Policija (26.05.17)

pjatk, 26. meje 2017 spisane wot:

Předjězbu njewobkedźbował

Rakecy. Ćežko zranił je so zawčerawšim wječor wodźer mopeda w Rakecach. Na křižowanišću­ Lěsna/Hermanečanska njeje 79lětny muž předjězbu wotprawa přijěduceho wosoboweho awta typa VW wobkedźbował. Jeho 38lětny šofer njemóžeše zražce hižo zadźěwać a zrazy do mopeda­ typa S 50. Při tym bu jeho wodźer ćežko zranjeny. Nuzoweho lěkarja dyrbjachu z helikopterom k městnu njezboža dowjezć.

Policija (24.05.17)

srjeda, 24. meje 2017 spisane wot:

Njeluba překwapjenka po dowolu

Wojerecy. Njeje samozrozumliwe, zo je doma wšo w porjadku, hdyž so z dowola nawróćiš. Tole dyrbješe zawčerawšim swójba na Hasy Liselotty Herrmann we Wojerecach nazhonić. Njeznaći běchu so w času wot 7. meje hač do póndźele do bydlenja swójby zadobyli a wšitke stwy přepytali. Mjez druhim pokradnychu laptop, kompjuterowy tablet, hudźbny měšenski pult kaž tež hrajnu konsolu. Hódnotu rubizny trochuje wobsedźer na 2 000 eurow. Nimo toho nasta w by­dlenju něhdźe 1 000 eurow wěcneje škody. Policija pad přepytuje.

Policija (23.05.17)

wutora, 23. meje 2017 spisane wot:

Telewizor a radijo fuk

Torońca. Njeznaći zadobychu so w nocy na njedźelu do zahrodoweje ležownosće w Torońcy (Daranitz) w Kubšiskej gmejnje. Ze zahrodoweho domčka pokradnychu płony telewizor a radijo w cyłkownej hódnoće 500 eurow. Wěcnu škodu trochuje wobsedźer na 100 eurow.

Z awtom do štoma

Bukecy. Z dotal njeznateje přičiny je njedźelu připołdnju 78lětna wodźerka wosoboweho awta na zwjazkowej dróze B 6 na kromje Bukec na prawy bok jězdnje zajěła. Tam zrazy jeje Opel Corsa do štoma a rentnarka so snadnje zrani. Na městnje zasadźeni běchu lěkar, wohnjowi wobornicy a wotwlečenska słužba. Na awće nasta 8 000 eurow škody.

Policija (22.05.17)

póndźela, 22. meje 2017 spisane wot:

Kamele wosrjedź města

Połčnica. Lědma swojim wočam wěrić chcychu wobydlerjo sobotu wječor w Połčnicy. W bydlenskej štwórći wuhladachu woni kamelej, a wonej sej tam woměrje łopjena štoma słodźeć daštej. Kaž so pozdźišo wukopa, běštej skoćeći z cirkusa ćeknyłoj, kotryž měješe w bliskosći swój stan natwarjeny. Sobudźěłaćerjo za štyrinohačomaj­ hižo pytachu a su jej do­sahnyli, prjedy hač přiwołani policajscy zastojnicy přijědźechu.

Policija (19.05.17)

pjatk, 19. meje 2017 spisane wot:

Kontejneraj so paliłoj

Kulow. W nocy na štwórtk běchu njeznaći na Kulowskim Schlossareckowym naměsće kontejneraj za staru papjeru zapalili. Přiwołana wohnjowa wobora móžeše woheń zhašeć. Wěcna škoda wučinja ně­hdźe 100 eurow. Kriminalna policija pyta nětko za skućićelemi.

Holcu z laserpointerom slepili

Běła Woda. 14lětnej holcy su so njeznaći na Budyskej dróze w Běłej Wodźe zawčerawšim wječor z tak mjenowanym laserpointerom wotpohladnje do wočow měrili a ju slepili. Holca na to skoržeše, zo ju woči bolitej. Dyrbjachu ju tuž k lěkarskemu zastaranju do chorownje dowjezć. Policija za njeznatymi slědźi.

Policija (18.05.17)

štwórtk, 18. meje 2017 spisane wot:

Hokate křiže mórali

Njebjelčicy/Němcy. Při busowym zastanišću na Jěžowskej dróze w Njebjelčicach dyrbjachu zawčerawšim zwěsćić, zo bě tam w nocy do toho něchtó hokate křiže namórał. Gmejna so wo to postara, zo so móranja zaso wotstronja. Podobne sta so w Němcach. Tam su njeznaći z barbu wjacore hokate křiže na štomy blisko kapałki pryskali. Mjeztym su wone pře­barbjene. We woběmaj padomaj přepytuje statny škit kriminalneje policije.

Policija (17.05.17)

srjeda, 17. meje 2017 spisane wot:

Tři motorske fuk

Budyšin. Mějićel jězbneje šule na Bu­dyskej Müntzerowej dyrbješe zawčerawšim zwěsćić, zo su njeznaći z jeho předewzaća tři motorske pokradnyli. Stało bě so to po wšěm zdaću minjeny kónc tydźenja, ­jako so paduši do garaže zado­bychu a ju wurumowachu. Policija pyta nětko za motorskimi typa Honda CBF (čorne), Honda CB 500 (běłe) a Honda VJF (čerwjene). Nimo toho su skućićeljo tři ko­žane kapy, tři nahłowniki a tři dešćowe płašće sobu wzali. Hódnotu rubizny trochuje mějićel jězbneje šule na něhdźe 20 000 eurow.

Policija (16.05.17)

wutora, 16. meje 2017 spisane wot:

Padustwo wujasnjene

Budyšin. Po tym zo su so njeznaći minjeny pjatk do banki na Budyskej Bohatej zadobyli a kompjuterowej wobrazowce pokradnyli, je policija tónle pad hišće samsny dźeń wujasniła. Podhladnaj staj Budyšanaj w starobje 20 a 21 lět. Wobaj běštaj dźeń do toho młodostneho wurubiłoj a staj policiji derje znataj.

Policija (15.05.17)

póndźela, 15. meje 2017 spisane wot:

Złotaki a slěbornaki fuk

Wojerecy. We wobłuku měnjenskeje bursy pjenjez stej njeznatej wosobje sobotu dopołdnja we Wojerowskej Łužiskej hali čerwjeny tablet z dohromady dwanaće drohotnymi pjenjezami pokradnyłoj. Při tym jedna so wo štyri złotaki a wosom slěbornakow. Jich cyłkownu hódnotu trochuja na 20 000 eurow. Jedyn ze skućićelow zapleće wobsedźerja pjenjez do rozmołwy, mjeztym je sej dalša wosoba tablet wzała a so z nim wotsaliła.

Smjertnje zbjezbožiła

Hory. Při wobchadnym njezbožu na dróze z Noweje Łuki do Ptačec je sobotu wječor 51lětna žona žiwjenje přisadźiła. Z dotal njeznateje přičiny zajědźe wona ze swojim Mercedesom w prawej křiwicy na lěwy bok dróhi a prasny do dweju štomow. Při sylnej zražce zleća žona z awta a hišće na městnje njezboža zemrě.

Policija (12.05.17)

pjatk, 12. meje 2017 spisane wot:

Motorski so ćežko zranił

Błohašecy. Na křižowanišću statneju dróhow S 100 a S 106 pola Błohašec je so wčera popołdnju znowa ćežke wobchadne njezbožo stało. 67lětny šofer BMWja chcyše nalěwo do směra na Kamjenc wotbočić, njewobkedźbowaše pak předjězbu napřećo přijěduceho motorskeho. Jeho 38lětny wodźer so při zražce ćežko zrani. Z helikopterom dowjezechu jeho do chorownje.

nawěšk

  • Srjedu, 3. meje 2017, wotmě redakcija Serbskich Nowin na žurli Konječanskeho towarstwoweho domu "Delany" diskusijny forum na temu "Wjelk – žohnowanje abo kwakla". Něšto wjac hač 40 ludźi bě so na nim wobdźěliło. Tule namakaće někotre fotowe impresije