Přeje sej žiwu cyrkej

Montag, 30. Dezember 2019 geschrieben von:

Drježdźany (B/SN). Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) je ewangelsku cyrkej pohonjował, so hišće bóle za towaršnosć angažować. Stat je žiwy­ wot wuměnjenjow, kotrež njemóže wón sam dać, nic jeno wot zakonjow a prawow, ale tež wot normow a hódnotow, rjekny Kretschmer před sobustawami synody Ewangelskeje cyrkwje w Němskej (EKD). Cyrkwinski parlament ma swoju zhromadźiznu z ćežišćowej temu „Měrowa etika“. „Ja přeju sej žiwu cyrkej“, rjekny Kretschmer w swojim postrownym słowje a pokaza na rólu ewangelskeje cyrkwje na kóncu NDR 1989. „Bjez angažowanych cyrkwjow, bjez angažowanych fararjow a fararkow njeby nazymski přewrót móžny był“, rjekny ministerski prezident.

Diakonija wita koaliciju

Chcedźa wohnjostroj wotprajić

Montag, 30. Dezember 2019 geschrieben von:

Sydney (dpa/SN). Krótko do silwestra wuprajeja so politikarjo a statysacy wobydlerjow Awstralskeje za to, planowany wohnjostroj w Sydneyju lětsa hoberskich lěsnych wohenjow wokoło města dla wotprajiić. „Riziko je přewulke. Mamy wučerpanych čestnohamtskich wohnjowych wobornikow respektować“, zdźěli dźensa zastupowacy premierminister zwjazkoweho stata New South Wales John Barilaro. W stolicy Canberra a dalšich městach kraja žadyn wohnjostroj njeorganizuja. W Sydneyju běchu loni 5,8 milionow dolarow za njón wudali.

Přewodźerjo lětow stawkuja

Berlin (dpa/SN). Na Berlinskim lětanišću Tegel su dźensa rano prěnje lěty stawka přewodźerjow lětadłow pola předewzaća Germanwings dla wupadnyli. Potrjechene su předewšěm zwiski do Mnichowa, Kölna-Bonna, Düsseldorfa a Stuttgarta. Němska železnica mjeztym wočakuje, zo po­trjecheni pasažěrojo nětko z ćahami pojědu. Přichodne tři dny šmórnu na Tegelskim lětanišću něhdźe 70 zwiskow, po cyłej Němskej dohromady 180.

Třěleńca w cyrkwi

Zo je kopańca kóždy čas a při kóždym wjedrje móžna, dopokazachu zajimcy druhi dźeń hód, jako přewjedźechu swoju hodownu kopańcu w Budyskim Humboldtowym haju. Tradiciju běchu 1959 zahajili. Klawdija Hejdušcyna bě mjeztym dźesaty raz pódla. Tež syn Fabian a jeho sotrowc Adrian staj so tónkróć wobdźěliłoj. Foto: Carmen Schumann

Woidke: Pozicije z Teslu zdźěla wšelakore

Montag, 30. Dezember 2019 geschrieben von:

Podstupim/Augsburg (dpa/SN). Při rozmołwach mjez Braniborskej a twarcom elektroawtow z USA Tesla wo ležownosćach za planowanu „Giga-fabriku“ wobsteja po informacijach krajneho knježerstwa zdźěla wšelakore měnjenja wo na­drobnosćach. „Je cyle normalne, zo je při jednanjach wo zrěčenju sčasami rozdźělnych pozicijow“, rjekny braniborski ministerski prezident Dietmar Woidke (SPD) Augsburgskim nowinarjam. „To je tak. Chcemy jednanja wotzamknyć, hdyž měnimy, zo su naše pozicije dosahajcy zastupjene.“ To njeje jenož w zwisku z Teslu­ tak. Na prašenje nowinarjow, hač ma riziko zwrěšćenja za wulke, Woidke rjekny: „Ně, dźe jenož hišće wo nadrobnosće.“

Za wuchod so njezajimuja

Montag, 30. Dezember 2019 geschrieben von:

Erfurt (dpa/SN). Durinski ministerski prezident Bodo Ramelow (Lěwica) wumjetuje zwjazkowemu knježerstwu, zo so přemało za wuchod Němskeje zajimuje. Na runinje zwjazkowych krajow knježi třiceći lět po přewróće solidarita. Knježerstwo w Berlinje pak ma kraje na wuchodźe skerje za skiwlace přiwuznistwo, bjeztoho zo jich problemy chutnje bjerje. Za to mjenuje Ramelow hnydom wjacore přikłady. Tak su to renta za NDRski čas rozwjedźenych žonow abo pensije bywšich sobudźěłaćerjow NDRskeho knježerstwa. Kanclerski zarjad a ministerstwa dyrbja sej přemyslić, hač chcedźa skónčnje cyłoněmsku politiku zwoprawdźić.

Kaž Berlinski wyši měšćanosta Michael Müller (SPD) měni, dyrbi wuchod šansy industrijneje rewolucije bóle wužiwać. Tak widźi wón zajimawe hospodarske stejnišća w Sakskej a Durinskej. W Saksko-Anhaltskej ma chemijowa industrija dołhu tradiciju, štož je dobry zakład přichoda. „Sylnosć wobydlerjow na wuchodźe je, zo wědźa wužadace transformaciske procesy­ zmištrować“, pisa Michael Müller w swojim dźensnišim přinošku za nowiny redakciskeje syće Němskeje.

Wočakuja naročne lěto 2020

Montag, 30. Dezember 2019 geschrieben von:

Hospodarstwo njeliči ze zasadnym polěpšenjom połoženja

Berlin/Frankfurt (dpa/SN). Po wochłódnjenju konjunktury a globalnych wikowanskich konfliktach njewočakuje němske hospodarstwo tež w lěće 2020 žane zasadne změny tuchwilneho połoženja. Wuhlady su zaćěmnjene. Přiwšěm nje­knježi wšudźe ryzy pesimizm.

Po posudku prezidenta Zwjazka němskeje industrije Dietera Kempfa wostanje połoženje za industriju wobćežne. „Smy w dobje recesije. Kónc wuwića njeje hišće wotwidźomny“, rjekny Kempf powěsćerni dpa. Prezident Němskeje industrijneje a wikowanskeje komory Eric Schweitzer rjekny, zo je so nalada naposledk zaso trochu polěpšiła. „Konkretne informacije z předewzaćow pak wjedu nas k dopó­znaću: 2020 budźe za němske hospodarstwo lěto wužadanjow.“

To a tamne (30.12.19)

Montag, 30. Dezember 2019 geschrieben von:

Staršimaj bu na dowolowej kupje Cypern popjeł njedawno zemrěteho syna pokradnjeny. Poprawom chcyštaj jón do morja sypnyć a syna tak pochować. Nětko apelujetaj na paducha, jimaj urnu z inicialemi­ DENNIS 2000–2019 wróćić. „Móžeš sej wšitko zdźeržeć, ale wróć namaj naju syna“, wonaj w lisće prosytaj, podawajo wotpowědne datowe zwiski, pod kotrymiž móhli kontakt nawjazać. Nimo tyzy z urnu bě cuzy z awta tež dwě tobole a pjenjezy pokradnył.

Sprawny namakar je so sobotu pola policije přizjewił a jej debjenki w hódnoće wjacorych tysac eurow přepodał. 72lětny bě je w jednym z wotpadkowych sudobjow Hanauskeho nutřkowneho města namakał. Konkretne informacije k debjenkam dotal žane njepředleža. Policija pak pruwuje, hač z někajkeho chłostajomneho delikta pochadźeja.

Mórski manewer zahajeny

Freitag, 27. Dezember 2019 geschrieben von:

Teheran (dpa/SN). W Indiskim oceanje je so zhromadny mórski manewer Ruskeje, Chiny a Irana zahajił. Při prěnim trilateralnym zwučowanju tutoho razu dźe wo to, wěstotu w sewjernym dźělu Indiskeho oceana zaručić, iranska powěsćernja Isna zdźěli. W štyri dny trajacym mane­wrje chcedźa taktiske zwučowanja přewjesć. Po posudku fachowcow je manewer reakcija na wot USA planowanu misiju wójnskich łódźow w Persiskim zaliwje, kotraž ma wikowanske łódźe škitać.

Rekordny eksport bróni

Berlin (dpa/SN). Mnóstwo wot zwjazkoweho knježerstwa dowoleneho eksporta bróni do wukraja je lětsa zaso rekordny niwow docpěło, po tym zo běchu eksporty minjene tři lěta woteběrali. Tole wuchadźa z wotmołwy hospodarskeho ministerstwa na naprašowanje zapósłancow Zelenych a Lěwicy w zwjazkowym sejmje. Tak su brónje w cyłkownym wobjimje 7,95 miliardow eurow do wukraja předawali. Najwjace bróni je Madźarska kupowała, kotraž swoje wójsko ponowja.

Netanjahu znowa předsyda

Při zražce pasažěrskeho lětadła w centralnoaziskim Kazachstanje je znajmjeńša 14 ludźi žiwjenje přisadźiło. Mašina kazachskeho předewzaća Bek Air ze sto pasažěrami bě bjezposrědnje po wotlěće problemy signalizowała. Lětadło typa Fokker 100 zrazy do betonoweje murje a do dwuposchodoweho domu (hlej wobraz). Tójšto ludźi w lětadle so zranichu. Přičinu njezboža hišće njeznaja. Foto: dpa/Tass

SPD chce wo spěšnosći na awtodróze rěčeć

Freitag, 27. Dezember 2019 geschrieben von:
Berlin (dpa/SN). We wulkej koaliciji připowědźa so zwada wo zasadnym wobmjezowanju spěšnosće na awtodróhach Němskeje. „Tempolimit na našich awtodróhach je derje za škit klimy, słuži wěstoće a je dobry za čuwy šoferow“, rjekny předsydka SPD Saskia Esken. „Tohodla chcemy w nowym lěće wo tym rěčeć.“ Zwonka Němskeje je tempolimit dospołnje normalny, wona rjekny. „Jenož CSU so tomu na njezrozumliwe wašnje spjećuje.“ Do toho bě wobchadny minister Andreas Scheuer (CSU) před nowej debatu nastupajo tempolimit warnował. „Mamy wažniše nadawki, hač tutu wulce emocionalnu temu stajnje zaso do wukładneho wokna stajeć“, bě wón rjekł.

Anzeige