Kanal poswjećili

Donnerstag, 06. August 2015 geschrieben von:
Kairo (dpa/SN). Z wulkim swjedźenjom su wutwarjeny Suezkanal dźensa poswjećili. Za swětowe wikowanje přewšo wu­znamnu wododróhu běchu w běhu jeničkeho lěta wutwarili. Nětko móža łódźe po nim do wobeju směrow jězdźić, štož dotal móžno njebě. Egyptowska lubi sej z toho přidatne dochody. Suezkanal, zwjazowacy Srjedźne a Čerwjene morjo­, běchu w lěće 1869 wotewrěli.

Tube stawkuje

Donnerstag, 06. August 2015 geschrieben von:
London (dpa/SN). Stawk přistajenych Londonskeje podzemskeje železnicy (tube)­ je dźensa zjawny wobchad britiskeje metropole haćił. Wot wčera wječora su wšitke jeje 270 stacijow zawrjene. Hižo popołdnju čakachu ludźo w dołhich rynkach před stacijemi podzemskeje, zo bychu domoj přišli, prjedy hač so stawk započa. Tón měri so přećiwo planam, ćahi přichodnje tež w nocy zasadźić.

Dźěl identifikowany

Donnerstag, 06. August 2015 geschrieben von:
Kuala Lumpur (dpa/SN). W Indiskim oceanje namakany dźěl křidła lětadła słuša woprawdźe k zhubjenej pasažěrskej mašinje MH 370 předewzaća Malaysia-Airlines. Tole je přepytowanje dźěla wunjesło, kaž malajziski premierminister Najib Razak medijam zdźěli. Fachowcy běchu dźěl do toho analyzowali. Nětko so nadźijeja, cyłe lětadło namakać, kotrež je wot měrca 2014 zhubjene.

Bamž: Dźělenych zaso přiwzać

Donnerstag, 06. August 2015 geschrieben von:
Rom (dpa/SN). Bamž Franciskus je so za to­ wuprajił, ze znowazmandźelenymi rozwjedźenymi wotewrjenje wobchadźeć. „Tući ludźo njejsu ekskomunikowani, tuž z nimi tež tak njewobchadźamy. Woni słušeja dale k cyrkwi“, potwjerdźi bamž na wčerawšej generalnej awdiency po lětnjej přestawce, „cyrkej je namołwjena, stajnje wotewrjeny dom Knjeza być. Nochcemy zawrjene durje.“ Wob­chadźenje z rozwjedźenymi, kotřiž so po tym zaso zmandźela, je w cyrkwi přeco hišće łoskoćiwa tema. Po katolskej wučbje njesmědźa woni swjate woprawjenje přijimować. Mjeztym pak so tomu tež cyrkej přiběrajcy spjećuje. Temu chcedźa mjez druhim na swójbnej synodźe Vatikana w oktobrje rozjimać. Bamž w tym zwisku wuzběhny, zo ma so rozeznawać, mjez tym, kiž je rozwod poćerpjeł, a tym, kotryž je jón zawinił. Zhromadnosć cyrkwje měła potrjechenych přiwzać, město toho zo jim dalše ćeže napołoži. Cyrkej njeje nastupajo tutu naležnosć „ani njesensibelna ani lěnja była. Dyrbimy ludźi bratrowsce zapřijeć.“

To a tamne (06.08.15)

Donnerstag, 06. August 2015 geschrieben von:

W drastowym kamorje před policiju schował je so pozdatny paduch w braniborskim Nauenje. Policisća chcychu 28lětneho do jastwa dowjezć, zo by njezapłaćenu pjenježnu pokutu wotsedźał. Tón pak schowa so w kamorje a kazaše sobuwobydlerjej, zastojnikam durje wotewrěć. Woni nańdźechu w bydlenju cyły rjad pokradnjenych wěcow, kolesa, grat a samo brónje. Skónčnje wuhladachu 28lětneho w kamorje. Jemu a kumpanej hrozy nětko krute sudniske jednanje.

Ze sekeru je pilot lětadła pjaneho pasažěra w šwedskim lětadle nuzował nuznik wopušćić. Muž bě so tam zamknył a so spjećował ju zaso wopušćić. Dokelž je za čas přizemjenja zakazane, wustup wužiwać, so pilot rozsudźi durje kabiny ze sekeru rozbić a pasažěra wućahnyć. Muža nachwilnje zajachu a na lětanišću čakacej mandźelskej přepodachu.

Łužica (06.08.15)

Donnerstag, 06. August 2015 geschrieben von:

Jědź wina njebyła

Lubin (dpa/SN). Jědź w prózdninskim lěhwje w Błótach njeje wina na schorjenju dźesatkow dźěći a dohladowarjow. Zwisk mjez zastaranjom a schorjenjemi je wuzamknjeny, kaž krajnoradny zarjad wo­krjesa Dubja-Błóta zdźěla. Labor bě jědź na wiry a bakterije přepytował, zo by přičiny schorjenjow zwěsćił, při tym pak ničo njenamaka. Minjeny pjatk bě 38 dźěći a šěsć pomocnikow w prózdninskim lěhwje w Prierosu skoržiło, zo je jim špatnje. Někotři dyrbjachu bluwać abo mějachu židlawu. Přiwołany lěkar jich zastara. Do chorownje­ nichtó njetrjebaše. Strowotniski zarjad nětko wobkedźbuje, hač maja potrjecheni tež po prózdninskim lěhwje hišće strowotniske problemy.

Přemało kislika w hatach

Na dosć rozdźělne wašnje su wčera w něhdyšej Juhosłowjanskej 20. róčnicu chorwatskeje ofensiwy přećiwo wot Južnych Serbow kontrolowanej Krajinje swjećili. Mjeztym zo wotmě so w chorwatskej stolicy Zagreb wulka wojerska parada, wopominachu Južni­ Serbja w serbiskej wsy Sremska Rača podłu rěki Sava ze swěčkami w ruce wopory krawneje „operacije wichor“. Z njej běchu­ 1995 wjace hač 250 000 Južnych Serbow z jich chorwatskeje domizny wuhnali. Foto: dpa/Nemanja Čabrić

Napjata situacija

Mittwoch, 05. August 2015 geschrieben von:
Drježdźany (dpa/SN). Sakski ministerski prezident Stanisław Tilich (CDU) je připowědźił, ćěkancow ze snadnymi wuhladami na azyl centralnje zaměstnić. W tajkich přebywanišćach hodźa so azylowe próstwy spěšnje wobdźěłać a wotsunjenje lěpje organizować. Sakska budźe tajke městnosće na kóždy pad tež zarjadować. Za integraciju ćěkancow wočakuje Tilich wot zwjazkoweho knježerstwa wjace­ pjenježneje podpěry. Zaručić so ma, zo so migranća, kotřiž chcedźa w Sakskej žiwi być, tež porjadnje do dźěłoweho procesa integruja. Wšědnje dochadźeja dalši ćěkancy do Sakskeje. Wo­krjesaj Budyšin a Zhorjelc matej lětsa wjace z nich přiwzać hač zwoprědka planowane. Dokładne ličby předleža naj­zašo kónc awgusta. Po dotalnych informacijach přińdźe do Budyskeho wokrjesa 1 550 a do Zhorjelskeho nimale 1 500 ćěkancow. We woběmaj wokrjesomaj su lětsa hižo 1 400 ćěkancow přiwzali.

Maas podpěrany a kritizowany

Mittwoch, 05. August 2015 geschrieben von:

Rjad politikarjow žada sej dalše konsekwency

Berlin (dpa/SN/K). Kontrowersne pozicije w palacej naležnosći „syćowa politika“ wuwjercholichu wčera popołdnju w tym, zo je zwjazkowy minister za justicu Heiko Maas (SPD) generalneho statneho rěčnika Haralda Rangu ze zastojnstwa wotwołał. K rigoroznej kaž njezwučenej naprawje widźeše so wón nuzowany, dokelž bě jemu podrjadowany Range zasahowanja do słužbneho podawka dla jeho w telewiziji zjawnje kritizował. W tym zwisku Range rjekny, zo je přikaz dóstał, „wěsty interny posudk hnydom nabok połožić a nadawk cofnyć. Na přepytowarjow wliw wukonjeć, dokelž móhli jich wuslědki snano njewitane być, je njeznjesliwy zasah do njewotwisnosće justicy.“ Minister Maas wopodstatni swoju kročel z tym, zo je njezbytna, dokelž je jeho dowěra k statnemu rěčnikej přez wašnje toho postupowanja mylena.

Što bě z MH 370?

Mittwoch, 05. August 2015 geschrieben von:
Paris (dpa/SN). Mjezynarodna skupina fachowcow je dźensa započała w Indiskim oceanje připławjene dźěle lětadła nadrobnišo přepytować. Eksperća z Francoskeje, Malajzije a Awstralskeje maja wuswětlić, hač jedna so woprawdźe wo dźěle­ Boeing 777, kotraž je hižo ni­ma­le 17 měsacow zhubjena. Lětadło MH 370 z Malajzije bě so loni spočatk měrca z 239 pasažěrami nad Indiskim oceanom bjez slěda zhubiło. Dotal njebuchu žane dopokazy za někajke njezbožo namakane. Njedawno na kupje La Réunion připławjene dźěle pak móhli prawdźepo­dobnje k znjezboženej mašinje słušeć, kaž prěnje přepytowanje zwěsći.

Anzeige

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019