Němska skónčnje kapitulowała

Freitag, 08. Mai 2015 geschrieben von:

8. meje rano je 8. pólska diwizija pěškow bjez wjetšich bojow Budyšin zdobyła. Jednotki Wehrmachty běchu město hižo wopušćili. Třećina twarjenjow bě zničena abo ćežko wobškodźena, mjez nimi bě tež wupaleny Serbski dom na Lawskich hrjebjach. Samsny dźeń hakle je 2. pólska tankowa brigada po ćežkich bojach Biskopicy wobsadźiła. Pola Neustadta dóńdźe znowa k ćežkim wojowanjam. Pólske wójsko bě nawječor Pirnu zabrało a němsko-čěsku hranicu mjez Łobjom, Sebnitzom hač do Habrachćic wobsadźiło. Sowjetska 28. a 52. armeja je 8. meje Lubij a Zhorjelc bjez bojow wuswobodźiła. Wobě měsće přetraštej wójnu bjez škodow.

To a tamne (08.05.15)

Freitag, 08. Mai 2015 geschrieben von:

Hanjenje „Wy promowowana rić“ ma přičina hnydomneho wupowědźenja bydlenja być. Tole je Mnichowske hamtske sudnistwo rozsudźiło. Podružnik bě přenajerja bydlenje na tele wašnje ranił. Sudnistwo při swojim wusudźe wobkedźbowaše, zo wobaj mužej w samsnym domje bydlitaj a zo su zetkanja njewobeńdźomne. Nimo toho njebě so po­družnik za swoje słowa zamołwił.

Sam z ćahom dale jěł je třilětny hólc njedaloko Freiburga. Nan móžeše na dwórnišću z dalšimaj dźěsćomaj a wozyčkom hišće wulězć. Třilětny pak wosta w ćahu, jako so durje awtomatisce zawrěchu a ćah wotjědźe. Sobujěducy přewostajichu dźěćo lokomotiwnikej. Na přichodnym dwórnišću přepodachu je nanej.

Łužica (08.05.15)

Freitag, 08. Mai 2015 geschrieben von:

Wutwarej domu přihłosowali

Zły Komorow (dpa/SN). Wutwar planowaneho domu ćěkancow w Lubnjowskej spěchowanskej šuli móža přihotować započeć. Sejmik wokrjesa Hornje Błóta-Łužica je wčera wječor wotpowědny naćisk z wjetšinu schwalił, kaž rěčnica sejmika zdźěli. W spěchowanskej šuli chcedźa wot kónca lěta hač do sto ćěkancow zaměstnić. Spočatnje bě rěč wo 130. W potrjechenym wjesnym dźělu Dłopje (Kittlitz) bydli tuchwilu 137 ludźi. Přetwar domu chcedźa nětko přihotować a twarske planowanja zahajić. Lubnjowski měšćanosta Helmut Wenzel (nje­stronjan) bě w zwisku z planowanym domom­ za požadarjow azyla hroženske listy dóstawał.

Hwězdna jězba do parka

„Mjezynarodny młodźinski wjeršk – 17“ wotmě so dźensa w Berlinje. 54 holcow a hólcow ze statow G 7, Europskeje unije a prohowych krajow diskutowaše tam wo tem­ach z perspektiwy młodostnych, kotrež chce tež junijski wjeršk G-7 w bayerskim Elmauwje wobjednawać. Dźensa dopołdnja su so wobdźělnicy před Brani­borskimi wrotami za foto zestupali. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Britojo wolanowy parlament

Donnerstag, 07. Mai 2015 geschrieben von:
London (dpa/SN). Wobydlerjo Wulkeje Britaniskeje wola dźensa nowu delnju komoru parlamenta. Wólbne lokale su hač do 23 hodź. wotewrjene. Štó přichodnje w kraju knježi, je po naprašowanjach dospołnje njewěste. Wobkedźbowarjo wočakuja chětro snadny rozsud, hač so na kóncu dotalny premierminister David Cameron abo jeho wužadar Ed Miliband přesadźi. Dyrbi so z tym ličić, zo njedóńdźe k jasnym wjetšinam w parlamenće. Po wšej Europje wólby we Wulkej Britaniskej z wulkej napjatosću wobkedźbuja, dokelž dźe tež wo to, hač kraj w Europskej uniji wostanje. Cameron bě w padźe swojeho znowawuzwolenja ludowe wothłosowanje wo tymle prašenju připo­wědźił. Prezident Europskeho parlamenta Martin Schulz je dźensa hišće raz před tajkim referendom warnował, dokelž móhło to EU „do wuskosćow přinjesć“.

Steinmeier w Ruskej

Donnerstag, 07. Mai 2015 geschrieben von:
Wolgograd (dpa/SN/K). Wonkowny minister Frank-Walter Steinmeier (SPD) wobdźěli so dźensa w něhdyšim Stalingradźe na wopominanju kónca Druheje swětoweje wójny před 70 lětami. Hromadźe z ruskim kolegu Sergejom Lawrowom wopyta wón rowy ruskich a němskich wojakow. W Stalingradźe bě jedna z najsurowišich bitwow Druheje swětoweje wójny howriła, žadaca sej na woběmaj stronomaj wjace hač 700 000 mortwych. K prěnjemu bilateralnemu zetkanju Steinmeiera z Lawrowom po lońšim nowembru w Berlinje zdźělichu, zo je runje aktualnych problemow Ukrainy dla wažne mjez sobu rěčeć. Zwjazkowy pre­zident Joachim Gauck je so při wopo­minanju statysacow zahinjenych jatych sowjetskich wojakow aliěrowanym a Ruskej za wuswobodźenje dźakował.

Stawk tola dočasnje zakónčić?

Donnerstag, 07. Mai 2015 geschrieben von:
Berlin (dpa/SN). Dźěłarnistwo lokomotiwnikow (GdL) nětko tola wo tym rozmysluje, hač do njedźele planowany stawk dočasnje zakónčić. Šef dźěłarnistwa Claus Weselsky rjekny dźensa w Hessenskim rozhłosu: „Dźensa popołdnju zdźělimy, kak namjet Němskeje železnicy posudźujemy. Pak ze stawkom pokročujemy, pak jón w rozumnym wokomiku přetorhnjemy.“ Železnica bě wčera namjetowała, zo móhł něhdyši braniborski ministersk­i prezident Matthias Platzeck jako posrědkowar skutkować. Weselsky wšak je w prěnjej reakciji wotpokazał, tajkeje „PR-akcije“ železnicy dla stawk přetorhnyć. Přiwšěm wón přilubi, namjet železnicy dokładnje pruwować.

BND kooperaciju z NSA wobmjezuje

Donnerstag, 07. Mai 2015 geschrieben von:

W spionažnej aferje BND-NSA, kotraž wot najnowšeho tež poměr w koaliciji poćežuje, wočakuje zwjazkowe knježerstwo z USA bórze wotmołwu na swoje prašenja.

Berlin (dpa/SN/K). Knježerstwo chce mjez druhim wědźeć, kak je so wobchadźało z lisćinami nastupajo cile ameriskeho čušlenja. Tole rozprawja nowina Bild. Lisćiny maja so potom parlamentnemu kontrolnemu gremijej zwjazkoweho sejma přepodać.

Serbske listy

Donnerstag, 07. Mai 2015 geschrieben von:
Choćebuz (dpa/SN). Krajny społnomócnjeny Braniborskeje za naležnosće Serbow, kulturny statny sekretar Martin Gorholt, kaž tež za prašenja Serbow zamołwity fachowy referat ministerstwa za wědomosć, slědźenje a kulturu mataj wotnětka dwurěčne listowe formulary za komunikaciju ze Serbami. Wo tym inform­uje ministerstwo w nowinskej zdźělence. Wone chce po tym puću swoju česćownosć napřećo delnjoserbšćinje zwuraznić, kaž pisaja. Zdobom informuja wo zetkanju Gorholta ze społnomóc­njenymi za serbske naležnosće wjacorych delnjołužiskich wokrjesow a města Choćebuza w tamnišim Delnjoserbskim gymnaziju. Mjez druhim wobjednachu staw přistupa dalšich gmejnow k serbskemu sydlenskemu rumej.

Israel ma nowe knježerstwo

Donnerstag, 07. Mai 2015 geschrieben von:
Jerusalem (dpa/SN). Nimale dwaj měsacaj po wólbach w Israelu wutwori ministerski prezident Benjamin Netanjahu nowe knježerstwo. Po wobćežnych jednanjach je ekstremnje prawicarska Strona sydlerjow knježerstwowej koaliciji přistu­piła. Tak ma Netanjahu přewšo snadnu wjetšinu 61 z cyłkownje 120 zapósłancow parlamenta. Zastupnica Strony sydlerjow Ajelet Shaked budźe nowa justicna ministerka. Zakitowanski mi­nister wostanje Moshe Jaalon. Přede­wšěm powołanje Shaked zbudźa kritiku, dokelž bě wona hižo připowědźiła, prawa najwyšeho sudnistwa wobmjezować. Tež měrowy proces z Palestinjanami drje wostanje haćeny, dokelž je knježerstwo ryzy nabožno-prawicarsce wusměrjene.

Anzeige