Měli hromadźe dźěłać

Freitag, 10. August 2018 geschrieben von:
Připućowarjo z wukraja wumysleja sej dźěći, kotrež scyła nimaja, a dóstawaja tež tu w Němskej dźěćacy pjenjez. To je powěsć, kiž bu wčera šěrjena a kotraž je tój­što kritiskich hłosow wuwabiła. Fi­nancielna škoda za Němsku je hoberska. Prašam so, čehodla němske a europske zarjady hromadźe njedźěłaja? Dotal ma kóždy wobydler sam próstwu wo płaćenje dźěćaceho pjenjeza swójbnej kasy stajić. Poprawom předleža daty dźěći tohorunja přizjewjenskim zarjadam gmejnow a městow. Kak to we wukraju rjaduja, nje­wěm, daty pak měli so na někajke wašnje přepruwować hodźeć. Jenož wopismo narodźenja njedosaha. Njepředleža-li žane dokładne informacije wukrajnych zarjadow, njeměła Němska pjenjez wupłaćić. Zhromadna syć europskich zarjadow ze zakładnymi datami wobydlerjow by dźěło tudyšich hamtow a přepruwowanje in­for­macijow wobydlerjow njesměrnje woló­žiła. Bianka Šeferowa

To a tamne (10.08.18)

Freitag, 10. August 2018 geschrieben von:

Stadło kruwow je nětko policiji pomhało skućićelku nańć. Zastojnicy běchu mjenujcy dweju paduchow awta lepili a jeju přesćěhowali. Podhladna žona će­kny na pastwu, hdźež kruwy za njej běhachu. Widejo je policija w staće Florida wozjewiła. Natočiło bě to helikopter, kiž je wot horjeka zasadźenje delegował. Poli­cisća dyrbja na zemi jenož kruwam sćěhować, pomoc z helikoptera rěkaše.

Zasadźenje samopomjenowaneje społnomócnjeneje soniny na zwjazkowej awtodróze A2 w Delnjej Sakskej, hdźež je stajnje wjele njezbožow, njeje po słowach Zwjazkoweho wobchadneho ministerstwa wuspěšny model. Społnomócnjenu soninu chce Zwjazk hakle zasadźić, jeli Harry Potter zwrěšći, ministerstwo zdźěli. Delnjosakski krajny zarjad za dróhotwar a wobchad bě ju w awće sobu wzał. Wona měješe přichodnym njezbožam na awtodróze zadźěwać.

Ličba woporow dale stupa

Donnerstag, 09. August 2018 geschrieben von:

Jakarta (dpa/SN). Při zemjerženju na indoneskej dowolowej kupje Lombok je njedźelu znajmjeńša 227 ludźi zemrěło. Tole zdźěli dźensa tamniši zarjad za katastrofowy škit. Přiwšěm móhła ličba hišće dale stupać. Na pódlanskej kupje Bali je so dźensa rano znowa zemja ze sylnosću 6,2 třasła. Twarjenja so sypnychu. Hač je tam­ smjertnych woporow abo zranjenych, dotal znate njeje.

Połoženje dale njerozrisane

Berlin (dpa/SN). Zdźěla dramatiske po­łoženje přemało wučerjow na mnohich šulach, předewšěm w zwjazkowych krajach na wuchodźe Němskeje, njeje tež k zahajenju noweho šulskeho lěta roz­risane. Tole zdźěli dźensa prezident Němskeho wučerskeho zwjazka Heinz-Peter Meidinger powěsćerni dpa. „Tola tež w Bayerskej, Badensko-Württembergskej, Delnjej Sakskej a Sewjerorynsko-Westfalskej je zastaranje wučby na mjezy móžneho“, wón rozkładźe. Wučerjo fa­luja předewšěm na zakładnych, spěchowanskich a bywšich hłownych šulach.

Ma USA za policajski stat

Ludźo modlachu so dźensa w měrowym parku japanskeho města Nagasaki, hdźež spominachu na wopory nadpada USA z atomo­wej bombu. Lětsa budźe tomu 73 lět. Dźesać tysacy njewinowatych ludźi je tam 9. awgusta 1945 zahinyło a 75 000 dalšich so zraniło. Tři dny do toho bě USA hižo město Hiroshimu nadpadnyło. Japanskej měsće, jako prěnjej přez atomowu bombu zničenej, stej mjeztym po cyłym swěće symbol za měr. Foto: picture alliance/Motoki Nakashima

Ma hižo 50 000 podpěraćelow

Donnerstag, 09. August 2018 geschrieben von:

Saarbrücken (dpa/SN). Za hibanje strony Lěwicy „Stawać“ je so w prěnich dnjach 50 000 ludźi přizjewiło. „Smy přewšo spokojom. Z tajkej rezonancu njejsmy liči­li“, zdźěli dźensa bywši šef Lěwicy Oskar Lafontaine powěsćerni dpa. Předsydka frakcije Lěwicy w zwjazkowym sejmje­ a mandźelska Lafontaina Sahra Wagen­knecht bě hibanje załožiła, a chce předewšěm ludźi narěčeć, kotřiž su hižo lěta z politiki zludani. K tomu słušeja tajcy­, kotřiž běchu z protesta AfD wolili. „Wolerjow, kotřiž politiku AfD zakładnje wotpokazuja a stronu přiwšěm wolichu, chcemy wróćo zdobyć“, bywši šef Lěwicy wuzběhny.

Oficialny start hibanja je za 4. sep­tember připowědźeny, hdźež budźe zjawnosći předstajene. Po tym su po cyłej Němskej kongresy planowane.

Minjene měsacy bě Wagenknecht wospjet njespokojnych přiwisnikow SPD a Zelenych wabiła, kotřiž so z kursom swojeje strony hižo njeidentifikuja. Lafontaine skedźbni hišće raz na to, zo je „Stawać“ strony přesahowace hibanje.

Wažny je respekt

Donnerstag, 09. August 2018 geschrieben von:

Minister za kultus Christian Piwarz je w Budyšinje starosće rozjimał

Budyšin (SN/MiR). Statneho ministra za kultus Christiana Piwarza (CDU) wočakowaše na žurli Budyskeho hotela „Residence“ wčera wječor na wšě 60 zajimcow. Mjez přitomnymi běštaj serbski zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Marko Šiman a nawoda Sakskeho krajneho zarjada za šule a kubłanje Mathias Peter. Zastupjerjo za Serbow wažnych kubłanskich zarjadnišćow přitomni njeběchu.

To a tamne (09.08.18)

Donnerstag, 09. August 2018 geschrieben von:

Wosebite wochłódźenje swinjam je nětko wohnjowa wobora na awtodróze blisko Lipska zmóžniła. Tam bě so Lkw, ze swinjemi nakładowany, skóncował a stejo wostał. Zo bychu wobornicy zwěrjata na připowěšaku při najwjetšej horcoće wochłódźili, popryskachu je na cyle njekomplikowane wašnje ze zymnej wodu.

Přežadana listynošerka w Horbje blisko Stuttgarta njeje cyle jednorje sta listow roznošowała. Pad bu wujasnjeny, dokelž bě dalša žona njewočinjene listy w kontejneru za staru papjeru našła. Policija tuž přepytowaše a zdźěli, zo bě přistajena póšty jeničce w juliju něhdźe 340 listow wotbyła. Jako zastojnicy jeje bydlenje přepytowachu, namakachu 117 dalšich. To wšak njeje jenički tajki pad. Hižo loni w februaru bě lištonoš priwatneho předewzaća něhdźe 400 listow w lěsu wotbył, dokelž měješe rozkoru ze šefom.

Konflikt so přiwótřa

Mittwoch, 08. August 2018 geschrieben von:

Washington (dpa/SN). Wikowanski kon­flikt­ mjez USA a Chinu so přiwótřa. Wot 23. awgusta chcedźa USA nowe cła 25 procentow na twory w hódnoće 16 miliardow dolarow zawjesć. Lisćina wudźěłkow je hižo zestajana, zdźěli běrow wiko­wanskeho społnomócnjeneho Roberta Lighthizera wčera wječor we Washing­tonje. Hižo wot spočatka julija płaća cła za chinske importy we wobjimje 34 miliardow dolarow. China žada sej za to cła na awta a wšelake zežiwidła z USA.

Strach zapalenja BMWjow

Mnichow (dpa/SN). Stracha zapalenja dla dyrbi 324 000 awtow typa BMW do zamkarnjow. Wotpowědny list dóstanu mějićeljo přichodny tydźeń, kaž z Mnichowa informuja. Potrjechene su BMW 3, 4, 5, 6, 7, X3, X5,X6 ze štyricylindrowym dieselowym motorom, kotrež je koncern w času wot apryla 2015 do septembra 2016 twarił. Tež awta ze šěsć­cylindrowym dieselowym motorom, twarjene mjez julijom 2012 a junijom 2015, dyrbja do zamkarnjow.

Njewjedra w Hessenskej

Wulke škody zawinił je wčera woheń na chěžach sydlišća w sewjerorynsko-­west­falskim Siegburgu blisko želez­niskeje čary Köln–Frankfurt n. M. W běhu krót­keho časa so płomjenja rozpřestrěchu a zni­čichu wjacore chěže. 15 ludźi njemóže hižo do swojich bydlenjow. Někotři su w nuzowym kwartěrje. Foto: dpa/Oliver Berg

Čakaja na nas hišće horce časy?

Mittwoch, 08. August 2018 geschrieben von:
Podstupim (dpa/SN). Strach horceje doby njehodźi so z wida klimowych fachowcow tež při dodźerženju Pariskeho klimoweho zrěčenja doskónčnje wuzamknyć. Tak by so zemja dołhodobnje wo tři do pjeć stopnjow celsija woćopliła a mórska hładźina wo dźesać do 60 metrow stupała, pisa Podstupimski institut za přeslědźenje klimowych sćěhow. Tuchwilu rozjimuje mjezynarodna skupina wědomostnikow na narodnej akademiji wědomosćow w USA móžnosće, kak to wot- wobarać. Přichodnje drje budźe wjele ćešo globalne sćoplenje zemje wěsće pola 1,5 do 2 stopnjow celsija zadźeržeć. Předewšěm zaběraja so wědomostnicy z pozhubjacym so lodom w Grönlandskej.

Anzeige