Kito PjenkD 8

Freitag, 05. Oktober 2018 geschrieben von:

1Žiwe Serbstwo leži mi na wutrobje a ja sej myslu, zo dyrbimy nětko wšelake wěcy za přichod činić. Tohodla kandiduju. My trjebamy jedyn nje­­wot­wisny a ze swobodnymi wólbami le­gitimowany parlament a zastupnistwo za wšěch Serbow, za cyły serbski lud.

2Njedomowinjenjo nimaja žadyn hłós a lědma wobdźělenja. My trjebamy nowu demokratiju za wšitkich.

3Chcu so zasadźeć za naše serbstwo w Slepjanskej wosadźe, za serbsku rěč, projekt Witaj, strowy wobswět a jeho­ škit. Wažne su mi dale kónc wudobywanja brunicy, zachowanje serbskich wsow, pomnikoškit, nowe a humaniše hórnistwowe prawo a klimo­wy škit (COP 21).

Udo NikušD 9

Freitag, 05. Oktober 2018 geschrieben von:

1We Łojowje (Groß Luja) bě poslednja serbsku rěč nałožowaca wjesnjanka 1965 zemrěła. Tohodla sym němsce rěčacy Serb. Ze mnu je Nikušojc swójba w třećej generaciji wot lěta 1918 za serbsku Łužicu aktiwna. Dźěd Awgust bě wjesnjanosta, čłon wokrjesneho sejmika, sobuzałožer drustwoweje kasy we Łojowje w boju přećiwo pjenježnej chudobje na wsy. Wón bě Muske towarstwo sobu załožił. Nan Helmut je Zjednoćenstwo wzajomneje burskeje pomocy sobu wutworił. Mjez Błótami a pólskej mjezu bě znaty kaž „pisany pós“.

2Trjebamy regionalnje zakótwjeny, krajej přesahowacy serbski parlament, kotryž ma konsensowy, nic pak wadźacy so parlament być.

3Mam dekret wo nutřkownym a wonkownym měrje za wažny. We Łu­žicy měli 10 000 drjewjanych domskich natwarić a 10 000 ćopłotnych klumpow instalować, zo móhli ludźo w zymje ze zymnym powětrom tepić. 250 000 kubiknych metrow zerzawoweho błóta ze Sprjewje njeměli składować, ale za twar drohow wužiwać.

Christoph HaenselD 10

Freitag, 05. Oktober 2018 geschrieben von:

1Kandiduju, dokelž mam samo­zamołwite politiske zastupnistwo ludźi­ ze swójskej identitu hižo přeco za spo­móžne. Naležnosće našeje serbskeje identity słušeja do zjawneje ko­re­­s­pondency. Nadźijam so wjele dobrych wuslědkow za Łužicu a Łužičanow.

2Jenož tón, kiž ma něšto rjec a kiž ma postajeć, móže tež něšto wuskutkować. Jenož hdyž dóńt do swój­skeje ruki wozmješ, móžeš jón tež wuhotować.

3Bych rady tych za jich naležnosće zajimował, kotřiž su w šěrym pasmje mjez serbskej identitu a němskimi abo njemjenowanymi rudimentami identity žiwi. Štóž njewě, zwotkel pochadźa, tón tež njewě, dokal ma hić. Chcu k tomu přinošować, zo su ludźo w swojej domiznje zakorjenjeni, zo su kruće za swójsku identitu žiwi po hesle: Stejimy k swo­jemu pochadej a chcemy přichod, kotryž skići nowu nadźiju a njeje žane­ wohroženje. Na kóždy pad chcu so na tymle napjatym procesu wobdźělić a sobu pomhać přichod wuhotować.

Heiko BengelstorffD 11

Freitag, 05. Oktober 2018 geschrieben von:

1Zo bych tomu zadźěwał, zo rěč, tradi­cije a stare nałožki wotemrěja. Chcu aktiwnje k tomu přinošować, zo naša serbska mjeńšina dale zawostawa.

2Z tajkim parlamentom hodźa so kultura, tradicije a rěč w serbskim wobłuku lěpje spěchować.

3Mam skrućenje serbskeje rěče na šulach a w pěstowarnjach za wažne. Zasadźeć chcu so za to, zo w serbskim wobłuku dalše połnočasowe dźěłowe městna nastanu. Dalši wobłuk je turizm. Jón we Łužicy wožiwić, to sym sej w padźe wuzwolenja předewzał.

Edith PjenkowaD 13

Freitag, 05. Oktober 2018 geschrieben von:

1Sym so za kandidaturu rozsudźiła, dokelž trjeba serbski lud demo­kratisce legitimowane zastupnistwo, kotrež jeho identitu ze zakonskej mocu skruća.

2Štóž njeje z čłonom Domowiny, nima­ hłós, zo by sobu postajował.

3Chcu so za to zasadźeć, zo so sy­dlenske kónčiny našeho ludu tež za přichodne generacije zachowaja (wnučkokmanosć). Z tym zwjazane su serbska rěč, kultura a přiroda, ale runje tak materielne kubła prjedownikow. Žana­ wjes, žadyn žiwjenski rum mjeń­šiny njesmě so hižo brunicy woprować.

Ilona UrbanowaD 14

Freitag, 05. Oktober 2018 geschrieben von:

1Je dawno načasu, zo móža Serbja wo swojich naležnosćach sami rozsudźić, njewotwisnje wot bydlišća, kubłanja abo organizowanja. Serbski sejm skónčnje za to přiležnosć skići. Chcu ju wu­žić a ze žiwjenjom pjelnić. Prawa, kotrež teoretisce mamy, ale sej je ženje njewužadamy, ničo hódne njejsu!

2Lěpšina serbskeho parlamenta tči w tym, zo je jeho prawniski ramik cyle hinaši. Jako parlamentownicy móh­li so sebjewědomi a runohódni ze Zwjazkom a krajemi za swoje prawa zasadźeć, město toho zo nam – po tym, kak je pokładnja pjelnjena – tajke abo hinaše srědki za kulturu a kubłanje přewostaja, abo tež nic. Tež mjeńšiny ze swójskim parlamentom móža wróćo­stajene być. Šansa pak, swójske prawa přesadźić móc, wo tójšto přiběra.

3To najprjedy wot wólbneho wobdźělenja wotwisuje a wot toho, što móžemy na tym zakładźe scyła započeć. Rólu hraja dale wo­čakowanja našich wolerkow a wolerjow. Budu-li wuzwolena, budu so konstruktiwnje jako Serbowka zasadźeć.

Laura GrönertojcD 15

Freitag, 05. Oktober 2018 geschrieben von:

1Kandiduju, dokelž mam za jara wažne serbsku rěč a kulturu za­chować. Mjeńšina ma tohorunja prawo na parlament. Nimo toho je bytostne, zo přisłušeja tajkemu sejmej tež młódši zastupjerjo a młódše zastupjerki.

2Tež ći ludźo, kotřiž zwisk k serbstwu maja, dyrbjeli do politiki sobu zapřimnyć móc. To je mi wažne. Ze serbskim parlamentom móžemy tradicije a rěč zaso na prěnje město stajeć a skedźbnjeć nimo toho na mjeńšinu, na kotruž su mnozy snano hižo pozabyli abo scyła znali njejsu.

3Za mnje ma kubłanje wosebje wulki wuznam. Dźěćom a młodostnym dyrbimy wjace šansow skićić, zo bychu sej hižo w pěstowarni abo w zakładnej šuli rěč a ludowe nałožki zbližili a so z nimi zaběrali.

Carola GeppertowaD 12

Freitag, 05. Oktober 2018 geschrieben von:

Kandidatka njeje naprašnik najebać prócowanje redakcije Serbskich Nowin nastupajo swoju „wizitku“ bohužel wupjelniła a njeje ničo zapodała.

Hač do 27. oktobra je móžno, so jako woler/wolerka registrować dać.

Připósłane wólbne podłožki ma woler/wolerka hač do 3. nowembra 2018 z listom­ wólbnemu wuběrkej wróćić.

To a tamne (05.10.18)

Freitag, 05. Oktober 2018 geschrieben von:

Tysacy litrow mórskeje wody chcyše Němc w Italskej pokradnyć, zo móhł z njej doma akwarije pjelnić. 48lětny bě minjeny tydźeń z nakładnym awtom do sewjeroitalskeho Triesta přijěł, na kotrymž měješe 24 sudobjow. Dohromady 24 000 litrow wody móžeš do nich pjelnić. Wobydler pak muža při klumpanju wobkedźbowaše a zawoła policiju. Ta pakostnikej přikaza, wodu zaso do morja pušćić. Nimo toho dyrbi 1 549 eurow pokuty płaćić. Muž jeničce rjekny, zo trjeba wodu za swój wobchod akwarijow.

Wosebje přećelny postrow napřećo policistam njeje 38lětnemu w Durinskej zajeće zalutował. Nawopak: Zastojnicy dohladachu so w Geraskej kupnicy postrowa dla muža, kiž zdawaše so jim znaty być. A kontrola wupokaza wunjese wěstotu, zo předležeše přećiwo 38lětnemu padustwa dla wukaz zajeća. Dowjezechu jeho k sudnikej a na to do jastwa.

Serbsku radu direktnje wolić

Donnerstag, 04. Oktober 2018 geschrieben von:

Wojerecy (SN/at). Serbscy čłonojo Lě­wicy z Budyskeho wokrjesneho zwjazka strony su specifiski bazowodemokratiski nastork­ za program strony ke klětušim wólbam­ Sakskeho krajneho sejma po­dali. Na regionalnej konferency „Baza je bos“ wutoru we Wojerecach sformulo­wachu pominanje za nowelěrowanjom sakskeho serbskeho zakonja ze zaměrom, serbske zastupnistwo zajimow skru­ćić. Swój namjet wobkrućichu tak, zo njewotpowěduje serbski zakoń z lěta 1999 hižo aktualnemu mjeńšinowemu prawu w Europje. Podatej stej runje tak zawjedźenje prawa, zo smě serbske zastupnistwo jako zwjazk skoržić, a wobšěrna kubłanska awtonomija Serbow wot dźěćaceho přebywanišća hač k maturje. Bytostny aspekt zakonskeje nowele ma być, wšoserbsku legitimaciju sakskeje Rady za serbske naležnosće z direkt­nymi wólbami jeje čłonow docpěć.

Sakska Lěwica zběra we wobłuku regionalnych konferencow temowe ćežišća, kotrež maja po woli čłonstwa we wólbnym programje zakótwjene być. Postupowanje bě krajny zjězd strony kónc awgusta we Wojerecach wobzamknył.

Anzeige