Debatuja wo strukturnej reformje

Dienstag, 08. September 2015 geschrieben von:

Choćebuz (HA/SN). W Braniborskej přihotuja tuchwilu nowu wobšěrnu reformu zarjadniskich strukturow. Wona předwidźi, ličbu nětčišich 14 wokrjesow na sydom do dźesać pomjeńšić a štyrjom městam status bjezwokrjesnosće wzać. Wot toho potrjecheny je tež Choćebuz. Nowe struktury maja nowowutworjenym wokrjesam wjace prawow a móžnosćow sebjepostajowanja skićić, krajne knježerstwo argumentuje. Po dotalnym planowanju maja nowe wokrjesy wot lěta­ 2019 nastać. Wone dyrbjeli znajmjeńša 175 000 wobydlerjow měć, njesměli pak wjetše hač 5 000 kwadratnych kilometrow być. Naposledk běchu tajku wokrjesnu reformu lěta 1993 w Braniborskej přewjedli. Z tehdy 38 wokrjesow wutworichu 14, mjez nimi tež němsko-serbski z mjenom Sprjewja-Nysa.

To a tamne (08.09.15)

Dienstag, 08. September 2015 geschrieben von:

Při pytanju za „złotym ćahom“ z Druheje swětoweje wójny chcyła pólska armeja ze swojej techniku pomhać. Za to pak měli so wotpadki, kerčina a štomy nad pozdatnym tunlom zrumować. Tole zdźěli nawodnistwo armeje, po tym zo běchu sej fachowcy teren njedaloko městačka­ Wałbrzycha wobhladali. Wójsko čaka nětko na stejišćo komuny.

Mjerzanje z awstralskim sudnistwom ma Amber Heard, mandźelska filmoweho hrajerja Johnnyja Deppa. Wumje­tuja jej, zo je psyčkaj w priwatnym lěta­dle ilegalnje do kraja přiwjezła, bjez toho zo by to pola cła přizjewiła. Po krutych awstralskich zakonjach za škit družin smědźa psy jenož po rigoroznej kwa­rantenje do kraja. Hrajerce Amber Heard hrozy hač do dźesać lět jastwa.

Łužica (08.09.15)

Dienstag, 08. September 2015 geschrieben von:

Ratarjo demonstrowali

Podstupim (dpa/SN/ch). Braniborscy ratarjo su wčera na „mlokowym korsu“ přećiwo spadowacym płaćiznam přede- wšěm za mloko a swinjace mjaso demonstrowali. Z traktorami podachu so woni ze Storkowa do Lehnina. Dopoł- dnja demonstrowachu před centralu discounteroweje syće w Mittenwaldźe. Krajny zwjazk ratarjow (LBV) wočakuje porno lońšemu něhdźe třećinu mjenje dochodow. Europski třěšny zwjazk agrarnych zwjazkow je niskich produkciskich płaćiznow dla wčera k wulkodemonstraciji w Brüsselu namołwjał. Prezident LBV Udo Folkert sej žada, zo ma so drobno­wikowanje dumpingowych płaćiznow za žiwidła wzdać. Płaćizna mloka je minjeny čas raznje spadowała. Plahowarjo dejkow so přiběrajcy starosćeja.

Ruska delegacija we Łužicy

Něhdźe 500 ćěkancow, předewšěm swójby ze Syriskeje, je kónc tydźenja na dwórnišću w durinskim Saalfeldźe dojěło. Sakska, Saksko-Anhaltska a Durinska běchu so dojednali, jich na swoje zwjazkowe kraje rozdźělić. Mnozy z požadarjow azyla zwuraznichu­ swoju dźakownosć, zo bě so Němska rozsudźiła jich z Madźarskeje přiwzać, hdźež běchu poměry njeznjesliwe. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Plahowarjo dejkow protestowali

Montag, 07. September 2015 geschrieben von:
Brüssel (dpa/SN). Ratarjo ze wšeje Europy su dźensa ze swojimi traktorami centralu Europskeje unije w Brüsselu blokowali. Woni protestowachu tak přećiwo spadowacym płaćiznam mloka, štož mnohich plahowarjow dejkow do ruina ćěri. Hižo po puću do stolicy Belgiskeje bě na awtodróhach wobchadny chaos wudyrił. W běhu dnja je so w Brüsselu wurjadne zetkanje ratarskich ministrow EU zahajiło. Na nim chcychu ministrojo wo móžnosćach hnydomneje pomocy na dobro ratarjow wuradźować. Pječa rozmysluja wo subwencijach, zo hodźałoj so mlokowy próšk a butra składować. Direktne pjenježne pomocy chcedźa prjedy hač předwidźane wupłaćić.

Wotstawk stron přewšo snadnuški

Montag, 07. September 2015 geschrieben von:
Athen (dpa/SN). Dwaj tydźenjej do wólbow parlamenta w Grjekskej je wotstawk mjez wodźacymaj stronomaj přewšo snadnuški. Po woprašowanju slědźenskeho instituta Kapa Research by lěwicarski zwjazk Syriza bywšeho ministerskeho prezidenta Alexisa Tsiprasa tuchwilu 26,5 procentow hłosow dóstał, konserwatiwna strona Nea Dimokratia z předsydu Evangelosom Meimarakisom 25,9 proc. Kóždy třeći woprašowany wupraji so za to, wutworić wulku koaliciju wobeju stron. Třeća najsylniša je prawicarska strona Złote zerja ze 6,5 procentami. W Grjekskej wotměja so 20. septembra nowowólby. Při wólbach w januaru bě Syriza 36,3 procenty docpěła.

Nawal ćěkancow dale wulki

Montag, 07. September 2015 geschrieben von:

Bamž Franciskus namołwja k solidarnosći a pomocy

Berlin/Mnichow (dpa/SN/K). Njepřestajny njesměrny nawal ćěkancow načinja tež Němskej njemało problemow, nic naposledk financielnych. Za miliardy eurow płaćiwe naprawy k zaměstnjenju a zastaranju migrantow chce koalicija tuž při­datnje šěsć miliardow eurow inwestować. Tři miliardy tychle srědkow z budgeta 2016 maja kraje a komuny dóstać. Nimo toho chce koalicija kruh tak mjenowanych wěstych­ pochadnych krajow wo Kosowo, Albansku­ a Montenegro rozšěrić.

Kónc tydźenja je nic mjenje hač 20 000 ćěkancow město 7 000 wočakowanych z ćahami najprjedy do Bayerskeje přijěło, zwotkelž buchu zdźěla na dalše zwjazkowe kraje rozdźěleni, tak tež do Sakskeje. W Mnichowje wočakuja dźens dalšich 11 000 azyl pytacych. „Hišće zamóžemy situaciju zmištrować, ale naše kapacity so kónča“, praji rěčnica bayerskeho krajneho knježerstwa Simone Hilgers.

Domy zapalili

Montag, 07. September 2015 geschrieben von:
Ebeleben (dpa/SN). Woheń w planowanej přebywarni požadarjow azyla w durinskim Ebelebenje bu wotpohladnje zamiškrjeny, kaž fachowcy policije zwěsćichu. Zamołwići z toho wuchadźeja, zo jedna so wo politisce motiwowany njeskutk. Techniski defekt je wuzamknjeny. Woheń bě dźensa rano třěchi třoch domow zničił. Twarjenja runje ponowjachu, zo móhli tam ćěkancow zaměstnić.

To a tamne (07.09.15)

Montag, 07. September 2015 geschrieben von:

Nowe dwěle „złoteho ćaha“ dla su so kónc tydźenja w Pólskej jewili. Zastupnik Krakowskeho Instituta za pruwowanje maćiznow je radarowy wobraz, kotryž ćah pječa pokazuje, jako fotomontažu wotpokazał. „Je to montaža dweju fotow, kotrejž matej wšelake pikslowe struktury. Štóž radarowe foto powjetši, to hnydom widźi“, wón rjekny.

Tradicionalna bitwa ze zawkami na sławnej wojerskej akademiji West Point pola New Yorka je so lětsa bolostnje skónčiła. 30 kadetow so zdźěla ćežko zrani. Tak registrowachu 24 střasenjow mozow, jednu złamanu nohu a wjacore wuwalene ramjenja. Wobdźělnicy njeběchu prawidła dodźerželi, mějo twjerde předmjety, kaž nahłowniki, w zawkach.

Łužica (07.09.15)

Montag, 07. September 2015 geschrieben von:

Pjenjezy za škit pomnikow

Zhorjelc (SN/ch). Minister za nutřkowne naležnosće Sakskeje Markus Ulbig (CDU) je městu­ Zhorjelcej spěchowanskej zdźělence cyłkownje 1,96 milionow eurow z wosebiteho programa za pomnikoškit přepodał. Pjenjezy maja so wužiwać za saněrowanje Zhorjelskeje měšćanskeje hale a za wuporjedźenje bywšeje synagogi. Wosebity program za pomnikoškit swobodneho stata je mysleny za to, wobchować­ a zawěsćić narodnje drohotne a wosebje wysokohódnotne sakske kulturne pomniki. Saněrowanje Zhorjelskeje měšćanskeje hale a bywšeje synagogi słuša k dwaceći předewzaćam hladanja pomnikow, kotrež Sakska pje­nježnje spěchuje.

Ratarjow dawkowje wolóžić

Anzeige