Dwěluja na wuspěchu

Mittwoch, 08. Juli 2015 geschrieben von:
Wien (dpa/SN/K). Podlěšenje atomowych jednanjow z Iranom zbudźa dwěle, hač móža rozmołwy scyła wuspěšnje wuńć. Po tym zo njeběchu wonkowni ministrojo USA, Ruskeje, Chiny, Francoskeje, Wulkeje Britaniskeje a Němskeje z iranskim kolegu wčera žanoho wuslědka docpěli, dźěłaja politiscy direk­torojo a eksperća dźensa na přihotach dojednanja. Dźe wo to, Iranej twar atomoweje bomby znjemóžnić. Za to ho­dźeli so hospodarske sankcije přećiwo krajej zběhnyć.

Za wjetšu wěstotu

Mittwoch, 08. Juli 2015 geschrieben von:
Podstupim (dpa/SN). Wěstotu podłu němsko-pólskeje mjezy zawěsćić budźe jednoriše. Wot jutřišeho płaći nowe němsko-pólske policajske zrěčenje. Nětko maja zastojnicy wjetše prawa, w susodnym kraju přepytować a slědźić. Woni smědźa podhladnych w susodnym kraju přepruwować a zajeć. Tež helikoptery njetrjebaja so wjace při přesćěhanju skućićelow na mjezy zawróćić.

Wójsko so pomjeńši

Mittwoch, 08. Juli 2015 geschrieben von:
Washington (dpa/SN). Wójsko USA chce lutowanskich přičin dla přichodnej lěće ličbu wojakow wo 40 000 pomjeńšić, kaž ameriski sćelak Fox rozprawja. Do toho bě armejowy general w zakitowanskim wuběrku senata pomjeńšenje ličby aktiwnych wojakow wot tuchwilu 490 000 na 450 000 připowědźił. Předwidźane tež je, zo wójsko 17 000 ciwilnych městnow zalutuje.

Poslednja šansa

Mittwoch, 08. Juli 2015 geschrieben von:
Brüssel (dpa/SN). Grjekskej zbywa jenož hišće pjeć dnjow, namakać z partnerami Europskeje unije wupuć z financneje krizy. Wčera wječor je prezident Europskeje rady Donald Tusk doskónčny rozsud za tutón tydźeń připowědźił. Najpozdźišo njedźelu budźe wo přichodźe Grjekskeje rozsudźene. EU je tež na tak mjenowany „Grexit“ přihotowana, potwjerdźi předsyda jeje komisije Jean-Claude Juncker.

To a tamne (08.07.15)

Mittwoch, 08. Juli 2015 geschrieben von:

W Radolfzellu nad Bodamskim jězorom pytaja tuchwilu němskeho mištra w přihotowanju naliwow za sawnu. Při temperaturach nad 30 stopnjemi prócuje so 34 naliwarjow hač do jutřišeho wo titul.­ Mjezynarodni sudnicy a hosćo sawny­ maja po 15 mjeńšin trajacym přebytku­ w sawnje naliw posudźować. Wubědźowanje, zdźěla z choreografiskim wobsahom a mjenami kaž Cho­dojta abo Železny muž, přewjeduja za jednotliwcow kaž tež za mustwa. Jako prěnje myto­ kiwa 500 eurow.

Muž w Italskej chcyše w lěsu blisko Bologne homolki (Trüffel) pytać a namaka město toho zbytki kosćowca. Po tym zo běchu jón fachowcy přepytowali, policija inormowaše, zo móhło so wo němskeho wojaka z Druheje swětoweje wójny jednać, dokelž bě pytar hribow nimo toho zbytki wojerskeje drasty našoł.

Łužica (08.07.15)

Mittwoch, 08. Juli 2015 geschrieben von:

Nochcedźa wokrjesnu reformu

Choćebuz/Podstupim (dpa/SN/ch). Braniborski minister za nutřkowne naležnosće Karl-Heinz Schröter (SPD) je dźens dopołdnja w krajnym sejmje swój wótrje diskutowany koncept k wokrjesnej reformje předstajił. Hladajo na woteběrace wobydlerstwo chce braniborske čerwjeno-čerwjene knježerstwo ličbu štyrnaće wokrjesow a štyrjoch bjez­wokrjesnych městow na maksimalnje dźesać regionalnych zarjadnistwow redukować. Wyši měšćanosća a zapósłancy Choćebuza, Frankfurta nad Wódru a Brandenburga nad Habolu chcedźa přećiwo planam před krajnym sejmom protestować. CDU žada sej woprašowanje ludu k wokrjesnej reformje, Swobodni wolerjo samo rozsud wobydlerjow.

Woheń lěs zničił

Bamž wo wodaće prosył

Dienstag, 07. Juli 2015 geschrieben von:

Rom (B/SN). Bamž Franciskus je italskich protestantow wo wodaće prosył. „Ze stron katolskeje cyrkwje prošu was wo wodaće za njekřesćanske, haj samo nječłowjeske zadźerženje, kajkež smy my wam napřećo w zašłosći pokazali“, rjekny wón na njedawnym wopyće waldensenskeje cyrkwje w Turinje. Wón je jara dźakowny, zo su poćahi mjez katolikami a waldensenskimi křesćanami mjeztym z respektom a miłosću wupjelnjene. To wuprudźa nadźiju na „połnu a widźomnu jednotu“ mjez křesćanami.

Starosći so wo wobswět

Vatikan (B/SN). Jako prěni bamž w stawiznach cyrkwje wěnuje Franciskus ency­kliku „Laudam si“ (Wo starosći zhro­mad­neho domu) wobswětej. Z wótrymi słowami šwika wón na 220 stronach niča­ce sćěhi kapitalizma a namołwja k wurunanemu žiwjenskemu stilej. Přez „njezamołwitu přetrjebu přirody“ přez čłowjeka maja wosebje chudźi we wuwićowych krajach negatiwne slědy toho njesć. Politikarjam bamž wumjetuje, zo su w prašenjach wobswěta zaprajili. Wón namołwja „kóždeho čłowjeka, kiž na tutym planeće bydli, zo by so wzdał nadměrneho konsuma.“

Amnesty International namołwja kanclerku

Dienstag, 07. Juli 2015 geschrieben von:
London/Berlin (dpa/SN). Nuza ćěkancow w Makedonskej, Serbiskej a Madźarskej měła po měnjenju Amnesty International wažna tema jězby zwjazkoweje kanclerki Angele Merkel (CDU) na Balkan być. Za azylom pytacy, kotřiž po puću do EU w zapadobalkanskich krajach tčacy wostanu, su tam častodosć swojowólnosći zarjadow a kri­minelnym cwólbam přewostajeni, rěka w dźensa w Londonje předpołoženej rozprawje organizacije. Potrjecheni nimaja šansu na fairne azylowe­ jednanje. Merkel chce jutře a štwórtk Serbisku, Make­donsku a Bosnisku-Hercegowinu wo­py­tać. Tam na­dźijeja so předewšěm wjetšeje pje­nježneje pomocy Němskeje.

Bamža Franciskusa zahoriće witali

Dienstag, 07. Juli 2015 geschrieben von:
Guayaquil (dpa/SN). Bamž Franciskus ma zasadźenje na dobro ludźi w chudych a wot krizow potrjechenych krajach za jednu z hłownych nadawkow katolskeje cyrkwje a swojeho pontifikata. „Bóh bliži so stajnje tym, kiž su bjez wina wostali, kotřiž pija jenož bjeznadźijnosć.“ Tole rjekny bamž wčera na prěnjej Božej mšiswojeje jězby po Łaćonskej Americewekuadorskim přistawnym měsće Guayaquil něhdźe 600000 wěriwym. Při tym wón předewšěm móc swójby w časach krizow potwjerdźi. Po puću kemši je 78lětneho swjateho wótca něhdźe milion ludźi na dróhach města witał. Woni běchu při 30 stopnjach horcoty hodźiny dołho na njeho čakali.

Minister Ulbig wuhwizdany

Dienstag, 07. Juli 2015 geschrieben von:
Freital (dpa/SN/K). Přewodźana wot tumultnych scenow wotmě so wčera wječor w Freitalu wobydlerska zhromadźizna na temu azyl. Město njedaloko Drježdźan bě minjeny tydźeń z raznymi protestami přećiwo tamnišemu domej požadarjow azyla na so skedźbniło. Na zhromadźiznje w kulturnym domje běchu wospjet pawšalne předsudki přećiwo požadarjam azyla słyšeć. Wobdźělnikow, kotřiž so za ćěkancow zasadźeja, su wuhwizdali. To samsne nazhoni sakski nutřkowny minister Markus Ulbig (CDU), jako chcyše powšitkowne połoženje nastupajo zaměstnjenje ćěkancow rysować. W Freitalu běchu w hotelu dom požadarjow azyla z 280 městnami zarjadowali. Přećiwo tomu ludźo protestuja.

Anzeige