Třěleć bjez kónca?

Donnerstag, 23. Mai 2019 geschrieben von:
Diskusija wo wjelkach našu towaršnosć hižo dołho pači. Ja stejach dotal stajnje něhdźe srjedźa: Na jednym boku bě mi zakusanych wowcow a potrjechenych wowčerjow žel. Na tamnym boku njemóžach sej při najlěpšej woli předstajić, zo je něchtó kmany, wjelka, kotryž je stadło wowcow nadpadnył, takrjec zaso spóznać a jako skućićela identifikować, zo móhli jeho jako problemoweho wjelka zatřělić. Štož pak zwjazkowe knježerstwo nětko planuje, je drje trochu přehnate: Třěleć, doniž so žana wjelča wopuš wjace njehiba? Cyłe wjelče črjódy wutupić, zo njemóhli wjace žane wowcy zakusać? Sym wćipny, štó je našich politikarjow w Berlinje w tymle prašenju poradźował. Nimo toho sym přeswědčeny, zo zakoń w tej formje njepřeń­dźe. Wjelk je tež po europskim prawje přeco hišće kruće škitane zwěrjo. Na tym tež zwjazkowe knježerstwo ze swojimi militantnymi a krawnymi předstawami ničo njezměni. Marko Wjeńka

Dohladowar pjenjez w kritice

Donnerstag, 23. Mai 2019 geschrieben von:

Praha (dpa/SN). Prezident čěskeho zličbowanskeho zarjada Miloslav Kala ma ćeže, słužbnu jězbu do južnoameriskeho Peruwa rozkłasć. Reporter čěskeho rozhłosa bě najwyšeho dohladowarja financow na wopyće w ruinowym měsće Machu Picchu lepił. „Čehodla mje fotografujeće?“, so Kala we wideju sćelaka praša. Kalu přewodźeše pjeć čłonow parlamentariskeho zličbowanskeho pruwowanskeho wuběrka. Na programje wopyta steješe mjez druhim zetkanje z měšćanostu turistiskeho města Cusco.

Wón wumjetowanja „raznje wotpokazuje“, zo bě jězba do Peruwa brojenje dawkowych pjenjez. Kaž zličbowanski zarjad w prěnjej reakciji zdźěla, delegacija bě města Inkow na swobodnym dnju wopytała. Kala nima sej „ničo wumjetować. Hladajo na naročny program wopyta w Peruwje nimam žaneje přičiny, so za něšto zamołwić.“ Čěski zličbowanski zarjad ma wot lěta 1993 styki ze samsnym zarjadom w Peruwje. Po informacijach rozhłosa bě čěski stat lět kaž tež hotel za tydźeń trajacu jězbu zapłaćił. Zličbowanski zarjad ma nadawk, wudawki zarjadnistwow kontrolować.

To a tamne (23.05.19)

Donnerstag, 23. Mai 2019 geschrieben von:

Njeznaći su kolesa awta šefrěčnika wusyłanja­ Tagesschau Jana Hofera wot­šrubowali a pokradnyli. Foto, kotrež bě Hofer w interneće wozjewił, pokazuje małe čorne awto w Hamburgskej štwórći Eimsbüttel bjez kolesow. Zo su sej paduši runje jeho Smart wupytali, 69lětneho dźiwa. Dale zady na hasy stejachu dróše limuziny: Porsche a samo Bentley. „To drje bě zaměrna skazanka.“ Hofer wužiwa nětko za jězbu na dźěło nětko taksi, doniž njeje awto sporjedźane.

Šěsć dźěći naraz je so minjenu póndźelu w Krakowje narodźiło. Po informacijach uniwersitneje chorownje, hdźež běchu lěkarjo dźěćatka z maćerneho žiwota wurězali, jedna so wo prěnje šěsćniki w Pólskej scyła. Staršej staj přewšo zbožownaj. Štyri holčki a dwaj hólcaj, kotrež narodźichu so hižo w 29. tydźenju samodruhosće, leža nětko w inkubatorach.

Wadźa so wo zakładnu rentu

Mittwoch, 22. Mai 2019 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). Ze stron CDU a CSU jewi so razna kritika na planach SPD nastupajo financowanje zakładneje renty za mało zasłužacych. Financowanje zakładneje renty wobsteji jeničce z fantazijowych ličbow, praji Eckhardt Rehberg, eta­to­politiski rěčnik frakcije CDU/CSU w zwjazkowym sejmje. Ani jenički cent njepředleži. Městopředsyda frakcije SPD Sören­ Bartol porno tomu twjerdźi, zo su financy za koncept zaručene.

Röttgen: Ničo noweho

Berlin (dpa/SN). Nowy namjet britiskeje premierministerki Theresy May za rjadowany wustup kraja z Europskeje unije zbudźa w Němskej wulke wobmyslenja. „Boju so, zo nowy namjet wobsahowje ničo njezměni“, rjekny předsyda wonkowneho wuběrka zwjazkoweho sejma Norbert Röttgen (CDU) powěsćerni dpa. „May wostawa sej swěrna, to samsne stajnje zas w nowych pospytach namjetować.“ Wona je wčera namjetowała wo nowym referendumje wothłosować.

CDU w Bremenje před SPD

Nižozemska kralowna Maxima je so dźensa do złoteje knihi braniborskeje statneje kenclije zapisała, runje tak kaž hižo do toho jeje mandźelski Willem-Alexander (naprawo). Nižozemski kralowski por je tuchwilu w Němskej. Braniborski ministerski prezident Dietmar Woidke (SPD, nalěwo), tule z mandźelskej Susannu, bě jeju do Podstupima přeprosył. Foto: dpa/Bernd Settnik

PiS do europskich wólbowsnadnje prědku

Mittwoch, 22. Mai 2019 geschrieben von:

Waršawa (dpa/SN). Něšto dnjow do wólbow Europskeho parlamenta ma pólska narodnokonserwatiwna knježaca strona Prawo a sprawnosć (PiS) po najnowšich naprašowanjach snadny předskok. Z předsydu Jarosławom Kazyńskim na čole móže so PiS po zwěsćenju instituta Ibris w nadawku wjacorych pólskich medijow 37,9 procentow hłosow nadźijeć.

Opozicionelnemu proeuropskemu stronskemu zjednoćenstwu Europska koalicija, kotruž nawjeduje najwjetša liberalnokonserwatiwna opoziciska Wobydlerska platforma, přicpěwaja 34,7 procentow. Naprašowanje knježerstwu kritisce nastajeneje Gazety Wyborczeje pak widźi Europsku koaliciju ze 36 procentami snadnje před PiS z 35 proc.

„Njewotwobroćće so wot politiki“

Mittwoch, 22. Mai 2019 geschrieben von:

Wien (dpa/SN). Zwjazkowy prezident Awstriskeje Alexander Van der Bellen spyta hladajo na ćežku knježerstwowu krizu, wobydlerjam rjap skrućić. „Prošu was, njewotwobroćće so wograwani wot politiki“, zwurazni Van der Bellen wčera wječor w swojej narěči. Zdobom zamołwi so wón za wobraz, „kotryž politika runje zawostaja. Wšitcy smy wobraz moralnosće widźeli, kiž hranicy hłuboko rani, wobraz bjezrespektnosće, łamanja dowěry a politiskeho zanjechanja.“ Dobry přikład so z hłubokeho nutřkowneho přeswědčenja porjadnje zadźerži, bě sej awstriski prezident wěsty.

Hladajo na přichodne dny apelowaše Van der Bellen znowa na statnopolitisku zamołwitosć politikarjow a stronow: „Njemysliće prošu jenož na to, što móžeće krótkodobnje za swoju stronu wu­zbytkować, ale na to, što móžeće za Awstrisku činić!“

Awstriska tči po wozjewjenju skandalneho wideja we hłubokej krizy. Přichodnu póndźelu dyrbi so kancler Sebastian Kurz wotumej njedowěry stajić.

Štyrjo požadarjo za Zhorjelc

Mittwoch, 22. Mai 2019 geschrieben von:

W měsće nad Nysu wola njedźelu tež noweho wyšeho měšćanostu

Zhorjelc (dpa/SN). Přichodnu njedźelu budźe wša Němska na Zhorjelc zhladować. Wo tym je Franziska Schubert, zapósłanča Zelenych w Sakskim krajnym sejmje, přeswědčena. Wona je jedna ze štyrjoch kandidatow, kotřiž nastupja k wólbam Zhorjelskeho wyšeho měšćanosty. Zhromadnje z njej kandiduja Octavian Ursu za CDU, Jana Lübeck za Lěwicu a Sebastian Wippel za AfD. Tuchwilny mějićel zastojnstwa Siegfried Deinege (njestronjan) hižo njenastupi. Dobyćer trjeba 26. meje absolutnu wjetšinu, potajkim 50 procentow plus jedyn hłós. Tuchwilu z toho wuchadźeja, zo budźe dalše wólbne koło 16. junija trěbne. Potom dosaha jednora wjetšina za dobyće.

Witaja rozsud za zbrašenych

Mittwoch, 22. Mai 2019 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). Němski dźěłarniski zwjazk (DGB) je rozsud zwjazkoweho sejma witał zbrašenych ludźi, kotrychž dyrbja we wšitkich naležnosćach hladać, hižo dlěje z wólbow njewuzamknyć. „Sobu postajić, štó w parlamentach Zwjazka, krajow a gmejnow skutkuje, je demokratiske zakładne prawo, z kotrymž so dospołne wobdźělenje na politiskim, towaršnostnym a socialnym žiwjenju zwoprawdźi“, rjekny čłonka předsydstwa DGB Annelie Buntenbach. Zo pak dyrbi Zwjazkowe wustawowe sudnistwo zakonjedawarja hakle k tomu nastorčić, pokazuje, „kak daloko smy hišće wot inkluziwneje towaršnosće zdaleni“.

Zwjazkowy sejm bě minjeny pjatk wobzamknył, zo njesmědźa zbrašenych hižo dlěje wot wólbow wuzamkować. Zwjazkowe wustawowe sudnistwo bě w aprylu wotpowědnej skóržbje wotpowědowało. W Němskej je něhdźe 80 000 ludźi potrjechenych, kotřiž maja sudnisce postajeneho hladarja za wšitke žiwjenske wobłuki, dokelž su ćělnje abo duchownje zbrašeni. Woni smědźa nětko runje tak wolić kaž skućićeljo, kiž su duchowneho zbrašenja dla w psychiatriji.

Kultusowy minister w Budyšinje

Mittwoch, 22. Mai 2019 geschrieben von:
Sakski kultusowy minister Christian Piwarz (CDU, naprawo) je póndźelu na přeprošenje zapósłanca CDU w Sakskim krajnym sejmje Marka Šimana (2. wotprawa) toho wólbny wokrjes 56 w Budyšinje wopytał. Zhromadnje pobyštaj tež w Katolskim dźěćacym domje na Tschirnerowej, hdźež stej jimaj nawodnica Wórša Burghardtowa (srjedźa) a jeje naměstnica Christine Ulitzka zakłady kubłanja po montessoriskich zasadach rozkładłoj. Dale wopytaštaj politikarjej ewangelski šulski centrum w Husce a wotměštaj z wjesnjanostu gmejny Dobruša-Huska Alexanderom Fischerom (CDU) informacisku­ rozmołwu. Foto: Werner Lindner

Anzeige

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi