Premjera poradźena była

Montag, 24. Oktober 2016 geschrieben von:

Kufa chcyła přichodnje kóžde lěto nazymski koncert sobu wuhotować

Wojerecy (SN/JaW). Prěni nazymski koncert w nowym Wojerowskim wobydlerskim centrumje Piwarska hasa 1 je so poradźił. To je facit, kotryž sćahnychu hišće wčera sobudźěłaćerka Załožby za serbski lud a zamołwita za nazymske koncerty Marija Swierczekowa, regionalna rěčnica Domowiny za Wojerowski region Christina Šołćina kaž tež wjacori hosćo. Muska spěwna skupina Přezpólni a hudźbnicy su ze swojimi poskićenjemi publikum w poprawnym zmysle słowa zahorili.

Nowinka dźěćom

Montag, 24. Oktober 2016 geschrieben von:
Budyšin (SN). „Marka, Janko, pójtaj won!“ je nowa, wot Thomasa Bindera ilustrowana kniha za dźěći wot předšulskeje staroby, kotraž je tele dny w Budyskim Ludowym nakładnistwje Do­mowina wušła. Hłowna tema je přiroda. Werner Měškank je za­jimawostki do 36 stawizničkow spletł a jim spěwny tekst přidał. Marhata Cyžec-Korjeńkowa je melodije stworiła, pěsnje z dźěćimi nahrawała a jako CD připoło­žiła. Kniha je wušła w zhromadnym dźěle ze Załožbu za serbski lud. Knižna premjera budźe 13. nowembra w Dinarjec swjedźenskej bróžni w Nowoslicach.

Tež serbšćina prezentna była

Montag, 24. Oktober 2016 geschrieben von:

Frankfurt nad Mohanom (SN/CoR). Na wčera zakónčacenych Frankfurtskich knižnych wikach bě tež serbšćina prezentna. Tak je Benedikt Dyrlich na prezentaciji swojeje zběrki „Surreale Um­armung“ při čitanju nakładnistwa Pop-Verlag Ludwigsburg na wustajenišću kulturneho­ ministerstwa Rumunskeje tež serbski tekst z runje w LND wušłeje knihi „Zlět zelenych wuchačkow“ přednjesł. Hižo sobotu prezentowaše serbski basnik zhromadnje z Mićom Cvijetićom z Běłohroda nowu serbsko-serbisku zběrku „Janske nocy“ na wustajenišću kulturneho ministerstwa Serbiskeje.

Serbšćina bě tež na wustajeńcy knihow z Ruskeje dožiwjomna. Tam předstaji Załožba Howanskeho z města Woronježa knihu aforizmow znateho spisowaćela Arkadija Dawidowiča, a to w třinaće słowjanskich rěčach, mjez druhim w hornjo- a delnjoserbšćinje. Projekt nasta jako wosebita edicija składnostnje 150. róčnicy pansłowjanskeje zhromadźizny 1867 w Pětrohrodźe, a to w kooperaciji wjacorych słowjanskich akademiskich institucijow.

Budyšin (smi/SN). „Lyrika Benedikta Dyrlicha je zawěrno jara naročna,“ praji lektor Pětr Thiemann, jako zawjedźe wčera wječor něhdźe 25 hosći Smolerjec kniharnje do knižneje nowostki Ludoweho nakładnistwa Domowina. „Šěrokosć zmysła, kiž w słowach tči, sej žada, so hłuboko do wobrotow zanurić, zo by dimensiju spóznał, kotruž w sebi noša.“

Podźakowawši so za wunošne dźěło z awtorom pak Thiemann přitomnych njewottraši. Skerje zbudźi wćipnotu na premjerne čitanje ze serbskorěčneje zběrki basnika a publicista, kotruž je Drježdźanska wuměłča Fee Vogler ilustrowała. Jednaćelka nakładnistwa Marka Maćijowa přepoda Benediktej Dyrlichej awtorski eksemplar publikacije a wupraji jemu jako swěrnemu awtorej nakładnistwa kaž tež Thiemannej jako lektorej swój dźak.

Serbske teksty a spěwy ludźi w stolicy zahorili

Freitag, 21. Oktober 2016 geschrieben von:

Berlin (AW/SN). Holči chór Berlinskeje Uniwersity wuměłstwow (UdK) je w stolicy zhromadnje z publikumom na třoch předstajenjach kónc tydźenja w cyrkwi swjateje Hilžbjety do předstajenja Ottfrieda Preußleroweje opery „Krabat“ zaspěwał spěwy w serbskej rěči. Nimale 200 ludźi so na kóždym wupředatym zarjadowanju za sobuspěwanje spěwow „Wulkeho Słowjanow splaha“, „Běži woda“ a „Rjana Łužica“ zahori.

Jan Herman Mrózak

Freitag, 21. Oktober 2016 geschrieben von:

Městopředsyda Maćicy Serbskeje a farar Jan Herman Mrózak narodźi so 18. oktobra 1841 wučerskej swójbje w Narću pola Wojerec a wotrosće we Wulkich Zdźarach, hdźež bě jeho nan kantor. Po maturiće w Budyšinje studowaše Jan Herman Mrózak kaž jeho młódši bratr Oswald ewangelsku teologiju, a to w Halle a we Wrócławju, doskónčiwši studij we Wittenbergu. Wot lěta 1866 bě farar w Radšowje a wot 1874 hač do smjerće swjatki, 19. meje 1902, w Budestecach. Tamniši Boži dom da wón wobnowić a we wsy załoži­ nalutowarnju. Zasadźi so za to, zo dóstaštaj bohosłowcaj Jan Gólč a Matej Handrik před serbskimi wosadnymi Bu­destec duchownsku swjećiznu w maćeršćinje. Mrózak bě aktiwny Maćicar, wot lěta 1888 wuběrkownik Maćicy Serbskeje a wot 1900 jeje městoprědsyda. Postara so sobu wo nowe serbske šulske wučbnicy a jednaše w nadawku Maćicy wjacekróc wuspěšnje ze šulskej wyšnosću dla jich zawjedźenja do šulskeje wučby. Towarstwo pomocy za studowacych Serbow je 1880 sobu załožił a w nim swěrnje skutkował.

Manfred Laduš

Dalša potrjeba so informować a wotwažować

Donnerstag, 20. Oktober 2016 geschrieben von:

W kulturnym konwenće Hornja Łužica-Delnjošleska skutkuje wot 1. oktobra nowy direktor Załožby za serbski lud Jan Budar. Na wčerawšim zeńdźenju gremija w Połčnicy jeho wutrobnje witachu.

Połčnica (SN/MiR). Jedne ćežišćo zeńdźenja bě předstajenje hospodarskeho plana kulturneho ruma Hornja Łužica-Delnjošleska za lěto 2017. Za serbske institucionelne spěchowanje so ničo njezměni. To rěka, zo je po dotalnym planowanju financowanje za Serbski muzej, Němsko-Serbske ludowe dźiwadło kaž tež za Serbski ludowy ansambl klětu zawěsćene.

Dalšu dźěławosć wobrěčeli

Donnerstag, 20. Oktober 2016 geschrieben von:
We wobłuku zetkanja zastupjerjow słowjanskich muzejow w Němskej su wobdźělnicy, mjez nimi Měrćin Brycka z Budyskeho, Werner Měškank z Choćebuskeho Serbskeho muzeja a referent Domowiny Clemens Škoda, muzejowe słowjanske sydlišćo Ukranenland w Torgelowje wopytali. W fachowych přednoškach wěnowachu so předewšěm dalšej dźěławosći wobdźělenskeho kruha, kotryž bě so druhi króć zetkał. Dźěłowy kruh słowjanskich muzejow je jónkrótny w Němskej. Foto: Clemens Škoda

Podłožki su trěbne

Donnerstag, 20. Oktober 2016 geschrieben von:
Kulturny konwent Hornja Łužica-Delnjošleska zestaja so z wokrjesneju radow Budyšin a Zhorjelc a z direktora Załožby za serbski lud kaž tež z mnohich poradźowacych čłonow. Z tym móže so nowy direktor hnydom gratu přimać. A to je Jan Budar na wčerawšim zeńdźenju w Połčnicy wjackróć činił. Wón jimaše so słowa, na serbske aspekty pokazujo. Tak w naležnosći nakupa zwukoweje a wobswětlenskeje techniki za Mortkowsku twjerdźiznu. Jan Budar pokaza na trěbnu podpěru. „Twjerdźizna wuwiwa so na wosebite zarjadnišćo za region. A SLA wotkrywa sej tam wosebite hrajnišćo.“ Tak hódnoći to tež Zhorjelski wokrjesny rada Bernd Lange (CDU). Přiwšěm, jasne dyrbi być, štó je próstwystajer. Jenož tak hodźi so prawje wotwažować. Tole zwěsćić je cyle lochko. Podłožki próstwystajerja měli na wuradźowanju předležeć, čemuž wčera po zdaću tak njebě. Milenka Rječcyna

Podpěra nuznje trěbna

Mittwoch, 19. Oktober 2016 geschrieben von:

Rěčicy/Sprjowje/Łaz (SN/JaW). Za aktiwne serbskorěčne turistiske poskitki nimaja a njewidźa zamołwići we Łazowskej gmejnje tuchwilu potencial. Tole zwěsćichu čłonojo Zwjazka za serbski kulturny turizm na swojej wčerawšej ekskursiji po srjedźnej Łužicy. „Dyrbimy Łazowsku gmejnu w tym nastupanju nuznje podpěrać, zo njebychmy region jako serbsko- turistiski zhubili“, zwurazni předsyda zwjazka Marko Kowar. Zdobom poruči wón, jako titul w regionalnym planje sej zapisać za ćežišćo serbsku rěč a kulturu. We Łazu wopyta zwjazk Dom Zejlerja a Smo­lerja, Zejlerjowy pomnik a cyrkej.

Přirunać móžachu čłonojo zwjazka wuwiće turistiskeho zwičnjenja a serbski podźěl zašłych lět na Rěčičanskim Erlichtec dworje. „Wjele změniło so njeje. Nastupajo serbskosć su tam runje tak słabje nastajene kaž před dwaceći lětami“, rjekny Kowar. Za pozitiwne ma wón pokazki na Serbow a hdźe móža so zajimcy na­drobnišo informować.

Anzeige

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.