„Serbja trjebaja serbske šule“, běše po Druhej swětowej wójnje dewiza čěskich přećelow Serbow. Tak podachu so hižo 1. decembra 1945 nadarjeni serbscy šule­rjo, mjez nimi Pětr a Jan Brězan ze Sul­šečanskeje­ wjeledźěćneje młynskeje swój­by, z ćahom do Českeje Lípy. Pozdźiši skótny lěkar, kiž sta so po politiskej změnje tež z městopředsydu Domowiny a bě wjele lět předsyda Kulowskeho Bratrowstwa, ma jara čiłe dopomnjenki na tele dožiwjenja. Njedawno rozprawješe wón wo tychle za přichodnu serbsku inteli­gencu jara spomóžnych lětach w kruhu Budyskich katolskich serbskich seniorow.

Zhromadnje muža w štomje twarili

póndźela, 27. měrca 2017 spisane wot:

Minjeny tydźeń knježeštej na farje Smječkečanskeje ewangelskeje wosady wulkej hołk a tołk. Sčasami tam wjac hač 40 dźěći z jedneje stwy do druheje chwatachu. Mister Lego bě zaso jónu přijěł. A w swojim transporteru měješe wjace hač 350 000 legoklockow! Spěšnje dachu so mali architekća do dźěła. Lětuše hesło rěkaše „Muž w štomje“. Słyšachu powěsć wo Cacheju a mějachu nadawk, tule stawiznu do swojich twarow zaplesć. A woprawdźe, wšudźe sedźeše na kóncu muž w štomje.

Legowe dny zakónčichu so wčera z kemšemi. Tam dźěći dorosćenym wo Cacheju powědachu, kak njewoblubowany bě, kak ludźom pjenjezy ze zaka ćahaše a kak so jeho žiwjenje změni, po tym zo bě Jězus pola njeho z hosćom. Na kóncu spjelni Moritz jako Cachej swój slub a je přitomnym cło, kotrež bě jim přewjele wobličił, wróćił – tónraz w šokolodźanych tolerjach. Jako Mr. Lego zamó Lutz Riedel kóždy dźeń znowa dźěći zahorić, a to za legoklocki kaž tež za stawi­zny biblije. W Smječkecach je z dobrym wašnjom, zo ewangelske a katolske, serbske a němske dźěći wjesele na zhromadnych projektach dźěłaja.

Christina Donatec

Wjesna Domowinska skupina Šunow/Konjecy bě zawčerawšim, srjedu, na skupinski wječor „Swjate křiže a Konječanska wjesna kapałka“ přeprosyła. Něhdźe 60 skupinarjow a dalšich zajimcow je přepro­šenje sćěhowało, mjez nimi wjacori, kotřiž běchu so z Pančic-Kukowa, Němcow a z druhich kónčin při tej składnosći zaso raz domoj namakali. Dokumentaciju zezběrał, ju jako DVD zestajał a nam předstajił je Alfons Kuring z Pančic-Kukowa.

Bjesada wuspěšnje dźěłała

štwórtk, 16. měrca 2017 spisane wot:

Dwě njedźeli do hłowneje zhromadźizny Domowiny we Wojerecach zeńdźechu so čłonojo Jasčanskeje Bjesady k swojej hłownej zhromadźiznje. Předsyda towarstwa Guido Zahrodnik móžeše w swojej rozprawje na mnohe derje wopytane zarjadowanja w lěće 2016 pokazać. Na póstničce na přikład bě so wjele młodych ludźi wobdźěliło. Něhdźe 40 čłonow sćěhowaše w měrcu wuwjedźenja serbskeho krosnowarja Achima Miča z delnich Sulšec. Na mały wjesny swjedźeń je so mjeztym tež w Jaseńcy chodojtypalenje wuwiło. Wjeršk běše bjezdwěla zaso adwentnička, na kotrejž su lajkojo znowa dźiwadło hrali.

W juniju pobychu Jasčenjo w čěskej wsy Srbsko. Přičina, partnersku komunu Bóščanskeje gmejny wopytać, bě wulki swjedźeń składnostnje 700. narodnin Korle IV. na hrodźe Karlštejn.

Čłonojo Jasčanskeje Bjesady dźěłachu tež na arealu wokoło kulturneho domu. Nalěto a nazymu bě wulke rjedźenje. Tež při­ kładźenju sylnoprudoweho kabla do zemje­ su pomhali. Wužadanje běše twar beachvolleyballnišća blisko małeho sport­nišća. Za připrawu kaž tež za sportnišćo je towarstwo wjacore saki kupiło.

Na Ještědźe přenocowali

srjeda, 08. měrca 2017 spisane wot:

Šulerjo-serbšćinarjo 10. lětnika Kulowskeje wyšeje šule „Korla Awgust Kocor“ pobychu minjeny tydźeń w Čěskej. Wučerka serbšćiny Ines Lešowa dojědźe sej z nimi z małobusom do Libereca. Tam wobhladachu sej najprjedy centrum města z jeho znatej historiskej radnicu kaž tež měšćanske dźiwadło. Na to wopytachu nowy muzej­ Liberecskeje techniskeje uniwersity ze wšelakimi laborami, z planetarijom a móžnosćemi za eksperimenty. Tu šulerjo mnohe wěcy wupruwowachu.

Do chowanja słónca dojědźechu na Ještěd z jeho futuristiskej wěžu. Hora witaše jich ze sylnym wichorom a sněhom. Šulerjam bě to wosebite dožiwjenje, dokelž w hotelu wěže přenocowachu. Po słódnej čěskej wječeri wužiwachu składnosć, na nócne město hladać.

Nazajtra po snědani jědźechu wulětnikarjo z powjaznicu horu dele, hdźež jich wučerka hižo wočakowaše. Nětko wopytachu wólnočasny centrum Babylon, prjedy hač so po wobjedźe zaso na dompuć do Kulowa nastajichu.

nawěšk

  • 25. měrca 2017 wotmě so na Wojerowskej žurli Wuchodosakskeje lutowarnje 18.  hłowna a zdobom wólbna zhromadźizna Domowiny. Tule namakaće někotre worbrazowe impresije ze zhromadźizny. Fota: SN/Maćij Bulank
Am 25. März 2017 fand auf dem Saal der Ostsäc