W bašće zhromadnje rejwali

Montag, 26. November 2018 geschrieben von:
Rozmołwne koło Budyski kraj a Lipšćanska skupina „Serbska reja“ stej pjatk na zabawnym wječoru pod hesłom „Pój wjesele do rejki“ něhdźe 60 zajimcow, mjez nimi hosći z Pólskeje, w Budyskej Röhrscheditowej bašće witałoj. Choreograf Georgij Marinow­ pokaza wšelake kročele a wariacije kołotepanja, porikoweje reje kaž tež kombinacije, kotrež na to wšitcy zhromadnje wuspytachu. Foto: SN/Hanka Šěnec

Serbsku literaturu w Praze předstajili

Freitag, 23. November 2018 geschrieben von:

Praha (LuN/SN). Na literarnym wječorku we wobłuku festiwala poezije wutoru w Praskim Serbskim seminarje je so prěni raz poradźiło tež serbsku literaturu prezentować. Ze zarjadowanjom, kotrež wuhotuja po cyłym susodnym kraju hižo dwaceći lět, spytaja organizatorojo – mjez nimi Towarstwo přećelow Serbow (SPL) – předstajić čěskim zajimcam literaturu a předewšěm poeziju znatych, ale tež mjenje znatych basnikow a spisowaćelow. Minjene lěta naby festiwal mjezynarodnu formu, a to předewšěm z twórbami awtorow ze Słowakskeje, Pólskeje, Madźarskeje a z balkanskich krajow.

Nastorki dóstali

Freitag, 23. November 2018 geschrieben von:

Bozen (juny/SN). Wědomostnicy Serbskeho instituta a BTU Choćebuz-Zły Komorow kaž tež zastupjerjo Domowiny, Załožby za serbski lud, Rady za naležnosće Serbow Braniborskeje a tamnišeho ministerstwa za wědomosć, slědźenje a kulturu přebywachu spočatk tydźenja w Južnym Tirolu. Tam su so dokładnišo z połoženjom ratarskeho a turistiskeho hospodarstwa kaž tež krajneho planowanja a ze zapřijećom němčiny a ladinšćiny jako mjeńšinoweju rěčow do tutych wobłukow zeznajomili. A to hladajo tež na to, serbske strategije za strukturnu změnu doma we Łužicy wuwić. Tak zhonichu wot prof. Christopha Pana z Južnotirolskeho instituta ludowych skupin w Bozenje a prof. Paula Videsotta z Pedagogiskeje fakulty tamnišeje uniwersity, kak Južnotirolčenjo wopušćenju wotležanych burskich statokow z wotpowědnej spěchowanskej politiku zadźěwaja. Wobhladachu sej ekologiske ratarstwo na statoku wysoko nad Bozenom a zaběrachu so z proporcnym systemom, rěčnej politiku a kubłanskim systemom Ladinow.

Wobličo a postawa w srjedźišću

Freitag, 23. November 2018 geschrieben von:

Chronikarjo sej slědźerske nazhonjenja wuměnjeli

Žuricy (aha/SN). Kóždolětnje přeproša Kamjenska župa „Michał Hórnik“ wjesnych chronikarjow na wuměnu aktualnych slědźenjow. Na wčerawše zetkanje w galeriji rězbarja Alojsa Šołty w Žuricach bě wot 24 přeprošenych něhdźe połojca z nich ze wsow wot Konjec hač do Jawory přišła. Prěni raz wobdźěli so Achim Šołta z Hory.

K zazběhej wuradźowanja wodźeše Alojs Šołta chronikarjow po swojej wustajeńcy z rězbarskimi wudźěłkami. Jeho přewažnje z korjenjow rězbarjene eksponaty su z jednoho krucha. Wuměłc trjeba tuž dobre wóčko, hdyž za kmanymi korjenjemi pyta. Stajnje staja wobličo a postawu čłowjeka do srjedźišća swojich twórbow. Cyle hnujace a aktualne je jeho dźěło, hdźež widźiš na dołhim, čołmej podobnym korjenju, wulku syłu migrantow: dorosćenych a dźěći. Z wuměłskej wušiknosću rězbarjene twórby wotbłyšćuja, zo zamóže Žuričan mortwe drjewo k žiwjenju zbudźić.

Čerwjeny přestrjenc w módrym swětle

Donnerstag, 22. November 2018 geschrieben von:

Choćebuski filmowy festiwal znowa rekordnu ličbu hosći přiwabił – Přiklesk za produkciji ze serbskim aspektom

Lětuši 28. Choćebuski filmowy festiwal (FFC) skónči so z nowym wopytowarskim rekordom. Zarjadowarjo zličichu něhdźe 22 000 hosći. Tež cyłkownje 217 přinoškow z 45 krajow woznamjenja rekord. Dźesać z nich pokazachu scyła prěni raz, wosom filmow dožiwichu europsku a 65 němsku premjeru.

Samo w šwedskej rěči spěwali

Donnerstag, 22. November 2018 geschrieben von:

Tradicionalnje wotměwa so posledni nazymski koncert kóždeho lěta dźeń do pokutneho dnja w Pančicach-Kukowje. Zawčerawšim dožiwichu tam spěwny wječor, kiž bě jara ludowy a zabawny.

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Kaž na mnohich dalšich nazymskich koncertach bě „Ha widźu-li ptačata ćahnyć“ tež prěni spěw na lětušim poslednim nazymskim koncerće, kotryž wuhotowa chór Kulowskeho Bratrowstwa hromadźe z dźěćacej šolu Kulowskeje wosady wutoru w Pančičansko-Kukowskej Starej hospodźe. Kaž předsyda tamnišeje Domowinskeje skupiny Pětr Korjeńk při witanju rjekny, móžachu Kulowske spěwne ćěleso po 15 lětach zaso raz nazymski koncert we wsy witać. Pod dirigatom Franka Čórlicha zaklinčachu w prěnim dźělu jendźelski duchowny spěw w serbskej wersiji, hymna swětoweho zetkanja młodźiny w Kra­kowje a ludowej twórbje, mjez druhim z přewodom dirigenta na akordeonje.

Wječor za Mata Kosyka wotměli

Dienstag, 20. November 2018 geschrieben von:
Towarstwo za spěchowanje Serbskeho muzeja w Choćebuzu a Rěčny centrum WITAJ (RCW) stej zańdźeny pjatk wuhotowałoj wječork za delnjoserbskeho spisowaćela a tworiće­la rjaneje literatury Mata Kosyka. Podpěru dóstałoj běštej ze stron Towarstwa za podpěru­ mjeńšinowych rěčow z Lipska. Christina Kliemowa z muzeja a dr. Madlena Norbergowa z RCW witaštej něhdźe połsta zajimcow. Mjez nimi běchu šulerjo­ Delnjoserbskeho­ gymnazija Choćebuz, sobudźěłaćerjo wšelakich serbskich institucijow kaž tež lubowarjo serbskeje rěče. Moderaciju wječorka měješe prof. Roland­ Marti ze Saarlandskeje uniwersity. Foto: Liza Waltherowa

Worklecy (CRM/SN). „Serbja, jich kral a kónc monarchije před sto lětami“ běše minjeny štwórtk tema přednoška z wobrazami Chróšćanskeho kapłana a wurjadneho stawiznarja dr. Jensa Buliša na žurli něhdyšeho hrodu, kiž připosłu­charstwo putaše. Katolski duchowny Jakub­ Bart-Ćišinski zbasni 1878 „Kralowsku hymnu sakskich Serbow“, a ewan­gelski kantor Korla Awgust Kocor ju zhudźbni. Wšitke šěsć štučkow zaspěwa rodźeny Worklečan Marek Rjelka a Hodźijski farar Christoph Rummel jeho na e-pianje přewodźeše. „Serbja wšak nje­česćachu sej jeno swojeho sakskeho krala, ale pěstowachu zdawna tež ekumenu, a to prjedy, hač bě tutón wuraz docyła znaty“, dr. Buliš k tomu přispomni. Wón rysowaše dom Wettinow jako „swojim“ Serbam přichileny, mjeztym zo bě to ­pola Hohenzollerow w Braniborskej cyle hinak, rěčnik doraznje wobkrući. Tež klóštraj­ Marijina hwězda a Marijiny doł běštej přez krala před sekularizaciju ­škitanej, ale Nowa Cala, jenički klóšter w Delnjej Łužicy (z kotrehož přińdźechu mjez druhim cistercienscy rjadnicy za hnadowne městno Róžant) bu zběh­njeny.

Nowotarja serbskeje hudźby dostojnje počesćili

Montag, 19. November 2018 geschrieben von:

Budyšin (SN/bn). Hudźbne nakładnistwo ENA, Maćica Serbska a Serbski ludowy ansambl su sobotu w Budyskim Serbskim muzeju wopomnjenski koncert za dr. Jana Rawpa składnostnje jeho 90. po­smjertnych narodnin wuhotowali. Pianistka Liana Bertók bě program zestajiła a nimale wšitkim fasetam wuznamneho serbskeho komponista a hudźbneho wědomostnika wobłuk wěnowała. Zhromadnje z Fabienne Wjacławkec zahra wona „Słowjansku reju“ we wersiji za klawěr k štyrjom rukam. Slědowaštaj sopranistka Romy Petrick a tenor Mikołaj Walerych, kotrajž zanjeseštaj wotměnjejo so přewodźanaj wot Bertók tři spěwy cyklusa „Brězow“. Na to zaklinčachu wariacije za husle a klawěr, předstajene wot młodeje wiolinistki Josephiny Kretschmar a Liany Bertók. Fokstrot „Hwězdny čas“ a Slowfoks „Ja pytam tebje“ reprezentowaštej „zabawnu stronku dr. Rawpa“ a dopokazaštej, zo „je komponist tež popularnu hudźbu znał a wobknježił“, kaž moderator Jurij Łušćanski připowědźi. Najwjetši aplaws zasłužichu sej Emma Matiakovska kaž tež Adrian a Valentin Simon­.

Mjeńšinowe medije su namrěwstwo

Montag, 19. November 2018 geschrieben von:

Novi Sad (SN/JaW). Mjeńšinowe medije słušeja ke kulturnemu namrěwstwu. To wujewi 2. europska konferenca mjeńšinowych medijow w serbiskim Novym Sadźe, kotraž bu minjenu sobotu w tamnišej uniwersiće Kolegium Europa zakónčena.

Anzeige