FDP: Soli preč!

Donnerstag, 11. Oktober 2018 geschrieben von:
Berlin (dpa/SN). FDP žada sej, kónc lěta 2019 solidarny připłatk wotstronić. „CDU a CSU ludźi jebatej, hdyž wobžarujetej, zo soli hišće eksistuje“, rjekny městopředsyda frakcije FDP Christian Dürr ­powěsćerni dpa. Frakcija chcyše sej na dźensnišim posedźenju zwjazkoweho sejma hnydomne wothłosowanje wo kóncu soli-přinoška žadać. „Potom móže unija pokazać, hač to chutnje měni.“

To a tamne (11.10.18)

Donnerstag, 11. Oktober 2018 geschrieben von:

Bjez orientacije, w cuzym kabaće a bjez swojeho Lkw-ja je šofer w Ludwigshafenje wotućił. 45lětny bě swoje nakładne awto minjenu sobotu na wulkoparkowanišću w porynsko-pfalcskim Schwegenheimje wotstajił a so w hosćencu wopił. Přichodny dźeń wón w 23 kilometrow zdalenym Ludwigshafenje wotući, bjez toho zo by wědźał, kak je do města přišoł a hdźe Lkw steji. Po wopisanju šofera, byrnjež jara njedokładnym, policija jeho Lkw namaka, tak zo móžeše wón dale jěć.

Runje hišće zadnjej sydle stej dowolnikej z Braniborskeje zwostałoj, po tym zo běchu njeznaći jeho awto na kupje Usedom pokradnyli. Wóz z wokrjesa Wódra-Sprjewja, wulki kaž transporter, steješe njedaloko přibrjoha w Heringsdorfje. Usedom je jako dowolnišćo w Berlinje a Braniborskej jara woblubowane, ale tež mjez paduchami kolesow a awtow.

Mortwi na dowolowej kupje

Mittwoch, 10. Oktober 2018 geschrieben von:

Palma (dpa/SN). Při ćežkich njewjedrach a zapławjenjach je na dowolowej kupje Mallorca hač do dźensnišeho ranja znajmjeńša pjeć ludźi žiwjenje přisadźiło. To zdźěli tamniša wohnjowa wobora. Ně­hdźe 20 wosobow je zhubjenych, kaž španiske medije rozprawjeja. Wosebje po­trjecheny bě wuchod kraja. Na widejach je widźeć, kak masy wody awta sobu storhnu. Pomocnicy wočakowachu dźensa dalše njewjedra. Z městnami nańdźe so 220 litrow dešća na kwadratny meter.

Přinoški wobmjezować

Berlin (dpa/SN). Hladajo na přiběrace kóšty při hladanju starych žadaja sej dźěłodawarjo Němskeje wot wulkeje koalicije, přinoški za socialne zawěsćenje dołhodobnje wobmjezować. Hewak móhli wone mjezu 40 procentow mzdy překročić, štož by wulke riziko za hospodarski rozrost było, rjekny prezident zwjazka dźěłodowarjow Ingo Kramer powěsćerni dpa. Pozadk je zwyšenje přinoška k hladanskemu zawěsćenju wo 0,5 procentow wot 1. januara 2019. Zwjazkowe knježerstwo chcyše to dźensa wobzamknyć.

Knižne wiki wotewrjene

W Choćebuskim měšćanskim muzeju přihotujetaj Dagmar Pfeifer a Robert Büschel wurjadnu wustajeńcu „To je wójna, wšitko skutk djaboła“ (citat wuměłca Otta Dixa). Nowa přehladka, kotruž chcedźa dźens za tydźeń wotewrěć, wjedźe wopytowarja do časa Prěnjeje swětoweje wójny, kotraž bě so před sto lětami skónčiła, kaž tež do prěnich powójnskich lět. Při tym zhladuja na město­ a region kaž tohorunja na tam bydlacych ludźi swojeho časa. Foto: Michael Helbig

Razniše předpisy za nowe awta

Mittwoch, 10. Oktober 2018 geschrieben von:

Luxemburg (dpa/SN). Wustork wuhlikoweho dioksida z nowych awtow ma so po woli statow Europskeje unije hač do lěta 2030 wo 35 procentow pomjeńšić. To su wobswětowi ministrojo EU na swojim schadźowanju wčera wječor w Luxemburgu do wotpowědnych jednanjow Europskeho parlamenta wobzamknyli. Wuslědk bě na kóncu wo wjele wótriši, hač běchu sej to zwjazkowe knježerstwo a němscy awtotwarcy přeli. Předewšěm Irska, Šwedska a Danska běchu sej razniše předpisy žadali.

Komisija EU bě namjetowała, wustork wuhlikoweho dioksida přerěznje wo 30 procentow pomjeńšić, čemuž so zwjazkowe knježerstwo přizamkny. Druhe kraje žadachu sej samo 40 proc. Awstriska, kotraž EU tuchwilu nawjeduje, bě 35 proc. namjetowała. Němska je tomu na kóncu přihłosowała. Zwjazkowa ministerka za wobswět Svenja Schulze (SPD) bě do posedźenja zwurazniła, zo njeje z poziciju němskeho knježerstwa spokojom, dokelž by sej wótriše směrnicy přała. Ministrojo běchu cyły dźeń wuradźowali. Hłowny zaměr bě, zaměry EU za wobswětoškit a čisty powětr spjelnić.

Sakscy rjemjeslnicy potrjecheni

Mittwoch, 10. Oktober 2018 geschrieben von:

Drježdźany/Berlin (dpa/SN). „Z wostróz- bjenjom“ je Drježdźanska rjemjeslniska komora wčerawši rozsud Berlinskeho zarjadniskeho sudnistwa registrowała, wjacore wotrězki němskeje stolicy za diese­lowe awta zawrěć. „To trjechi tež wuchodosakske rjemjesło, wšako rjemjeslnicy z Drježdźanskeje kónčiny runje tak do potrjechenych kónčin stolicy jězdźa“, rěka w nowinskej zdźělence komory. „Sakske rjemjeslniske předewzaća maja z rozsudom jasne njelěpšiny, dokelž su w swojej mobiliće wobmjezowane.“

Techniske polěpšenja dieselowych awtow měli so zasadnje financować a bjez běrokratiskich zadźěwkow zwoprawdźić. „Hewak su sakscy rjemjeslnicy přichodne lěta w swojich hospodarskich aktiwitach masiwnje haćeni“, piše prezident komory dr. Jörg Dittrich. Berlinske zarjadnistwo bě wčera wukazało, dieselowym awtam na jědnaće nadróžnych wotrězkach w Berlinje jězdźić zakazać. Wobswětoškitna organizacija Němska přirodowa pomoc bě sej to na dobro čisćišeho powětra žadała.

Starosća so wo čas po brunicy

Mittwoch, 10. Oktober 2018 geschrieben von:

Rjemjeslniskej komorje so mjez łužiskimi zawodami naprašowałoj

Drježdźany (SN). Sakscy rjemjeslnicy su z tuchwilnym połoženjom hladajo na nadawki poprawom jara spokojom. To pak móhło so bórze změnić, tak rěka w najnowšim naprašowanju rjemjeslniskeju komorow w Choćebuzu a Drježdźanach. Po tym zhladuje 60 procentow wšitkich prašanych předewzaćow starosćiwje do přichoda. Wone boja so w zwisku z kóncom wudobywanja brunicy woteběraceje kupneje mocy ludźi, wotchada a wotwabjenja fachowcow z Łužicy kaž tež přiběraceho poćežowanja wobydlerjow a předewzaćow z dawkami a popłatkami, kaž z nowinskeje zdźě­lenki Drježdźanskeje rjemjeslniskeje komory wuchadźa.

Hdźe wostanje protest?

Mittwoch, 10. Oktober 2018 geschrieben von:
Stajnje zaso so dźiwam, što ludźi w Němskej rozhorja a što nic. Dopominam so na emocionalne debaty, jako so wukopa, zo žiwidłowa industrija ilegalnje konjace mjaso do kołbasy tyka. Abo hysterija wokoło ptačeje gripy – to běchu hišće časy. Nětko so dźeń a bóle pokazuje, zo su nam awtotwarcy za wjele pjenjez dieselowe awta předali, kotrež njemóžemy hižo bórze w němskich wulkoměstach wužiwać. Su nas potajkim zjebali. Awta wotpowědnje přetwarić pak nochcedźa, chibazo to tež hišće sami zapłaćimy. Prašam so: Hdźe wostanje protest ludźi? Čehodla ­so njewobaramy? W Americe dyrbjachu němscy awtotwarcy miliardy eurow pokuty płaćić, w Němskej so w tym nastupanju ničo njestawa. Politikarjo warnuja, zo móhło to dźěłowe městna płaćić, hdyž awtowe koncerny přejara poćežujemy. Čakam na dźeń, hdyž w Budyšinje a Kamjencu dieselowe awta zakazaja. Snano ludźo potom wotuća! Marko Wjenka

Porjedźenka

Mittwoch, 10. Oktober 2018 geschrieben von:
We wčerawšim wudaću SN w přinošku „Křiž do stolicy Čěskeje“ na stronje 1 je so nažel zmylk stał. Partner Towarstwa přećelow Serbow při instalaciji drjewjaneho křiža w Praskim Serbskim seminarje je ­Alfons Korjeńk z Budyšina, kiž projekt ze stron Łužicy organizuje. Iniciator pro­jekta je Zdeněk Blažek z Prahi. David Lenk z Prahi jón z čěskeho boka organizuje. 1. decembra chcedźa křiž po­swjećić. Prosymy wo wodaće za misnjenje!

To a tamne (10.10.18)

Mittwoch, 10. Oktober 2018 geschrieben von:

Na wěsty čas abo scyła we wukraju by­dlić, to móhło sej wjac hač połojca wobydlerstwa Němskeje předstajić, kaž rjekny 55 procentow ludźi při reprezentatiwnym naprašowanju instituta Yougov. 29 proc. z nich měnješe, zo njeběchu před lětomaj hišće k tomu zwólniwi. Hłowna přičina wupućować je nadźija na měrniše žiwjenje (38 proc.), wyšu žiwjensku kwalitu (33 proc.) a lěpše wjedro (31 proc.). Yougov bě so 2 109 dorosćenych prašał.

Dźěćo w radnicy zabyłoj staj mandźelskaj w Ludwigshafenje. Šěsćlětna holca je sobudźěłaćerjam měšćanskeho zarjadnistwa hakle po swjatoku napadnyła. Dokelž bě so jej wostudźiło, jako so staršej ze sobudźěłaćerjom rozmołwjetšaj, staj wonaj dźowce dowoliłoj so na chódbje wuchodźować. Jako woteńdźeštaj, staj dźěćo prosće zabyłoj. Sobudźěłaćerjo staršeju informowachu, zo byštaj po nje přišłoj.

Anzeige