Běła Woda (AK/SN). Strukturna změna we Łužicy poradźi so jeno z pomocu najwšelakorišich iniciatiwow a akterow z domizny. Při tym měli tež dodźerženje klimoškitnych zaměrow wobkedźbować. Nimo wobchadnych naprawow měli kubłanje, kultura, přiroda a swójske iniciatiwy wobydlerjow zapřijeć. To je wuslědk wčerawšeje fachoweje rozmołwy w Běłowodźanskim sociokulturnym centrumje. Frakcija Lěwicy Sakskeho krajneho sejma bě na zarjadowanje přeprosyła. Wobydlerjo, měšćanscy a wokrjesni radźićeljo, wyši­ měšćanosta Běłeje Wody Torsten Pötzsch (Klartext) a zastupjerjo towarstwow a iniciatiwow su přišli.

To a tamne (16.05.19)

Donnerstag, 16. Mai 2019 geschrieben von:

Kóń na awtodróze je w bayerskim Illertissenje tójšto njeměra zbudźił. Tón bě wobsedźerjej twochnył, jako chcyše jeho na pastwu wodźić, a bě na to cyłu hodźinu na awtodróze A 7 we wo­krjesu Neu-Ulm po puću. Wjacori policisća spytachu jeho popadnyć, a dyrbjachu awtodróhu nachwilnje zawrěć. Šoferka skónčnje pomhaše. Kóń drje jej do awta kopny a načini tak škodu 300 eurow, nichtó pak so njezrani. Kóń sam wšak poćerpje někotre wobodrjeńcy.

Z dejnerowym špisom w ruce je předawar w Berlinje-Marzahnje rubježnika wućěrił. Njeznaty bě 39lětneho sobudźěłaćerja dejneroweho předawanišća na Gothaskej z nožom wohrozył a sej dochody dnja žadał. Město toho zo by jemu pjenjezy přewostajił, da so předawar ze špisom bjez mjasa do rubježnika, kiž je so chětro spěšnje z procha měł.

Wjace ekstremistow

Mittwoch, 15. Mai 2019 geschrieben von:

Drježdźany (dpa/SN). Ličba ekstremistow w Sakskej je loni přiběrała. Za jasne ćežišćo ma knježerstwo prawicarskich ekstremistow. Jich ličba je z 2 800 přisłušnikami najwjetša minjenych lět, tak tež ličba chłostajomnych njeskutkow z 2 199 padami. To wuchadźa z wčera w Drježdźanach předstajeneje rozprawy wustawoškita. Lěwicarscy ekstremisća su ze 785 wosobami a 628 njeskutkami registrowani. Za islamistow podawa rozprawa 430 přisłušnikow a 54 njeskutkow.

Za Brüssel trjebaja wjace žonow

Brüssel (dpa/SN). Komisar za etat EU Günther Oettinger (CDU) chcył po wólbach Europskeho parlamenta podźěl žonow we wodźacych pozicijach EU powjetšić. Za pjeć načolnych zastojnstwow – prezident komisije, prezident Rady EU, wonkowny społnomócnjeny, prezident parlamenta a prezident Europskeje centralneje banki – měli wjace hač jednu žonu­ namakać, rjekny Oettinger nowi­narjam. Němskej zwjazkowej kanclerce Angeli Merkel­ (CDU) přicpěwa wón wosebitu rólu­.

Wjace pjenjez wučomnikam

W Měrowym parku japanskeho města Hiroshima wupołožichu dźensa knihi z mjenami woporow atomoweje bomby USA z lěta 1945, kotrež składuja poprawom w archiwje wopomnišća. Dokumentacija wopřijima cyłkownje 115 knihow z dohromady 314 118 mjenami. Zamołwići parka tam knihi kóžde lěto do zahajenja dešćikoweje sezony wupołožeja. Foto: dpa/Kyodo

Putin nadźija so zbliženja k USA

Mittwoch, 15. Mai 2019 geschrieben von:
Soči (dpa/SN). Ruski prezident Wladimir Putin ma zahajene zbliženje mjez swojim krajom a USA za wěrjomne. „Hakle njedawno sym z prezidentom USA telefonował. Mějach zaćišć, zo je w mjezsobnym zajimje, rusko-ameriske poćahi zaso dospołnje normalizować“, rjekny Putin wčera wječor na zetkanju z wonkownym ministrom USA Mikeom Pompeom w Sočiju. Putin rjekny, zo bě z Trumpom w telefonaće spočatk meje jara intensiwnje wo tym rěčał. „Nadźijam so, zo mamy nětko wotpowědne wuměnjenja za to.“ W rozmołwach wobjednaštaj Putin a Pompeo mjez druhim połoženje w Syriskej, Venezueli a dalšich krajach. Po informacijach medijow staj so na zhromadne postupowanje w Syriskej dojednałoj, mjez druhim nastupajo zdźěłanje noweje powójnskeje wustawy. Poćahi mjez Ruskej a USA su hižo dlěši čas napjate. Amerika Ruskej wumjetuje, zo je přez nadpady hackerow a propagandu prezidentski wólbny bój w USA 2016 wobwliwowała. To pak njemóžachu přepytowanja dotal dopokazać.

Jednanja derje běža

Mittwoch, 15. Mai 2019 geschrieben von:

Nadźijeja so wuspěcha nastupajo nowe financowanske zrěčenje załožby

Budyšin (SN/JaW). Jednanja nastupajo nowe zrěčenje wo financowanje Załožby za serbski lud wot lěta 2021 su zahajene. Wo tym informowaštaj předsydka rady Załožby za serbski lud Susann Šenkec a załožbowy direktor Jan Budar. Partnerojo jednaja pak za zawrjenymi durjemi. Zdobom wobaj na nowinarskej konferency po zašłym posedźenju załožboweje rady wčera tydźenja w Budyskim Serbskim domje zdźělištaj, zo njemóžetaj wjac k tomu rjec, dokelž „njejstej załožba a jeje rada jednanskej partneraj, ale jeničce Zwjazk, Sakska a Braniborska“. Při­wšěm Susann Šenkec rjekny, zo jednanja dotal derje běža.

Přičina k wjeselu?

Mittwoch, 15. Mai 2019 geschrieben von:
Zo chcedźa so USA a Ruska zaso zbližić a napjatosće přewinyć, je najprjedy raz dobra powěsć. Hakle njedawno stej wobě stronje zwěsćiłoj, zo njebě poćah mjez krajomaj po kóncu Druheje swětoweje wójny hišće ženje tak napjaty kaž tuchwilu. Ani za čas krizy Kuby dla w lěće 1962, jako steješe swět na kromje atomoweje wójny, njebě pječa tak zlě. Nětko pak ma wšitko lěpje być. Na to staj so prezident USA Donald Trump a ruski prezident Wladimir­ Putin dojednałoj. Mjez druhim chcedźa w Syriskej zhromadnu strategiju přesadźić a kraj do powójnskeje doby wjesć. Čłowjek móhł so poprawom wjeselić. W minjenym času pak smy přečasto dožiwili, kak spěšnje móže Trump swoje měnjenje měnjeć: Štož bě runje hišće dobre, je nadobo špatne, a nawopak. To wotwisuje druhdy prosće wot jeho wokomikneje nalady. Sym sej wěsty, zo njetrjebamy dołho čakać, a Ruska je nadobo zaso wulki njepřećel USA. Marko Wjeńka

To a tamne (15.05.19)

Mittwoch, 15. Mai 2019 geschrieben von:

Z přewšo drohim Ferrarijom ćeknył je muž w Düsseldorfje. Do toho bě so wón w předawarni awtow jako móžny kupc wudawał. Na probowej jězbje so jemu poradźi ćeknyć, jako z předawarjom městno za wodźidłom měnješe a jeho na puću stejo wostaji. Chětro rědki Ferrari 288 GTO z wjace hač 400 PS poskićeše wikowar­ oldtimerow za dwaj milionaj eurow.­ Paduch pak ma hišće wěsty problem, dokelž bě so do jězby fotografować dał. Policija nětko za nim pyta.

Po wjele lětstotkach maja so w Kölnskej katedrali wotnětka tež žony wo porjad starać. Dotal bě to kruta domena muži. Wčera su štyri dohladowarki w starobje 35 do 55 lět zjawnosći předstajili. Dohladowarjo su dołhi čerwjeny płašć woblečeni a maja čornu čapku na hłowje. Jich nadawk­ je, so wo ćišinu mjez wšědnje 30 000 wopytowarjemi katedrale starać.

Dalša poražka za Bayer

Dienstag, 14. Mai 2019 geschrieben von:

Oakland (dpa/SN). Ratarskochemiski a farmakologiski koncern Bayer je w USA tež třeći wažny sudniski proces pječa rak zawinowacych­ wudźěłkow wotnožki Monsanto dla přěhrał. Sudnistwo w kaliforniskim Oaklandźe je předewzaće zasudźiło, skóržbnikomaj wjace hač dwě miliardźe dolarow (1,78 mrd. eurow) wupłaćić. Rentnarjej staj skoržiłoj, dokelž bě­štaj njerodź zaničowanskeho srědka Roundup dla na raka schorjełoj. 13 400 ludźi w USA přećiwo Monsanto skorži.

Zeleni žadaja sej plan

Berlin (dpa/SN). Do dźensa zahajaneho posedźenja koaliciskeho wuběrka su sej Zeleni spěšny rozsud zwjazkoweho knježerstwa w zašmjatanej debaće wo klimje žadali. „Nichtó w koaliciji nima wolu a awtoritu, skutkowny škit klimy přesadźić“, rjekny frakciski šef Anton Hofreiter powěsćerni dpa. Hladajo na dźensa planowanu narěč zwjazkoweje kanclerki Angele Merkel (CDU) na Petersbergskim klimowym wjeršku Hofreiter rjekny, zo liči z „fatalnym wustupom“, dokelž nima Merkel sama žadyn skutkowny plan.

Konflikt škodźi hospodarstwu

Naprawy ze swójskej energiju zwoprawdźić

Dienstag, 14. Mai 2019 geschrieben von:

Njebjelčicy (SN). Město prawidłowneho měsačneho posedźenja su so zapósłancy Serbskeho sejma minjeny kónc tydźenja na dwudnjowskej dźěłowej klawsurje w Njebjelčicach schadźowali.

Na spočatku steješe tak mjenowana refleksiska dźěłarnička. Serbski sejm je prawdźepodobnje­ jenički parlament swěta, kiž swoju dźěławosć z pomocu wuběrka prawidłownje sam pruwuje. Tak mjez druhim wšitke wobzamknjenja hladajo na swoju skutkownosć přepytuje. W srjedźišću steji prašenje, kak so serbski lud w Serbskim sejmje wotbłyšćuje.

Druhi dźěl schadźowanja steješe w znamjenju intensiwneho wuběrkoweho dźěła. W kubłanskim wuběrku zaběrachu so dale z kubłanskej konferencu, kotraž ma so nazymu wotměć. W diskusijach zwěsćichu, zo njejsu stajnje nowe žadanja statnym instancam napřećo prawy puć, ale zo dyrbjeli naprawy ze swójskej energiju zwoprawdźić. To płaći za šulski system, ale tež za nuznje trěbnu rěčnu šulu runje tak kaž za masiwny wutwar serbskorěčnych rozhłosowych a telewizijnych wusyłanjow.

Anzeige