Hišće tójšto městnow

Mittwoch, 15. April 2015 geschrieben von:
Berlin (dpa/SN). Ličba swobodnych wukubłanskich městnow w Němskej je tak wulka kaž hišće nihdy. Tole wuchadźa z rozprawy wo powołanskim wukubłanju, kotruž je zwjazkowy kabinet dźensa schwalił. Po wšěm Zwjazku je 37 101 njewobsadźene wukubłanske městno, štož je dźesać procentow wjace hač loni. Předewšěm mjez maturantani zwólniwosć, powołanje nawuknyć, woteběra.

Brónje do Litawskeje

Mittwoch, 15. April 2015 geschrieben von:
Vilnius (dpa/SN). Němska chce Litawskej dwanaće tankowych hawbicow typa 2000 předać. Tole je zwjazkowa ministerka za zakitowanje Ursula von der Leyen (CDU) dźensa na wopyće w stolicy Vilniusu připowědźiła. Litawska swoje wójsko tuchwilu masiwnje z nowymi brónjemi wuho­tuje, dokelž čuje so konflikta na Ukrainje dla wot swojeho ruskeho susoda chětro wohrožena.

Plan předpołožili

Mittwoch, 15. April 2015 geschrieben von:
Kijew (dpa/SN). W konflikće na wu­chodźe Ukrainy je knježerstwo w Kijewje proruskim separatistam na Donbasu plan za cofnjenje dalšich bróni předpołožiło. Nimo toho chcyło trajne wobkedźbo­wanske dypki zarjadować, zo móhło přiměr bróni lěpje kontrolować. Separatisća porno tomu Kijewskemu knježerstwu wumjetuja, zo nima přeco hišće plan za politisk­e rozrisanje konflikta.

To a tamne (15.04.15)

Mittwoch, 15. April 2015 geschrieben von:

Wosrjedź awtodróhi parkować smědźa wopytowarjo 13. junija składnostnje planowaneho Dnja Zwjazkoweje wobory w sewjerohessenskim Fritzlaru. Wočakowanych 100 000 hosći dla njewidźa tam žaneje hinašeje móžnosće hač 26 kilometro­w dołhi wotrězk A 49 do wo­beju směrow zawrěć a jako hoberske parkowa­nišćo zarjadować. Busy maja wopytowarjow do kaserny wozyć.

Trójniki porodźiła je kruwa w badensko-württembergskim Fischerbachu. Je to mała sensacija, kaž fachowcy ratarskeho ministerstwa informuja. Móžnosć tajkeho poroda wučinja runje 0,007 procentow. Spočatnje so starosćachu, zo móhli ćelatka přesłabe być. Mjeztym pak wone zhromadnje z tamnymi na pastwje ra­tarja skakaja. Fachowcy chcedźa nětko wobkedźbować, hač maja ćelata-trójniki wosebje wuski zwisk mjez sobu.

Łužica (15.04.15)

Mittwoch, 15. April 2015 geschrieben von:

Wobaraja so wotedawkej

Wjelcej (dpa/SN/ch). Komuny wokoło wuhloweje jamy Wjelcej-juh wobaraja so přećiwo poziciji zwjazkoweho hospodarskeho ministra Sigmara Gabriela (SPD). Milinarnje, kotrež su starše hač dwaceći lět, měli po jeho namjeće wotedawk pła­ć­ić. Emisija wuhlikoweho dioksida (CO2) w fosilnych milinarnjach ma so tak redukować. Města Wjelcej, Grodk, Drjowk a zarjad Stara Darbnja nochcedźa so z namjetom Gabriela wotnamakać a su dźensa dopołdnja we Wjelceji deklaraciju podpisali. Wone chcedźa z njej na hrožace „scenarije“ skedźbnić, jeli so wotedawk zawjedźe, kaž to měšćanostka Wjel­ceje­ Birgit Zuchold (SPD) připowědźi.

Šulske stejnišćo wotćežene

Znjezboženje „amok“ było

Dienstag, 14. April 2015 geschrieben von:

Berlin (B/SN). Starobiskop a socialny etikar Wolfgang Huber warnuje – hladajo za pytanjom přičin za znjezboženje airbusa w francoskich Alpach – před generalnym podhladom napřećo depresiwnym čłowjekam. Mordarske jednanje kaž wotpohladane njezbožo lětadła scyła njeje typiske za depresiwnych, rjekny Huber we wusyłanju ARD „Günter Jauch“ k rozprawam medijow, po kotrychž bě kopilot depresije dla pod lěkarskim dohladom. Něhdyši předsyda rady EKD nima tež za prawe, mjenować wukonjenje tohole njezboža jako tak mjenowany rozšěrjeny suicid, kaž je to při njeskutkach w swójbnym wobłuku z wašnjom. Za Hubera je lětadłowe njezbožo skerje amok.

Rozšěrja centrum epilepsije

Powostanki znjezboženeho pasažěrskeho lětadła předewzaća Germanwings w francoskich Alpach tuchwilu njedaloko wsy Seyne les Alpes centralnje zběraja, zo móhli je wottransportować. Wjace hač 40 tonow materiala su mjeztym znosyli. Mašina ze 150 ludźimi bě 24. měrca do skalizny zrazyła. Přichodny pjatk planuja w Kölnje centralnu žarowansku swjatočnosć za wopory. Foto: dpa/Yves Malenfer

Tójšto mortwych při wohenjach w Sibirskej

Dienstag, 14. April 2015 geschrieben von:
Abakan (dpa/SN). Při zahubnych lěsnych a stepowych wohenjach w Sibirskej je po informacijach ruskich zarjadow znajmjeńša 23 ludźi žiwjenje přisadźiło. Sta wobydlerjow dyrbjachu lěkarsce zastarać. Znajmjeńša tysac twarjenjow je so hižo wotpaliło, zdźěla knježerstwo ru­skeje dźělenje republiki Čakasije. Dotal nasta wjace hač pjeć miliardow rublow škody. Tež w druhich dźělach Sibirskeje so pali. Zamołwići rěča wo wohenjach na 70 wšelakich městnach. W potrjechenych kónčinach dyrbja ludźo z tym ličić, zo jich do nuzowych kwartěrow přesydla. Woheń zawinowali su prawdźepodobnje burja, kotřiž suchu trawu stepy pala, zo móhli płoniny ratarsce wobdźěłać.

Hladanski pjenjezpřed sudnistwom

Dienstag, 14. April 2015 geschrieben von:
Karlsruhe (dpa/SN). Zwjazkowe wustawowe sudnistwo w Karlsruhe zaběra so wot dźensnišeho z dwělomnym hladanskim pjenjezom. Sudnicy maja na blidźe skóržbu města Hamburga, kotrež ma jón za wustawu ranjacy. Wusud wočakuja hakle za něšto měsacow. Hladanski pjenjez běchu w awgusće 2013 po dołhej politiskej zwadźe na ćišć CSU wobzamknyli. Po tym dóstanu starši 150 eurow měsačnje, hdyž swoje dźěći do pěstowarnje njesćelu, ale so wo nje doma staraja abo je dnjowej maćeri přewostaja. Naležnosć je brizantna, dokelž dyrbi zwjazkowe minis­ter­stwo za swójby pjenjez zakitować, byrnjež so ministerka Manuela Schwesig (SPD) swój čas popłatkej raznje spřećiwjała.

Populist Wilders magnet njebył

Dienstag, 14. April 2015 geschrieben von:
Drježdźany (dpa/SN/K). Organizatorojo antiislamskeje Pegidy běchu sej myslili, zo zamóža z wustupom nižozemskeho prawicarskeho populista Geerta Wildersa drjebjace so hibanje wožiwić, buchu pak chětro zludani. Město wočakowanych 30 000 wobdźělnikow zeńdźe so jich wče­ra­ jeničce něhdźe 10 000. K tomu Wilders po swojej 25 mjeńšin trajacej a lědma pozbudźacej narěči z jewišća zaso woteńdźe, zo by so z kolonu awtow na lěta­nišćo dowjezć dał. Popołdnju bě wjace hač tysa­c ludźi z hwězdnym pochodom za swětej wotewrjene město a přećiwo hidźe na cuzych demonstrowało. Něhdźe 1 000 policistow bě zasadźenych. Přichodnu póndźelu tak mjenowana „wječorna­ wuchodźowanka“ kritikarjow islama­ wupadnje – pječa z organiza­toriskich přičin.

Anzeige