Podstupim. Braniborscy plahowarjo sadu bědźa so přiběrajcy z padustwami na plantažach. Paduši měrja so na jabłuka, holanske jahody a wišnje, zo bychu je sami přetrjebali abo na wikach předawali, informuje rěčnik Berlinsko-braniborskeho zahrodniskeho zwjazka. Lětsa je to ćim bolostniše, dokelž maja sadowcy nalětnich zmjerzkow dla mjenje płodow.

Čěska chce Libyskej pomhać

Policija (25.07.17)

wutora, 25. julija 2017 spisane wot:

Handy wažniši był hač wobchad

Rakecy. Policija prosy wo pomoc při wujasnjenju njezboža. Na Rakečanskej Zahrodowej bě sobotu kolesowar do Daewoowa zrazył – wón bě so bóle handyjej wěnował hač wobchadej – a ćeknył. Na awće nasta škoda něhdźe tysac eurow. Policija pyta za něhdźe 25lětnym 1,75 metrow wulkim mužom z krótkimi čornymi włosami. Koleso měješe tak mjenowane buwołowe wodźidło. Informacije přijimuje Wojerowski policajski rewěr.

Dalša dróha zawrjena

wutora, 25. julija 2017 spisane wot:
Budyšin (SN). Při Budyskim Cyhelowym nasypje kładu tuchwilu dalokoćopłotnu trasu. Z teje přičiny wostanje dróha při Cyhelowym nasypje hač ke křižowanišću při inženjerskej šuli hač do 2. awgusta zawrjena. Přijěducy ze Strowotneje studnje móža šoferojo wobjězdku Thomasa Müntzerowu–B 156 – Lubijsku –Kamjentnu wužiwać. Busowe linije pojědu do wobeju stron po Liebknechtowej–Stieberowej–Müntzerowej.

38 młodostnych je so wčera po wužohnowanju na nyšporje w Chróšćanskej wosadnej cyrkwi pěši do čěskeje Krupki nastajiło. Na tradicionalnym putnikowanju přewodźa jich lětsa farar Tomaš Dawidowski. Wčera docpěchu woni Stołpin, dźensniša etapa wjedźe hač do Pirny. Tohorunja wčera poda so skupina dorosćenych na putnikowanje do Krupki. Wjeršk, kóždolětna putniska Boža mša, budźe zajutřišim, srjedu, w 10 hodź. w Krupčanskej baroknej bazilice swj. Marije. Foto: Feliks Haza

Swěčki zahrodu wobswětlili

póndźela, 24. julija 2017 spisane wot:

Dwanaty króć wotmě so sobotu nóc tysac swěčkow w klóšterskej zahrodźe klóštra Marijineje hwězdy. Byrnjež so popołdnju mócnje dešćowało, je wječor při najrjeńšim wjedrje wjace hač tysac wopytowarjow přijěło. Mjez nimi běchu tež mnozy dowolnicy.

Pančicy-Kukow (mbr/SN). Na jewišću klóšterskeje zahrody w zežiwjenskim a zelowym centrumje Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka (CSB) dožiwichu wopytowarjo pisany a wotměnjawy program. Wo serbske štučki kaž tež němske, jendźelske a instrumentalne přinoški postara so skupina Sorbian Art Trio, kotraž publikum prěni raz na zarjadowanju zahori. Helene a Fritz Vogel z Wojerec pokazaštaj na klawěrje a pozawnje swój hudźbny talent.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • XXII. mjezynarodny folklorny festiwal “Łužica 2017” je nimo. Dopomnjenki a rjane wokomiki pak wostanu. Najlěpje zapopadnješ je w fotografiji. Tole su mjez druhim Bianka Šeferowa, Feliks Haza, Maćij Bulank a Janek Wowčer  za redakciju SERBSKICH NOWIN

nowostki LND