Altmaier chce Łužicu podpěrać

Mittwoch, 12. September 2018 geschrieben von:

Budyšin (SN). Dźeń do zahajenja konferency wo strukturnym wuwiću we Łužicy su wotběh, referenća a moderatorojo dźěłarničkow jasni, kaž zdźěli referent Domowiny Pětr Brězan w Budyšinje. Konferenca wotměje so jutře a zajutřišim, pjatk, na Braniborskej techniskej uniwersiće (BTU) w Złym Komorowje. Zarjadowanje je zjawne a zastup darmotny.

Konferencu wo strukturnym wuwiću we Łužicy organizujetej zhromadnje Dźěłarnička přichod Łužicy w nošerstwje Zhorjelskeho wokrjesa a Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow. Decernentka wokrjesa Heike Zettwitz a předsyda Domowiny Dawid Statnik dwudnjowske wuradźowanje jutře w 9 hodź. zahajitaj.

Schadźowanje lubi wotměnjawy program, kotryž wobswětla transformaciju Łužicy přez „serbske nawoči“, wjacerěčnosć a regionalne wuwiće w serbskim sydlenskim rumje runje tak kaž digitalizaciju a socialne změny. Kóždy zajimc, kiž chce so na diskusiji wobdźělić, je ­wutrobnje witany, praji Brězan.

Dulig: Idealneho partnera našli

Mittwoch, 12. September 2018 geschrieben von:

Přichod Nišćanskeje wagonownje přichodne pjeć lět zaručeny

Montreal/Niska (dpa/SN). Sakskemu hospodarskemu ministrej Martinej Duligej (SPD) je wagonotwarc Bombardier w Kanadźe přilubił, zo stej tworni Bombardier w Budyšinje a Zhorjelcu dołhodobnje wěstej. To wuchadźa ze zdźělenki ministerstwa. Dulig bě so w Montrealu ze zamołwitym koncerna za personal Danielom Brennanom zetkał. A tón dźakowaše so Duligej za pomoc, kotruž koncern ze stron Sakskeje a mjenowaneju komunow dóstawa. Bombardier sej derje wukubłanych fachowcow waži a chce dale w Sakskej aktiwny wostać. Wobě tworni chcedźa dale wutwarić, kaž rěkaše.

Sobudźěłaćerjo Nišćanskeje wagonownje móža so tohorunja dobreho přichoda nadźijeć. Kaž zamołwita kenclija za rjadowanje insolwency WallnerWeiß póndźelu zdźěli, chcedźa předewzaće w Zhorjelskim wokrjesu słowakskemu wagonotwarcej Tatravagónka w Popradźe předać. „Smy idealneho kupca namakali. Tak su dźěłowe městna něhdźe 300 přistajenych zaručene“, w zdźělence rěka. Karteloprawniske přihłosowanje wočakuja přichodny tydźeń.

To a tamne (12.09.18)

Mittwoch, 12. September 2018 geschrieben von:

Ze schowanej kameru wobšudźić spytał je młody muž při teoretiskim jězbnym pruwowanju. 21lětny bě we westerwaldskim Hachenburgu prašenja z kameru – měješe ju w pasu schowanu, kumpanej pósłał, kiž prawe wotmołwy wróćo sćeleše. Byrnjež technika chětro rafinowana była, to pruwowarjej napadny. Po tym njemóžeše 21lětny na žane prašenja wjace prawje wotmołwić a wězo přepadny.

Drogi w hódnoće 33 000 eurow je rjedźerka w papjerniku nakupowanskeho centruma w hessenskim Neu-Isenburgu našła. Tři kilogramy kokaina, cannabisa, hašiša a amfetaminow běchu we wjacorych titach zapakowane. Swědomita žona je tity při rjedźenju wuhladała a policiju informowała. Kak bě wopojny jěd do wotpadkow přišoł, njeje dotal jasne. Zo so wobsedźer drogow hišće přizjewi, do toho policija skerje njewěri.

Namołwja nawodnistwo AfD

Dienstag, 11. September 2018 geschrieben von:

Berlin/Köthen (dpa/SN). Ministerski prezident Saksko-Anhaltskeje Reiner ­Haseloff nawodnistwo AfD namołwja, swój poměr k prawicarskim ekstremistam wujasnić. Hladajo na zhromadne demonstracije politikarjow AfD z prawicarskimi ekstremistami Haseloff na to skedźbnja, zo dyrbjeli tež čłonojo AfD z konsekwencami ličić, hdyž stat na ranjenje zakonjow při demonstracijach reaguje. Při protestach prawicarjow w Kamjenicy a Köthenje běchu wospjet hitlerski postrow pokazowali a „Sieg Heil“ wołali.

Wuradźuja wo etaće 2019

Berlin (dpa/SN). Po lětnjej přestawce liča w zwjazkowym sejmje z kontrowersnymi debatami wo klětušim etaće. Financny minister Olaf Scholz (SPD) je dźensa swoje zasadne předstawy wo etaće rozłožił, kotryž bě kabinet spočatk julija wobzamknył. Planowane su wudawki 356,8 miliardow eurow, 13 miliardow wjace hač lětsa. Nowe kredity nochce Scholz žane brać. Opozicija žada sej hladajo na přiběrace dawkowe dochody wjace wudawkow na socialnym polu a wotstro­njenje solidarneho připłatka.

Žadaja sej podpěru za sankcije

CDU za wojerski zasah w Syriskej

Dienstag, 11. September 2018 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). Politikarjo CDU so za to wuprajeja, zo měła Zwjazkowa wobora w Syriskej wojersce zasahnyć, jeli tam zaso jědojty płun zasadźa. „Dyrbjało-li w Idlibje k zasadźenju jědojteho płuna dóńć, měła Němska próstwy swojich přećelow wo pomoc jara chutnje pruwować“, praji wonkopolitiski rěčnik frakcije CDU/CSU w zwjazkowym sejmje Jürgen Hardt nowinarjam. Jeho stronski kolega Norbert Röttgen rjekny medijam: „Němska dyrbjała móžnosć pruwować, so pod wěstymi wuměnjenjemi ze swojimi zwjazkarjemi USA, Francoskej a Wulkej Britaniskej na wojerskim zasadźenju w Syriskej wobdźělić.“ Hdyž dźe wo to, nowemu surowemu nadpadej z jědojtym płunom z masowymi wuskutkami za ciwilne wobydlerstwo zadźěwać, „njesměła so Němska tomu spjećować“. Nowina Bild bě rozprawjała, zo w Zwjazkowej woborje plany za zasah němskeho wójska w Syriskej zdźěłuja.

Předsydka SPD Andrea Nahles zasadźenje Zwjazkoweje wobory wotpokazuje. Generalna sekretarka CDU Annegret Kramp-Karrenbauer pak ma je za „móžnu opciju“.

Z ćopłotu bóle lutować

Dienstag, 11. September 2018 geschrieben von:

Na 20. braniborskim energijowym dnju w Choćebuzu wuradźowali

Choćebuz (SN). „Energijowa změna je wjace hač jeno změna na polu miliny. Wužiwanje miliny wučinja jenož pjećinu wšeje cyłoněmskeje energijoweje potrjeby. Něhdźe 30 procentow trjebaja we wobchadnym wobłuku. A nimale połojcu wšeje miliny trjebamy w zwisku z wužiwanjom ćopłoty. Runje tón wobłuk zawinuje w Němskej něhdźe štwórćinu wšitkich wobswětej škodźacych maćiznow w powětře.“ To je Albrecht Gerber (SPD), hospodarski a energijowy minister Braniborskeje, na wčerawšim 20. energijowym dnju kraja w Choćebuzu rjekł. Na zarjadowanju, kotrež bě ener­gijowe ministerstwo zhromadnje z Choćebuskej Industrijnej a wikowanskej komoru organizowało, diskutowaše 350 ­zastupnikow hospodarstwa, wědomosće, politiki a zarjadnistwa wo aktualnych energijopolitiskich wužadanjach. W srjedźišće steješe lětsa tema „Kak zmištrujemy změnu na polu ćopłoty w kraju?“

Mjez sobu rěčeć

Dienstag, 11. September 2018 geschrieben von:
Informaciski a diskusijny wječor wčera w Chrósćicach je jasnje pokazał, zo je hišće tójšto prašenjow wokoło Serbskeho sejma. Iniciatiwnicy so na to spušćeja, zo so najwjace problemow takrjec wotsamo zrjaduje, je-li sejm najprjedy raz wuzwoleny. Runje to pak wunjese dalši problem: Štó smě serbski lud potom zastupować? Hižo nětko je wěste, zo sebjewědomi sejmikarjo po konstituowanju Serbskeho sejma tute prawo za sebje reklamuja, wšojedne, hač je tysac Serbow sejm woliło abo jenož dźesać. Změjemy połoženje, kajkež tež pola druhich mjeńšin w Europje wobkedźbujemy: dwě zastupnistwje, kotrejž wo móc wojujetej. Němcy móža potom znowa argumentować, zo njejsu Serbja kmani z jednym hłosom rěčeć, a statne instancy njewědźa, z kim maja jednać: ze Serbskim sejmom abo z Domowinu. Njewidźu hinašeho wupuća: Wobě stronje dyrbitej mjez sobu rěčeć, nic hakle, hdyž je sejm wuzwoleny. Marko Wjeńka

Na podijowej diskusiji „te medije“ kritizowali

Dienstag, 11. September 2018 geschrieben von:

Budyšin (CS/SN). „Medije mjez wójnu a měrom“ bě tema podijoweje diskusije we wobłuku měroweho swjedźenja towarstwa Budyski měr. Swjedźeń wotmě so mjeztym 5. króć składnostnje dnja wudyrjenja Druheje swětoweje wójny. Towarstwo, kotrež politiske strony přesahujcy skutkuje, wuznawa so k ludowym a čłowjeskim prawam. Zdobom bědźi so stajnje zaso z nadpadami a přisłodźenjemi. Hladajo na pačenje towaršnosće, kotrež tuchwilu dožiwjamy, pomha jenož mjezsobna rozmołwa, rjekny zastupnik towarstwa Uwe Haspel.

Bohužel pak stej dźenik Sächsische Zeitung a rozhłosowy sćelak MDR poskitki towarstwa k rozmołwje wotpokazałoj. Tež na pisomne naprašowanje njebu wotmołwjene. Budyski wyši měšćanosta Alexander Ahrens (SPD) bě spočatnje swoje wobdźělenje přilubił, pozdźišo pak druheho wažneho termina dla zaso wotprajił.

To a tamne (11.09.18)

Dienstag, 11. September 2018 geschrieben von:

Po nadpadźe na wobchod žiwidłow w Badensko-Württembergskej je muž do kukuricnišća ćeknył – bjez wuspěcha. 32lětny bě přistajeneho při kasy kupnicy w Schallstadće z nožom wohrozył a měješe jeho wěsty čas samo za zastajenca. Rubježnik hrabny sej z kasy wjacore tysacy eurow. Na to nuzowaše 19lětneho přistajeneho sobu hač k durjam a ćekny. Jako nawoda filiale nadpadnika přesćěhaše, tón jemu tohorunja hrožeše a twochny skónčnje do kukuricnišća. Policija pak polo wobstupi a rubježnika bórze na to zaja.

Mału kóčku z roły kanalizacije wuchowała je wohnjowa wobora w badensko-württembergskim Forsće. Hakle něšto tydźenjow stara micka bě na třěchu bydlenskeho domu zalězła a tam do dešćikoweje roły padnyła. Pomocnicy trjebachu tři hodźiny, zo bychu ju njezranjenu wumóžili.

Wuprajenje cofnyli

Montag, 10. September 2018 geschrieben von:

Vatikan (B/SN). Vatikan je kritiske wuprajenje bamža Franciskusa, za homoseksualne dźěći pytać psychiatrisku pomoc, cofnył. „W dźěćatstwje maš tójšto, štož hodźi so z psychiatriju činić“, rjekny bamž na wróćolěće z Irskeje. W statemenće Vatikana tele słowa pobrachuja. Njejsu mysle swjateho wótca sfalšować chcyli, kaž rěčnica zdźěli. Franciskus nochcyše rjec, zo je homoseksualita chorosć, ale „zo dyrbi so hladać, kak so wěcy na psychologiskej runinje předstajeja“. Tajka „homoseksualna powěsć“ bamža je „jěre přesłapjenje“, praji čłon předsydstwa zwjazka homoseksualnych LSVD Henny Engels.

W lěće 2013 bě bamž hišće­ přećiwo diskriminaciji homoseksualnych wustupował a za mjezsobnu akceptancu wabił.

Spřećiwja so podhladej

Anzeige