Nowy wjeršk Ukrainy dla

Montag, 09. Dezember 2019 geschrieben von:

Paris (dpa/SN). Němska a Francoska chcetej na dźensnišim wjerškowym zetkanju w Parisu strašny konflikt na wuchodźe Ukrainy wotputać. Francoski prezident Emmanuel Macron a zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU) chcyštaj so w Élyséejowym palasće z ruskim prezidentom Wladimirom Putinom a toho ukrainskim kolegu Wolodymyrom Zelenskym zetkać. Wjeršk podobneho razu běchu naposledk před třomi lětami organizowali. Na wuchodźe Ukrainy wojuja ukrainscy wojacy přećiwo separatistam.

Němski zwjazkowy wonkowny mi­nister Heiko Maas (SPD) je do zetkanja wšitkich wobdźělenych namołwjał, k rozrisanju konflikta přinošować. Prezident Zelenskyj je ze swojimi zmužitymi kročelemi nowu dynamiku do procesa přinjesł, rjekny Maas nowinarjam. „Nětko dyrbjała so tež Ruska hibać. Trěbna je ruska wotmołwa“ na namjety Ukrainy.

Putin a Zelenskyj so w francoskej stolicy prěni króć wosobinsce zetkataj. Hižo to maja ze stron francoskeho hosćićela za wulki wuspěch.

Unija žadanja SPD wotpokazuje

Montag, 09. Dezember 2019 geschrieben von:

Reakcije na kónctydźenski stronski zjězd socialdemokratow

Berlin (dpa/SN). Wodźacy zastupnicy CDU a CSU su SPD po jeje stronskim zjězdźe warnowali, z nowymi žadanjemi wulku koaliciju poćežować. Wo koaliciskim zrěčenju nochcedźa znowa jednać, za naprawy k „samozaběrje“ njeje chwile, rjekny generalny sekretar CDU Paul Ziemiak­ po telefoniskej konferency najwušeho nawodnistwa unije wčera wječor w Berlinje. Na njej běchu so nimo zwjazkoweje kanclerki Angele Merkel (CDU) tež stronska předsydka Annegret Kramp-Karrenbauer (CSU) a Markus Söder (CSU) wobdźěliłoj.

To a tamne (09.12.19)

Montag, 09. Dezember 2019 geschrieben von:

Horce wino woptał? Natutkany šup je so wčera po Erfurtskich dohodownych wikach motał. Małe zwěrjo bě „wočiwidnje alkoholizowane“, zdźěli rěčnik policije. Test alkohola njejsu přiwšěm žadyn přewjedli. Wohnjowi wobornicy dowjezechu šupa do zwěrjatownje. Podobny pad bě hižo loni w lěću kedźbnosć zbudźił. Te­hdy běštaj jěžej rozkidany liker laptałoj a na to po Erfurće błudźiłoj.

Něhdźe 360 zmužitych je so wčera na mjeztym 20. Mikławšowym płuwanju w šwicarskim Zürichu do wosom stopnjow zymneje rěki Limmat zwažiło. Mnozy běchu w Mikławšowym kostimje a mějachu čerwjenu čapku na hłowje. Ličba wobdźělnikow bě po informacijach zarjadowarja rekordna. Płuwarjo dyrbjachu 111 metrow we wodźe zmištrować. Zarjadowanje słuži dobremu skutkej: Wobdźělenski popłatk a dary sponsorow wunjesechu něhdźe 5 500 eurow.

Brinkhaus žada sej jasnosć

Freitag, 06. Dezember 2019 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). Nawoda frakcije CDU/CSU w zwjazkowym sejmje Ralph Brinkhaus žada sej wot SPD jasnosć wo přichodźe wulkeje koalicije. „Stabilne politiske wobstejnosće su wažne za Němsku, rje­kny politikar CDU krótko do zahajenja zjězda SPD nowinarjam. „Wěčne personalne diskusije a njewěstosć wo přichodźe koalicije su to poslednje, štož trjebamy.“ Na zjězdźe nochce SPD wo skónčenju wulkeje koalicije wothłosować, chce pak z CDU wo polěpšenjach w koaliciskim zrěčenju jednać, kaž rěkaše.

Demonstruja za klimu

Madrid (dpa/SN). Z wulkozarjadowanjom w centrumje Madrida chcedźa demonstranća dźensa wječor na wobdźělnikow swětoweje klimoweje konferency ćišć wukonjeć. Na protestnym pochodźe staty­sa­cow ludźi wobdźěli so tež šwedska klimowa aktiwistka Greta Thunberg. Demonstranća chcedźa zamołwitych, kotřiž so na dwaj tydźenjej trajacej konferency wobdźěleja, pohnuć, zo měli so raznišo na dobro klimy zasadźeć.

Stawki wobchad dale haćili

„Brunicowy kompromis wohroženy“

Freitag, 06. Dezember 2019 geschrieben von:

Magdeburg (dpa/SN). Saksko-anhaltski ministerski prezident Reiner Haseloff (CDU) ma wuhlowy kompromis za wohroženy. Po jeho słowach w rozmołwje z nowinarjemi móhło předewzaće w Sewjerorynsko-Westfalskej „dorěčam njewotpowědowace“ sćěhi měć. Ministerski prezident Armin Laschet (CDU) bě naposledk plany zakitował, runje dotwarjenu nowu kamjentnowuhlowu milinarnju syći připinyć. Za to měli starše milinarnje prjedy zawrěć. W tym zwisku so boja, zo mó­hła tež milinarnja w Schkopauwje pola Halle potrjechena być. „Hrozy łamk wuhloweho kompromisa“, rjekny Ha­seloff Magdeburgskim nowinarjam. Poprawom bě planowane, Schkopausku brunicowu milinarnju hač do lěta 2035 dale wjesć. Nětko rěča hižo wo lěće 2026 jako móžnym kóncu. „Jeli nowu milinarnju Datteln IV aktiwizuja, bychu so wuhlowemu kompromisej spřećiwjeli.“

Merkel lěhwo Auschwitz wopytała

Freitag, 06. Dezember 2019 geschrieben von:

Oświęcim (dpa/SN). Zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU) je dźensa prěni króć bywše němske koncentraciske lěhwo Ausch­witz wopytała. Oficialna přičina je dźesaćlětne wobstaće Załožby Auschwitz-Birkenau, kotraž so za zachowanje wopomnišća na terenje něhdyšeho lěhwa zasadźa. Hladajo na historisku zamołwitosć Němskeje za złóstnistwa za čas nacionalsocializma chcedźa Zwjazk a kraje załožbje za zachowanje wopomnišća 60 milionow eurow přewostajić.

Spočatnje je kanclerka w bywšim zakładnym lěhwje Auschwitz při tak mjenowanej Čornej sćěnje wopory nacionalsocialistow wopominała. Na tym městnje běchu woni tysacy jatych zatřělili. Po tym wopyta Merkel zaničowanske lěhwo Auschwitz-Birkenau, hdźež běchu něhdźe milion ludźi w płunowych komorach zamordowali. Tam wočakowaše ju pólski ministerski prezident Mateusz Morawiecki. 27. januara budźe tomu 75 lět, zo bu lěhwo wuswobodźene.

To a tamne (06.12.19)

Freitag, 06. Dezember 2019 geschrieben von:

Mały kusk płatu steji w srjedźišću: Biki­ni dóstanje swójski muzej. Regensburgski předewzaćel Alexander Ruscheinsky zarjaduje w Bad Rappenauwje pola Heilbronna BikiniArtMuseum, kotryž chcedźa klětu wotewrěć. Na 1 500 kwadratnych metrach chce muzejownik wuwiće kupanskeje mody wot lěta 1880 hač do přitomnosće dokumentować. Pře­hladka wopřijima 1 200 bikinijow.

Wobškodźeneho a zanjerodźeneho ho­te­la dla je so měšćanske partnerstwo mjez sakskim Torgauwom a pólskim Strzegomom nimokuliło. Město Torgau bě 27. nowembra wobzamknyło partnerstwo zběhnyć. Přičina su njerjane po­dawki za čas­ wopyta delegacije ze Strze­goma w oktobru. Nimo skóncowanych meblow běchu hosćo tež ekskrementy w stwach zawostajili. W Strzegomje twjerdźa, zo su wumjetowanja přehnate.

W zwjazkowym sejmje so jako eksotka nječuła

Zapósłanča Němskeho zwjazkoweho sejma, předsydka rady Załož­by za serbski lud, pozdźišo Rady za serbske naležnosće Sakskeje, předsydka Budyskeho wokrjesneho zwjazka CDU a čłonka Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny – to su jenož někotre zastojnstwa, w kotrychž Marju Michałkowu znajemy. Jutře swjeći Lichanjanka sydomdźesaćiny. Přiležnosć to Axelej Arltej, so z njej rozmołwjeć.

Na kotre dožiwjenja z časa dźěćatstwa so wo­sebje rady dopominaće?

M. Michałkowa: Mojej staršej měje­štaj mały burski statok. My dźěći dyrbjachmy tuž hižo jara zahe kokoše picować, so wo kački starać. Na łukach smy husy pasli a hladali, zo wone njećeknu. Naš nan je ze mnu tež w zymje často do Łom­šćanskich hatow jězdźił. Wokoło ptačeho kwasa žněješe tam rohodź. Husto běchmy z kolesom w Radworju na ně­kajkich zarjadowanjach. Na jězbje sydach na prěčnej žerdźi. W swójbje smy jara wjele spěwali. Njedźelu po kofeju mějachmy často wopyt, tež tam přeco spěwachmy, a naš nan hraješe na akordeonje.

Što z toho bě Wam wažne, zo sće to swojim dźěćom dale dała?

SPD hotuje so na zjězd

Donnerstag, 05. Dezember 2019 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). Dźeń do napjeće wočakowaneho stronskeho zjězda SPD w Berlinje su dźensa hišće raz dokument wobdźěłali, kotryž ma prěni połčas wulkeje koalicije CDU/CSU a SPD bilancować. Stronske předsydstwo chcyše naćisk w běhu dnja schwalić. Přichodnaj předsydaj socialdemokratow Saskia Esken a Norbert Walter-Borjans běštaj naćisk z prezidijom strony předźěłałoj. Wočakuja, zo so přiwisnicy wulkeje koalicije na kóncu přećiwo pesimistam w stronje přesadźa.

Wotsadźenje woprawnjene

Washington (dpa/SN). Wjacori profesorojo prawniskich wědomosćow su prezidentej USA Donaldej Trumpej w kongresu přeńdźenja wumjetowali, kotrež bychu jeho wotsadźenje woprawnili. Trump je swoje zastojnstwo na dobro wosobinskich lěpšin znjewužiwał, za čož měli jeho wotsadźić, rjekny Noah Feldman z Harvardskeje uniwersity w justicnym wuběrku. Demokraća Donaldej Trumpej wumjetuja, zo je ukrainskeho prezidenta Zelenskeho nuzować chcył, přepytowanja přećiwo Trumpowemu kontrahentej Joewej Bidenej zahajić.

Wušo hromadźe dźěłać

Generalny stawk francoskich dźěłarnikow přećiwo rentowej reformje je dźensa železniski wobchad kraja zlemił. Demonstranća zaraćichu zdobom wažne dróhi, štož wjedźeše ke chaotiskim poměram, kaž tule njedaloko města Dunkerque. W běhu dnja běchu­ wulkozarjadowanja we wjacorych městach planowane. Je to najwjetša tajka akcija minjenych lět. Foto: dpa/Marc Demeure

Anzeige