To a tamne (22.01.16)

Freitag, 22. Januar 2016 geschrieben von:

Stadło wowcow je w Nowoseelandskej štyrjoch paduchow zadźeržało, kotřiž běchu z awtom hižo połdra hodźiny dołho před policiju ćěkali. Hakle jako wowcy dróhu přeprěčichu a ju tak zaraćichu, móžeše policija młodostnych w starobje 14 do 23 lět zajeć. Wowcam so ničo njesta. Nowoseelandska ma 4,6 milionow wobydlerjow a 30 milionow wowcow.

Njewšědneje sudniskeje zwady dla je koparske towarstwo w Saksko-Anhaltskej swoje hrajnišćo zawrěło. Susod bě přez wšitke instancy hač k Naumburgskemu wyšemu krajnemu sudnistwu skoržił, dokelž běchu stajnje zaso bule na jeho ležownosć padali. Loni w nowembru sudnicy rozsudźichu, zo směł přerěznje jedyn bul wob tydźeń na ležownosć muža padnyć, hewak hrozy chłostanje hač do 250 000 eurow abo šěsć měsacow jastwa. Lěta 2014 bě muž 134 bulow zličił.

Łužica (22.01.16)

Freitag, 22. Januar 2016 geschrieben von:

Hendricks wopyta rewěr

Choćebuz (dpa/ch/SN). Zwjazkowa ministerka za wobswět Barbara Hendricks (SPD) chce přichodnu póndźelu z łužiskimi hórnikami wo strukturnej změnje we wuchodoněmskim brunicowym rewěrje rěčeć, informuje dźensa zwjazkowe ministerstwo w Berlinje. Na rozmołwach ze zawodnymi radami šwedskeho koncerna Vattenfall póńdźe mjez druhim wo to, kak móhł so rjadowany a socialnje zawěsćeny kónc wudobywanja brunicy poradźić. Hendricks wobstawa na krutym planje, zakónčić zmilinjenje wuhla w Němskej najpozdźišo hač do lěta 2050. Łužiski brunicowy rewěr je za jamami w Porynskej druhi najwjetši po cyłym Zwjazku. Něhdźe 8 000 ludźi tam hišće dźěła.

Bombardier ma zamołwitosć

Pólska nakładna łódź, kotraž bě na pomjeznej rěce Wódrje njedaloko braniborskeho Reitweina na dno zajěła, je mjeztym wot lodowych škrutow wobdata. Łódź čaka hižo dlěje hač dwaj tydźenjej na pomoc, štož pak je niłkeje wody dla přewšo wobćežne. Po informacijach zamołwiteho zarjada za rěki a łódźnistwo w Eberswaldźe bě łódź najebać zakaz pólskich zamołwitych na Wódrje po puću. Za tónle wotrězk rěki bě wona přewulka a přećežka. Foto: dpa/Patrick Pleul

Von der Leyen pola němskich wojakow

Donnerstag, 21. Januar 2016 geschrieben von:
İncırlik (dpa/SN). Nimale dwaj tydźenjej po prěnim zasadźenju němskich lěta- dłow typa Tornado nad Syriskej je zakitowanska ministerka Ursula von der Leyen (CDU) wojakow Zwjazkoweje wobory na turkowskim zepěranišću NATO w İncırliku wopytała. Turkowski zakitowanski minister İsmet Yılmaz ju tam dźensa witaše. Wuskušowanske lětadła su němski přinošk w boju přećiwo teroristiskej milicy Islamski stat w Syriskej. Wjace hač sto organizacijow UNO a humanitarnych skupin je so mjeztym ze zhromadnej namołwu na zjawnosć wobroćiło. Ludźo wšěch krajow su namołwjeni swój hłós pozběhnyć, zo by so ćerpjenje ludźi w Syriskej spěšnje skónčiło.

Němsku banku dospołnje přerjaduja

Donnerstag, 21. Januar 2016 geschrieben von:
Frankfurt n. M. (dpa/SN). Šef Němskeje banki John Cryan je sobudźěłaćerjam pjenježneho instituta po rekordnym minusu lěta 2015 ćežke časy připowědźił. Přichodnej lěće dyrbja so wšitcy na „hoberske poćežowanja“ nastajić, piše Cryan w poselstwje sobudźěłaćerjam. Radikalny přetwar koncerna pak je bjez alternatiwy. Bilanca prěnjeho lěta pod nawodom Cryana njeje wuspěšna: Po dotalnych wobličenjach změje Němska banka stratu 6,7 miliardow eurow, kaž wčera wječor zdźělichu. Minus je tak hišće wjetši, hač běchu fachowcy wočakowali. Lěta 2014 běchu hišće 1,7 miliardow eurow dobytka nadźěłali. Nětko chcedźa banku dospołnje přerjadować.

Steinmeier w Pólskej

Donnerstag, 21. Januar 2016 geschrieben von:
Waršawa (dpa/K/SN). Wonkowny minister Frank-Walter Steinmeier (SPD) wopyta dźensa Waršawu. W rozmołwach z premierku Beatu Szydło a kolegu Witoldom Waszczykowskim chcyše wón přewinyć napjatosće, nastate mjez Europskej uniju a stolicu Pólskeje přez někotre dwělomne zakonje narodno-konserwatiwneho knježerstwa a kotrychž dla wjedźe EU proceduru přepruwowanja jich prawostatnosće. W Gazeće Wyborczej Steinmeier zwurazni: „Wobě stronje dyrbitej na tym zajimowanej być, zo njeinstrumentalizuje so wěc za wšědnu politiku. W EU chcemy so z respektom na jenakej runinje zetkawać. Božedla njesměmy do wotcuzbnjenja a wotchilenja wróćo spadnyć.“ Nowe zakonje w Pólskej běchu mjezynarodnu kritiku zbudźili.

Awstriski signal chutnje brać

Donnerstag, 21. Januar 2016 geschrieben von:

Němska debatuje wo rozsudach we Wienje – Merkel Seehofera zludała

Berlin (dpa/K/SN). Rozsud Awstriskeje, postajić maksimalnu ličbu ćěkancow, je kritikarjam politiki kanclerki Angele Merkel (CDU) njemały pohon. „Witam postupowanje Wiena. Wone jasnje pokazuje, zo tež my njemóžemy tak dale činić kaž dotal“, rjekny nutřkopolitiski rěčnik frakcije unije Stephan Mayer (CDU). Nutřkowny politikar CDU Wolfgang Bosbach praji: „Hdyž kónc měrca tež pola nas ličby migrantow zaso přibudu a k situaciji dóńdźe kaž loni, budźe Němska swój kurs změnić dyrbjeć.“

Awstriska knježerstwowa koalicija bě so wčera na to dojednała, zo smě hač do srjedź lěta 2019 maksimalnje 127 500 požadarjow azyla do kraja přińć. Za lětsa je jich cyłkownje 37 500 předwidźanych. Bayerski financny minister Markus Söder (CSU) namołwi, signal z Awstriskeje jara chutnje brać. „To je woprawdźity móst, přetož hdyž Awstriska maksimalnu hranicu wobzamknje, dyrbi tež Němska tajku wobzamknyć“, zwurazni wón napřećo sćelakej RTL.

Ličba woporow rozrostła

Donnerstag, 21. Januar 2016 geschrieben von:
Islamabad (dpa/SN). Po wčerawšim nadpadźe talibanow na uniwersitu w Pakistanje je ličba smjertnych woporow na 21 rozrostła. Minjenu nóc je dalši student na sćěhi ćežkich zranjenjow wudychał, zdźěli dźensa rano lěkar Lady-Reading-hospitala w Peshawaru. Dwaj ćežkozranjenaj staj hišće w „kritiskim stawje“, kaž rěkaše. Wčera běchu štyrjo wojowarjo talibanow na Uniwersiće Bacha-Khan w měsće Charsadda na studentow a wučerjow třěleli. Wšitkich štyrjoch nadpadnikow je policija moriła. Po třěleńcy zajachu při raciji dźesać podhladnych. Za dźensa wukazachu statny žarowanski dźeń.

Reformy blokowane

Donnerstag, 21. Januar 2016 geschrieben von:
Kijew (dpa/SN). W zwadźe wo reformu ukrainskeje wustawy su so dźesatki zapósłancow na wustawowe sudnistwo wobroćili a tak proces najprjedy raz zlemili. Změna wustawy je dźěl měroweho procesa za krizowu kónčinu na wuchodźe Ukrainy. Tak je mjez druhim předwidźane, regionej na wuchodźe kraja, hdźež knježa proruscy separatisća, wosebity status spožčić. Ukrainscy nacionalisća tole raznje wotpokazuja. Cyłkownje 51 zapósłancow je wustawowe sudnistwo něhdyšeje sowjetskeje republiki namołwiło, časowy wobłuk za reformy dokładnje postajić, kaž w Kijewje zdźělichu. Dołhož sudnicy próstwu pruwuja, njemóže parlament wo změnje wustawy wothłosować. Tole móže wjacore měsacy trać. Wobkedźbowarjo mjeztym hižo z tym njeliča, zo namaka so w parlamenće trěbna wjetšina za změnu wustawy, kotruž knježerstwo planuje. Po prěnim wothłosowanju loni w lěću bě před parlamentom k namócnosćam nacionalistow dóšło. Při tym štyrjoch polistow morichu a dźesatki zranichu.

Mužam brody wottruhali

Donnerstag, 21. Januar 2016 geschrieben von:
Dušanbe (dpa/SN). Policija je na juhu Tadźikistana tysacam muslimskich muži brody wottruhała, mějo je za znamjo radikalnoislamskeho nastajenja. Minjene lěto běchu na te wašnje brody 12 818 muži we wobwodźe Chatlon na afgha­niskej mjezy „sporjadkowali“, policajski šef regiona zdźěli. Brody běchu „předołhe a njerodne“, wón rjekny. Muži bě policija na wikach a na zjawnych městnach něhdyšeje sowjetskeje republiki zajała a přećiwo jich woli truhała. Nimo toho je 2 000 žonow namołwjała rubiško wotpołožić. Wobchody, w kotrychž hinašu hač tradicionalnu tadźikisku drastu předawachu, su zawrěli. Knježerstwo hižo dlěši čas spyta, cuzym wliwam w kraju zadźěwać, zo njemóhł so islamizm rozšěrjeć. Loni bě statny šef Emomali Rachmon zakazał, nowonarodźenym wukrajne mjena dawać. Po skóržbach muži nanuzowaneho wottruhanja brody dla bě nutřkowne ministerstwo zdźěliło, zo su policisća swojowólnje jednali. Woni mějachu nadawk ludźi poradźować, předewšěm młodostnych.

Anzeige

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson