141 ludźi zahinyło

Mittwoch, 01. Juli 2015 geschrieben von:
Jakarta (dpa/SN/K). Žałostna lětadłowa katastrofa wčera w Indoneskej je sej znajmjeńša 141 smjertnych woporow žadała. To zdźěla tamniše wójsko. 122 ludźi bě w mašinje było, tamni zahinychu w by­dlenskej štwórći města Medan, do kotrejež je 50 lět stare transportne lětadło typa C-130 Herkules zrazyło. Přičina njezboža dotal znata njeje. Wobydlerjo rozprawjeja wo rozbuchu. Němski zwjazkowy prezident Joachim Gauck je indoneskemu koleze­ Jokej Widodej sobuželnosć swojich krajanow wuprajił. Lětadło bě jenož dwě mjeńšinje po starće znjezbožiło.

Jednanja wo płun bjez wuspěcha

Mittwoch, 01. Juli 2015 geschrieben von:
Wien (dpa/SN). Ruska a Ukraina njejstej so při swojich jednanjach we Wienje na nowe wuměnjenja dodawanja zemskeho płuna dojednać móhłoj. „Wobě stronje stej daloko wot so zdalenej“, rjekny jako posrědkowar skutkowacy komisar EU Maroš Šefčovič wčera wječor. W jednanjach dźe wo dołhodobne rozrisanje zwady mjez Ruskej a Ukrainu. Kijewske knježerstwo žada sej dospołnje nowe zrěčenje wo dodawanju ruskeho płuna z niskimi płaćiznami. Ruska tole wotpokazuje, wšako je dotalne zrěčenje hišće hač do 2019 płaćiwe. Wot dojednanja wotwisuje, kelko ruskeho płuna přichodnu zymu Ukrainje sćelu. Kraj je z wulkeho dźěla wot ruskeho płuna wotwisny. Poćahi mjez Ukrainu a Ruskej su napjate, po tym zo bě so nowe ukrainske knježerstwo EU a NATO přiwobroćiło.

Konflikt skónčeny

Mittwoch, 01. Juli 2015 geschrieben von:
Berlin (dpa/SN). Tarifowy konflikt mjez Němskej železnicu a Dźěłarnistwom němskich lokomotiwnikow je po jednym lěće skónčeny. Wobě stronje stej mjeztym tarifowe zrěčenje podpisałoj, kaž powěsćernja dpa rozprawja. Strach nowych stawkow je tak z blida. Durinski ministerski prezident Bodo Ramelow (Lěwica) a bywši braniborski premier Matthias Platzeck (SPD) běštaj posrědkowałoj.

Kontakt nawjazany

Mittwoch, 01. Juli 2015 geschrieben von:
Washington (dpa/SN). Po wjace hač 50 lětach su Kuba a USA zaso diplomatiske poćahi nawjazali. We woběmaj stolicomaj chcedźa wulkopósłanstwje wote­wrěć. Na to so zastupnicy wobeju krajow dźensa we Washingtonje dojednachu, kaž powěsćernja dpa piše. Prezident Barack Obama chcyše to w běhu dnja oficialnje wozjewić. Poćahi mjez krajomaj běchu wot lěta 1959 přetorhnjene.

Oppermann skazany

Mittwoch, 01. Juli 2015 geschrieben von:
Berlin (dpa/SN). Na swojim poslednim posedźenju do lětnjeje přestawki je sej přepytowanski wuběrk zwjazkoweho sejma w naležnosći Sebastiana Edathyja dźensa frakciskeho šefa SPD Thomasa Oppermanna skazał. Wuběrk chce wuslědźić, štó bě Edathyjej kónc 2013 přeradźił, zo přećiwo njemu dźěćaceje pornografije dla přepytuja. Hłowny podhladny Oppermann dotal wšitke tukanja prěje.

Ludźo nowe pjenjezy witali

Mittwoch, 01. Juli 2015 geschrieben von:

1. julija 1990 je so tež w žiwjenju Serbow tójšto změniło, wšako běchu woni tohorunja wot hospodarskeje a měnoweje unije potrjecheni. We wukładnych woknach wobchodow ležachu nadobo zapadne wudźěłki. Wo NDRske produkty hižo nichtó njerodźeše.

Nowa doba je tehdy dosć wobšěrnje wo wonej historiskej změnje w žiwjenju ludźi rozprawjała, tež do toho. Tak pisaše 21. junija 1990, zo je sej Budyska měšćanska Domowinska skupina 36 z konjacym zapřahom wulećała. Při tym njezataji, zo měješe zarjadowanje cyle praktiski zmysł: Domowinjenjo chcychu pjenjezy w kasy přetrjebać, „zo njebychu spadnyli“. Po 1. juliju nowiny z wjacorymi přinoškami wo nowym času informowachu. Tak přewodźachu 83lětnu Madlenu Bjaršowu a 81lětnu Marju Šołćinu při prěnim nakupowanju z D-hriwnami w Pančicach-Kukowje.

To a tamne (01.07.15)

Mittwoch, 01. Juli 2015 geschrieben von:

Chěžu twarjacy roboter je awstralske předewzaće wuwiło. Po informacijach firmy z města Perth trjeba mašina z mjenom „Hadrian“ runje dwaj dnjej, zo by wonkowne murje domu stajiła. Z 28 metrow dołhej teleskopowej ruku móže tysac cyhelow wob hodźinu kłasć. Dźěło wotběži dospołnje awtomatisce. W běhu lěta chcedźa 150 domow z roboterom natwarić. Firma hižo dźesać lět na swojim rewolucionarnym nastroju dźěła.

Na awtodróze běhaca kóčka je šoferku na A4 w Durinskej k přewšo zwažliwej pomocnej akciji pohnuła. Po informa­cijach policije žona na nabóčnej čarje zasta a spyta najebać wulki wobchad wustróžane zwěrjo popadnyć, kotrež bě sej na srjedźne wobhrodźenje awtodróhi wućeknyło. Při tym žona jězdnju dwójce přeprěči. Skónčnje pak wołaše policiju wo pomoc, a wona kóčku popadny.

Łužica (01.07.15)

Mittwoch, 01. Juli 2015 geschrieben von:

Dalšu bombu našli

Choćebuz (dpa/SN/ch). Twarscy dźěłaćerjo su wčera w nutřkownym měsće Choćebuza dalšu bombu ze swětoweje wójny našli. „Bomba njeměješe zapalak“, praji rěčnik. Alarm njebu tuž wuwołany. Połsta kilogramow ćežku bombu wčera dopołdnja wottransportowachu. Hižo dźeń do toho běchu twarscy dźěłaćerjo na samsnym městnje pjećstow kilogramow ćežku bombu našli. Dokelž njebě najprjedy jasne, kaž ma bomba za­palak, dyrbjachu tysacy Choćebužanow swoje bydlenja wopušćić. Tež Serbski dom su ewakuowali.

Wuspěšne tarifowe jednanja

Gotiski wołtar so nawróćił

Dienstag, 30. Juni 2015 geschrieben von:

Lipsk (B/SN). Hrodowa cyrkej w Lipsku-Lützschenje je po 160 lětach swój gotiski Marijanski wołtar wróćo dóstała. Na swjatočnej Božej słužbje 28. junija mó­žachu dospołnje restawrowany wołtar zaso wužiwać. Wječor do toho přednošowaše farar Stefan Ziegelschmidt na temu „Što nas ewangelskich wěriwych Marija stara?“ Zwuporjedźeć 500 lět stary wołtar bě móžno dźakowano mnohim pjenježnym daram a spěchowanskim srědkam. Ma­rijanski wołtar z Lützscheny bě najskerje w druhej połojcy 15. lětstotka nastał a ste­ješe wot lěta 1947 w Lipšćanskim historiskim muzeju.

Zhromadnje za ćěkancow

Brunica a dwurěčnosć hłownej temje byłoj

Dienstag, 30. Juni 2015 geschrieben von:

Drježdźany (SN/JaW). Brunica a aktualne wuwiće we Łužicy běštej hłownej temje wčerawšeho posedźenja Rady za serbske naležnosće Sakskeje w Drježdźanach. Předsyda Domowiny a zdobom čłon sakskeje serbskeje rady Dawid Statnik w tym zwisku zwěsći, zo je tuchwilne połoženje předewšěm za potrjechenych chětro ćežki a njepřijomny čas. Serbska rada ma tuž namjetowane załoženje tak mjenowaneho Łužiskeho fondsa, kotryž měli wutworić krajni a zwjazkowi politikarjo, za zmysłapołne.

Anzeige