Wodu kwětkam a nic přećiwo namócnym demonstrantam: Z wodomjetakomaj Hamburgskeje policije su wčera w tamnišim měšćanskim parku rostliny krjepili. Jězdźidle z dohromady 20 000 litrami wody su wčera za to zasadźili. „Wodu w tankach dyrbimy prawidłownje wuměnić. Nětko bě zaso raz tak daloko. Tuž je zmysłapołne, drohotnu pitnu wodu wužitnje na dobro přirody zasadźić“, rěčnik policije zdźěli. W Hamburgu bě wčera z 33 stopnjemi tropisce ćopło. Foto: dpa/Bodo Marks

Přiwótřenju konflikta zadźěwałoj

Donnerstag, 26. Juli 2018 geschrieben von:
Washington (dpa/SN). Europska unija a USA su dalšemu přiwótřenju wikowanskeje zwady zadźěwali. Na krizowym zetkanju we Washingtonje staj so prezident Donald Trump a prezident Komisije EU Jean-Claude Juncker njewočakowano na konkretny plan k skónčenju konflikta dojednałoj. Nětko chcedźa rozmołwy wo tym zahajić, kak móhli cła na industrijne twory zběhnyć. Nimo toho chcedźa standarty přibližić a Swětowu wikowansku organizaciju WTO reforměrować. Juncker w tym zwisku přilubi, zo chcyła EU přichodnje wjace ameriskich sojabunow a zemskeho wolija z USA kupować. Trump chcył wot njeho wukazane cła na europski wocl a aluminium pruwować.

Zwjazk dawkipłaćerjow chcył wolóženja

Donnerstag, 26. Juli 2018 geschrieben von:
Berlin (dpa/SN). Hladajo na přiběrace dawkowe dochody stata žada sej Zwjazk dawkipłaćerjow jasne wolóženja na dobro ludźi. „Kasy su derje pjelnjene. Nětko trjebamy diskusiju wo tym, kak móhła politika tute pjenjezy wobydlerjam, kotřiž płaća dawki a přinoški, zaso wróćić“, rjekny prezident zwjazka Reiner Holznagel powěsćerni dpa w Berlinje. Dawkowe dochody stata běchu prěnje połlěto dźakowano dobrej konjunkturje na cyłkownje 350 miliardow eurow přiběrali. To je 7,3 procenty wjace hač samsny čas loni. Dochody su wyše hač běchu při kóždolětnym trochowanju dawkow wočako­wali. Holznagel sej žada, zo měli přede­wšěm solidarny popłatk wotstronić.

Wupowědźenja lědma hroža

Donnerstag, 26. Juli 2018 geschrieben von:

Institut wuskutki zakónčenja wudobywanja brunicy wobličił

Berlin (dpa/SN). Pospěšene zakónčenje wudobywanja brunicy by lědma k wupowědźenjam zawodnych přičin dla wjedło. Tole je wuslědk přepytowanje Öko-instituta. „Strukturna změna wotměwa so předewšěm w brunicowych kónčinach podłu přirodneje starobneje mjezy“, rěka w zdźělence instituta, kotryž je wuskutki na dźěłowe wiki w nadawku zwjazkoweho wobswětoweho ministerstwa wobličił. By-li Němska kónc brunicy tak pospěšiła, zo móhła swoje klimaškitne zaměry spjelnić, by lěta 2030 cyłkownje ­hišće 8 000 ludźi brunicu wudobywało a zmiliniło. Hač do toho byštej něhdźe dwě třećinje wšitkich přistajenych w hórnistwje na wuměnk wotešłoj. Kónc lěta 2015 dźěłaše hišće 15 400 ludźi w brunicowych jamach a 5 400 w milinarnjach. Wjace hač połojca z nich je mjeztym hižo starša hač 50 lět.

Wulki wuspěch?

Donnerstag, 26. Juli 2018 geschrieben von:
Na to smy so w zwisku z prezidentom USA Donaldom Trumpom minjeny čas nimale hižo zwučili: Dźensa tak, jutře znak. Najprjedy chcyše Trump Sewjernu Koreju dospołnje zničić, při zetkanju ze sewjerokorejskim mócnarjom Kim Jong Unom pak wón zwěsći, zo staj wobaj hłuboko spřećelenaj. Podobnje ma so to z Europskej uniju. Wčera bě EU hišće „njepřećel“, kotryž USA z njefairnym wikowanjom wuklukuje. Wčera naraz zhonichmy, zo staj Trump a prezident Komisije EU Jean-Claude Jun­cker dobu „wuskeho přećelstwa“ a „sylnych wikowanskich stykow“ zahajiłoj. ­Cyle připódla so wukopa, zo je Juncker Trumpej přilubił, zo chcyła EU nětko ameriske sojabuny a ameriski płun kupować. Wony deal kóždy jako wulki wuspěch předawa. Juncker je Europu před nowej wikowanskej wójnu wumóžił a Trump móže sej dźaka ameriskich burow wěsty być. A ja wěm, zo njemóžeš poprawom nikomu wjace wěrić. Marko Wjeńka

To a tamne (26.07.18)

Donnerstag, 26. Juli 2018 geschrieben von:

Na wulki nawal so sakske stawnistwa přichodny měsac hotuja. Njewšědnje wjele porikow je so 18.8.2018 za staw­niski kwas přizjewiło, kaž stawnistwa w Lipsku, Drježdźanach a Kamjenicy zdźělichu. Jeničce w Drježdźanach maja tón dźeń 39 přizjewjenjow. Kaž zamołwići zdźěla, chcedźa składnostnje „palencoweje ličby“ přidatny personal zasadźić.

Pistolu a bombu namakał je muž w hessenskim Ginsheimje njedaloko Mainza, jako w Rynje płuwaše. Na tutym městnje bě woda runje meter hłuboka. Muž wuhlada we wodźe pistolu, ju zběhny a na pobrjoh donjese. Pódla pistole ležeše dalši, njedefinujomny objekt. Přiwołana policija spěšnje spózna, zo jedna so wo 15 kilogramow ćežku britisku bombu z Druheje swětoweje wójny. Fachowcy pistolu a bombu sobuwzachu, po tym zo běchu wotrězk při rěce zaraćili.

Podpěruja wólby Serbskeho sejma

Mittwoch, 25. Juli 2018 geschrieben von:

Krajne dźěłowe zjednoćenstwo Serbska Lěwica podpěruje wólby Serbskeho sejma. Nimo toho je dwě wosobje namjetowało, zo byštej za prěni demokratisce legitimowany serbski parlament kandidowałoj.

Budyšin (SN/at). Na kóncu bě wjetšina dosć jasna, kotraž wupraji so za podpěru wólbow Serbskeho sejma. Do toho pak su wobdźělnicy wčerawšeho zetkanja Serbskeje Lěwicy w Budyšinje wobšěrnje swój wosobinski wid do diskusije dali.

Ći jedni maja dale Domowinu za legitimowanu zastupjerku našeho ludu, štož wuchadźa hižo z jeje stawiznow. Druzy su bóle diferencowali: Stawizniski aspekt je jim jedna stronka. Jako dalšu pak skedźbnjachu kritisce na skutkowanje třěšneho zwjazka po towaršnostnym přewróće jako towarstwo. Tam njeje so Domowinje poradźiło, w bytostnych za narod eksistencielnych prašenjach statnym instancam ze za wohroženu mjeńšinu trěbnej krutosću napřećo stupać.

Wowčerjam wjetše zarunanje

Mittwoch, 25. Juli 2018 geschrieben von:

Drježdźany (SN). Z lěpšimi pomocami podpěruje Sakska wowčerjow po nadpadach wjelka na jich stadła. Kaž wobswětowe ministerstwo wčera w Drježdźanach zdźěli, je zarunanje škody za morjene skoćata nětko tež wyše tak mjenowaneje deminimisoweje hranicy 15 000 eurow w dospołnej wysokosći ze statnych srědkow móžne. Nimo toho móža wupłaćenje pospěšić. Po słowach Thomasa Schmidta (CDU), statneho ministra za wobswět a ratarstwo, je dospołne zarunanje škody najebać škitne naprawy runje tak wažne. Dotal smědźeše Sakska škody jenož potom dospołnje zarunać, hdyž njeje cyłkowna suma w třoch lětach za sobu 15 000 eurow překročiła, to pak jenož po 80 procentach.

Nětko je Europska unija wobmjezowanje hač do kónca lěta 2023 dowoliła, zo móža tež wjetše a wospjetne škody stoprocentowsce ze statnych srědkow zarunać. Kóšty za skótneho lěkarja a za pytanje zhubjenych skoćatow wurunaja po 80 procentach. Za wuměnjenje mjenuja dodźerženje minimalneho škita před přesahnjenjom wjelka pola kozow, wowcow a dźiwiny w jaslach.

Puigdemont Němsku wopušći

Mittwoch, 25. Juli 2018 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). Nawoda katalanskich separatistow Carles Puigdemont chce Němsku kónc tydźenja wopušćić a so do Belgiskeje podać. Tole je wón dźensa na zwjazkowej nowinarskej konferency w Berlinje připowědźił. Hłowna přičina je rozsud schleswigsko-holsteinskeho sudnistwa, wukaz zajeća přećiwo Puigdemontej zběhnyć. Španiska bě sej přepo- daće Puigdemonta zběžkarstwa dla žadała. Nětko móže so politikar po wšej Europej hibać. Do Španiskeje so nawróćić pak njemóže, dokelž bychu jeho tam zajeli.

Zeleni kritizuja Seehofera

Berlin (dpa/SN). Zeleni su w padźe wotstupjeneho koparja němskeje narodneje wubranki Mesuta Özila nutřkowneho a sportoweho ministra Horsta Seehofera (SPD) raznje kritizowali. Předsyda Zelenych Robert Habeck je Seehoferej sobuzamołwitosć za wocuzbnjenje mnohich Němcow z turkowskimi korjenjemi a tak tež indirektnje za wustup Özila z na­rodneho mustwa wumjetował. „Hdyž sportowy minister zjawnje praji, zo islam k Němskej njesłuša, potom čuja so muslimscy sportowcy wustorčeni“, rjekny Habeck nowinarjam.

May jednanja nawjeduje

Po zahubnych lěsnych wohenjach minjeneju dnjow pokazuje so w Grjekskej cyły rozměr katastrofy, kotraž je sej po dotalnej ­bilancy 74 smjertnych woporow žadała. Wohnjowi wobornicy móžachu hač do ranja nimale wšitke wohenje zhašeć. W katastrofowej kónčinje wokoło města Rafina pomocnicy dale za woporami pytaja. Ličba mortwych móhła so zwyšić, dokelž je hišće tójšto ludźi zhubjenych. Mnozy so w swojich awtach spalichu, jako spytachu před płomjenjemi ćeknyć. Foto: dpa/Lefteris Partsalis

Anzeige