Bołharski zakaz

Mittwoch, 09. September 2015 geschrieben von:
Sofija (dpa/SN/K). Bołharska je próstwu Ruskeje wotpokazała, jeje powětrowy teritorij směć wužiwać za transporty z lětadłami do Syriskeje. K tejle kročeli čuje so pječa pohnuta, dokelž móhli so do krizoweho kraja „njewitane wěcy“ dóstać. Bołharske wonkowne ministerstwo ma „dosć informacijow nastupajo wěcy, kotrež ruske lětadła woža“. Ruski senator Wladimir Dźabarow powěsćerni TASS k tomu rjekny, zo bołharski zakaz praktiskeho wuznama nima, dokelž wužiwaja ruske mašiny hinaše trasy. Dźiwajo na konflikt w Donbasu njelětaja wone na Bliski wuchod přez Ukrainu, ale wola prawidłownje liniju přez Kawkaz, Turkowsku a Iran.

Ćěkancy do wšěch krajow

Mittwoch, 09. September 2015 geschrieben von:

Sakske komuny poskićeja krajnemu knježerstwu podpěru

Strasbourg/Budapest (dpa/SN/K). Nawal ćěkancow zaběra najwyšu politiku. Prezident komisije EU Jean-Claude Juncker předstaji dźensa w Europskim parlamenće w Strasbourgu swój plan, kak dalšich 120 000 migrantow z Madźarskeje, Grjekskeje a Italskeje na dalše kraje zhromadźenstwa rozdźělić. Němska měła 31 000 přiwzać. Krizu ćěkancow dla woznamjeni Juncker jako „tuchwilny najwjetši problem“. Wona wujewja, zo „njeje Europa w žanym dobrym stawje“.

W debaće wo ćěkancow šło

Mittwoch, 09. September 2015 geschrieben von:
Berlin (dpa/SN). Kriza ćěkancow dla bě dźensa wusahowaca tema na tak mjenowanej generalnej debaće zwjazkoweho sejma, na kotrejž poprawom wo kanclerskim etaće a tak wo dźěle knježerstwa scyła rěča. Zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU) partnerske staty EU war­nowaše, zo njebychu ze swojim zadźer­ženjom zakłady europskeje zhromadnosće wohrozyli. Němska chcyła tež přichodnje w prašenju ćěkancow dobry přikład dawać. Frakciski šef Lěwicy Gregor Gysi sej žadaše, zo „měło knježerstwo raznišo přećiwo wójnam a chudobje na swěće­ postupować. To su wopraw­dźite při­činy ćěkańcy.“ Bohužel Němska w tymle prašenju z přikładom njeje, Gysi šwikaše. „Z dodawanjom bróni wona krawnym konfliktam polěkuje.“

Z biskopom Heinerom Kochom so rozžohnowali

Mittwoch, 09. September 2015 geschrieben von:

Drježdźany (SN/MkWj). Ze swjatočnej Božej mšu su wčera Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopa dr. Heinera Kocha rozžohnowali. Mjez přitomnymi w kopatej połnej katedrali w Drježdźanach běchu mjez druhim prezident Sakskeho krajneho sejma dr. Matthias Rößler (CDU), biskop ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing, nutřkowny minister Markus Ulbig (CDU) kaž tež frakciscy předsydźa a zapósłancy w sejmje zastupjenych stron. Něhdyši ministerski prezident Sakskeje Kurt Biedenkopf bě runje tak přichwatał kaž zastupnicy prawosławneje cyrkwje a židowskeje wosady. Serbskich wěriwych zastupowaše předsyda Towarstwa Cyrila a Metoda Jurij Špitank. Nimo njeho běchu tež dalši Serbja prezentni.

To a tamne (09.09.15)

Mittwoch, 09. September 2015 geschrieben von:

Z pěstowarnje ćeknyłoj staj pjećlětnaj pachołaj w Ruskej, po tym zo běštaj dny dołho z plastowymi łopatkami tajny tunl pod płotom dźěćaceho přebywanišća ryłoj­. Pěška jeju dwaj kilometraj dale wuhlada.­ Motiw dźěsći w Magnitogorsku 1 500 kilometrow wuchodnje Moskwy bě slědowacy: Chcyštaj sej luksusowe awto typa Jaguar kupić. Policija hólcow staršim přepoda. Nowiny mjenuja jeju po knize Marka Twaina nětko jenož hišće Tom Sawyer a Hu­ckleberry Finn.

Pozdatny čłowječi nop na ławce w Ludwigshafenskim parku je ludźi nastróžił. 49lětny muž bě nop wuhladał, jako so po parku wuchodźowaše, a zawoła na to policiju. Jako zastojnicy přijědźechu, bě so hižo šwarna ličba ludźi wokoło ławki zhromadźiła. Bórze pak rěkaše změrowaca powěsć: Pozdatny nop bě jeničce dekoracija za akwarij.

Łužica (09.09.15)

Mittwoch, 09. September 2015 geschrieben von:

Vattenfall chce pjenjezy wróćo

Choćebuz (dpa/SN/ch). Kriza němskich milinowych koncernow njetrjechi jeno sobudźěłaćerjow a mějićelow podźělow, tež komuny na stejnišćach dyrbja dawno zaplanowane miliony ze swojich etatow šmórnyć. We Łužicy chce sej Vattenfall we wulkim stilu dočasnje płaćeny přemysłowy dawk wróćo žadać, dokelž su dobytki z brunicy masiwnje woteběrali. Komuny kaž Choćebuz to šokuje. Druhe najwjetše město Braniborskeje z nimale 100 000 wobydlerjemi je tak a tak hižo z něhdźe 300 milionami eurow zadoł­žene. Měšćanske zarjadnistwo z toho wuchadźa, zo budu z připowědźenjom Vattenfalla w etaće 2016 dochody wjacorych milionow pobrachować.

Zwada wudobywanja brunicy dla

Wo wěrje a towaršnosći

Dienstag, 08. September 2015 geschrieben von:

Drježdźany (B/SN). Katolska akademija biskopstwa Drježdźany-Mišno zahaji so nazymu z nowym programom. K wjerškam słuša Drježdźanske zetkanje kónc oktobra na temu „koncil a nabožiny“, hdźež so katolscy a islamscy teologojo z reformowej dynamiku w swojej nabožinje zaběraja. Agricolaforum w Kamjenicy staji swoje zarjadowanja pod hesło „Štož nas hromadźe dźerži“, hladajo na towaršnosć a cyrkej. Drježdźanski forum katedrale ma wječorny přednoškowy rjad na temu „Wěrić – kak to dźe?“ předwidźany. www.katholische-akademie-dresden.de

Jednota – stawizna wuspěcha

Sotře-dwójnikaj Alida (nalěwo) a Bernadett Farkas z płody plahowanskeho zawoda w saksko-anhaltskim Höhnstedće stej dźensa na tamnišej winicy winowe kiće šćipałoj. Na poł hektaru nažněja tam štyri tony wina. W Freyburgu předźěłuja je na 3 000 litrow­ młodeho wina, kotrež tam na tradicionalnym winowym swjedźenju poskićeja. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Piloća zaso stawkuja

Dienstag, 08. September 2015 geschrieben von:
Berlin (dpa/SN/K). Wot dźensnišeho ranja we wosmich piloća Lufthansy třinaty raz stawkuja. Potrjechene su najprjedy jónu dołhočarowe lěty, z kotrychž je Lufthansa dohromady 84 šmórnyła. Jutře ma so stawk tež na krótke a srjedźne čary rozšěrić. Předewzaće je zdźěłało wurjadny plan lětow, předwidźacy 1 520 startow za 180 000 pasažěrow. Oficialna přičina złoženja dźěła je dale přechodne starobne zastaranje něhdźe 5 400 pilotow Lufthansy, Lufthansy Cargo a Germanwings. Dźe wšak tež wo přichodne předewzaćelske struktury. Lońši aprylski dwanaty stawk je lětanskej towaršnosći wjace hač 300 milionow eurow škody načinił. Lufthansa chce so sudnisce wobarać.

Žadaja sej fairne rozdźělenje

Dienstag, 08. September 2015 geschrieben von:

Lipsk nětko sakske prěnje přijimanske městno ćěkancow

Berlin/Lipsk (dpa/SN/K). Dale wjetši nawal ćěkancow do Němskeje nawodnych politikarjow prawdźepodobnje wulce njestarosći. Wicekancler Sigmar Gabriel (SPD) ma za to, zo móže zwjazkowa republika tež w přichodnych lětach syły migrantow znjesć. „Myslu sej, zo móžemy sej někotre lěta z poł milionom radu dać“, rjekny šef socialdemokratow wčera wječor w telewizijnym sćelaku ZDF. Za lětsa liči zwjazkowe knježerstwo z přibližnje 800 000 azyl pytacymi. Zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU) zetka so dźensa ze šwedskim ministerskim prezidentom Stefanom Löfvenom. Šwedska přijimuje dźiwajo na ličbu woby­dlerstwa z wotstawkom najwjace ćěkancow. Loni bě jich tam 80 000 wo azyl požadało a 33 000 jón dóstało. Njedźiwajcy toho žada sej kraj runja Němskej zawjazowacu kwotu za rozdźělenje přichadnikow. Tole pak wosebje wuchodoeuropske staty kaž tež Britojo raznje wotpokazuja.

Anzeige