Nowostku hnydom wupruwowali

Mittwoch, 09. November 2016 geschrieben von:
Čitanska turneja Ludoweho nakładnistwa Domowina je dźens dopołdnja w Slepjanskej Zakładnej šuli „Dr. Marja Grólmusec“ pozastała. Tam njejstaj awtoraj Werner Měškank a Marhata Cyžec-Korjeńkowa jeno spěwy a stawiznički z nowostki „Marka, Janko, pójtaj won!“ předstajiłoj, ale dźěćom zdobom składnosć dałoj, nowy hudźbny poskitk hnydom wupruwować a sobu spěwać – štož su wone wězo rady činili. Foto: Joachim Rjela

Warjenska kniha za swójby wušła

Dienstag, 08. November 2016 geschrieben von:
Budyšin (SN). Warjenska kniha „Warimy z Tomašom“ znateho serbskeho kucharja Tomaša Lukaša je w LND wušła a přeproša dźěći wot wosom lět a cyłu swójbu na dyrdomdej do kuchnje. Nimo hižo w Płomjenju wozjewjenych maće tu cyle nowe recepty, hač su to mały přikusk, słódna poliwka, tykanc, lazanja abo samo nukl w salmorejo-jušce. Na přehladne wašnje Tomaš Lukaš krok po kroku wopisuje a pokazuje, kak so wšitko přihotuje a wari. W dodawku stej přehlad zelow a ko­rjeninow kaž tež mały słowničk. Knihu w spiralowej wjazbje móžeće sej w kuchni stajić.

Pisane wuměłstwo za woči a wuši

Dienstag, 08. November 2016 geschrieben von:

Njezwučenu wustajeńcu su wčera w Budyskej měšćanskej bibliotece wotewrěli. 1987 we Wojerecach rodźena wuměłča Juli West (naprawo) předstaja tam wobrazy, ale tež debiznu, toboły a črije, kotrež wuznamjenja wusahowaca pisanosć. Serbska basnica Róža Domašcyna, kmótra Juli West, je wčerawšu wernisažu přewodźała. Awtorka čitaše­ němske basnje ze swojeje hakle njedawno wozjewjeneje zběrki „Die dörfer unter wasser sind in deinem kopf beredt“. Foto: Carmen Schumann

Dwurěčne wudaća wosebje prašane byli

Montag, 07. November 2016 geschrieben von:

Drježdźany (SN/CoR). Jako paradiz lubowarjam hrow a literatury su so kónc tydźenja Drježdźanske wiki prezentowali. Na dwójne wiki „Spielraum“ a „Schriftgut“ je hač do wčerawšeho popołdnja 18 000 ludźi přichwatało. Na hrajnych wikach předstaji 70 wustajerjow cyły spektrum wot deskoweje hry hač k virtual-reality. Mjez 80 wustajerjemi čitanskich wikow bě prěni raz tež Ludowe nakładnistwo Domowina. Wone dźě słuša kruće do nakładnistwoweje krajiny Sakskeje a wustaješe swój knižny program. Wosebje swoje němskorěčne publikacije, kaž knihi wo Serbach, wudaća z rjadu „Die sorbische Bibliothek“, knihi Jurja Brězana, Jurja Kocha a Křesćana Krawca kaž tež wobrazowe zwjazki LND tam poskićeše.

Kulturu awtentisce předstajeja

Montag, 07. November 2016 geschrieben von:

Slepjanske kantorki 25. narodniny swjećili

Slepo (ML/SN). W běhu štwórć lětstotka su Slepjanske kantorki na nimale 500 wustupach w kraju a we wukraju, tak wjacekróć w Čěskej a Pólskej kaž tež w Parisu, připosłucharjow wokřewili. Wone spěwachu serbske pěsnje swojeje wosady sobu na dalšich 380 swjedźenjach a bohosłužbach. Tak su serbsku kulturu holanskeje kónčiny před dźesaćitysacami ludźi awtentisce a lóštnje předstajili a jim tak jeje bohatosć a pisanosć zbližili.

Smjerdźečenjo a Sprjewjenjo přeswědčili

Montag, 07. November 2016 geschrieben von:

Worklecy (SN/JaW). Smjerdźečanska rejwanska skupina nima starosće nastupajo dorost. Tole potwjerdźi wčera čłonka folklorneje skupiny Sprjewjan Marija Šimanowa w připowědźi na nazymskim koncerće wobeju ćělesow we Worklecach. „Smjerdźečanska skupina ma tuchwilu wjac hač 90 čłonow. A mjeztym tež hižo dźěći w předšulskej starobje rejuja. Tak derje sej mnohe kulturne cyłki nimaja“, spěwarka Sprjewjana podšmórny. Zo nimaja­ dorostowe starosće, pokazachu Smjerdźečenjo tež sami. Sčasami bě na rejwanskej­ płoninje na žurli Wor­klečanskeho hosćenca „Ke kupowemu hatej“ chětro wusko. To pak njewadźeše, wšako je snano runje tole akteram spo­dobanje wobradźiło, štož so tež na publikum přenjese. Zapal a wjeselo nad rejwanjom knježeštej cyłe popołdnjo na žurli, za čož so publikum kaž tež rejwarjo na swoje wašnje šefchoreografej Dieterej Wendischej dźakowachu.

Wuwiwa kreatiwitu z wulkim elanom a wjeselom

Donnerstag, 03. November 2016 geschrieben von:

Wona wuprudźa rozsudźenosć, energiju a přećelnosć. Začuwaš, zo so Annelie Schmuck dźěło w Serbskim ludowym ansamblu lubi. Jeje dźěłowu rumnosć pyša aktualne programowe plakaty kulturneje institucije. „Sym wot lońšeho junija w SLA přistajena, spočatnje jako asistentka, ale wot septembra 2015 jako sobudźěłaćerka za marketing.“

Na powabliwych plakatach ma 30lětna hižo swój idejowy podźěl. Wona widźi ze swojim marketingowym dźěłom wulke móžnosće kreatiwity na dobro zjawneje akceptancy SLA.

Młoda Němka je na wsy pola Weimara wotrostła. Je w tym měsće na Schillerowy gymnazij chodźiła a tam maturowała. Poda so na studij ludowědy, archeo­logije a pomnikoškita na uniwersiće w Bambergu, kotryž zakónči 2011 jako magister. Na to wobdźěli so dwaj měsacaj na archeologiskich wuhrjebanjach sydlišća z 9./10. lětstotka na egyptowskej kupje Elephantine. Po tym dźěłaše wosom měsacow w Muzeju bayerskich kralow w Hohenschangauwje na polu zjawnostneho dźěła.

Staraja so wo porjadnu drastu

Donnerstag, 03. November 2016 geschrieben von:

Na wopyće w šwalčerni Serbskeho ludoweho ansambla

Na chódbje před žurlu SLA steja figuriny, zhotowane serbsku narodnu drastu. Tak hnydom wěš, zo stejiš před zachodom tamnišeje šwalčernje. Zastupiwši do njeje wuhladaš dalše warianty narodneje drasty, kotraž wisa na metalowych žerdkach.

Serbja a Sewjeroschleswigčenjo hromadźe warili

Donnerstag, 03. November 2016 geschrieben von:

Tingleff/Tinglev (haa/SN). Tež, štóž so w Němskej šuli Tingleff njewuznawa, by wčera připołdnju puć do šulskeje kuchnje namakał. Wšako je w pjecy pražaca so kačka tajku dobru, wabjacu wóń wuprudźała. Kačku – samoplahowanu, samozarězanu a -skubanu – běchu Serbja z domizny do Danskeje na zhromadnu warjensku akciju ze Sewjeroschleswigčanami sobu přiwjezli. Jedna to z mnohich akcijow we wobłuku tamnišeho Serbskeho lěta, kotrež bě Serbowka Kristin Heelemanec w zwisku z praktiskim lětom pola němskeje mjeńšiny w Danskej zhromadnje z kulturnym konsulentom Uffe Iwersenom planowała. Byrnjež runje zakónčace dźěło za studij pisała, bě wona wčera tež pódla.

Ćeže pobrachowaceho dorosta dla

Mittwoch, 02. November 2016 geschrieben von:

Chrósćicy (RS/SN). Starosćiwje je so Serbski muski chór Delany na swojim nazymskim koncerće minjenu njedźelu na Chróšćanskej Krawčikec žurli na zjawnosć wobroćił. „Mamy ćeže pobrachowaceho dorosta dla. Njewěmy, kak dołho móžemy hišće serbsku musku chórowu hudźbu poskićeć. Tohodla pytamy nu­znje nowych spěwarjow“, wobkrući předsyda chóra Janek Wowčer po koncerće.

Minjenu njedźelu njepřeswědčichu pak mužojo jeno ze znatymi serbskimi, němskimi, słowakskimi a ruskimi pěsnjemi, ale tež z tej abo tamnej překwapjenku. Tak předstajichu hakle třeći króć na koncerće kěrluš „Strowa sy, Marija“, kotryž bě Jan Pawoł Nagel za muski chór a tenorowe solo wobdźěłał. Na klawěrje přewodźeše muži Budyska pianistka Gina­ Henčowa, tenorowe solo přewza Janek­ Wowčer. Dokelž njebě so z mnohich přičin poradźiło mału skupinu chóra zestajeć, su sej „bratra“, spěwnu skupinu Přezpólni, na koncert přeprosyli. Woni­ zanošowachu pěsnje, kotrež běše Jan Arnošt Smoler zezběrał, a złožowachu so na tajke, kotrež su za kónčiny wokoło Chrósćic a Pančic-Kukowa zapisane.

Anzeige