„... ničo wjac noweho?“

Mittwoch, 13. April 2016 geschrieben von:

Ničo wjac noweho w zhromadnym projekće mjez serbskimi a mecklenburgsko-předpomorskimi komponistami? Wězo, tola. Přetož prěnje tři serije koncertow, spěchowane wot Němskeho zwjazka komponistow, Kulturneje załožby Swobodneho stata Sakskeje, Załožby za serbski lud a druhich, njeběchu jenož wuspěšne, ale wopokazachu so tohorunja jako dołhodobnje skutkowace. Loni nazymu zahaji so štwórta serija w Rostocku a Greifswaldźe. Minjenu sobotu slědowaše prěni łužiski koncert na Wojerowskim hrodźe. Tamniši agilny kulturnik Martin Schmidt běše wšón rozbudźeny, kelko je mjez serbskimi hudźbnikami potenciala, kotřiž na wysokim niwowje wšelake směry artificielneje hudźby zastupuja.

Poskićuja toboły z motiwami SLA

Mittwoch, 13. April 2016 geschrieben von:
W nowych serwisowych rumnosćach Serbskeho ludoweho ansambla při Budyskich Młynskich wrotach poskićuja nětko toboły z motiwami dokoławokoło SLA. Při tym su wabjenske chorhoje ansambla na indiwiduelne toboły předźěłali a je za jenož pjeć eurow předawaja. Stóž potajkim hišće hrabnjenčko, darik abo jednorje nakupowanski wačok za sebje trjeba, njech ma so do spěcha, zo by jednu z tobołow dóstał. Foto: SLA/Annelie Schmuck

Wojerecy (SN/CoR). Štyri dny do zahajenskeho koncerta 51. Wojerowskich hudźbnych dnjow přichodnu njedźelu w tamnišej „Łužiskej hali“ su něhdźe tři štwórćiny zastupnych lisćikow hižo předate. To wězo wjelelětnu organizatorku Carmen Hoffmann wjeseli: „Smy pozitiwnje překwapjeni, zo je telko kartkow hižo wotbytych. To wo tym swědči, zo so naš lětuši poskitk ludźom spodoba.“ Hižo wupředatej stej koncertaj z mjezynarodnymi wuměłcami kaž su to pianist Louis Schwizgebel, Avi Avital na mandolinje a Mahan Esfahani na cembalu. Zbywace lisćiki su hišće za klezmerowu hudźbu z klarinetistom Gioru Feidmannom a organistom Matthiasom Eisenbergom 3. meje w Janskej cyrkwi. Koncert pod hesłom „Wosebity instrument – ze škleńcy“ 1. meje dyrbjachu wulkeho wothłosa dla do hrodoweje žurle přepołožić. Dohromady wabi jědnaće zarjadowanjow hač do 8. meje do Wojerec.

Smochčanski festiwal w nowej formje

Dienstag, 12. April 2016 geschrieben von:

12. króć wotměja so wot 17. do 19. junija Smochčanske hudźbne dny. Tež tónraz poskića zaso tři dny program, byrnjež so z tradicionalnej swójbnej njedźelu rozžohnowali.

Něhdźe 40 wopytowarjow dožiwi njedźelu zajimawy a poradźeny hudźbno-literarny wječor „Wobrazy nalěća“ w Budyskim Dźiwadle na hrodźe. Pianistka­ a komponistka Liana Bertók běše zarjadowanje z podpěru Załožby za serbski lud organizowała.

Budyšin (bn/SN). Nimo Budyšanki na křidle běchu renoměrowany cellist Christoph Uschner z Radebeula, z Budyšina pochadźacy a tuchwilu na Drježdźanskej wysokej šuli „Carl Maria von Weber“ studowacy bariton Johannes Hochrein a dźi­wadźelnik Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła Měrko Brankačk jako rěčnik a recitator słyšeć. Sabine Jordan z Drježdźan wobrubi program z wurazowej reju.

Tradicija + moderna = nowa kwalita

Montag, 11. April 2016 geschrieben von:

Budyšin (CRM/SN). Z wulkimi wočakowanjemi přińdźe publikum stajnje znowa na koncerty 1. serbskeje kulturneje brigady. A jej so dale poradźi, swój wysoki niwow dźeržeć. To wobkrući so zaso sobotu na nalětnim koncerće na žurli Kehelernje. Wšitke tři sparty – chór, instrumentalisća a rejwanska skupina – běchu na programje wobdźělene. Woni předstajichu program, w kotrymž tworješe klasiske narodne herbstwo z našočasnym wuměłstwom dobru syntezu.

Pod hesłom „Stawizny a stawiznički ze Serb­skeho seminara w Praze“ je nawodnica archiwa, biblioteki a pokładnje Budyskeho tachantstwa dr. Birgit Mitzscherlich wčera we „Wjelbiku“ na Ma­ćičnej akademiji přednošowała.

Budyšin (SN/CoR). Dyrbješe-li předsydka stawizniskeje sekcije Trudla Malinkowa na hłownej zhromadźiznje Maćicy Serbskeje hišće w nic runje spokojacej bilancy zwěsćić, zo mějachu na Maćičnych akademijach loni najwjace 16 wopytowarjow, bě tomu wčera wječor cyle hinak. „Smy z temu do čorneho trjechili“, wje­seleše so čłonka předsydstwa Maćicy dr. Annett Brězanowa, wšako móžeše nimale połsta zajimcow witać.

Vladimír Zmeškal

Freitag, 08. April 2016 geschrieben von:
Dźensa je tomu runje 50 lět, zo zemrě w Praze načolna wosobina čěsko-serbskich kulturnych zwiskow w dobje mjez wójnomaj a po Druhej swětowej wójnje Vladimír Zmeškal. Syn čěskeho cyhelerskeho dźěłaćerja bě wot lěta 1919 z aktiwnym čłonom wjednistwa Čěsko-serbskeho zjednoćenstwa w Praze, kotrež 1932 na Towarstwo přećelow Serbow (Společnost přátel Lužice) přemjenowachu. W mjezywójnskej dobje bě Zmeškal soburedaktor Česko-lužickeho věstnika, pozdźišeho Lužickosrbského věstnika. Mjez druhim zestaji antologiju serbskich basnjow. Po wuswobodźenju 1945 měješe wulke zasłužby na pohłubšenju čěsko-serbskich kulturnych zwiskow. Wot lěta 1959 hač do 1966 bě Zmeškal předsyda Sekcije za studij serbskeje kultury při Towaršnosći Narodneho muzeja w Praze a redaktor jeje buletina Přehled lužickosrbského kulturního života. Wón bě awtor mnohich nastawkow, w kotrychž čěsku zjawnosć ze serbskim žiwjenjom zeznajomi. Hižo wot lěta 1921 bě Zmeškal čłon Maćicy Serbskeje. Po smjerći 1966 spožčichu jemu Čestne znamješko Domowiny. SN

Budyšin (SN/CoR). Zo je duchowne wonjerodźenje fenomen, kotryž so w towaršnostnych elitach runje tak jewi kaž w najnišich socialnych worštach, je wuchadźišćo krucha „Makojčka“ Hamburgskeje awtorki Jany Voosen. Zo drogi žadyn wupuć njejsu, ale ke katastrofje wjedu, kotrejž tež młoda lubosć zadźěwać njezamóže, to předstajištaj wčera jara přeswědčiwje elewaj činohrajneho studija NSLDź Juliana Gruhnec a Richard Nowak na premjerje w Budyskim Dźiwadle na hrodźe. Lubina Hajduk-Veljkovićowa bě hru do čiłeje serbšćiny přenjesła. Režiju měješe nawoda studija Torsten Schlosser.

Z Krabatom dale zaměrnje za Łužicu wabić

Dienstag, 05. April 2016 geschrieben von:

Čorny Chołmc (JK/SN). Krabatowe towarstwo je zawěsće jedne z łužiskich zjednoćenstwow, kotrež přewšo aktiwnje a wuspěšnje za Łužicu wabja. Nječini to jeno z markowej značku Krabat, ale tež z prezencu na najwšelakorišich kulturnych a hospodarskich wjerškach. We Łužicy a za jeje mjezami čłonojo towarstwa za domiznu serbskeho kuzłarja wabja.

Na wčerawšej sobustawskej zhromadźiznje móžeše předsyda Krabatoweho towarstwa Reiner Deutschmann wuspěšne dźěło bilancować. Nimo toho zo wobdźělichu so zhromadnje z chorwatskimi přećelemi na Kamjenskich wikach WIR, je so towarstwo angažowało dale šěrić značku Krabat a na wšelakich zarjadowanjach informować wo prócowanjach, Łužicu dźeń a wjetšej syle zajimcow jako dožiwjenjowhódny region předstajić. Loni­ su dale skrućili styki k towarstwu Radica w chorwatskim regionje Žumberak, z kotrehož pochadźeše wyšk Jan Šadowic. W Žumberaku wotměchu tež lońši Krabatowy swjedźeń.

Anzeige

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi