W italskim Venedigu bědźa so z wulkej wodu. Nutřkowne město ze swojimi małymi wobchodami a hosćencami je dospołnje zapławjene. Wina su sylne wichory, kotrež wodu Adrije do lagunoweho města tłóča. Zamołwići rěča wo „apokalyptiskich wobstejnosćach“. Wčera je so ministerski prezident Giuseppe Conte na wopyće města wo połoženju wobhonił. Foto: dpa/ Giacomo Cosua

W Nižozemskej jeno 100 km/h

Donnerstag, 14. November 2019 geschrieben von:

Den Haag (dpa/SN). Jako prěni kraj Europy je Nižozemska zasadne wobmjezowanje spěšnosće na 100 km/h na wšitkich awtodróhach wukazała. To drje je nje­zwjeselaca naprawa, hladajo na mjenje wustorka škódnych maćiznow pak njewobeńdźomna, rjekny ministerski prezident Mark Rutte wčera w Den Haagu. „Nichtó to za spomóžne nima, ale tu dźe wo wyše zajimy“, praji Rutte po informacijach nižozemskeje powěsćernje ANP. Hdy ma wot koaliciskeho knježerstwa wukazany tempolimit płaćiwy być, chcedźa hač do kónca decembra postajić.

Mark Rutte skedźbni na dalše wažne předewzaća kaž na bydlenjotwar, infrastrukturu a nowe awtodróhi. Bjez masiwnje mjeńšeho wustorka škódnych wotpłunow njejsu wone zwoprawdźomne. Směrnicy EU kraj k tomu nuzuja.

Sutakowbóle chłostać

Donnerstag, 14. November 2019 geschrieben von:
Berlin (dpa/SN). Štóž smjertne wopory wobchadnych njezbožow filmuje abo fotografuje, dyrbi přichodnje z pjenježnej pokutu abo samo z jastwom hač do dweju lět ličić. Zwjazkowe knježerstwo je wčera wobzamknyło „zhotowjenje a daleposrědkowanje wobraza, kotryž zemrětu wosobu na nješwarne wašnje pokazuje“ přichodnje jako chłostajomny njeskutk wobhladować. Zwjazkowy sejm dyrbi tomu hišće přihłosować. Dotal je fotografowanje mortwych, na přikład po wobchadnych njezbožach, jeničce ranjenje wosobinskeho prawa. Tajke wobrazy so přiběrajcy w interneće jewja, dokelž ma kóždy mobilny telefon při sebi. Anonymita interneta sutakow pohonja.

Soli dźělnje wotstronjeny

Donnerstag, 14. November 2019 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). Solidaritny přinošk ma wot lěta 2021 za 90 procentow ludźi wotpadnyć. To je zwjazkowy sejm dźensa wobzamknył. Něhdźe 6,5 procentow ludźi dyrbi přinošk wotpowědnje swojim dochodam podźělnje dale płaćić. Najbohatši dyrbja jón w dotalnym wobjimje dale płaćić, to je 3,5 procentow ludźi.

Tohorunja wobzamknyć chcyše zwjazkowy sejm zakonsku winowatosć šćěpjenja přećiwo wosypicam (Masern). Starši dyrbja wot klětušeho pěstowarnjam a šulam dopokazać, zo su dźěći wotpowědnje šćěpjene. Při ranjenju winowatosće hrozy pokuta hač do 2 500 eurow. Mi­nister za strowotnistwo Jens Spahn (CDU) je winowatostne šćěpjenje w pěstowarnjach a šulach wčera hišće raz zakitował. „To je zakoń za škit dźěći“, rjekny wón powěsćerni dpa. „K wopřijeću swobody njesłuša jeno swójska njezranjenosć, ale tež, zo nikoho druheho w zhromadnym přebywanišću njetrjebawši njewohrožeš. Tohodla je naprawa trěbna.“

AfD nowy zakoń wotpokazuje, dokelž ma šćěpjenje za zranjenje ćěła.

Woidke: Smy jich přeswědčili

Donnerstag, 14. November 2019 geschrieben von:

Nastać ma hač do 7 000 dźěłowych městnow w nowej awtotworni

Podstupim (dpa/SN). Braniborski ministerski prezident Dietmar Woidke (SPD) planowany twar wulkeho zawoda twarca elektroawtow Tesla blisko Berlina wura­znje wita. Zdobom je sej wěsty, zo je Braniborska ameriske předewzaće přede­wšěm ze swojimi lěpšinami přeswědčiła, mjez druhim z wulkim mnóstwom ekomiliny w kraju. „Mamy surowiznu přichoda, mamy wobnowjomne energije w Braniborskej“, rjekny Woidke w Podstupimje. To drje bě w rozmołwach ze šefom Tesla Elonom Muskom rozsudna lěpšina. „Zwjazujemy škit klimy z hospodarskej sylnosću, to měło wšemu swětej signal być.“ Jako dalše lěpšiny mjenowaše braniborski premier metropolowy region z Berlinom kaž tež wulku ličbu wědomostnych a slědźenskich institucijow. A wón rjekny: „Mamy dosć městna.“

Nadźija na wuspěch

Donnerstag, 14. November 2019 geschrieben von:
Nowy zawod twarca elektroawtow Tesla blisko Berlina ludźom w Braniborskej woprawdźe popřeju. Hoberske inwesticije a tysacy nowych dźěłowych městnow su dobra powěsć za cyły region. Warnuju pak před euforiju. Hišće derje so dopominam, kak smy so w meji 2017 wot tajkeje zahoritosće natyknyć dali: Chinski inwestor chcyše na terenje bywšeho Rózborskeho lětanišća twornju za elektroawta twarić a kóždolětnje wjace hač 100 000 tajkich wozow produkować. Za awto­twornju chcyše wjace hač miliardu eurow inwestować a tysac nowych dźěłowych městnow wu­tworić. Něšto měsacow pozdźišo so pucher pukny, jako inwestor spočatk lěta 2018 cyłu akciju wotpraji. Lisćina připowědźenych a nihdy zwoprawdźenych tajkich předewzaćow je dołha ... Chcemy so tuž nadźijeć, zo so wšitko poradźi. Snano změjemy tež my tu w Sakskej něšto z toho. Wšako do Berlina ani tak daloko­ njeje. Marko Wjeńka

To a tamne (14.11.19)

Donnerstag, 14. November 2019 geschrieben von:

Njewšědny přirodny fenomen je hobbyjowy fotograf na finskej kupje Hailuoto njedaloko města Oulu wobkedźbował. Wuchodźujo so po přibrjoze wuhlada wón njesměrnje wjele lodźanych kulow. Najwjetša bě tak wulka kaž koparski bul. Muž namakanku fotografowaše a da wobraz do interneta. Na to přizjewi so finski meteorologiski institut. Přirodne wuměnjenja nastaću skurilnych objektow polěkuja: płony přibrjoh, temperatury wokoło nule a wobstajna zymna woda.

Šěsć tydźenjow do hód su wuchodnje Drježdźan dohodownu sezonu zahajili: W parku Pillnitzskeho hrodu wotnětka kóždy wječor wjace hač milion lampičkow zaswěćeja. Hač do 5. januara je „Christmas Garden“ přistupny. Po dwaj kilometraj dołhim puću su 25 swěcowych instalacijow natwarili.

Bywši politikar počesćeny

Mittwoch, 13. November 2019 geschrieben von:

Něhdyšeho serbskeho ministerskeho prezidenta wopominali

Drježdźany (AHe/SN). Ze serbskim ludowym spěwom su dźěći towarstwa Stup dale wčera na Drježdźanskim kěrchowje St. Pauli mału swjatočnosć składnostnje 150. narodnin Jana Wilhelma Buka zahajili. Row a skutkowanje prěnjeho serbskeho ministerskeho prezidenta Sakskeje w lětach 1920–1923 zdaštej so dotal pozabytej być. Dźakowano angažementej stawiznarjow, kaž Drježdźanjana Jürgena Naumanna a dźěłoweho kruha „Serbja“ SPD, Sakskeje su skutkowanje politikarja zaso do zjawnosće stajili.

Jan Wilhelm Buk bě so 12. nowembra 1869 na Budyskim Židowje do serbskeje burskeje swójby narodźił a bu ewangelsce wukřćeny.

Personalny rozsud za čoło LND jasny

Mittwoch, 13. November 2019 geschrieben von:

Wosoba, kotraž ma Marku Maćijowu w jednaćelstwje Ludoweho nakładnistwa Domowina naslědować, je wobkrućena. Hospodarski plan Załožby za serbski lud za lěto 2020 je wobzamknjeny. Woboje je załožbowa rada na swojim turnusowym posedźenju wčera w Podstupimje rozsudźiła.

Podstupim (SN/at). Dweju muži bě namakanska komisija radźe Załožby za serbski lud poručiła. Jedyn je so přesadźił a ma zastojnstwo jednaćela LND klětu 1. junija nastupić, kaž załožbowy direktor Jan Budar zdźěli. Wón ma trěbne zrěčenske jednanja zahajić. „Hakle po zakónčenju budźe mjeno wozjewjene“, Budar rjekny. Nětčiša jednaćelka Marka Maćijowa poda so 31. meje 2020 na wuměnk.

Załožbowa rada wita direktne spěchowanje pěstowarnjow ze serbskimi poskitkami přez kraj Braniborsku. Zo by so dwójnemu spěchowanju zadźěwało, su radźićeljo wotpowědny wotrězk směrnicow Załožby za serbski lud za dobu wot lětušeho 1. septembra hač do 31. decembra 2020 wusadźili.

Politikar AfD wotwoleny

Mittwoch, 13. November 2019 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). Prawniski wuběrk zwjazkoweho sejma je dwělomneho zapósłanca AfD Stephana Brandnera jako předsydu wotwolił. Njesłyšany to podawk w 70lětnych stawiznach parlamenta. Wuběrk sćahny tak konsekwency z wjacorych eklatow, kotrež bě sej politikar AfD dowolił. Naposledk postara so wón wo skandal, jako mjenowaše počesćenje napřećo jeho stronje kritiskeho rockoweho spěwarja Uda Lindenberga ze Zwjazkowym zasłužbowym rjadom „mzdu Judaša“.

Tójšto bróni eksportowali

Berlin (dpa/SN). Zwjazkowe knježerstwo je prěnje dźesać měsacow lěta eksport němskich bróni w hódnoće 7,42 miliardow eurow přizwoliło. To je hižo nimale telko kaž w rekordnym lěće 2015, jako bě wulka koalicija eksport bróni a druhich wojerskich srědkow za 7,86 miliardow eurow dowoliła. Ličby wuchadźeja z wotmołwy hospodarskeho ministerstwa na naprašowanje frakcije Lěwicy w zwjazkowym sejmje, powěsćernja dpa zdźěli.

Słyšenja nětko zjawne

Anzeige