Měnjenska symjenjowa bursa mnohich přiwabiła

póndźela, 20. februara 2017 spisane wot:

Njebjelčicy (aha/SN). W mjenje towarstwa za zachowanje mnohotnosće wužitnych rostlin a Njebjelčanskeje gmejny witaše Tomaš Nowak wčera wulku syłu zajimcow, kotřiž su sej na 2. měnjensku symjenjowu bursu dóšli.

Hižo 1986 běchu entuziasća, kotřiž starosćiwje na pozhubjowace so družiny wužitnych rostlin zhladowachu, čestnohamtsce skutkowace towarstwo załožili. Zaměr je zachować kulturny pokład na witalnych a robustnych regionalnych rostlinach. Jeho čłonojo dźě wědźa, zo genetiska mnohotnosć zežiwjenje čłowjeka a skotu zaruča a zo leži w njej potencial za dalewuwiće a regionalne přiměrjenje rostlinskich družin tež hladajo na klimatiske změny.

Njebjelčanski wjesnjanosta Tomaš Čornak (CDU) bě wčera jara spokojom. Wjac hač 150 wopytowarjow, w přiběracej měrje tež ludźo gmejny, je składnosć wužiło a so wot něhdźe dźesać poskićerjow symjenjow poradźować dać. Radlubje chcedźa so nětko tež w plahowanju robustnych družin pospytać.

Policija (20.02.17)

póndźela, 20. februara 2017 spisane wot:

Z domu za płunom smjerdźało

Biskopicy. Na Karla Liebknechtowej w Biskopicach je dźensa dopołdnja chětro za płunom smjerdźało. Hnydom wołachu wobydlerjo wohnjowu woboru. Kameradojo z měrjenskim aparatom zwěsćichu, zo stupaše amoniak ze zemskopłunoweje syće w pincy. Dokelž pak njebě mnóstwo přewulke, dosahaše pincu přewětrić. Na to wohnjowi wobornicy ENSO informowachu.

Kuriozny připad

Smělna. W Smělnej bě so minjeny pjatk z dotal njeznateje přičiny Peugeot dospołnje wupalił. 15 wohnjowych wobornikow njezamó tam hižo ničo wuskutkować. Při kontroli zastojnik Biskopičanskeho policajskeho rewěra zwěsći, zo njebě awto scyła přizjewjene, zo njeměještaj jeho młodaj wobsedźerjej zawěsćenski škit a běštaj bjez jězbneje dowolnosće po puću. Nimo toho bě na jězdźidle falšowane znamjo přičinjene, kotrež běštaj mužej internetnje pola Amazon skazałoj.

Spěšne kompjutery wužadane byli

póndźela, 20. februara 2017 spisane wot:

Po dlěšej přestawce je mustwo BKA wokoło Měrćina Bulanka, Feliksa Brězana a Křesćana Grutki zaso derje wopytanu Lan-party w Chrósćicach organizowało. Minjeny štwórtk hižo běchu blida za kompjutery nastajeli, kable za milinu a kompjuterowu syć składli a rumnosće k zastaranju wobdźělnikow přihotowali.

Wubagruja błóto z hrjebje

póndźela, 20. februara 2017 spisane wot:
Sobudźěłaćerjo zaměroweho zwjazka za škit wody a pódy Horni kraj Kalawa, kotryž ma swoje hłowne sydło w błótowskim Radušu, su tele dny započeli błóto z Chmjelowskeje hrjebje njedaloko Noweho puća w Nowym Chmjelowje (Neu-Schmellwitz) na kromje Choćebuza wubagrować. Naprawu přewjeduja w dorěčenju ze zamołwitymi přirodoškita, zo njeby sensibelny system rostlin a zwěrjatow w kónčinje škodu poćerpjeł. Foto: Michael Helbig

Třeće zetkawanske popołdnjo NSLDź

póndźela, 20. februara 2017 spisane wot:
Hižo třeći raz w hrajnej dobje je NSLDź swójby ćěkancow a domoródnych minjeny pjatk na zetkawanske popołdnjo do Dźiwadła na hrodźe přeprosyło. Znowa steješe hłowna proba noweje produkcije rjadu „Powědanja ze swěta“ na programje, tónraz poda so klankodźiwadźelnica Michelle Bray z publikumom do Afriki. Po inscenaciji mějachu zajimcy hišće dosć chwile so rozmołwjeć, sej mysle wuměnjeć, paslić a sej hrajkać. Foto: Carmen Schumann

Krótkopowěsće (20.02.17)

póndźela, 20. februara 2017 spisane wot:

800 nowych mištrow

Drježdźany. W Sakskej je loni 800 rjemjeslnikow swoje mišterske pruwowanje złožiło. Najebać woteběrace ličby wostanje mišterske wopismo njeparujomny pječat kwality, zdźěli dźensa sakski rjemjeslniski zwjazk. Mjez absolwentami bě 108 žonow, jasnje mjenje hač 2015 (144 žonow). Wot lěta 1990 su w Sakskej 38 200 mišterskich wopismow přepodali. Wjace hosći w młodownjach

Kamjenica. Młodownje w swobodnym staće su dale woblubowane. Loni móžachu tam 352 000 přenocowanjow zličić, sydom procentow wjace hač lěta 2015. Jednaćel zwjazka młodownjow Alexander Ladwig je sej wěsty, zo je wuspěch młodownjow tež wuslědk noweho wu­směrjenja na dowol, kotryž dźeń a wjace ludźi doma přežiwja.

Jubilej „Jizerskeje padesátki“

Liberec. „Jizerská padesátka“, najwu­znamniše čěske wubědźowanje w sněhakowanju na dołhich čarach, je kónc tydźenja 50. róčnicu docpěła. Popularny masowy běh na 50 kilometrow po Jizerskich horinach wotmě so lětsa při njewšědnje dobrych wuměnjenjach. Běh je wot lěta 1999 tež dźěl swětoweje sněhakowarskeje serije Worldloppet.

Pjate złoto za Dahlmeier

Dźěći pilnje papjeru zběrali

pjatk, 17. februara 2017 spisane wot:
Staru papjeru za dobry zaměr zběrachu tele dny holcy a hólcy Hamorskeho dnjoweho přebywanišća „Bummi“. Wjace hač 80 dźěći, wot najmjeńšeho hač k najwjetšemu, chodźachu po blokach, zo bychu wo papjeru prosyli. Wobydlerjow běchu do toho z lětakami wo akciji informowali. Do skupinkow rozrjadowane nastajichu so z wozyčkom na puć. Lukas a Ole (wotlěwa) běštaj wosebje pilnaj. Na kóncu su cyłu tonu papjery nazběrali. Wunošk chcedźa za nowe hrajki nałožić. Foto: Joachim Rjela

Krótkopowěsće (17.02.17)

pjatk, 17. februara 2017 spisane wot:

Wobkedźbuja čłonow AfD

Drježdźany. Wustawoškit někotrych čłonow AfD w Sakskej wobkedźbuje. Tući njesteja pod dohladom swojeho čłonstwa w stronje dla, ale dokelž su aktiwni w prawicarskoekstremnej scenje, zdźěli sakski nutřkowny minister Markus Ulbig (CDU) nowinarjam. Čłonojo AfD běchu stajnje zaso ze swojimi narěčemi abo ze zwiskami k prawicarstwu napadnyli.

Pumpak móhł přežiwić

Rěčicy. Šansy dwulětneho wjelka Pumpaka, přežiwić, z kóždym dnjom přiběraja. Zajutřišim, njedźelu, so doba za jeho móžne zatřělenje skónči. Dokelž pak wjelka minjene tydźenje nihdźe wjace widźeli njejsu, njebudźe Zhorjelski wo­krjes wo podlěšenje doby prosyć, informuje rěčnica krajnoradneho zarjada Marina Michel. Wjelk bě so stajnje zaso sy­dlišćam bližił a tam za picu pytał.

Wjesne wobchody zachować

Spominaja na spisowaćelku

pjatk, 17. februara 2017 spisane wot:

Wojerecy. Na dnju 44. posmjertnin spisowaćelki Brigitty Reimann (1933–1973) dopomina Wojerowske wuměłstwowe towarstwo na awtorku, kotraž je w swojich literarnych twórbach natwar Wojerowskeho noweho města wobkedźbowała. Zarjadowanje wotměje so póndźelu, 20. februara, w zetkanišću na Hasy Brigitty Reimann čo. 8 a započnje so w 14 hodź.

Wot wowcy k wołmje

Dołha Boršć. Prózdninske zarjadowanje „Wot wowcy k wołmje“ poskića štwórtk, 23. februara, wot 8 do 11 hodź. w přirodoškitnej staciji wuchodneje Hornjeje Łužicy w Dołhej Boršći (Förstgen) pola Mikowa. Wobdźělnicy tam nazhonja, kak z wowčeje wołmy samozhotowjena drasta nastawa.

Wusyłaja wo demokratiji

Budyšin. Rozhłosowa redakcija Sakskeho wukubłanskeho a wupruwowanskeho kanala (SAEK) je so z prašenjom zaběrała, štó so w Budyšinje na kotre wašnje wo demokratiju stara. Mjez druhim wopytachu Melanchthonowy gymnazij, pobychu w jewišćowej dźěłarni a prašachu so za lětušimi Budyskimi tydźenjemi demokratije. Nowe wusyłanje je wot 20. februara kóždu póndźelu w 20 a 22 hodź. jako livestream na internetnej stronje www.saek-bautzen.de słyšeć.

Za tydźeń zahaja nowu sezonu

pjatk, 17. februara 2017 spisane wot:
Z floristiskej a kreatiwnej přehladku wosebiteho razu zahaja 25. a 26. februara lětušu sezonu na Rěčičanskim Erlichtec dworje. W dźiwadłowej bróžni chcedźa nalětnje začuća­ budźić, ale tež wopytowarjow ke kreatiwiće pozbudźeć. Wšitke dźěłarnje, małe­ wobchody, gastronomiske zarjadnišća a wustajeńcy změja potom zaso wot wutory do njedźele wočinjene. Foto: Marion Girth

nawěšk