Spěchowanske směrnicy změnjene

Dienstag, 23. Februar 2016 geschrieben von:

Kulturny konwent Hornja Łužica-Delnja Šleska je na wčerawšim posedźenju we Wojerowskej kulturnej fabrice nowe spěchowanske směrnicy wobzamknył. Nimo toho bu wjelelětny čłon konwenta, bywši direktor Załožby za serbski lud Marko Suchy, rozžohnowany.

Nowy dyrdomdej Gola a Loga

Dienstag, 23. Februar 2016 geschrieben von:

Lipsk (SN). Nowa kniha Jurja Kocha wuńdźe k Lipšćanskim knižnym wikam. 17. měrca čita tam awtor sam z dźěćaceje detektiwneje stawizny „Abessinka, wo bist du?“. Štwórta kniha Kocha, kotruž wón w Lipšćanskim nakładnistwje Lychatz wuda, je wot Thomasa Leibla znowa bohaće ilustrowana. Stawizna je zasowidźenje z Golom a Logom. A tež tónraz je wowka Abezinka přičina, zo so přećelej na nowy napjaty dyrdomdej podataj.

Třista dnjow wo francoski Verdun wojowali

Montag, 22. Februar 2016 geschrieben von:

21. februara 1916 rano we wosmich zahaji so z wutřělemi z 1 200 kanonami masiwny nadběh němskeho kejžorskeho wójska na francoske město Verdun w Lothringskej, kotrež bě wot 39 twjerdźiznow wobdate. Wutřěle kanonow běchu 200 kilometrow daloko słyšeć. Z tym zahaji so najznaćiša, sobu najkrawniša a na woběmaj bokomaj fronty hoberske straty žadaca sej masowa bitwa Prěnjeje swětoweje wójny. Wona traješe hač do srjedź decembra 1916 a skónči so z němskej poražku. Němske wójsko zhubi ně­hdźe 143 000 padłych a 200 000 zranjenych a zajatych wojakow, mjez nimi cyły rjad serbskich. Straty francoskeje armeje wučinjachu 362 000 bojownikow, z nich 164 000 padnjenych. Po kóncu bojow nazběrachu na bitwišću zbytki 130 000 mortwych, kotrež buchu w kóstnicy w Douaumonće pochowane. Bitwa wo Verdun skónči so po dźesać měsacach na nimale samsnej liniji, kaž lěto do toho. We wojowanju zasadźichu na woběmaj bokomaj prěni raz masiwnje modernu wojersku techniku, kanony z wulkej sylnosću, jědojty płun, wohnjomjetaki, tanki a mócne betonowe bunkry.

Pisane jejka a dalše drohoćinki

Montag, 22. Februar 2016 geschrieben von:

25. serbske jutrowne wiki 1 900 wopytowarjow přiwabili

Budyšin (CS/SN). Dohromady 1 900 ludźi je kónc tydźenja do Budyskeho Serbskeho domu přichwatało, zo bychu so wot wušiknosće 32 ludowych wuměłcow wobkuzłać dali, kotřiž su na tamnišich 25. serbskich jutrownych wikach jejka debili. Dokelž bě to jubilejne zarjadowanje, zrodźi Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu wosebitostku: listowu znamku z hódnotu 60 centow, wudatu wot předewzaća PostModern. Wjelelětna čłonka towarstwa Helena Palmanowa z Budyšina njebě jenož ideju k tomu měła. Wona poda zdobom z fotom zakład za wuhotowanje znamki – a po serbskich tradicijach debjene jejka, kotrež su na foće widźeć, bě wona ­tohorunja wuhotowała. Tež sobotu a njedźelu móžachu jej zajimcy přez ramjo hladać, kak małe pisane drohoćinki nastawaja.

Z hudźbu a epizodami zabawjałoj

Montag, 22. Februar 2016 geschrieben von:
Jedyn z najpopularnišich dźiwadźelnikow na wuchodźe kaž tež na zapadźe Němskeje Manfred Krug je zawčerawšim hromadźe z jazzowej spěwarku Uschi Brüning ­we Wojerowskej Łužiskej hali koncertował. Jeju tačele drje ma něchtóžkuli doma w kamorje stejo, něhdźe 300 wopytowarjow pak je składnosć wužiwało, jeju live dožiwić. Dwě hodźinje prezentowaštaj wonaj znate a nowše spěwy. Manfred Krug čitaše nimo toho epizody ze swojeho žiwjenja, kotrež připosłucharjam posměwk wuwabichu a jim tak zabawny wječor wobradźichu. Foto: Martina Arlt

Pokazuja pisane serbske jejka a jich tradicije

Montag, 22. Februar 2016 geschrieben von:

Jutry so bliža a tak zaso čas jutrowno- jejkowych wikow a wustajeńcow ­wo najznaćišich serbskich ludowych nałožkach.

Budyšin (ML/SN). „Pruhi, kruhi, třiróžki – Pisane serbske jutrowne jejka“ rěka lětuša wosebita wustajeńca Budyskeho Serbskeho muzeja, kotruž stej minjeny pjatk nawječor direktorka Christina Boguszowa a kuratorka Andrea Pawlikowa wotewrěłoj. Wjace hač 80 zajimcow wobhlada sej jako prěni derje zarjadowanu předhladku wo stawiznach a přitomnosći debjenja serbskich jutrownych jejkowe w štyrjoch rumnosćach muzeja. 25 jejkamolerjow z Hornjeje, srjedźneje a Delnjeje Łužicy wustaja tam swoje krasnje pyšene owalne drohoćinki, kotrež móža wopytowarjo hač do 18. septembra w muzeju na Hrodźe wobdźiwać.

Drohotna dokumentacija delnjoserbšćiny wušła

Freitag, 19. Februar 2016 geschrieben von:

„Schlagwort Wendisch“ rěka titul CDje z brošurku, kotruž su dźensa w Choćebuskim Serbskim domje předstajili. Je to­ dokumentacija zwukowych na­točenjow z delnjoserbskich wsow.

Choćebuz (SN). Dešnjanski farar Bogumił Šwjela je na přikład na CDi słyšeć. Wón přednjese wotprošenje Strjažow­skeho braški a powěda wo synowych žnjach na Dešnjanske wašnje. Tež nahrawanje z holčim kwartetom z Górow ma wosebitu hódnotu, a rěčnje zajimawej stej tohorunja natočeni z Christianom Jandowom z Korjenja (Kahren) a prědowanja Wylema Noweho. Cyrkwinske kaž tež ludowe spěwy su słyšeć, kotrež wotbłyšćuja mnohotnosć a kreatiwnosć Delnjo­serbow. Wšako ma nimale kóžda wjes swoju wosebitu rěčnu a hudźb­nu wariantu. Někotre su dźensa hišće znate. Zwukowe nahrawanja dokumentuja dialektalne­ formy delnjoserbšćiny a su zdobom drohotny rěčny material. Historiske dokumenty pochadźeja ze wšelakorych němskich a čěskich archiwow, zdźěla su starše hač 100 lět a dotal njewozjewjene.

Nowa kniha Dyrlicha wušła

Freitag, 19. Februar 2016 geschrieben von:

Ludwigsburg (SN). Nowa kniha Benedikta Dyrlicha je dźensa pod titulom „Surreale Umarmungen“ w Ludwigsburgskim nakładnistwje Pop wušła. Wona wopřijima poeziju a krótku prozu kaž tež portret Dyrlichoweje maćerje, kotraž bě wot lěta 1937 do 13. februara 1945 w Drježdźanach słužiła. Prof. dr. Dietrich Šołta je předsłowo spisał. Prezentacija němskorěčneje zběrki budźe 20. měrca na Lipšćanskich knižnych wikach.

Lětsa chcedźa dźěłarničku přewjesć

Donnerstag, 18. Februar 2016 geschrieben von:

Čłonojo Njebjelčanskeho wuměłstwoweho towarstwa Kamjenjak su so wčera rozsudźili, přewjesć wot 22. awgusta do 4. septembra mjeztym X. mjezynarodnu rězbarsku a kamjenjećesarsku dźěłarničku w Miłočanskej skale.

Njebjelčicy (SN/MiR). Rozsud, lětsa přewjesć wuměłsku dźěłarničku, njebě čłonam towarstwa Kamjenjak lochki. Wšako dyrbjachu ju loni pobrachowacych pjenjez dla wotprajić. Po dlěšim wotwažowanju so woni na wčerawšim posedźenju w Njebjelčicach dojednachu, so nětko wo spěchowanske financne srědki prócować. Wosebje pak su na tym dźěłali, próstwy wotpowědnje žadanjam móžnych pjenjezydawarjow změnić.

Architektura w srjedźišću

Donnerstag, 18. Februar 2016 geschrieben von:

Budyski Serbski muzej a młodźinski zwjazk djo – Młodźina w Europje – krajny zwjazk Sakska podpěrujetej lětuši projekt „Swědki časa“. Při tym steji architek­tura na Budyskim hrodźe w srjedźišću.

Anzeige