Funkcionarojo wobskorženi

Montag, 09. März 2020 geschrieben von:

Bellinzona (dpa/SN). W procesu dubioznych pjenježnych přepokazankow w zwisku z koparskimi swětowymi mišterstwami 2006 dyrbja so wot dźensnišeho třo funkcionarojo Němskeho koparskeho zwjazka (DFB) před zwjazkowym chłostanskim sudnistwom w šwicarskim Bellinzonje zamołwić. Wobskorženi su bywšej prezidentaj DFB Theo Zwanziger (74) a Wolfgang Niersbach (69) kaž tež bywši generalny sekretar DFB Horst R. Schmidt (70). Rozšěrjenja corona-wirusa dla je proces njezjawny.

Jednaja wo ćěkancach

Brüssel (dpa/SN). Hladajo na napjate ­połoženje na mjezy mjez Turkowskej a Grjekskej migrantow dla bě turkowski prezident Recep Tayyip Erdoğan dźensa do Brüssela prošeny. Tam wočakowaštaj jeho prezidentka komisije EU Ursula von der Leyen a šef Rady EU Charles Michel. EU sej žada, zo Turkowska zrěčenje wo ćěkancach z lěta 2016 dodźerži, Erdoğan žada sej za to wjace pjenjez. Wčera je němske knježerstwo wobzamknyło, tysac dźěći a młodostnych z přepjelnjenych lěhwow w Grjekskej přiwzać.

Proces lětadła dla zahajeny

Składnostnje Mjezynarodneho dnja žonow su wčera w Mexiku-měsće žony za swoje prawa a přećiwo potłóčowanju a namocy demonstrowali. Policija rěčeše wo 80 000 demonstrantkach. Po wjacorych spektakularnych mordarstwach na žonach dochadźa we łaćonsko-ameriskim kraju k dźeń a wjetšim protestam. Policija bě prezidentski palast z drjewjanej sćěnu wobdała. Žony ­mjetachu měški z barbu a bencinowe bleše na policistow, kotřiž zasadźichu sylzopłun. Foto: dpa/Jair Cabrera

Prěni mortwy z Němskeje

Montag, 09. März 2020 geschrieben von:
Kairo (dpa/SN). Prěni króć je němski staćan na nowu chorosć płucow Covid-19 zemrěł. Jedna so wo 60lětneho muža, kiž bě tydźenja do Egyptowskeje přijěł, kaž strowotniske ministerstwo w Kairu zdźěla. Je to zdobom prěni smjertny pad w zwisku z corona-wirusom w Africe. Z kotreho zwjazkoweho kraja muž pochadźa, njeje dotal znate. Muž přebywaše w Hurghadźe, mjez turistami jara wob­lubowanym dowolowym měsće. Zwyšeneje temperatury dla jeho w chorowni přepytowachu a zwěsćichu wirus. Muža lěkowachu na intensiwnej staciji, najebać to so jeho strowotny staw spochi pohubjeńši. Wčera je 60lětny zemrěł. W Egyptowskej maja dotal 48 padow wirusa dla.

Dźěći zastarane

Montag, 09. März 2020 geschrieben von:

Podstupim (dpa/SN). Rozšěrjenje popołdnišeho hladanskeho časa zbrašenych dźěći a młodostnych w Braniborskej je po słowach tamnišeho kubłanskeho ministerstwa jara derje zaběžało. Jědnaće kubłanišćow w sydom wokrjesach tajke poskitki zmóžnja. Cyłkownje 82 dźěći a młodostnych 5. do 10. lětnika po šuli dale hladaja.

Braniborski krajny sejm je loni spěchowanje hladanja w popołdnišich hodźinach wobzamknył, zo móhli starši swoje powołanje a priwatne zamołwitosće lěpje zmištrować. Měsačnje dóstawaja komuny 300 eurow na šulerja. Šulski nawoda Wichernoweje šule w Baršću Heiko Heinemann skedźbnja přiwšěm na „pobrachowace financne zawěsćenje transporta potrjechenych. Starši bychu poskitk rady přiwzali. Tu je podpěra worjesow a městow trěbna.“

Naprawy wirusa dla wobzamknyli

Montag, 09. März 2020 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). Wulka koalicija CDU/CSU a SPD je so na wobšěrny paket naprawow na dobro předewzaćow dojednała, kotrež pod hospodarskimi sćěhami corona-virusa ćerpja. Tak chcedźa mjez druhim zadźěwki nastupajo mzdu za krótkodźěło znižić. Dźěłodawarjam chcedźa přichodnje socialne přinoški za wupadnjeny dźěłowy čas narunać. To je koaliciski wuběrk minjenu nóc na swojim posedźenju w kanclerskim zarjedźe w Berlinje wobzamknył.

Nimo toho chce wulka koalicija wjacore inwesticiske naprawy zwoprawdźić. „Chcemy inwesticije Zwjazka w lětach 2021 hač do 2024 wo tři miliardy eurow zwyšić a dołhodobnje dalše 12,4 miliardy eurow nałožić, rěka w 14stronskim wobzamknjenju unije a SPD.

Hladajo na rozpřestrěće corona-wirusa w Němskej z tym liča, zo wulkozarjadowanja wotpraja. Kaž je ministerski prezident Sewjerorynsko-Westfalskeje Armin Laschet (CDU) wčera wječor w sćelaku ARD připowědźił, chce wón poru­čenje ministra za strowotnistwo Jensa Spahna (CDU) přesadźić a zarjadowanja z wjace hač tysac wobdźělnikami zakazać.

Inwestuja do infrastruktury

Montag, 09. März 2020 geschrieben von:

Wobchadne ministerstwo chce lětsa 154 projektow zwoprawdźić

Podstupim (dpa/SN). Braniborske knježerstwo chce w běhu lěta něhdźe 580 milionow eurow za lěpše dróhi a kolesowarske šćežki nałožić, zdźěla ministerstwo za infrastrukturu a krajne planowanje. Z toho je 171 milionow krajnych srědkow. 405 milionow eurow financuje Zwjazk. „Přewažnje wěnujemy so wjesnym dróham, zo bychmy wobchadnu wěstotu polěpšili. Dalše ćežišćo je spěchowanje kolesowanskeho wobchada“, rozjasnja braniborski wobchadny minister Guido Beermann (CDU). Kaž su so SPD, CDU a Zeleni w koaliciskim zrěčenju dorozumili, trjeba Braniborska wukonliwu syć dróhow a kolesowanskich šćežkow, zo móhli mobilitu we wšěch kónčinach zwjazkoweho kraja zaručić. Za to chce koalicija lětnje inwesticiski wobjim 120 milionow eurow přewostajić, zo móhli zaměry docpěć. Z toho je 20 milionow eurow za inwesticije do kolesowarskeje infrastruktury předwidźane.

Myto město chłostanja

Montag, 09. März 2020 geschrieben von:
Štó nochcył so na koparske swětowe mišterstwa 2006 w Němskej dopominać? Wšón kraj bě natyknjeny wot atmosfery, kotraž je jako „lětnja bajka“ do stawiznow zašła. Tež ludźo, kotřiž so hewak wulce za kopańcu njezajimuja, běchu zahorjeni a chodźachu na fanowe mile. A byrnjež so Němska skónčnje z 3. městnom spokojić dyrbjała, wostachu rjane dopomnjenki. Pozdźišo so wukopa, zo běchu někotři funkcionarojo němskeho koparskeho zwjazka ze 6,7 milionami eurow tomu dopomhali, zo smědźachu mišterstwa w Němskej přewjesć. Dźensa su w Šwicarskej sudniske jednanje přećiwo nim zahajili: Ja bych zamołwitym město toho Zwjazkowy zasłužbowy rjad spožčił. Woni su za poměrnje snadny fenk něšto zdokonjeli, za čož płaća kraje dźensa dźesać króć telko a wjace. Nochcył wědźeć, što su w Kataru wudali, zo móhli mišterstwa 2022 w jich pusćinje wotměć. To drje budźemy hišće rady na lěto 2006 wróćo myslić. Marko Wjeńka

Stolica ma hosćićel być

Montag, 09. März 2020 geschrieben von:
Drježdźany (dpa/SN). Po nalětnjej plenarnej zhromadźiznje němskich biskopow w Mainzu ma přichodne zeńdźenje klětu w Drježdźanach być, štož Drježdźansko-Mišnjanski biskop Heinrich Timmerevers jara wita. Wot 22. do 24. februara budźe sakska stolica hosćićel nawodam 27 němskich diecezow. Plenarna zhromadźizna je najwyši gremij katolskeje cyrkwje w Němskej.

To a tamne (09.03.20)

Montag, 09. März 2020 geschrieben von:

Najdlěše a najćeše wubědźowanje psyčich sankowych zapřahow swěta w Alasce, tak mjenowany „Iditarod“, wjedźe wot Anchoragea, najwjetšeho města zwjazkoweho stata USA, do 1 600 kilometrow zdaleneho Nome nad Beringowym morju. Prěnje z wjacorych dźesatkow mustwow wočakuja tam po dźewjeć dnjach. „Iditarod“ wotměwa so wot lěta 1973.

Přewulka dowěra do nawigaciskeho nastroja wjedźeše šofera Pkw-ja w Dortmundźe do zahuby. Wón zajědźe sobotu rano do přistawoweho basenka tamnišeho Dortmundsko-Emsoweho kanala, dokelž bě dróha „nadobo ke kóncej“. Na zbožo móžeše so 25lětny z podnurjaceho so awta wuchować a na pobrjóh płuwać. Přemokany a přemjerznjeny wołaše na to wo pomoc. Muž wšak bě do jězby alkohol pił a drogi brał, kaž wón policiji pozdźišo sam přizna.

Tobias Dünow pola Delnich Serbow

Freitag, 06. März 2020 geschrieben von:
Braniborski statny sekretar za wědomosć a kulturu a zamołwity Braniborskeje za serb­ske naležnosće Tobias Dünow (2. wotprawa) wopyta wčera wšelake serbske institucije a zarjadnišća Delnjeje Łužicy. Zahajił je swój mjeztym druhi wopyt pola Delnich Serbow na Krabatowej zakładnej šuli w Janšojcach. Dalše stacije běchu rozhło­sowy sćelak RBB, Rěčny centrum WITAJ (na foće), Šula za delnjoserbsku rěč a kulturu, Dźěłanišćo za serbske kubłanske wuwiwanje ABC, Serbski muzej a redakcija Noweho Casnika. Hižo spočatk lěta bě Dünow mjez druhim Załožbu za serbski lud, Serbski institut a Domowinu wopytał. Foto: NC/Jill-Francis Ketlicojc

Anzeige

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte