Moskwa: Šansy za dalši dialog

Freitag, 01. März 2019 geschrieben von:
Moskwa (dpa/SN). Ruska widźi po zwrěšćenym wjerškowym zetkanju prezi­den­ta USA Donalda Trumpa a sewjerokorejskeho mócnarja Kima Jong Una dobre šansy na dalše rozmołwy. Nalada w Hanoiju bě pozitiwna, tak hodźał so dialog mjez krajomaj dale wjesć, zdźěla wonkowne ministerstwo w Moskwje. Sewjerna Koreja a USA dyrbjeli so dale zbližić, za kompromisami pytać a zaso dowěru natwarić. Je wočiwidne, zo sej tutón pro­ces­ „wot wšěch wobdźělenych chwile a maksimalnu kedźbnosć žada“, ruske wonkowne ministerstwo rozłoži, namołwjejo, zo dyrbjeli wšitke strony nastupajo rozrisanje na korejskej połkupje hromadźe dźěłać. Moskwa bě sej hižo do wjerška žadała, zo dyrbjeli tež Južna Koreja, China, Ruska a Japanska móžnemu dojednanju přihłosować. Po prěnim zetkanju Trumpa a Kima bě druhi wjeršk nastupajo atomarne wotbrónjenje we vietnamskej stolicy Hanoiju wčera zwrěšćił.

Maas tčacy wostał

Freitag, 01. März 2019 geschrieben von:
Bamako (dpa/SN). Zwjazkowy wonkowny minister Heiko Maas (SPD) je techniskeho defekta knježerstwoweho lětadła dla w zapadoafriskim Maliju tčacy wostał. Mašina typa A319 njemóžeše wčera wječor kaž planowane z maliskeje stolicy Bamako do Berlina wotlećeć. Pječa jedna so wo techniski defekt w hydrawliskim systemje. Dźensa měješe dalše lětadło w Berlinje startować, zo by Maasa wote­wzało. Tak drje móže so minister hakle z 20hodźinskim zapozdźenjom nawróćić. Minjeny čas bě stajnje zaso k techniskim njedostatkam w mašinach knježerstwa dochadźało. Samo zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU) bě hižo wot toho potrjechena.

Choćebuski běrow AfD nadpadnjeny

Freitag, 01. März 2019 geschrieben von:
Dotal njeznaći skućićeljo su w nocy na štwórtk běrow prawicarskopopulistiskeje AfD na Choćebuskej Młynskej nadpadnyli. Woni pomórachu wukładne wokno bě­rowa­, w kotrymž stej tež frakciji krajneho a zwjazkoweho sejma zaměstnjenej, z čerwje­nej barbu. Policija tuka na politiski pozadk. Zastupowaca frakciska před­sydka AfD w Braniborskim krajnym sejmje Birgit Bessin je wyšemu měšćanosće Holgerej Kelchej (CDU) mjeztym wumjetowała, zo ludźi ze swojimi wuprajenjemi wo stronje našćuwa. Kelch bě njedawno před „rasistiskimi mocami w AfD“ warnował a namołwjał, jim žadyn milimeter města njepřewostajić. Foto: Michael Helbig

To a tamne (01.03.19)

Freitag, 01. März 2019 geschrieben von:

Přećiwo žlokanju w zjawnosći chcedźa zamołwići na dowolowej kupje Mallorca wotnětka raznišo postupować. Dowol­nicy smědźa jenož hišće w hosćencach a nic kaž dotal tež na chódniku před nimi­ jěsć a pić. Za to su mjez turistami woblubowanu partyjowu milu „Ballermann“ a dróhi wokoło njeje na „pasmo wosebiteho turistiskeho zajima“ deklarowali. Štóž nowe postajenje rani, tomu hrozy pokuta hač do 3 000 eurow.

Dwaj metraj dołheho hada je muž w mecklenburgsko-předpomorskim Friedlandźe wčera wječor při hromadźe komposta našoł. Boa so hižo njehibaše. Přiwołany skótny lěkar zwěsći, zo je zwěrjo mortwe. Zwotkal had pochadźa a hač słuša k jědojtym družinam, ma nětko weterinarny zarjad přepytować.

Prezidenta nadběhował

Donnerstag, 28. Februar 2019 geschrieben von:

Washington (dpa/SN). Bywši prawiznik Donalda Trumpa Michael Cohen je prezidenta USA w zjawnym słyšenju raznje nadběhował. Při swojich wuprajenjach před kontrolnym wuběrkom Domu reprezentantow we Washingtonje mjenowaše Cohen Trumpa jebaka a rasista. Při tym naliči cyły rjad přeńdźenjow – zdźěla moraliskeho zdźěla prawniskeho razu – kotrež móhli ameriskeho prezidenta do wuskosćow přinjesć. Cohen bě dlěje hač dźesać lět za Trumpa dźěłał.

May zapósłancow přeswědčiła

London (dpa/SN). W boju wo wustup Wulkeje Britaniskeje z EU je premier­ministerka Theresa May zapósłancow bri­tiskeho parlamenta wo swojim nowym kursu přeswědčić móhła. Tak je so wona na wčerawšim wothłosowanju móžnemu zběžkej přećiwnikow njerja­do­wa­ne­ho wustupa wuwinyć móhła. May mó­žeše połoženje do toho ze wše­lakimi přilubjenjemi změrować: Dyrbjała-li ze swojimi planami znowa zwrě­šćić, móhł parlament brexit přestorčić. Tomu je wjetšina přihłosowała.

Napjatosće přiwótřene

W mecklenburgsko-předpomorskim Barthu nawróći so sćinowy třěchikryjer Andreas Geldschläger (naprawo) ze swojimaj sobu­dźěłaćerjomaj z połnej žnjenskej mašinu k sładźišću. Dołhe a suche lońše lěćo je jim dobre žně wobradźiło. Hač do dźensa smědźachu woni sćinu žnjeć. Wot jutřišeho budu płoniny wokoło jězora přirodoškita dla zawrjene. Foto: dpa/Bernd Wüstneck

Rozsudne koło tarifowych jednanjow

Donnerstag, 28. Februar 2019 geschrieben von:

Bremen/Berlin (dpa/SN). Do rozsud­neho koła tarifowych jednanjow za zjawnu słužbu su dźěłarnistwa zadźerženje dźěłodawarjow raznje kritizowali. „Štož je dotal ze stron dźěłodawarjow přišło, zasłuža sej znamku njedosahace“, rjekny šef dźěłarnistwa ver.di Frank Bsirske wčera na zarjadowanju w Bremenje tysacam wobdźělnikow. Kraje nadźěłuja wot lěta 2015 wulke nadbytki, w lěće 2017 bě to 10,5 miliardow eurow a loni 15,7 miliardow. „Financne połoženje krajow je tak dobre kaž hišće nihdy. Hdy, hdyž nic nětko, je načasu zjawnu słužbnu atraktiwnišu sčinić“, Bsirske podšmórny.

Dźensa je so w Podstupimje třeće a prawdźepodobnje rozsudne koło tarifowych jednanjow mjez dźěłarnistwami a tarifowym zjednoćenstwom němskich zwjazkowych krajow zahajiło. Dźěłarnistwa žadaja sej za něhdźe milion tarifowych přistajenych krajow šěsć procentow wjace mzdy, znajmjeńša pak 200 eurow wjace wob měsac. Tarifowe wotzamknjenje ma tež za zastojnikow płaćić.

Wjeršk njejapcy skónčeny

Donnerstag, 28. Februar 2019 geschrieben von:

Hanoi (dpa/SN). Wjerškowe zetkanje prezidenta USA Donalda Trumpa a sewjerokorejskeho mócnarja Kima Jong Una su dočasnje a bjez planowaneje zhromadneje deklaracije skónčili. Trump a Kim běštaj wo wšelakich móžnosćach rěčałoj, zo móhłoj atomarne wotbrónjenje a wot Trumpa přilubjene zběhnjenje sankcijow zwopradźić. Měnjenja wo tym pak běchu přerozdźělne, prezident USA po skónčenju jednanjow w rozmołwje z nowinarjemi zwurazni. Sewjerna Koreja bě na tym wobstała, zo USA wšitke sankcije přećiwo krajej zběhnu. „To tola njejsmy činić móhli“­, Donald Trump rjekny.

Jednanja wobeju delegacijow buchu njewočakowano abruptnje přetorhnjene. Poprawom běštej hišće podpisanje zhromadneje deklaracije a zhromadny wobjed wobeju politikarjow planowanej. Wšitko to pak krótkodobnje wotprajichu. Dalše rozmołwne terminy mjez krajomaj njejsu najprjedy raz postajene.

Trump, kotremuž je njejapke skón­čenje wjerška ćežka politiska poražka, chcyše so hišće dźensa do USA wróćić.

Městu wurostu nowe šansy

Donnerstag, 28. Februar 2019 geschrieben von:

Braniborske knježerstwo přicpěwa Choćebuzej klučowy wuznam za strukturnu změnu we Łužicy a chce město tohodla w njej podpěrać.

Choćebuz (SN/at). Delnjołužiska metropola ma za poradźenje strukturneje změny­ po kóncu wudobywanja brunicy we Łužicy wulki wuznam. Toho je sej braniborske knježerstwo wědome, jako wuradźowaše zawčerawšim zhromadnje z čołom města w Choćebuzu.

Komuna „je wutroba a motor strukturneje změny, zahajeneje hižo před doł­him­ časom, kotraž so pak nětko z financnej podpěru dźeń a spěšnišo wotměwa“, kaž ministerski prezident Dietmar Woidke (SPD) rjekny. Jeho kabinetej je wažne, zo je Choćebuz na tónle proces „derje přihotowany a strukturnu změnu aktiwnje wuhotuje“. Z wuwića Łužicy na modelowy region za strukturnu změnu a škit klimy wurostu za Choćebuz tež nowe­ šansy, stej sej braniborske knježerstwo a čoło města přezjednej.

To a tamne (28.02.19)

Donnerstag, 28. Februar 2019 geschrieben von:

Gumijowe škórnje w haće su we vogtlandskim wokrjesu zasadźenje policije zawinowali. 40lětny bě škórnje w haće pola Plauena wuhladał a na mortweho tukał. Wohnjowi wobornicy a policisća pak zwěsćichu, zo běchu so škórnje scomt wudźerskimi cholowami w błóće potepili a so při korjenju zapopadnyli. Komu wone słušeja, to nichtó njewě.

Nadźijejo so wažneje archeologiskeje drohoćinki je šěsćlětny hólc namakany hlinjany črjop Romsko-germaniskemu muzejej w Kölnje pósłał. W lisće jemu nawod­nistwo muzeja wobkrući, zo njejedna so wo črjop z časa Romjanow, ale wo dźěl něhdźe sto lět stareho hornče­rjeneho wodowoda. Hólc měł sej namakanku přiwšěm wobchować. Powěsćerni dpa muzej wobkrući, zo dóstawa staj­nje zaso tajke posyłki dźěći, na čož pak zasadnje wotmołwja.

Anzeige

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli