Jězbu Zemanej schwalili

Freitag, 17. April 2015 geschrieben von:
Praha (ČŽ/K). Čěske knježerstwo je nětko schwaliło, zo poda so prezident Miloš Zeman spočatk meje do Moskwy na wosławjenje 70. róčnicy zakónčenja Druheje swětoweje wójny. Swoje přihłosowanje da wone po tym, zo bě prezident zdźělił, njewobdźělić so na paradźe ruskeho wójska na Čerwjenym naměsće a město toho w tym času so ze słowakskim premierom Robertom Ficom zetkać. Prěnjotny wotpohlad hłowy stata, w ruskej stolicy tež na wojerskej paradźe přitomny być, běchu hłownje politikarjo opozicije kritizowali, ale tež někotři čłonojo knježerstwa. Samo wulkopósłanc USA Andrew Schapiro bě so do toho měšał, na čož jemu Zeman přistup na hród zakaza. Wonkowny minister Lubomír Zaorálek rje­k­ny, zo budźe prezident pódla, hdyž ruski prezident Wladimir Putin 9. meje rano oficialny program składnostnje 70. róčnicy dobyća nad hitlerskim fašizmom hromadźe z načolnymi reprezentantami z něhdźe 30 krajow zahaji. Při pomniku padłych sowjetskich wojakow połoži Zeman wěnc, zo by zdobom tych počesćił, kotřiž su swoje žiwjenje za wuswobodźenje Čěskosłowakskeje woprowali.

Grjekska z reformami njepřechwata

Freitag, 17. April 2015 geschrieben von:
Washington (dpa/SN/K). Grjekski fi­nanc­ny minister Gianis Varoufakis je žada­nja mjezynarodnych pjenjezydawarjow za raznymi reformami znowa za­ćisnył. By zmylk był nětkole podpisać zrěčenje z připrajenjemi, kotrež bychu grjekskemu hospodarstwu na škodu byli, rjekny Varoufakis we Washingtonje. Zdobom wšak wón wobkrući, zo je Athenej spěšne rozrisanje z jednanjemi jara wažne­. „Smy absolutnje na kompromisy přihotowani.“ Dojednanje wo reformowym pakeće je wuměnjenje za to, zo móhli Grjekskej tuchwilu zamróžene mi­liardy pomocnych eurow wupłaćić.

CDje sćazali

Freitag, 17. April 2015 geschrieben von:
Zwickau (dpa/SN). Policija přewjedźe wčera we wosom zwjazkowych krajach raciju za pra­wicarskimi zynkonošakami. Přičina bě po informacijach sakskeho wotwobaranskeho centruma CD spěwy­twórca z Zwickauwa, kiž w swojich spěwach prawicarsku namóc wuchwaluje. Zastojnicy přepytachu bydlenje hudźb­ni­ka a wobchodne rumnosće rozsyłanskich domow a sćazachu wjac hač 400 CDjow.

Akademija wo serbskich pomnikach

Freitag, 17. April 2015 geschrieben von:

Budyšin (CRM/SN) Wo swojim dźěle, za­cho­wać pomniki serbskeho žiwjenja kaž tež twarstwa, staj wčera wječor stawiznar dr. Pětš Šurman a wjelelětny nazhonity facowc za pomnikoškit dr. Alfred Roggan přednošowałoj. Tež hdyž njeběše kruh zajimcow w Budyskim „Wjelbiku“ runjewon jara wobšěrny, běchu wuwjedźenja projektoweju wobdźěłarjow zajimawe a samo putace.

Zhromadnje z Choćebuskim měšćanskim zarjadnistwom je móžno, zo so něštož­kuli zanjechane znowa wotkryje a do pomjatka wobydlerstwa zwoła. Njejsu to jenož awtentiske swědki za serbstwo, kaž bibliske hrona jako najstarše pisomne swědki delnjoserbšćiny, kotrež běchu z druhich cyrkwjow do historiskeje Klóšterskeje (serbskeje) cyrkwje w centrumje města znosyli. Su to tež pozdźiše wudźěłki wuměłstwa, kotrež maja so stawiznisce prawje zarjadować.

To a tamne (17.04.15)

Freitag, 17. April 2015 geschrieben von:

Do wodoweje hrjebje skočiło je girafowe młodźo Nakuru při swojim prěnim zjawnym wustupje w Hamburgskej coologiskej zahrodźe. Šok w dźesać stopnjow zymnej wodźe drje wone tak spěšnje njepřewinje, rjekny jeho hladarka nowinarjam. Pjeć ludźi pomhaše girafu wuchować. Na zbožo njebě so wona zraniła.

Muku město přilubjenych smartphonow chcyše wobšudnik wobsedźerjej wob­choda za mobilne telefony w Hannoveru podsunyć. Za 38 pječa originalnje zapakowanych telefonow žadane 14 000 eurow bě mějićel wobchoda hižo přihotował, jako w poslednim wokomiku dwělowaše. Jebak hrabny pjenjezy a chcyše ćeknyć. Z pomocu wobchodoweho detektiwa pak jeho zadźeržachu. Přiwołana policija namaka w tyzkach jenož muku.

Łužica (17.04.15)

Freitag, 17. April 2015 geschrieben von:

Ćěkancam pomhać

Lubnjow (dpa/SN/ch). Komuny nje­měli so při planowanju domow za požadarjow azyla ćišćej anonymnych hroženjow kłonić, měni jednaćel Braniborskeho měšćanskeho a gmejnskeho zwjazka Karl-Ludwig Böttcher. Do toho bě pad w Lubnjowskim wjesnym dźělu Dłopje (Kittlitz) njeměr wubudźił. We wsy z 137 wobydlerjemi ma so 130 ćěkancow zaměstnić. Lubnjowski měšćanosta Helmut Wenzel (njestronjan) bě tohodla hižo­ hrožace listy dóstał. Wjesny předstejićel Dłopjow Bernd Elsner je so swo­jeho zastojnstwa wzdał. Böttcher komunam a wokrjesam poruča kedźbować, hač so planowane dimensije zhromadneho kwartěra tež do wsy hodźa. Při- wšěm měło so rozmyslować, hač njeje derje, nowych wobydlerjow přiwzać.

Pašowar awtow dyrbi do jastwa

„Tu jara derje dźěłaja“

Donnerstag, 16. April 2015 geschrieben von:
„Nastupajo dźěło přichodnych měsacow je mi prašenje serbskeho sydlenskeho ruma wažne. Rozšěri so wón abo njerozšěri so?“Martin Gorholt

Přewšo zajimowany je braniborski krajny­ społnomócnjeny za naležnosće Serbow, statny sekretar Martin Gorholt 17. hłownu zhromadźiznu Domowiny w Haslowje sćěhował. Wšako bě prěni raz na tajkim naročnym serbskim podaw­ku. Prjedy hač Gorholt zaso do Pod­stupima wotjědźe, je so Axel Arlt z nim rozmołwjał.

Sće prěni braniborski krajny społnomócnjeny za naležnosće Serbow, kak sće so do zastojnstwa zažiwił?

M. Gorholt: Sym wjele po puću, zo bych so zeznajomił na městnje ze skupinami, kulturu a šulemi, w kotrychž serbšćinu wuwučuja. Spytam styki na městnje wudźeržować a zdobom dźěło w krajnym knježerstwje koordinować. To je derje zaběžało.

Što su Waše ćežišća w dźěle z młodymi ludźi­mi?

Generalna zhromadźizna so jutře w Budyšinje zahaji

Donnerstag, 16. April 2015 geschrieben von:

Budyšin (SN/at). Na 13. generalnu zhromadźiznu w Budyšinje wočakuje Europska swobodna alianca (EFA) něhdźe 150 wobdźělnikow z 18 krajow. Schadźowanišćo budźe jutře a sobotu dopołdnja hotel­ Best Western Plus. Jako hosćićel je Łužiska alianca zarjadowanje wobsahowje sobu přihotowała.

Zastupjerjo 45 čłonskich stron a kandidatow za čłonstwo EFA wěnuja so pod hesłom „Běchmy, smy, budźemy“ prócowanjam Serbow, zachować sej maćeršćinu a kulturnu identitu. Prašenja samopostajowanja hraja runje tak rólu kaž kulturna a ekologiska doraznosć město ničenja žiwjenskeho ruma mjeńšiny přez wudobywanje brunicy. Debata wo trěbnosći Serbskeho sejmika ma po zahajenju schadźowanja jutře dopołdnja w srjedźišću stać. Po zdźělenju zarjadowarjow chcedźa w tym zwisku program k łužiskej regionalnej politice wozjewić.

Palestinjenjo w Gazy su dźensa z demonstracijemi składnostnje dnja palestinskich jatych na tych dopominali, kotřiž w israelskich jastwach sedźa. Po informacijach orga­nizacijow za čłowjeske prawa je jich wjace hač 6 000. Foto: dpa/Majdi Fathi

Wumjetuje Europskej uniji fanatizm

Donnerstag, 16. April 2015 geschrieben von:
Ankara (dpa/SN). Po wčerawšej rezoluciji parlamenta Europskeje unije k „ludomordarstwu“ na Armenjanach wumje­tuje turkowske knježerstwo zapósłancam „nabožny a kulturny fanatizm“. Parlament je tak „wospjet spytał stawizny w zwisku z podawkami 1915 přepisać“, wonkowne ministerstwo dźensa w njewšědnje raznej formje kritizowaše. Wólbne wobdźělenje 42 procentow woby­dlerjow EU při wólbach 2014 na to po­kazuje, kotre městno tónle parlament w politiskej kulturje EU zaběra, w Ankarje rěkaše. Europski parlament bě Turkowsku wčera wječor napominał, ma­sakry na Armenjanach w Osmaniskim mócnarstwje před sto lětami jako ludomordarstwo připóznać. Turkowska tole dotal raznje wotpokazuje.

Anzeige