Łužica (17.02.16)

Mittwoch, 17. Februar 2016 geschrieben von:

Žadaja sej stejišćo

Wjelcej (ch/SN). Frakcija CDU/Zeleny přichod we Wjelčanskim měšćanskim parlamenće žada sej wot měšćanostki Birgit Zuchold (SPD) stejišćo k připowědźenym wotškódnjenskim płaćenjam wobydlerjam Wjelceje přez hórniski koncern Vattenfall. Wo wotpowědnej próstwje debatuja dźensa na posedźenju měšćanskich zapósłancow. Vattenfall chce po zwolenju brunicoweho plana za nowu wuhlowu jamu Wjelcej II domjacnosćam znajmjeńša 15 lět jako wotrunanje za wobćeženja přez wuhlowu jamu něhdźe 10 000 eurow přewostajić. Měšćanostka pak zapowědźi najebać wospjetne naprašowanja jasne wuprajenja wo stawje jednanjow, kritizuje Hannelore Wodtke (Zeleny přichod Wjelceje).

Swjeća róčnicu parka

Přewjele syriskich ćěkancow

Dienstag, 16. Februar 2016 geschrieben von:

Amman (B/SN). Kral Jordaniskeje Abdullah II. warnuje, wulkeje ličby ćěkancow w kraju dla, před sypnjenjom towaršnostnych strukturow. Jordaniska je docpěła hranicu poćežowanja. Syriscy migranća wučinjeja mjeztym 20 procentow wšeje ludnosće kraja. Štwórćina statneho budgeta běži do pomocy za migrantow.

Zwjazk měra 60 lět

W lěsu blisko Kopańc (Neuhausen) w Delnjej Łužicy je słužba wotstronjowanja bojowniskich srědkow na pokiw wobydlerja historiske tesaki a dalše kałate brónje wuhrjebała. Załožba Wjercha Pücklerowy park a Rogeński hród chce nětko wujasnić, hač ma namakanka snano něšto ze stawiznami Pückleroweje zemjanskeje swójby činić. Brónje, kotrež su w špatnym stawje, chcychu dźensa hišće załožbje přewostajić, kotraž da je najprjedy raz zamróžić. Foto: Michael Helbig

Integraciju rjadować

Dienstag, 16. Februar 2016 geschrieben von:

Wšelcy politikarjo warnuja před móžnym zwrěšćenjom wjerška EU

Berlin (dpa/K/SN). Nimo zadźerženja žołmy ćěkancow je naležna problematika politiki integracija migrantow. Zo by so to zešlachćiło, namjetuje šef Berlinskeje frakcije SPD Raed Saleh komisiju, kotraž měła zdźěłać cyłoněmski plan integrowanja. Předsydować měłoj jej ně­hdyši kancler Gerhard Schröder (SPD) a prjedawša předsydka zwjazkoweho sejma Rita Süssmuth (CDU). Saleh reaguje tak na plany CDU nastupajo integraciju, kotrež bě CDU wčera, póndźelu, předpołožiła. „Trjebamy plan wusměrjenja, dokal chcemy.“ Spokojom wón je, zo njewobstawa CDU hižo na tym, ćěkancam płaćić snadnišu minimalnu mzdu.

Netanjahu w Berlinje

Dienstag, 16. Februar 2016 geschrieben von:
Berlin (dpa/SN). Na spočatku němsko-israelskich knježerstwowych rozmołwow přija zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU) dźensa ministerskeho prezidenta Benjamina Netanjahuwa. Najwažniše temy konsultacijow su měrowy proces na Bliskim wuchodźe, syriski konflikt a atomowe zrěčenje z Iranom. Loni w oktobrje planowanym rozmołwam bě žołma namocy w regionje zadźěwała.

Kraj njewuzamknyć

Dienstag, 16. Februar 2016 geschrieben von:
Athen (dpa/SN). Prezident Rady EU Donald Tusk je so w rozmołwje z grjekskim ministerskim prezidentom Alexisom Tsiprasom jasnje přećiwo wuzamknjenju kraja z Schengenskeho ruma wuprajił. „Wuzamknjenje Grjekskeje žadyn problem krizy ćěkancow dla njerozrisa: Wone wójnu w Syriskej njezakónči a nje­změni fakt, zo je Europa cil ćěkancow“, rjekny Tusk po zetkanju w Athenje.

Wodźik a helium našli, wodu nic

Dienstag, 16. Februar 2016 geschrieben von:

London (dpa/SN). Prěni raz su astronomojo po swójskich podaćach wšelake płuny w atmosferje tak mjenowaneje superzemje identifikowali. Powětrowy wodźěw wobsahuje wodźik a helium, nic pak wodu, rozprawjeja wědomostnicy wokoło Angelosa Tsiarasa z University College London (UCL) w fachowym časopisu The Astrophysical Journal. „Tele wuslědki zmóžnjeja prěni dohlad do atmosfery superzemje“, wuzběhny profesorka UCL Giovanna Tinetti w zdźělence wysokeje šule. Na tajkim eksotiskim eksoplaneće žane žiwjenje móžne njeje.

Superzemje płaća jako najčasćiši planetowy typ w našej galaksiji, mlokowej dróze. Jedna so wo planety, kotrež su tróšku ćeše hač zemja, njejsu pak zdawna tak wulke a ćežke kaž galaksije w našim słónčnym systemje. Přepytowana superzemja ma katalogowe čisło 55 Cancri e a wobkruža słónco we hwězdnje rak. Eksoplanet ma dwójny přiměr a wosomkrótnu wahu našeje zemje. Swoju domiznisku hwězdu pak tak blisko wobkruža, zo traje tam lěto jenož 18 hodźin.

Hotuja so na jubilej reformacije

Dienstag, 16. Februar 2016 geschrieben von:

70. cyrkwinski dźeń 27. meje w Slepom budźe lětsa wjeršk serbskeho ewangelskeho žiwjenja. Na to skedźbni superintendent Jan Malink wčera na tradicionalnym kubłanskim dnju na Budyskej Michałskej farje.

Budyšin (ML/SN). Wobdźělili su so tam serbscy wěriwy z Njeswačanskeje, Budestečanskeje, Poršiskeje a Michałskeje wosady sprjewineho města. Serbske ewangelske towarstwo a Bukečanska Bjesada zarjadujetej 27. februara w Bukecach dźěłarničku, na kotrejž přewjedu rěčne zwučowanja, ale předstaja tež kompjuterowu hru „Krabat“, a NSLDź zahraje kruch „Čmjeła Hana namaka přećela“.

Zamołwić so!

Dienstag, 16. Februar 2016 geschrieben von:

San Cristóbal de las Casas (dpa/SN). Bamž Franciskus je na wopyće chudeho indigeneho juhowuchoda Mexika historiske potłóčowanje prawobydlerjow kraja zasudźił. „Waše ludy buchu často na systematiske a strukturelne wašnje wumjezowane“, rjekny Franciskus wčera na Božej mši před dźesaćitysacami ludźi w zwjazkowym staće Chiapas.

Mnozy su hódnoty, kulturu a tradicije indigenych ludow jako mjenjehódne wotbyli, kritizowaše bamž w kolonialnym měsće San Cristóbal de las Casas. „Druzy – wopojeni wot mocy, pjenjez a zakonjow wikowanja – su wam kraj rubili a jón zanjerodźili. Kak to zrudźa“, skoržeše 79lětny Argentinjan.

Jezuit a potomnik italskich zapućowarjow je towaršnosć prosył, zo by so pola indigenych ludow zamołwiła. Prědowanje zahaji Franciskus symbolisce ze słowami w jednej indigenej rěči. Tež dźěle čitarjow běchu w rěči prawobydlerjow.

Po kemšach je swjaty wótc hromadźe z indigenymi měšnikami a swójbami wobjedował. Wón přebywa prěni raz w Mexiku, kraju z druhej najwjetšej katolskej ludnosću swěta.

To a tamne (16.02.16)

Dienstag, 16. Februar 2016 geschrieben von:

Njewšědny hobby pěstuje 63lětny Lo­thar Fuchs w pfalcskim Zweibrückenje, kiž zběra wolijowe kanistry z blacha. Wone su módre, žołte, zelene, čerwjene, čorne abo běłe. Wjace hač 880 tajkich historiskich sudobjow wón hižo ma. Awtowej norje słuša pječa najwjetša zběrka starych tyzow za motorowy wolij w Němskej. Po cyłej republice njeje wón dotal nikoho zetkał, „kiž wjace tajkich sudobjow wobsedźi hač ja“.

Oficialnych karnewalistow nad Rynom njeje namjet Kölnjana runje zwjeselił: Tón bě na Facebooku k tomu namołwjał, zo by so prawje wjele ludźi z tachantskeho města na wichora dla přesunjenym róžowopóndźelnym ćahu w Düsseldorfje wobdźěliło, tež zo „tam pokazaja, kak so karnewal prawje wotměwa. Hač do wčerawšeho wječora bě wjace hač 3 500 Kölnjanow wobdźělenje připrajiło.

Anzeige

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson