Tójšto terminow Grjekskeje dla

Mittwoch, 24. Juni 2015 geschrieben von:
Brüssel (dpa/SN). Do wurjadneho wjerškoweho zetkanja financnych ministrow EU Grjekskeje dla su so mjezynarodni pjenjezydawarjo hišće raz wothłosowali. W Brüsselu zetkachu so prezident komisije EU Jean-Claude Juncker, šef Europskeje centralneje banki Mario Draghi a prezidentka Mjezynarodneho měnoweho fondsa Christine Lagarde. Grjekskeho ministerskeho prezidenta Alexisa Tsiprasa wočakowachu w běhu dnja. Wječor chcychu so financni ministrojo zetkać, zo bychu so po měsacy trajacych jednanjach na lutowanske a reformowe naprawy dojednali. To je wuměnjenje dalšich kre­ditow za wot bankrota wohroženy kraj.

Koncept wottrašenja

Mittwoch, 24. Juni 2015 geschrieben von:
Brüssel (dpa/SN). Napjatosćow z Ruskej dla su zakitowanscy ministrojo NATO dźensa w Brüsselu wo nowym koncepće wottrašenja wuradźowali. Tak měło wyšemu rozkazowarjej NATO w Europje přichodnje dowolene być, jednotki za zwučowanja abo w padźe wójny alarmować. Zakitowanski minister USA Ashton Carter je wčera připowědźił, zo přepołoža ćežke brónje do wuchodneje Europy.

Ministrojo wuradźuja

Mittwoch, 24. Juni 2015 geschrieben von:
Mainz (dpa/SN). Nutřkowni ministrojo Zwjazka a zwjazkowych krajow schadźuja so dźensa w Mainzu. Na dnjowym porjedźe steja mjez druhim konsekwency z terorowych nadpadow w Parisu. Nimo toho wuradźuja, kak hodźało so z pomocu składowanych telefoniskich a internetnych datow skutkownišo přećiwo organizowanej kriminaliće postupować, kotraž je po wšej Němskej aktiwna.

Wočakuja rozrisanje

Mittwoch, 24. Juni 2015 geschrieben von:
Offenbach (dpa/SN). W tarifowej zwadźe wo płaćenje kubłarkow w komunalnych dźěćacych přebywanišćach wočakowachu hišće dźensa wječor rozrisanje. Wuchadźejo z wčerawšeho rozsuda posrědkowarjow chcychu w Offenbachu tarifowe zrěčenje wujednać. Posrědkowarjej Georg Milbradt a Herbert Schmalstieg běštaj zwyšenje mzdow wo dwaj hač do 4,5 procentow namjetowałoj.

Vatikan debatuje wo swójbje

Mittwoch, 24. Juni 2015 geschrieben von:

Rom (dpa/SN). Na napjeće wočakowanej swójbnej synodźe we Vatikanje chcedźa wo nowowusměrjenju katolskeje cyr­kwje při wobchadźenju z homoseksualnymi a rozwjedźenymi diskutować. We wčera předstajenym přihotowanskim dokumenće za lětušu nazymsku synodu rěka,­ zo maja hladajo na znowazman­dźelenych rozwjedźenych „zhromadne dojednanje wo hypotezy puća wujednanja abo pokuty“. Homoseksualnych měłoj­ cyrkej a towaršnosć respektować a přiwzać. „Swójby, w kotrychž su wo­soby z homoseksualnymi tendencami žiwi“,­ měli wosebity přewod a kedźbnosć dóstać.

Jenož hišće mjeńšina wěriwych je hladajo na mandźelstwo a swójbu po wučbje cyrkwje žiwa, kaž na spočatku spisa rěka. „Instrumentum Laboris“ złožuje so na kónčny dokument zašłeje synody. Namjety,­ wuchadźace z wuslědka woprašowanja Vatikana na biskopskich kon­ferencach, jón wudospołnjeja. Synoda wo problemach swójby wotměje so wot 4. do 25. oktobra w Romje.

To a tamne (24.06.15)

Mittwoch, 24. Juni 2015 geschrieben von:

Při rjedźenju woknow tčacy wostałoj staj mužej w Berlinje. Sobudźěłaćerjej rjedźenskeje firmy dźěłaštaj nad zemju we wysokosći wosmeho poschoda twarjenja Axela Springera, jako so gondla hižo njehibaše. Fachowcy za wuchowanje ludźi z wulkeje wysokosće jeju wuswobodźichu. Z powjazami pušćichu wobeju na hłubje ležacu třěchu. Hač dyrbještaj wonaj po tym dale dźěłać, njeje znate.

Dospołnje nahi je muž w Ludwigshafenje paducha dosahnył, kiž bě so do jeho awta zadobył. Alarmowa připrawa jězdźidła 44lětneho w nocy wubudźi. Bjez toho zo by so zdrasćił, smaleše muž za 17lětnym paduchom, kiž je hladajo na bližaceho so naheho ćeknyć spytał. Muž pak jeho přewiny a dźeržeše, doniž policija njepřijědźe. Rubiznu dósta wróćo.

Łužica (24.06.15)

Mittwoch, 24. Juni 2015 geschrieben von:

Rěča wo rozšěrjenju jamy

Rań (dpa/SN/ch). Wuběrki Braniborskeho krajneho sejma a jich kolegojo z Berlina dźensa w Ranju wuradźuja, hač je planowane rozšěrjenje jamy Wjelcej-juh energijopolitisce trěbne. Jězbje po brunicowym stejnišću přizamkny so posedźenje. Ćežišćo diskusije je energijowa změna, zdźěli Ralf Holzschuher (SPD), předsyda hospodarskeho wuběrka w krajnym sejmje. Braniborska bě hižo před dobrym lětom za wutwar jamy energijoweho koncerna Vattenfall hło­sowała. Berlin pak sej lětsa w januaru žadaše, zo chce při tym słowčko sobu rěčeć. Na to posedźenje namjetowachu.

Wjace poskitkow za dźěći

Rumunske dźěći najzbožowniše

Dienstag, 23. Juni 2015 geschrieben von:

Frankfurt n. M. (B/SN). Při naprašowanju 53 000 wosom- do dwanaćelětnych dźěći w 15 krajach podachu rumunske dźěći na skali hač do dźesać dypkow derje­mě­ća najwyšu hódnotu 9,5, kaž rěka w studiji Frankfurtskeje uniwersity Children’s world. Na druhim a třećim městnje ska­le derje­mě­ća steja dźěći Kolumbiskeje (9,3) a Israela (9,2). Němska leži w delnjej połojcy ze srjedź­nej hódnotu 8,6.

Wjeršk G 7 překwapił

Garmisch-Partenkirchen (B/SN). Před­syda rady Ewangelskeje cyrkwje w Němskej Heinrich Bedford-Strohm je wot wuslědkow wješkoweho zetkanja G 7 wulce překwapjeny. „Wosebje nastupajo škit klimy­ su statni a knježerstwowi še­fojo jasne znamjenja sadźili. Wažna kročel tež je, zo chcedźa staty G 7 hač do lěta 2030 na 500 000 ludźom pomhać, zo njebychu wjace hłód tradali“, rjekny Bedford-Strohm. Za to trěbne pak su krute při­prajenja. K tomu tež słuša, zo so wuwi­ćowa pomoc skónčnje na 0,7 procentow z nutřkokrajneho bruttoprodukta zwyši.

Žadaja sej kónc namocy

Dramatiske sceny wothrawaja so wšědnje w chorowni pakistanskeje metropole Karachi. Wulkeje horcoty dla je w měsće wot minjeneho pjatka 450 ludźi zemrěło, rěkaše dźensa ze strowotniskeho ministerstwa. Tež w druhich kónčinach kraja su dźesatki ludźi zawutlili. Tuchwilu maja tam temperatury wokoło 45 stopnjow. Pjatk je so póstny měsac ramadan zahajił. Wěriwi muslimojo­ w tym času wodnjo ničo njejědźa a njepija. Foto: dpa/Shahzaib Akber

Hišće ničo njerozsudźene

Dienstag, 23. Juni 2015 geschrieben von:
Brüssel (dpa/SN/K). Ani wurjadny wjeršk šefow statow a knježerstwow krajow europasma­ wčera wječor w Brüsselu njezamó­­ nańć spokojacy puć k rozrisanju grjekskeje krizy zadołženja. Němska kanclerka Angela Merkel (CDU) po nim rjekny, zo drje je „wěstych postupow“, zo pak budźe hišće wjele dźěła trěbne. Tež prezident komisije EU Jean-Claude Juncker­ je optimistiski, měni wšak tohorunja: „Jednore to njebudźe.“ Šef wjerška Donald Tusk pochwali najnowše poskitki Grjekskeje za lutowanje a reformy jako prěnje konkretne po wjele tydźenjach. Jutře financni mnistrojo eurokrajow dale jednaja. Doskónčnje rozsudźa nětko prawdźepodobnje na regularnym wjeršku EU, kotryž wotměje so w belgiskej stolicy 25. a 26. junija.

Anzeige