Moderacija a chór wosebje překwapiłoj

Montag, 28. November 2016 geschrieben von:

Delnjoserbska schadowanka překwapi zawčerawšim přitomnych z přewšo pisanym programom. Tak wustupichu najwšelakoriše hudźbne ćělesa, rejowanska skupina, sćelak RBB kaž tež studenća Lipšćanskeje uniwersity.

Swoje wjeselo na dožiwjenjach Jurja Kocha měli

Montag, 28. November 2016 geschrieben von:

Ćisk (DGe/SN). W literarnej kofejowni, jara poradźenym zhromadnym zarjadowanju Ludoweho nakładnistwa Domowiny a Ćišćanskeho kulturneho towarstwa, je sobotu něhdźe 45 wopytowarjow serbskemu spisowaćelej Jurjej Kochej připosłuchało, kiž jim wo dopomnjenkach na swój­ młodźinski čas powědaše. Wupytał bě je ze swojeje knihi „Wětrnik na třěše­“. Na lóštne wašnje zhladuje wón tam na čas po Druhej swětowej wójnje, kotruž bě jako młody Serb dožiwił. W nowozałoženym Serbskim gymnaziju słušeše do prěnjeje generacije, kotrymž wobknježenje serbskeje rěče a pismowstwa posrědkowachu. Koch sta so z wjelelětnym žurnalistom a je dźensa wuspěšny serbski spisowaćel, kotrehož knihi­ rady čitamy. Ćišćanski publikum jeho wuwjedźenja kedźbliwje sćěhowaše a měješe tež wulke wjeselo na wosobinskich rozprawach awtora, z kotrymiž wón knižne teksty stajnje zaso wudospołnja. Tak drje někotražkuli po čitanju w Ćisku kupjena kniha paletu hodownych darow wudospołni a mjez wob­darjenymi wjele wjesela wobradźi.

Čitajće w nowym rozhledźe (25.11.16)

Freitag, 25. November 2016 geschrieben von:

Lětsa w aprylu překwapi wopytowarja palaisa­ Drježdźanskeje Wulkeje zahrody klanka w drasće dźěćetka. Wosrjedź druhich klankow, na přikład w drasće Napoleona Bonaparty abo kurwjercha Moritza ze Sakskeje a jeho mandźelskeje Agnes z Hessenskeje, je dźěćetko wulki zajim wubudźiło. W rozmołwje z Rohladom přeradźi wuhotowarka kostimow Anne-So­phie Lohmann, kak je drasta nastała.

Wostanjemy w srjedźnej Łužicy a wěnujemy so zhromadnje ze Stephanie Bierholdt Slepjanskim kantorkam, kotrež su 25 lět dołho Slepjansku hudźbnu folkloru wobohaćeli a ju ze swojim jednohłósnym spěwom tež za mjezami Slepjanskeje wosady předstajeli.

Na bohate literarne žně móžeše Róža Domašcyna wčera wječor w Smolerjec kniharni zhladować. Hnydom dwě nowej knize předstaji wona 25 lubowarjam poezije. Prěnja bě jeje zběrka „Die dörfer unter wasser sind in deinem kopf beredt“, wušła w Lipšćanskim nakładnistwje Poetenladen.

Europski filmowy festiwal mjeńšin

Freitag, 25. November 2016 geschrieben von:
Husum (SN/CoR). Pod hesłom „Wulke filmy małych ludow“ wotměwa so hač do jutřišeho w friziskim Husumje 6. europski mjeńšinowy filmowy festiwal. Dohromady pokazuja tam dźewjeć filmow w sardinšćinje, walizišćinje, němskej danšćinje, samišćinje, katalanšćinje, baskišćinje, frizišćinje a gelšćinje. Běchu-li na spočatku Husumskeho festiwala před dźesać lětami skerje krótkofilmy widźeć, je lětsa pjeć filmow na wubědźowanju zastupjenych, kotrež su znajmjeńša tak dołhe kaž hrajny film. Na zakónčacej gali­ jutře wječor spožča Europske mjeńšinowe filmowe myto 2016.

Zamołwići so čuć

Freitag, 25. November 2016 geschrieben von:
Kabaretne programy schadźowankow su z wulkimi wočakowanjemi zwjazane. Zo njeje lochko něšto šćipateho a kritikihódneho namakać, wěm sam z nazhonjenjow studentskeho časa. Lětuše kabarety wěnowachu so přichodej Serbstwa. Tak molowachu wone zdźěla struchły wobraz wo nami w přichodźe. Běch pak zadźiwany, zo drje studenća do přichoda hladaja, zabywajo při tym, zo su woni ći, kotřiž móža dalšu eksistencu Serbow zaručić. Woprawnjena kritika aktualnych poměrow a rozestajenjow je trěbna, ale studenća sami měli zaměr kritiki być. Jeli za 60 lět w Serbach tajke poměry, kaž je na schadźowance předstajichu, wočakuja, njejsu zrozumili, zo maja woni přichod Serbow w rukomaj. Jenož nětčišich zamołwitych kritizować a pesimistisce do přichoda hladać njeje prawje. Přichod Serbow leži tež a předewšěm w rukach dorosćaceje inteligency­. Jan Kral

Stawizny Budyšina zapopadnył

Freitag, 25. November 2016 geschrieben von:
Znaty Budyski fotograf Rolf Dvoracek je wčera swoju najnowšu wobrazowu knihu „Mój Budyšin – wobrazy ze šěsć lětdźesatkow“ předstajił. W njej dokumentuje njesprócniwy, lěta 1935 rodźeny fotowy žurnalist wuwiće wuchodosakskeje metro­pole. Kniha je w nakładnistwje dr. Franka Stübnera Lusatia wušła. Foto: Rico Loeb

Rěč a sydlenski rum najwažnišej faktoraj kultury

Donnerstag, 24. November 2016 geschrieben von:

Wědomostnicy so w Budyšinje na konferency Serbskeho instituta schadźowali

„Dimensije kulturneje wěstoty w etniskich a rěčnych mjeńšinach“ rěkaše hesło mjezynarodneje wědomostneje konferency, na kotrejž je so wot 17. a 19. nowembra wjace hač třiceći slědźerkow a slědźerjow najwšelakorišich předmjetow w Budyšinje wobdźěliło.

Zarjadowanje pod patronatom sakskeje statneje ministerki za wědomosć a wuměłstwo dr. Evy-Marije Stange (SPD), kotrež wotmě so předewšěm w Budyskim Serbskim domje a Serbskim muzeju, běchu zastupjerjej Serbskeho instituta dr. Fabian Jacobs a dr. Ines Kellerowa, dr. Jean-Rémi Carbonneau (Uniwersita Quebec, Kanada) a dr. Andreas Grusch­ke (Uniwersita Sichuan, China) organi­zowali.

„Kulturna identita a rum – konstituowanje serbskeho sydlenskeho ruma jako socialny proces“ bě wčera tema zjawneho přednoška w Budyskim Serbskim instituće. Referent dr. Lutz Laschewski je lětsa zhromadnje z dr. Fabianom Jacobsom a dr. Alfredom Rogganom w nadawku Vattenfalla druhi posudk w zwisku dalewjedźenja brunicoweje jamy Wjelcej-juh spisał. W srjedźišću studije stejitej serbska identita a kultura w Prožymje.

LND přinjese knoćika do stwy

Mittwoch, 23. November 2016 geschrieben von:
Budyšin (SN). „Knoćik a jeho awtko“ rěka nowostka, kotruž je Judith Wjenkec z čěšćiny do hornjoserbšćiny přenjesła. Stawiznička je za dźěći w předšulskej starobje myslena. Woblubowany knoćik, kotremuž je znaty ilustrator Zdeněk Miler njezaměnliwu podobiznu dał, přińdźe serbskim dźěćom w nowej knize z Ludoweho nakładnistwa Domowina do stwy. Podajće so tuž z knoćikom na dyrdomdej do města a dale do swěta.

Anzeige