Wuradźuja w padźe Rentzinga

Freitag, 18. Oktober 2019 geschrieben von:

Drježdźany/Budyšin (SN/at). Přichod sakskeho krajneho biskopa Carstena Rentzinga je njejasny. Nawodnistwo Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje póndźelu wo tym wuradźuje, kak dale póńdźe, a hač poskićeny wotstup Rentzinga přiwozmje. „Rozsud je formelnje wotewrjeny“, rjekny prezident krajneho cyrkwinskeho zarjada Hans-Peter Vollbach powěsćerni dpa.

Předsyda Serbskeho ewangelskeho towarstwa Mato Krygaŕ rjekny w rozmołwje z našim wječornikom, zo „ma so jeho swójski rozsud, zastojnstwo krajneho biskopa k dispoziciji stajić, respektować“.

Minjene dny žada sej wjace hač 10 000 podpisarjow online-rezolucije w interneće, zo ma wón dale biskop wostać.

Carsten Rentzing je po tym, zo buštej jeho sobustawstwo w bijacym bóršistwje ze studentskeho časa a zjawna kritika znatej, minjeny pjatk wozjewił swoje zastojnstwo złožić, zo by „škodu wot swojeje cyrkwje wotwobroćił“. 52lětny přebywa tuchwilu w dowolu a je tak dale w zastojnstwje. Te złožić pak móže wón jenož, hdyž je cyrkwinske nawodnistwo z tym přezjedne.

EU reaguje zdźeržliwje

Freitag, 18. Oktober 2019 geschrieben von:

Ankara (dpa/SN). Njewočakowano stej so USA a Turkowska na přiměr bróni w sewjernej Syriskej dojednałoj. Turkowska chce swoju ofensiwu přećiwo kurdiskim milicam YPG pjeć dnjow přetorhnyć, rjekny wiceprezident USA Mike Pence w Ankarje. Zaměr je, zo maja wojowarjo YPG składnosć, potrjechenu kónčinu wopušćić. Mjeztym je EU zdźeržliwje na připowědźeny přiměr reagowała. W zhromadnej deklaraciji statni a knježerstwowi šefojo EU Turkowsku namołwjeja, wojersku ofensiwu hnydom zakónčić.

Generalny stawk

Barcelona (dpa/SN). Z generalnym stawkom a demonstracijemi chcedźa sepa­ra­tisća w Kataloniskej dale přećiwo za­su­dźenju nawodow hibanja njewotwisnosće protestować. Wčera wječor bě tam znowa k demonstracijam a namócnosćam dóšło. Dźensa wočakuja w Barcelonje demonstrantow z wjacorych městow. Najwyše španiske sudnistwo bě nawodow minjenu póndźelu k wjelelětnemu jastwu zasudźiło. Na to běchu so při­wisnicy njewotwisnosće k zdźěla namócnym demonstracijam zhromadźili.

Reforma dawka schwalena

Statny sekretar w sakskim hospodarskim ministerstwje Stefan Brangs (SPD, naprawo) je dźensa Budyskemu wyšemu měšćanosće Alexanderej Ahrensej (SPD) wopismo wo 2,3 milionach eurow spěchowanskich srědkow swobodneho stata za wutwar dróhi mjez Nowoměšćanskej a přemysłowej kónčinu, w kotrejž je tež wagonotwarc Bombardier zaměstnjeny, přepodał. Nimale 800 metrow dołhu dróhu chcedźa dospołnje wobnowić. Projekt wobsahuje tež nowotwar mosta nad Sprjewju. Foto: SN/Hanka Šěnec

Sakscy Zeleni: Braniborskej sćěhować

Freitag, 18. Oktober 2019 geschrieben von:

Drježdźany (dpa/SN). Politikar sakskich Zelenych, Gerd Lippold, je připowědźenje Braniborskeje witał, so nowych brunicowych jamow a rozšěrjenja wobstejacych wzdać. Zdobom wón Saksku namołwja, přikładej Braniborskeje sćěhować. „Kóžde pomjeńšenje wudobywanskeje płoniny zniža kóšty za pozdźišu rekultiwaciju a saněrowanje, kotrež dyrbi předewzaće zapłaćić“, rjekny zapósłanc krajneho sejma powěsćerni dpa.

Chce zapósłancow přeswědčić

Freitag, 18. Oktober 2019 geschrieben von:

Brüssel (dpa/SN). Britiski premierminister Boris Johnson je optimistiski, zo delnja komora parlamenta w Londonje stronske mjezy přesahujo wujednanemu zrěčenju z Brüsselom wo wustupje Wulkeje Britaniskeje z Europskeje unije přihłosuje. „To je jara dobry deal“, rjekny wón wčera w Brüsselu. Hodźiny do toho běchu so zastupnicy Londona a Brüssela na zrěčenje wo brexiće dojednali. Tež 27 statow EU je zrěčenje schwaliło.

Wonkowny minister Luxemburga Jean Asselborn so nadźija, zo britiski parlament zrěčenje wotžohnuje. Wón na to pokaza, zo je nadawk EU, tež małe čłonske kraje škitać. K tomu słuša, měr na irskej kupje zachować. „Nowy brexitowy deal móže tole zdokonjeć.“

Mjeztym jewi so hižo nětko w Londonje razne spjećowanje přećiwo zrěčenju. Opoziciska strona Labour nochce na žadyn pad přihłosować. Tež parlamentariski partner Johnsona, sewjeroirska protestantiska strona DUP, chce zrěčenje wotpokazać. Hač do jutřišeho wothłosowanja chce Johnson zapósłancow přeswědčić.

PiS sej tež zapad zdobyła

Freitag, 18. Oktober 2019 geschrieben von:

Narodnokonserwatiwni swoju wodźachu poziciju w Pólskej wutwarili

Frankfurt n. W./Słubice (RD/SN). Narodnokonserwatiwna strona Prawo a sprawnosć (PiS), kotraž je dotal na wuchodźe a juhu Pólskeje hižo wjele lět z hač do 60 procentami hłosow wolerjow dominowała, je nětko tež w zapadźe kraja swoju postajowacu poziciju wutwarić móhła. Opoziciji su so dźělne wuspěchi pora­dźili. Takle drje hodźi so wuslědk wólbow Pólskeho sejma minjenu njedźelu w třoch susodnych wojewódstwach při mjezy Němskeje wopisować.

Tak je PiS w delnjošleskim wojewód­stwje, kotrež leži při juhowuchodnej mjezy Sakskeje, z 42,4 procentami (2015: 32,63 %) hłosow přemóžace wólbne dobyće swjećiła. Opozicionelna Wobydlerska koalicija KO leži z 25,02 procentomaj poražena na druhim městnje. Lěta 2015 bě sej wona hišće 37,95 procentow zdobyła. Lěwica dósta 16,43 procenty po 8,05 % před štyrjomi lětami. Ratarska strona PSL ma 7,17 procentow (2015: 3,14 %). Tak móže wosom zapósłancow PiS, třo za KO, dwaj za Lěwicu a jedyn za PSL z Delnjeje Šleskeje do noweho sejma we Waršawje zaćahnyć.

Peter Hahne w Zhorjelcu rěčał

Freitag, 18. Oktober 2019 geschrieben von:
Składnostnje swjedźenja swjateje Jadwigi zawčerawšim, srjedu, je biskop Zhorjel­skeho biskopstwa Wolfgang Ipolt znowa na přijeće přeprosył. „Při tym chcu swjatu Jadwigu­ bóle do zjawneho wědomja stajić“, biskop rjekny. W hač na poslednje městno wobsadźenym Gerharta-Hauptmannowym dźiwadle rěčeše žurnalist a spisowaćel Peter Hahne wo hódnotach. Wón skoržeše na njedosahacu wědu ludźi na nabožnym polu. „Bjez biblije njemóža ludźo Boha zrozumić“, wón praji. Jedna z naj­waž­- nišich hódnotow je jemu „nadźija na čas po smjerći“. Biskop Ipolt so referentej po toho­ přednošku wutrobnje dźakowaše (hlej wobraz). Foto: Raphael Schmidt

Danska chcyše murju twarić

Freitag, 18. Oktober 2019 geschrieben von:

Kopenhagen (SN). Bywše danske pra­wicarsko-liberalne krajne knježerstwo chcyše w zwisku z tak mjenowanej krizu ćěkancow lěta 2015 dla něhdźe 33 kilometrow dołhu murju podłu mjezy k Němskej natwarić. Tole wuchadźa z wotmołwy justicneho ministra Nicka Hækkerupa na naprašowanje parlamenta. Kaž dźenik „Berlingske“ rozprawja, bě zakitowanske ministerstwo tehdy mjez druhim 37 500 spiralow kałateho grotu a 37 000 sćežorow za kałaty grót skazało. Naležnosć bu znata, po tym zo bě tehdyši justicny minister Søren Pind tydźenja woju knihu „Frie Ord“ wozjewił. Po tym měješe murja z betona a kałateho grotu při němskej mjezy nastać. Jara dokładne plany běchu hižo zdźěłane.

Zapósłanča Lěwicy Rosa Lund chcyše wědźeć, kelko pjenjez je so w tym zwisku za kajki material wudało. Po informacijach knježerstwa su přihoty akcije 21,7 milionow eurow płaćili. Material by za­ 33 kilometrow dołhi płót dosahał. Po tym zo njeběchu ani płót ani murju (nimo pozdźišeho płota přećiwo dźiwim swinjam) twarili, su material na wojerske lětanišćo Skrydstrup dowjezli.

To a tamne (18.10.19)

Freitag, 18. Oktober 2019 geschrieben von:

Z nakładnym awtom pod mostom tčacy wostał je 80lětny muž w hornjej Bayerskej. Do toho bě nakładne awto ze swojim wujědźenym kranom na nakładowanskej płoninje milinowód potorhnyło. Muž bě kran za wotkładowanje tworow wužiwał. Po tym pak njebě jón zaso do zakładneje pozicije přinjesł. Tak sahaše dźěl krana přez nakładne awto. Zo je awto milinowód potorhnyło, starc ani pytnył njebě. Hakle pod mostom bě jězba ke kóncej. Policisća trjebachu rěbl, zo bychu 80lětneho z kabiny wuswobodźili.

Sowa w kaminje: W Karlsruhe je lěsna sowa přez wuheń do kamina padnyła. Ptačk sedźeše w kaminje a hladaše z wulkimaj wočomaj přez wokno zawrjenych durčkow, jako jeho wobydlerjo domu wuhladachu. Z pomocu sokołarja mó­žachu njezranjene zwěrjo wuswobodźić a najprjedy raz do zwěrjatownje dowjezć.

Pence a Pompeo w Ankarje

Donnerstag, 17. Oktober 2019 geschrieben von:

Ankara (dpa/SN). Wiceprezident USA Mike Pence a wonkowny minister USA Mike Pompeo chcyštaj dźensa w Ankarje w konflikće na sewjeru Syriskeje mjez Turkowskej a Kurdami posrědkować. Šansy na wuspěch su skerje snadne. Turkowski prezident Recep Tayyip Erdoğan je hižo připowědźił, zo njepřińdźe za njeho přiměr bróni do prašenja, doniž njeje wojerski zaměr docpěty a tak mjenowany wěstotny koridor na syriskim boku zhromadneje mjezy zarjadowany.

Wukaz Trumpa zasudźeny

Washington (dpa/SN). Dom reprezentantow USA je wot prezidenta USA Donalda Trumpa wukazane cofnjenje ameriskich wojerskich jednotkow ze sewjerneje Syriskeje z wulkej wjetšinu zasudźił. 354 zapósłancow hłosowaše za wotpowědnu strony přesahowacu rezoluciju, jenož 60 běchu přećiwo tomu. Trumpej wumjetuja, zo je z cofnjenjom ameriskich wojakow turkowsku ofensiwu zmóžnił. Trump argumentuje, zo chcył wojakam USA „bjezkónčne“ wójny zalutować.

Znowa namócnosće

Anzeige