W Kraju zapadnje Jordana je dźensa k zražkam mjez israelskej policiju a židowskimi sydlerjemi dóšło. Předewšěm młodźi sydlerjo so spjećowachu, ilegalnje natwarjene sydlišćo wopušćić. Při tym dóńdźe k diskusijam a namócnosćam. Najwyše israelske sudnistwo bě wukazało, twarjenja spotorhać. Foto: dpa/Abir Sultan

Wuradźowanja so započnu

Dienstag, 28. Juli 2015 geschrieben von:
Athen (dpa/SN/K). K zazběhej wuradźowanjow wo třećim pomocnym pakeće za Grjeksku su zastupnicy mjezynarodnych pjenjezydawarjow dźensa rano Athenski zličbowanski zarjad wopytali. Tole rozprawja grjekska telewizija. Z grjekskim knježerstwom maja so jednanja wo pomocy něhdźe 86 miliardow eurow štwórtk započeć. Na nich wobdźěla so nimo komisije EU zastupnicy Europskeje centralneje banki (EZB), Mje­zynarodneho měnoweho fondsa (IWF) a Fondsa za wuchowanje eura ESM. Grjekska so spěšnych wuslědkow na­dźija, wjele­ chwile dźě tež nima. Hač do 20. awgusta dyrbi kraj EZB 3,2 miliardźe eurow wróćić. Móšeń pak je prózdna.

Za swójskeho kandidata SPD

Dienstag, 28. Juli 2015 geschrieben von:
Berlin (dpa/SN). Městopředsyda SPD Thorsten Schäfer-Gümbel ma za runjewon njepředstajomne, zo chcyła SPD při přichodnych wólbach zwjazkoweho sejma bjez swójskeho kanclerskeho kandidata nastupić. Wot najnowšeho namjeta schleswigsko-holsteinskeho ministerskeho prezidenta Torstena Albiga Schäfer-Gümbel ničo njedźerži, kaž w Berlinje potwjerdźi. Město toho wón radźeše, w tajkim prašenju radšo mjelčeć. Albig bě před dnjemi namjetował, zo měła SPD hladajo na popularitu zwjazkoweje kanclerki Angele Merkel (CDU) při wólbach zwjazkoweho sejma w lěće 2017 bjez swójskeho kanclerskeho kandidata nastupić. Mjez socialdemokratami bě tole tójšto kritiki zbudźiło, pola politiskeho konkurenta CDU skerje wusměšowanje. Schäfer-Gümbel chwaleše w tym zwisku dźěło předsydy SPD Sigmara Gabriela. Tón bě stronu po hórkej poražce zaso natwarił, jej sebjewědomje wróćił a jasny profil spožčił, wón rjekny. Zo ma SPD mjez wolerjemi tuchwilu runje 25 procentow přiwisnikow, njeje jemu tak wažne.

Němska w Mali komando přewzała

Dienstag, 28. Juli 2015 geschrieben von:
Bamako (dpa/SN). Zwjazkowa wobora nawjeduje wot dźensnišeho wukubłansku misiju Europskeje unije w zapadoafriskim Mali. Na swjatočnosći w stolicy Bamako wobdźěli so tež zwjazkowa zakitowanska ministerka Ursula von der Leyen (CDU). Němski brigadowy general Franz Pfrengle rozkazuje cyłkownje 600 wojakow ze 24 krajow, mjez kotrymiž je 160 přisłušnikow Zwjazkoweje wobory, zdźěla powěsćernja dpa. Kaž von der Leyen rjekny, je zaručenje wěstoty w Africe jedyn ze zakładow, zo njetrjebali ludźo z domizny ćěkać. W Mali bě po wojerskim puču 2012 chaos wudyrił, jako islamistiscy zběžkarjo móc na so storhnychu. Francoske jednotki kónčinu 2013 zaso­ wuswobodźichu. Wot toho časa tam EU maliskich wojakow wukubłuje.

Starosć nalětow dla

Dienstag, 28. Juli 2015 geschrieben von:

Ban Ki-moon namołwja wodźělenych k dialogej

Brüssel (dpa/SN/K). W belgiskej stolicy su so dźensa krótko do připołdnja wulkopósłancy­ z 28 statow NATO na próstwu Turkowskeje k wurjadnemu wjer­škej­ zešli. Turkowska powołuje so na artikl­ 40 zrěčenja wo NATO, po kotrymž su konsultacije předwidźane, čuje-li so někajki čłonski kraj wohroženy.

Přičina zetkanja je chutnosć situacije w Turkowskej po terorowych nadpadach zašłe dny, při kotrychž je wjele dźesatkow ludźi zahinyło. Ze swojeje strony Turkowska za to pozicije teroristiskeje milicy Islamski stat (IS) w Syriskej bombarduje a w sewjernym Iraku zdobom zepěranišća­ zakazaneje kurdiskeje Dźě­łaćerskeje strony PKK atakuje.

Talibanojo dalši wobwod zdobyli

Dienstag, 28. Juli 2015 geschrieben von:
Kabul (dpa/SN). Talibanojo su po informacijach knježerstwa dalši wobwod w sewjeroafghaniskej prowincy Kundus zdobyli a tam znajmjeńša 80 wjeskow wobsadźili. Do toho bě k wjacehodźinskim wojowanjam z wěstotnymi mocami dóšło. We wobwodźe Chan Abad su znajmjeńša 14 wobydlerjow, kotřiž běchu přećiwo talibanam wojowali, morili abo zranili. Sta wobydlerjow ćeknychu do susodnych wobwodow, kaž rěčnik prowincneho knježerstwa zdźěli. Hakle minjeny tydźeń bě so talibanam pora­dźiło, wobwod w sewjernej prowincy Sar-i-Pol zdobyć. Knježerstwo je mjeztym přidatne wěstotne mocy do kónčiny pósłało,­ zo bychu zběžkarjow zaso wuhnali. Talibanojo twjerdźa, zo maja kónčinu dale pod kontrolu a zo su wjacorych wojakow knježerstwa morili.

Přepytuja nadpad

Dienstag, 28. Juli 2015 geschrieben von:
Freital (dpa/SN). Po prawdźepodobnym nadpadźe z rozbuchadłom na awto komunalneho politikarja Lěwicy Michaela Richtera w Freitalu je za ekstremizm přisłušny operatiwny wotwobaranski centrum přepytowanja zahajił. Politisce motiwowany njeskutk njewuzamkuja, kaž dźensa zdźělichu. Nowe dopóznaća pak dotal nimaja. Richter sam rěči wo prawicarskim nadpadźe. W nocy na póndźelu bě jeho awto rozbuchnyło.

To a tamne (28.07.15)

Dienstag, 28. Juli 2015 geschrieben von:

Hižo cyły tydźeń čaka młody porik na parkowanišću awtodróhi A 8 pola Ulma na ćeknjeneho psyčka Fleckija. Muž a žona běštaj so póndźelu tydźenja z dowola w Chorwatskej nawróćiłoj. Psyčka bě jimaj znata hakle njedawno přewostajiła. Na parkowanišću so tón hary na bliskim twarnišću nastróži a ćekny do lěsa. Mjeztym pomocnicy młody porik zastaruja, kotryž nochce bjez Fleckija domoj jěć.

Rěznikej ćeknył je wurosćeny byk w badensko-württembergskim Hemmingenje. Ze swojimi 650 kilogramami móžeše byk, kotryž drje čuješe, što jemu hrozy, durje přetłóčić a twochnyć. Policisća za 18 měsacow starym skoćećom pytachu a jeho skónčnje na polu wuhladachu. Z dowolnosću wobsedźerja je zatřělichu.

Łužica (28.07.15)

Dienstag, 28. Juli 2015 geschrieben von:

BTU móže so profilować

Zły Komorow (SN/ch). Z jenož jednym hłosawzdaćom je rozšěrjeny załoženski senat Braniborskeje techniskeje uniwersity (BTU) Choćebuz-Zły Komorow minjeny kónc tydźenja za nowy wysokošulski wuwićowy program uniwersity hłosował. Koncept za strukturne a wobsahowe wuwiće BTU za lěta 2015 do 2020 je tuž jasny. Wysokošulski wuwićowy program je dalši wažny krok při hromadźe­zrosćenju kubłanskeju stejnišćow w Choćebuzu a Złym Komorowje. Prezident BTU prof. dr. ing. Jörg Steinbach bě w minjenym połlěće zhromadnje z prezidijom a fakultami koncept profilowanja a wutwara noweje uniwersity wuwił.

Hišće swobodne městna

Křesćenjo podpěruja Slepo

Montag, 27. Juli 2015 geschrieben von:
Slepo (SN/CoR). List z Prahi je tele dny Slepjanska ewangelska wosada dóstała. Wobdźělnicy Europskeho biblijoweho dialoga „Jan Hus a (nimale) zabyta reformacija“ přiwobroćeja so hladajo na napjatu situaciju dalewjedźenja wudobywanja brunicy a z toho slědowaceho hrožaceho zničenja ewangelsko-serbskeje identity dla Slepjanskim křesćanam. Nawjazujo na žiwjenski skutk čěskeho reformatora woni w lisće pisaja, zo steji Jan Hus „za wobaransku móc wěry a zmužitosć k překwapjacym, nowym a nic přeco lochkim pućam cyrkwje w měnjatych časach. Přejemy tež wam tutu móc wěry a čujomny přewod Boha w angažemenće za wobchowanje swojeje wosady a za zachowanje stwórby.“ Wo lisće je nětko Slepjanska ewangelska wosada informo­wała. Biblijowy dialog wotmě so kónc junija­ w Praze. Zarjadowałoj běštej jón Unija Ewangelskich cyrkwjow w Němskej a Zhromadnosć ewangelskich cyrkwjow w Europje. Wobdźělnicy běchu z Němskeje, Čěskeje, Letiskeje, Pólskeje, Rumunskeje, Awstriskeje a Nižozemskeje.

Anzeige

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019