Hrozy-li dalša zymna wójna?

Mittwoch, 17. Juni 2015 geschrieben von:

Wobě stronje z brónjemi strašnje wrjeskotatej

Brüssel/Moskwa (dpa/SN/K). Spirala hroženja z brónjemi so bohužel hižo zaso chětro wjerći. Najprjedy zakitowanske ministerstwo USA připowědźi, zo ma wotmysł, do baltiskich a někotrych wuchodoeuropskich krajow kaž do Pólskeje pósłać ćežke brónje, na čož z Moskwy rěka, zo ma Ruska 40 raketow noweho typa, po słowach prezidenta Putina imunych za kóždyžkuli raketowy wotwobaranski system.

To zaso zapad rozčerći. Ameriski wonkowny minister John Kerry warnuje před spadom do noweje zymneje wójny. „Tajku kročel wróćo nichtó nochce“, wón rjekny. Generalny sekretar NATO Jens Stoltenberg pak Moskwu raznje přima, dokelž so nuklearnje wobrónja. „Nuklearny wrjeskot Ruskeje je njewoprawnjeny, destabilizowacy a strašny“, rjekny Stoltenberg po wopyće prezidenta komisije EU Jeana-Claudea Junckera. Nastupajo ruske plany wón dale praji: „My wotmołwjamy. Tohodla zwyša NATO swoju prezencu na wuchodnym dźělu zwjazkarskeho teritorija.“

Dźeń a mjenje dochodow stata

Mittwoch, 17. Juni 2015 geschrieben von:
Athen (dpa/SN). Dawkowe dochody Grjekskeje su po informacijach financnych nowin w prěnich pjeć měsacach wo 1,7 miliardow eurow niše byli hač wočakowane. Hłowna přičina je połoženje grjekskeho hospodarstwa, kotrež so faktisce wjace njehiba. Nimo toho tójšto ludźi swoje dawki njepłaći abo to wotstorkuje. Dochody stata z wjacehódnotoweho dawka dramatisce woteběraja, dokelž ludźo tak mało kaž móžno kupuja. Wo­sebje napjate je połoženje za statne předewzaća, kaž milinowe DEI. Wobydlerjo dołža předewzaću nimale dwě miliardźe eurow. Tójšto Grjekow njemóže bjez­dźěłnosće dla zličbowanki za wodu, milinu­ a telefon hižo zapłaćić.

Loni wjele kradnyli

Mittwoch, 17. Juni 2015 geschrieben von:
Köln (dpa/SN). Paduši a njesprawni sobudźěłaćerjo su wikowanskim předewzaćam loni wjacore miliardy eurow škody načinili, štož maja ludźo přez wyše płaći­zny znjesć. Tole wuchadźa z přepytowanja wikowanskeho slědźenskeho instituta EHI, kotrež dźensa w Kölnje předstajichu. Lońše straty wučinjeja 3,9 miliardow eurow. Předewšěm profesionalnje organi­zowane kradnjenje we wobchodach wi­kowarjow starosći. Stat zhubja tak miliony eurow nadhódnotoweho dawka. Wosebje rady kradnu paduši mjeńše, ale drohe artikle, kaž parfim abo telefony.

To a tamne (17.06.15)

Mittwoch, 17. Juni 2015 geschrieben von:

Padušne wróny su w japanskim měsće Matsue zasadźenje policije zawinili. Tamniši wobydlerjo běchu so na policajskim rewěrje stajnje zaso hóršili, dokelž něchtó woknotrějaki parkowacych awtow kóncuje, kaž nowiny rozprawjeja. Na to zasadźi policija na wšě 50 zastojnikow, zo bychu mysteriozne njeskutki wujasnili. Z pomocu nastajenych kamerow woni zwěsćichu, zo wróny gumi trějakow rady za twar swojich hnězdow wužiwaja.

Je tortu debić rjemjesło abo wuměłstwo? Wo tym jednachu dźensa na Lübeckskim hamtskim sudnistwje. Město bě tortowej designerce chłostanku napołožiło, dokelž wona rjemjesło konditora wukonja, byrnjež na lisćinje rjemjeslnikow zapisana njebyła. Žona pak ma so za wuměłču a chłostanku wotpokaza. Nětko dyrbi sudnistwo rozsudźić.

Łužica (17.06.15)

Mittwoch, 17. Juni 2015 geschrieben von:

Rogeński hród restawrowany

Choćebuz (dpa/SN/ch). Wjacore rumnosće Rogeńskeho hrodu w Choćebuzu su restawrowane. Su to přijimowanska stwa, Módry salon a spanski kabinet, kaž piše załožba Wjercha Pückleroweho muzeja Rogeński park a hród. Wot dźensnišeje srjedy su rumnosće tež wopytowarjam zaso přistupne. Na Rogeńskim hrodźe je Hermann von Pückler (1785–1871) w starobje bydlił. Ekscentriski wuhotowar zahrodow a wužiwar žiwjenja bě kołowokoło hrodu něhdźe 600 hektarow wulki park připrawić dał. Tež w Mužakowje koncipowaše wón hoberski krajinowy park. Wot lěta 2004 słuša tón k swětowemu kulturnemu namrěwstwu UNESCO. W Rogeńskim parku je Pückler tež pochowany.

Žadyn dorost baćonow

Katyrny so zetkaja

Dienstag, 16. Juni 2015 geschrieben von:

Torgau (B/SN). Sakske město Torgau pyta po cyłej Němskej za žónskimi z před­mjenom Katyrna. Wone maja so po přeću měšćanskeho zarjadnistwa zetkać na 6. dnju Katyrny w tutym měsće re­nesansy. 4. julija dopomina so ze swje­dźenjom na skutkowanje Katyrny z Bora (1499–1552), mandźelskeje reformatora Martina Luthera. Katyrny dóstanu tón dźeń wodźenje po měsće a swobodny zastup do wustajency „Luther a wjerchojo“.

Storča na hranicy

Berlin (B/SN). Přiběraceje ličby ćěkancow dla wołaja tafle w Němskej alarm. Trje­ba­ja wjace žiwidłow a pjenježnych darow, „hewak tafle a čestnohamtscy sobudźěłaćerjo na swoje hranicy storča“, rjekny předsyda Zwjazka Němske tafle Jochen Brühl. Tuchwilu pyta wjace hač 100 000 ćěkancow pomoc při tafli.

Modlić so za islamski swět

Wobydlerski zwjazk počesćeny

Dienstag, 16. Juni 2015 geschrieben von:

Podstupim/Budyšin (dpa/SN). Woby­dlerski zwjazk za podpěru ćěkancow „Budy­šin wostanje pisany“ počesćichu w Podstupimje z mytom „Stawaj“ za tolerancu a ciwilnu kuražu Flickoweje załožby. Předsyda jeje rady Friedrich Christian Flick skedźbni wčera w deklaraciji na přiběracu ličbu ćěkancow a na z tym zwisowacy rozrost prawicarskoekstremnych a antisemitiskich njeskutkow. Wo myto je so tónkróć 56 objektow z wuchodneje Němskeje a Berlina požadało. Z 10 000 eurami dotěrowane wuznamjenjenje bu lěta 2012 prěni króć spožčene.

Za jeju zasadźenje počesćichu tež dweju­­ bratrow-předewzaćelow Rainera a Haralda Opolku. Hižo wjele lět so wobaj ze wšej konsekwencu prawicarsko­ekstremnym akcijam do puća stajataj. Tak staj funkcionarej strony NPD znjemóžniłoj so na swójbnym swjedźenju wobdźělić, kotryž běštaj organizowałoj. Zamołwići připowědźeja, zo chcedźa projekty přećiwo rasizmej přichodnje skutkownišo podpěrać a za nje dalše pjenježne srědki přewostajić.

W Srjedźnym morju zatepjenu Syričanku su dźensa na muslimskim dźělu kěrchowa w Berlinje-Gatowje pochowali. Bě to zdobom akcija Centruma za politisku rjanosć, kotryž přećiwo politice Europskeje unije napřećo ćěkancam prote­stuje. W Němskej bydlacy přiwuzni młodeje žony běchu pochowanju přihłosowali. Wona bě w měrcu zhromadnje ze swojim dźěsćom do Italskeje po puću, jako so čołm podnuri. Tež dźěćo so tehdy zatepi, njebu pak z maćerju hromadźe pochowane. Foto: dpa/Gregor Fischer

Wo rozdźělenju ćěkancow

Dienstag, 16. Juni 2015 geschrieben von:
Luxemburg (dpa/SN/K). W Luxemburgu wuradźuja nutřkowni ministrojo Europskeje unije dźensa prěni raz wo rozdźělowanju ćěkancow. Komisija EU chce 40 000 ćěkancow z Italskeje a Grjekskeje na druhe kraje zhromadźenstwa rozdźělić. Pólska, Wulka Britaniska a dalše kraje so kwotěrowanju spjećuja. Němski nutřkowny minister Thomas de Maizière (CDU) hišće žadyn kompromis njewočakuje. Po jeho słowach dyrbjało so najprjedy wo tym dorozumjenje docpěć, kajkim ćěkancam z kotrych krajow scyła prawo přebytka přisteji. Wo rozprawach, zo Italska ćěkancam ewentualnje časowje njewobmjezowanu dowolnosć přebytka w EU wudźěli, minister rjekny, zo by to prawniske połoženje jasnje raniło.

Z nuzowym planom

Dienstag, 16. Juni 2015 geschrieben von:

Minister Varoufakis warnuje před rozpušćenjom Europy

Brüssel/Berlin/Athen (dpa/SN/K). Dyrbjeli-li wšitke jednanske prócowanja wo přewinjenje grjekskeje financneje krizy a tak wo wuchowanje kraja před statnym bankrotom zwrěšćić, chcedźa eurokraje na to z nuzowym planom reagować, kotryž su wone mjeztym zdźěłali. Tole rozprawja Süddeutsche Zeitung. Po spomnjenym planje je předwidźane, kónc tydźenja přihotować kontrolowanje grjeksko-europskich financnych transakcijow, zo by so přezměrnemu nawalej na banki zadźěwało. Wo pjenježnych wuskosćach Grjekskeje je dźensa tež rěč na zetkanju luxemburgskeho ministerskeho prezidenta Xaviera Bettela z němskej kanclerku Angelu Merkel (CDU) w Berlinje.

Anzeige