„Strach za demokratiju“

Donnerstag, 06. Februar 2020 geschrieben von:

Washington (dpa/SN). Prezident USA Donald Trump je po słowach předsydki Domu reprezentantow, demokratki Nancy­ Pelosi, nadal „strach za demokratiju Ameriki“. Z wuwinowanjom Trumpa w jednanju wo jeho wotsadźenju su republikanscy senatorojo „bjezzakonskosć“ a podrywanje wustawoweho porjada normalizowali, Pelosi wčera wječor rozłoži. Hrozy dale strach, zo móhł Trump wólby manipulować. Jeho wuwinowanje žanu hódnotu nima, dokelž njeje senat za fairny proces trěbnych dalšich swědkow a dopokazy přizwolił, rjekny Pelosi.

Ličba schorjenjow jara přiběra

Peking/Yokohama (dpa/SN). Ličba dopokazanych infekcijow a mortwych noweho corona-wirusa dla w Chinje razantnje přiběra. Hač do srjedy postupi ličba pacientow z nowej chorosćow płucow w běhu jednoho dnja wo 3 887 na 24 324, kaž strowotniska komisija w Pekingu rozprawja. 490 ludźi je dotal zemrěło. Chinske wulkopósłanstwo w Berlinje zwěsća rozšěrjaceho so wirusa dla přiběrace njepřećelske zadźerženje přećiwo chinskim staćanam w Němskej.

UNO ma połoženje rozjimać

CDU po wólbach w Erfurćewe wuskosćach

Donnerstag, 06. Februar 2020 geschrieben von:

Erfurt/Berlin (dpa/SN). Durinska CDU steji po wuzwolenju noweho ministerskeho prezidenta z pomocu AfD masiwnje pod ćišćom. Zwjazkowa předsydka CDU Annegret Kramp-Karrenbauer hrožeše swojim stronskim přećelam w Erfurće z konsekwencami, dyrbjeli-li woni z nowym knježerstwowym šefom Thomasom Kemmerichom (FDP) hromadźe dźěłać. „Tutón ministerski prezident nima žanu parlamentarisku wjetšinu a dyrbi so stajnje na AfD zepěrać“, rjekny wona w telewiziji ZDF. Tuž by kóždežkuli zhromadne dźěło z Kemmerichom ranjenje stronskeje linije było, kotraž kooperaciju z AfD raznje wuzamkuje, „z wotpowědnymi sćěhami“. Kramp-Karrenbauer žada sej nowowólby w Durinskej.

Razne naprawy wotpadkow dla

Donnerstag, 06. Februar 2020 geschrieben von:

Wobswětoškitne zwjazki přećiwo dalšemu zanjerodźenju wobswěta

Berlin (dpa/SN). Wobswětoškitne zwjazki žadaja sej drastiske naprawy, zo by so dalšim plastowym wotpadkam zadźěwało. Z pomocu raznych wobmjezowanjow a zakazow dyrbjała so produkcija kumštnych maćiznow a jich přetrjeba masiwnje redukować, zdźělichu wobswětoškitne organizacije kaž BUND, Greenpeace a Němska wobswětowa pomoc wčera w Berlinje. Wo wobłuku kataloga žadanjow na zwjazkowe knježerstwo namjetuja mjenowane organizacije mjez druhim wotedawk na wobswětej wosebje škodźace jónkrótnje wužiwajomne wudźěłki kaž plastowe tity, jónu wužiwajomne napojowe bleše a kofejowe nopaški za sobuwzaće. Popłatk na tajke wudźěłki dyrbjał znajmjeńša 20 centow wučinjeć.

Serbska pěseń w nowym běrowje

Donnerstag, 06. Februar 2020 geschrieben von:
Zapósłanča Lěwicy w Sakskim krajnym sejmje Antonia Mertsching je minjenu póndźelu na Běłowodźanskim Bulwarje swój nowy wobydlerski běrow wotewrěła. Mnozy ludźo ze wšěch towaršnostnych worštow su sej rumnosće wobhladali a politikarce nadal wjele wuspěcha přeli. Na swoje wašnje gratulował je z Budyšina pochadźacy a w Berlinje bydlacy Paul Nagel (naprawo). Na huslach zahra wón serbsku pěseń „Ach, moja gola“. Jako punkrockowu wersiju drje připosłucharjo hišće słyšeli­ njejsu, kak móžeš swoju domiznu wuchwalować. Foto: Joachim Rjela

To a tamne (06.02.20)

Donnerstag, 06. Februar 2020 geschrieben von:

Wobličo Friedricha Engelsa, sobuawtora Komunistiskeho manifesta, pyši wotnětka dźesać wotpadkowych awtow Wuppertalskich měšćanskich zawodow. Město chce Engelsa tak k 200. narodninam počesćić. Wón bě Wuppertal hižo jako młody muž wo­pušćił. Zhromadnje z Karlom Marxom sta so z wodźacym teoretikarjom socializma. Wuppertal planuje lětsa za swojeho wuznamneho syna wjace hač sto zarjadowanjow.

Wosebje chrobłeho wobšudnistwa dla steja wjacori mužojo w Francoskej před sudnistwom. Wobskorženym wumjetuja, zo su so před pjeć lětami jako francoski zakitowanski minister Jean-Yves Le Drian wudawali a sej z wopačnymi přilubje­njemi pola předewzaćelow a druhich miliony eurow spakosćili. Za to běchu formulary ministerstwa falšowali a samo masku z mjezwočom ministra wužiwali.

„Nadawk jara chutnje bjeru“

Mittwoch, 05. Februar 2020 geschrieben von:

Statny sekretar Tobias Dünow (SPD) je nowy knježerstwowy społnomócnjeny za naležnosće Serbow w Braniborskej. Po tym zo bě nowe zastojnstwo nastupił, porěča z nim Axel Arlt.

Što Was za zastojnstwo knježerstwoweho społnomócnjeneho za naležnosće Serbow w Braniborskej wukmanja?

T. Dünow: Cyle sprawnje, moje znajomosće w serbšćinje njemóža to być, ale na tym hišće dźěłam. Jako statny sekretar za wědomosć, slědźenje a kulturu přisłu­šam kaž mojej předchadnikaj nawodnistwu fachowje za mjeńšinowu politiku zamołwiteho ministerstwa. Z mnohich rozmołwow w minjenych tydźenjach mam zaćišć, zo je tale konstelacija z wida Serbow wupruwowana.

Je Was powołanje do tohole zastojnstwa překwapiło?

T. Dünow: Scyła nic! Wot wšeho spočatka bě jasne, zo budźe tale wažna funkcija wobstatk mojich nadawkow. Pře­kwapiło – lěpje: zwjeseliło mje je, kak přećelnje buch přiwzaty.

Kelko wědy wo Delnich Serbach na juhu Braniborskeje sće sej hižo přiswojić móhł?

Pitoreskny přibrjóh, horinate narodne parki a keltiska kultura: We Waliziskej zda so swět hišće w porjadku być, štož pak zamyla. Wustupa z Europskeje unije­ dla so na juhozapadźe Wulkeje Britaniskeje chětro wari.

Trump so sam chwalił

Mittwoch, 05. Februar 2020 geschrieben von:

Washington (dpa/SN). Prezident USA Donald Trump je w swojej narěči k połoženju naroda před kongresom wuspěchi swojeje politiki w najrjeńšich barbach wuchwalował. „Staw naroda je lěpši hač hdy do toho“, rjekny ameriski prezident wčera wječor. Rěčnica Domu reprezentantow, demokratka Nancy Pelosi, swoje zacpěće za Trumpa njezataji a roztorha na kóncu narěče manuskript, kotryž bě jej wón do toho dał.

Ludźo ćěkaja před ofensiwu

Istanbul/Damaskus (dpa/SN). Noweje wojerskeje ofensiwy na sewjerozapadźe Syriskeje dla je po informacijach UNO ­minjene tydźenje wjace hač poł miliona ludźi ćěkać dyrbjało. Jednotki syriskeho prezidenta Bashara al-Assada postupuja w prowincy Idlib přećiwo zběžkarjam, kotřiž tam knježa. „Wot 1. decembra su 520 000 ludźi z jich domow wuhnali“, zdźěli rěčnik pomocneho skutka UNO David Swanson. 80 procentow ćěkacych su žony a dźěći.

Cyła łódź dyrbi čakać

Miłe wjedro ratarjam žana přičina k wjeselu

Mittwoch, 05. Februar 2020 geschrieben von:

Teltow (dpa/SN). Braniborskim plahowarjam sadu njeje tuchwilne miłe wjedro žana přičina so wjeselić. „Njedajmy so wot temperaturow nad nulu zjebać. Poprawom je přeco hišće zyma“, rjekny jednaćel Berlinsko-braniborskeho zahrodnistwoweho zwjazka Andreas Jende na naprašowanje medijow. „Přirodźe so tuchwilu jenož napowěda, zo so nalěćo bliži.“

Loni dyrbjachu braniborscy plahowarjo sadu po tydźenjach miłeho wjedra kónc apryla/spočatk meje tola hišće krute zmjerzki dožiwić. Hižo derje wuwite kćenja a prućata spadachu ze štomow. Na kóncu bě lěto 2019 hladajo na žně jabłukow jedne z najšpatnišich po přewróće, Andreas Jende zwurazni. Město normalnje 30 000 do 35 000 tonow su po cyłym zwjazkowym kraju jenož 11 000 tonow našćipali. „Straty žnjow njejsu ratarjo hač do dźensnišeho přewinyli.“ Přeco hišće čakaja woni na wot kraja Braniborskeje poskićenu pjenježnu pomoc. Škoda wjace hač třoch milionow eurow je přizjewjena, kaž rěčnica ratarskeho ministerstwa zdźěli. Krajny sejm dyrbi srědki jenož hišće w dodatnym etaće schwalić.

Ramelow w prěnim kole zwrěšćił

Mittwoch, 05. Februar 2020 geschrieben von:

Erfurt (dpa/SN). Durinski krajny sejm w Erfurće měješe dźensa noweho ministerskeho prezidenta kraja wuzwolić. Po wobzamknjenju koaliciskeho zrěčenja mjez Lěwicu, SPD a Zelenymi je dotalny ministerski prezident Bodo Ramelow (Lěwica) znowa za zastojnstwo kandidował, byrnjež koaliciji w parlamenće štyri hłosy k wjetšinje pobrachowali.

Přećiwo 63lětnemu Ramelowej nastupi kandidat AfD, njestronski wjesnjanosta Christoph Kindervater. Tón bě so před dnjemi sam za zastojnstwo přizjewił.

W prěnim wólbnym přeběhu dósta Ramelow 43 z cyłkownje 90 wotedatych hłosow. Za Kindervatera hłosowaše 25 zapósłancow sejma. To su třo wjace, hač ma frakcija AfD mandatow.

Dokelž by Ramelow za absolutnu wjetšinu znajmjeńša 46 hłosow trjebał, prošachu zapósłancow k druhemu wólbnemu kołu. Jeho wuslědk hač do kónca redakciskeho časa njepředležeše. Fachowcy z toho wuchadźachu, zo budźe třeći wólbny přeběh trěbny. Potom do­saha jednora wjetšina.

Anzeige