Serbscy filmowcy prašeni

Montag, 15. August 2016 geschrieben von:

Choćebuz (SN). Tež lětsa wobsteji znowa za młodych filmowcow šansa na wose­bite myto Załožby za serbski lud, kotrež spožča we wobłuku 14. Choćebuskeje filmoweje přehladki. Hač do 1. oktobra je móžno, so z přinoškom přizjewić za přehladku, kotraž so jako mały filmowy festiwal­ 7. nowembra w Choćebuskim kinowym dźiwadle „Weltspiegel“ do zahajenja tamnišeho 26. mjezynarodneho festiwala­ wuchodoeuropskeho filma wotměwa. Tam předstaja krótke produkcije filmowcow-amaterow z Delnjeje Łužicy, Braniborskeje, Berlina a ze Sakskeje. Dowolene su wšitke žanry wot dokumentacije přez animaciju, fikciju, krimi hač ke komediji. Krótkofilm pak njesmě dlěje hač 15 mjeńšin trać.

Z tysac eurami wuznamjeni serbska załožba film, kotryž so tematisce ze Serbami abo dwurěčnosću we Łužicy zaběra. Sobustaw jury je Choćebuski filmowc Stefan Göbel, kiž tež za delnjoserbski telewizijny magacin Łužyca skutkuje. Loni su film „Měr“ Anny-Kathrin Schöler-Rensch a Clemensa Schieska wuznamjenili.

Wo knihach a kniharni (12.08.16)

Freitag, 12. August 2016 geschrieben von:

Před wjace hač pjatnaće lětami čitach krótku delnjoserbsku powědku, kotraž mje hnydom zahori. Dźěše wo nócnu rozmołwu staršeho wudowca z přećelku wo tym, hač njeboha žona jeju nětko we łožu ležo widźi a što wo jeju počinanju měni. Wudowc so zakituje ze słowami swojeje žony: „To jo normalnje, až šesćźasetlětna wudowa jo poł tupa; ale muski we tych lětach­ jo hyšći derje na cajku.“ Tekst w jadriwej rěči a ze suchim humorom bě napisała někajka „Śołśic“. Znajerjo wšak hnydom wědźa, zo tči za tutym pseudonymom delnjoserbski farar Herbert Nowak. Jako so toho dowědźich, kupich sej jeho dopomnjenki „Moje pocynki a njepo­cynki“. Delnjoserbsce čitać mi lochko njepadny, ale bě to dobre zwučowanje. Nowakowa rěč je ludowa, často chowa so w jeho tekstach tajki šibały humor, kiž so mi wosebje lubi.

Jazz w energijowej fabrice

Mittwoch, 10. August 2016 geschrieben von:
Bywšu technisku centralu Hórnikečanskeje energijoweje fabriki je sej Sakski młodźinski jazzowy orchester minjenu sobotu za swój program we wobłuku kon­­certneho rjadu „Nócna změna“ wupytał. 25 hudźbnikow w starobje 15 do 26 lět poskići ze swojim dirigentom, pozawnistom, komponistom a aranžerom Tobiasom Wemberom­ hudźbne dožiwjenje ekstraklasy, kotrež je něhdźe 80 připosłucharjow zas a zas z mjezyaplawsom mytował. Nimo jazzowych zynkow dožiwi publikum tež hudźbne wulěty do popoweje hudźby. Foto: Ulrike Herzger

Porjedźenka

Mittwoch, 10. August 2016 geschrieben von:
W póndźelnym rozprawnistwje wo předstajenju noweho Slepjanskeho słownika w Rownom pod nadpismom „Wažny přinošk k regionalnej identiće“ stej so awtorej zmylkaj stałoj. Projektowa koordinatorka Juliana Kaulfürstowa ma drje wulki podźěl na wudaću słownika, njeje pak iniciatorka wudaća a njeje tež wot lěta 2005 wurazy za słownik zběrała. Prošu wodajće misnjenje. SN

Pomha, hdźežkuli móže

Mittwoch, 10. August 2016 geschrieben von:

Dobre duše – haj, wone eksistuja: Su to ludźo, kotřiž pomhaja přiwuznym, znatym abo w komunje, bjez toho zo bychu sami z toho profitowali. Tež w Njebjelčanskej gmejnje tajkich ludźi maja, na přikład w kružku Hilžbjetow, w domizniskim towarstwje a we wotrjedźe kopańca sportoweje jednotki. A tam ma so Beno Bjeńš wuzběhnyć.

Z drjewom dźěłać, to je metjej 1950 w Sernjanach rodźeneho. Hižo tři lěta je wón wuměnkar a ma tuž nětko wjace chwile swoje rjemjeslniske kmanosće dopokazać, na přikład při porjedźenskich dźěłach wosadneje cyrkwje. Wosebje na wutrobje leži jemu nowa pěstowarnja. Wjacore kukawy je za jeje wonkowny teren twarił a přičinił. Wulke drjewjane swěčki za adwentny čas je wón kubłanišću runje tak darił kaž tři małe tružnicy.

Pytaja NS-přesćěhaneho Serba

Dienstag, 09. August 2016 geschrieben von:

Hižo w prěnim koncepće k załoženju Budyskeho wopomnišća z lěta 1997 bě předwidźane, zo nima so stajna wustajeńca jeno specialnemu lěhwu a stasi-stawiznam, ale tež stawiznam Budyskeju jastwow za čas nacionalsocializma (NS) wěnować. Mjeztym přihotuja wotpowědnu přehladku. Tež serbski aspekt chcedźa při tym wobkedźbować.

Wažny přinošk k regionalnej identiće

Montag, 08. August 2016 geschrieben von:

Na Njepilic statoku w Rownom bě so pjatk wječor zhromadźiła nahladna ličba wjesnjanow a wobydlerjow z wokoliny, ale tež hosći. Mjez nimi běchu fachowcy stawiznow a znajerjo a lubowarjo Slepjanskeje narěče. Tež wulki zajim wšelakich medijow swědčeše wo tym, zo so něšto njewšědne stawa.

Rowno (JK/SN). Čłonojo towarstwa Njepilic dwór a mnozy angažowani Serbja Slepjanskeje kónčiny běchu lěta dołho zběrali wopřijeća a wurazy w slepjanšćinje, zo bychu je w spisanej formje zawěsćili tuchwilnym a přichodnym wobydlerjam swojorazneje kónčiny. Cyle čerstwje w Budyšinje ćišćany słownik z wjele wuprajacym titulom „Kak to jo było – 1 000 Slěpjańskich słowow“ móžachu prócowarjo a přewodźacy fachowcy Budyskeho Serbskeho instituta prezentować.

Ruska hudźba zaklinčała

Montag, 08. August 2016 geschrieben von:

Chórowy tydźeń w Smochćicach wuspěšnje zakónčeny

Smochćicy (SN/mwe). Wot 30. julija do wčerawšeho wotmě so w Smochčanskim Domje biskopa Bena kaž kóžde lěto, mjeztym štyrnaty raz, chórowy a instrumentalny tydźeń z horliwymi spěwarjemi z cyłeje Němskeje. Pod nawodom znateho Drježdźanskeho politologi prof. dr. Wernera J. Patzelta a Huberta Gößweina prezentowaše něhdźe 70 chóristow sobotu wječor na koncerće wuslědki zhromadneho dźěła we wobłuku tydźenja. Lětsa steješe tón pod hesłom „Ruska chórowa hudźba & Bach“. Zaklinčeli su mjez druhim twórby Pětra Čajkowskeho a Igora Strawinskeho.

Slepo (JK/SN). W Serbskim kulturnym centrumje (SKC) Slepo su minjeny pjatk fotowu wustajeńcu Wótrotřělcow z Běłeje Wody wotewrěli. Skupina, kotrejž přisłušeja młodźi kaž tež starši zajimcy fotografowanja,­ wobsteji lětsa dźesać lět. Jich předsydka Monika Frenzel wupraji w zawodnych słowach wosebitu dźakownosć napřećo sobudźěłaćerjam SKC, zo smědźa so w jubilejnym lěće w bliskej domiznje prezentować. Dotal běchu swoje fota přewažnje w němskich kónčinach pokazowali. Mjez druhim bě to hakle spočatk lěta w Hannoveru. W aktualnej přehladce, kotraž steji pod hesłom „Naša domizna“, pokazuja wuběr fotow z najwšelakorišimi widami na Łužicu. Wone sahaja wot brunicowych jamow hač ke krajinowym a přirodnym motiwam. Ze swojimi wobrazami spytaja čłonojo skupiny wosebitostki bjezpo­srědnjeje domizny a łužiskeje krajiny wotbłyšćować. Zapopadnjene łužiske impresije hodźa so po zestawje a zarjadowanju jara derje do stajneje pokazki SKC. Folklora so tak na spodobne wašnje wudospołnja z pokazkami na kraj a přirodu zwonka kulturneho centruma.

Braška wostanje na Hrodźe! – takle móžeš wopisować fakt, zo je moler Eberhard Peters z Běłeje Wody po wustajeńcy twórbow na Sakskim wyšim zarjadniskim sudnistwje w Budyšinje składnostnje swojich 80. narodnin nětko Budyskemu Serbskemu muzejej mólbu „Braška“ přewostajił. Foto: SN/Maćij Bulank

Anzeige

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi