Spěšny rozsud

Montag, 17. Februar 2020 geschrieben von:
Berlin (dpa/SN). W debaće wo nowo­wu­směrjenju CDU je so zwjazkowy minister za strowotnistwo Jens Spahn za zhromadny a spěšny rozsud wuprajił. „Ludźo, kotřiž su nas wolili, a naši čłonojo wočakuja, zo to w mustwje a z wulkej zamołwitosću zrjadujemy“, rjekny politikar CDU wčera wječor w sćelaku ARD. Wo předsydstwje CDU a wo kanclerskim kandidaće dyrbjała unija „spochi“ rozsudźić. Spahn přizna, zo je wólbno-taktiskich přičin druhdy lěpje rozsud časowje z wólbami zwjazać. Hladajo na tuchwilny staw pak trjeba CDU nětko w prěnim rjedźe jasnosć – wobsahowje kaž tež per­so­nelnje. Trěbne je mustwo, „kotrež stronu jednoći a narok potwjerdźa, 20te lěta sobu wuhotować“. Na prašenje, štó dyrbjał mustwo nawjedować, Spahn rjekny: Kóždy ma wo tym swoje předstawy.

Kritizuje přetorhnjenje dźěłow

Montag, 17. Februar 2020 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). Hospodarski fachowc Marcel Fratzscher je sudnisce wukazane přetorhnjenje pušćenja štomow na te­renje planowaneje twornje awtotwarca Tesla pola Berlinje kritizował. „Hdźež je wola, tam je puć – to za wažne wulko­projekty w Němskej wočiwidnje hižo njepła­ći“, rjekny prezident Němskeho insti­tuta za hospodarske slědźenje nowinarjam. „Štož so w zwisku z Teslu stawa, je sympto­matiske za přehnatu, njeeficientnu a samowólnu běrokratiju, kotraž wuwiće hospodarstwa skerje haći.“

Berlinsko-braniborske wyše zarjadniske sudnistwo bě ze swojim rozsudom sobotu wječor skóržbje Zeleneje ligi Braniborskeje wotpowědowało. Wot štwórtka bě lěsniski zawod na terenje pola Grünheidy hižo tójšto štomow pušćiło: Na wšě 20 tak mjenowanych harvesterow a dźewjeć specialnych mašinow su štomy z wulkej spěšnosću pušćeli a za transport přihotowali. Krajny zarjad za wobswět bě to dowolił, byrnjež twarska dowolnosć za twornju, w kotrejž chcedźa e-awta produkować, hišće njepředležała.

Čim wjace, ćim lěpje?

Montag, 17. Februar 2020 geschrieben von:
Škit klimy móže tak jednory być! Wjele lět smy piwo na dobro tropiskeho dešćoweho lěsa pili, znajmjeńša potom, jednaše-li so wo wot zhotowjerja jako „parlička přirody“ přichwalowanu kapku ze – žadyn žort – Siegerlanda. Čim wjace, ćim lěpje­ zda so nětko tež dewiza w Madźarskej być. Kóždy porod je tam wotnětka dźesać přidatnych štomow hódny. Městna za to dźě maja dosć. Prjedy abo pozdźišo nastanje potajkim z Puszty nowy pralěs, kotryž mjenujemy potom snano samo „zelene płuca“ Europy. Štož wupada najprjedy raz kaž genialny kompromis, wukopa so spěšnje jako přewidny taktiski manewer: Duchej časa wotpowědnje změruje plan špatne swědomje ludnosće; seks – ale prošu z wuslědkom! – cyle po před­stawje konserwatiwneho křesćanstwa, žona jako porodnica-mašina a tak tójšto nowych staćanow. „Krej a póda“ de lu­xe, abo: (bruny) wjelk w (zelenej) wowčej koži. Bosćan Nawka

To a tamne (17.02.20)

Montag, 17. Februar 2020 geschrieben von:

Parada połsta daklow je wčera w Berlinskej měšćanskej štwórći Neukölln wulku kedźbnosć zbudźiła. Parada bě dźěl kónctydźenskich zarjadowanjow, kotrež stejachu cyle w znamjenju dakla. Z bayerskeho Passauwa běchu zamołwići tamnišeho dakloweho muzeja přichwatali. Winicar z Porynskohessenskeje poskićowaše „daklowe wino“. K jědźi mějachu bracle a pomfritki w formje daklow.

Wóń parfima je wopiteho a před policiju ćěkaceho šofera wosoboweho awta přera­dźiła. 26lětny ze Speyera bě zastojnikam napadnył, dokelž bě přespěšnje a stajnje zaso bjez swěcy po puću. Jako jeho zastojnicy dosćahnychu, muž z awta wulěze a ćekny. Wóń parfima, kotraž tež w awće knježeše, pak wjedźeše zastoj­nikow za kerk, za kotrymž so muž chowaše. Test alkohola w jeho kreji wunjese 1,38 promilow.

Racija přećiwo prawicarjam

Freitag, 14. Februar 2020 geschrieben von:

Karlsruhe (dpa/SN). Na wukaz generalneho statneho rěčnika je policija dźensa rano w šěsć zwjazkowych krajach, mjez druhim w Saksko-Anhaltskej, objekty přepytowała. Racija měrješe so přećiwo prawicarsko-teroristiskej skupinje. Wobsteji podhlad, zo su so wjacore wosoby k skupinje zjednoćili, zo bychu politikarjow, požadarjow azyla a muslimow nadpadowali. Z atentatami chcychu poměry kaž we wobydlerskej wójnje stworić a towaršnostny porjad wotstronić, kaž rěka.

Wo darowanju informować

Berlin (dpa/SN). Zwjazkowa rada, zastupnistwo wšěch zwjazkowych krajow, je dźensa reformu nastupajo darowanje orga­now schwaliła. Tak chcedźa woby­dlerjow přichodnje bóle hač dotal pohnuć, wo móžnym darowanju organow po smjerći rozmyslować. Konkretnje chcedźa kóždeho, kiž přińdźe po nowy wupokaz, na to narěčeć. Ludźo změja składnosć, so hnydom do wotpowědneho internetneho registra zapisać dać abo tole zasadnje wotpokazać.

Ličba woporow dale přiběra

Pod raznymi wěstotnymi naprawami su dźensa mjeztym 56. Mnichowsku wěstotnu konferencu zahajili. Policija kontrolowaše ­ludźi před zachodom tamnišeho hotela „Bayrischer Hof“. W nim schadźuje so 800 wobdźělnikow, mjez kotrymiž je 40 statnych a knježerstwowych šefow a sto wonkownych ministrow. Policija zasadźuje kónc tydźenja 4 000 zastojnikow. Foto: dpa/Sven Hoppe

Warnuje před zničenjom demokratije

Freitag, 14. Februar 2020 geschrieben von:

Drježdźany (dpa/SN). Zwjazkowy pre­zident Frank-Walter Steinmeier je před tym warnował, demokratiju w parlamentach zničić. Bjez toho, zo by najnowše šmjatki w Durinskej a wokoło AfD direkt­nje mjenował, rjekny wón wčera w Drježdźanach: „Dožiwjamy, kak někotři prawniski stat a demokratiske insti­tucije wusměšuja a jich reprezentantow ranja a nadběhuja“. W swojej narěči k 75. róčnicy bombardowanja Drježdźan rjekny Steinmeier dale: „Hdyž woleni zapósłancy dźensa parlamenty, w kotrychž sedźa, zjebaja a blamuja, potom je to pospyt, demokratiju wotnutřka zničić.“

W Durinskej běchu spočatk februara politikarja FDP Thomasa Kemmericha za ministerskeho prezidenta wolili. Tole je so jenož poradźiło, dokelž tež AfD za njeho hłosowaše, byrnjež swójskeho kandidata měła. Podawk je w Erfurće ćežku politisku krizu zbudźił – z wuskutkami hač do Berlina.

Merz chcył zamołwitosć přewzać

Freitag, 14. Februar 2020 geschrieben von:
Berlin (dpa/SN). Bywši předsyda frakcije CDU/CSU w zwjazkowym sejmje Friedrich Merz (CDU) je zwólniwy, zamołwitosć přewzać. Na wčerawšim forumje srjedźostawskich předewzaćow wón indirektnje potwjerdźi, zo chcył so wo zastojnstwo předsydy CDU prócować. Konkretnemu prašenju, hač chcył tež za zastojnstwo zwjazkoweho kanclera kandidować, so wón wuwiny. Wiceprezident hospodarskeje rady CDU rjekny, zo liči hač do lěća z rozsudom. Po aktualnym woprašowanju ma Merz nastupajo kanclerskeho kandidata najlěpše wuhlady. 40 procentow woprašanych je měnjenja, zo by 64lětny Merz dobry kanclerski kandidat był. Přiwšěm je tež 42 procentow napřećiwneho měnjenja. Bayerskeho ministerskeho prezidenta Marcusa Södera (CSU) ma 31 procentow za dobreho kandidata. Ministerski prezident Sewjerorynsko-Westfalskeje Armin Laschet ma 30 procentow a strowotniski minister Jens Spahn 24 procentow přiwisnikow.

Tesla smě štomy pušćeć

Freitag, 14. Februar 2020 geschrieben von:
Podstupim/Grünheide (dpa/SN). Twarc elektroawtow Tesla z USA smě najebać tuchwilnych wobswětoprawniskich jednanjow za nowu twornju w Grünheide hižo započeć, štomy pušćeć. Krajny zarjad za wobswět je dowolił, dočasnje z pušćenjom 92 hektarow wulkeho lěsa započinać, braniborske wobswětowe ministerstwo zdźěla. Ministerstwo na to skedźbnja, zo dźěła Tesla „na swójski riziko“, dokelž jemu ležownosć hišće njesłuša. Tuchwilu čakaja hišće na njewotwisny posudk fachowcow, što je teren za nowu twornju woprawdźe hódny.

To a tamne (14.02.20)

Freitag, 14. Februar 2020 geschrieben von:

Z wotmachom do kerčiny susoda: Při wróćostorkanju z ležownosće je žona we west­falskim Ahlenje ze swojim awtom do kerčiny zajěła a bě krótki čas w awće zajata. Wohnjowi wobornicy dyrbjachu motorowu piłu zasadźić, zo bychu ju wuswobodźili. Čehodla bě žona kontrolu nad awtom zhubiła a na tamny bok dróhi jěła, njewědźa. Policija na to tuka, zo bě přesylnje na pedal płuna stupi­ła. Nichtó so njezrani.

Rozhłosowe studijo w tramwajce za­rjadowali su w estiskej stolicy Tallinnje. Tam zjawnoprawniski rozhłós nětko wšědnje mjez 7 a 18 hodź. wusyła. Pa­sažěrojo móža přihladować, kak rozhłosownicy wšelake programy zestajeja a moderěruja. Akciju přewjedu składnostnje swětoweho dnja radija. Tak chcedźa na to skedźbnić, zo je radijo najbóle rozšěrjeny masowy medij na swěće.

Anzeige