Smjerdźaca (aha/SN). Rjane dožiwjenje mějachu dźensa dopołdnja młode ma­ćerje ze swojimi dźěćimi w Smjerdźe­čanskim kubłanskim srjedźišću LIPA. Jadwiga Wejšina předstaji tam runje w Ludowym nakładnistwje Domowina wušłu dźěćacu knižku „Moje najlubše powědančka wo zwěrjatach“.

Pozadk nowostki je, zo bu lektorka LND Janina Mikławškowa na lońšich nalětnich wikach w Koćinje narěčana, hač njehodźi so wudać nowa wobrazowa knižka za předšulske dźěći. Jako znajerka tež němskich edicijow namjetowaše wona­ tuž nakładnistwu, wudać knižku z pjera němskeje awtorki Christy Kemp­ter a z přewšo rjanymi wobrazami Antje Flad. Nakładnistwo Thienemann-Esslinger w Stuttgarće je licencu přizwoliło.

Dołha nóc kultury přeproša

Dienstag, 09. Juni 2015 geschrieben von:

Budyšin (SN/CoR). Cyłu móc bohateje kultury w Budyšinje móžeš přichodnu sobotu w Dołhej nocy kultury dožiwić, hdyž 19 měšćanskich institucijow swoje durje wot 18 do 24 hodź. šěroko wote­wrje a z najwšelakimi poskitkami wabi. „Lětuši program je tak wobšěrny, zo njeje móžno sej wšitko wobhladać, dyrbiš so rozsudźić“, rjekny nawoda Muzeja Bu­dyšin dr. Jürgen Vollbrecht na wčerawšej nowinarskej konferency. Tónraz tež Budyski wokrjes zarjadowanje pjenježnje podpěruje. „Program pokazuje tudyšu kulturnu mnohotnosć, a ju chcemy spěchować. Rozmyslujemy wo tym, so klětu jako wokrjesny zarjad aktiwnje wobdźělić“, rozłoži přirjadnica Budyskeho kraj­neho rady Birgit Weber.

Dr. habil Frido Mětšk

Dienstag, 09. Juni 2015 geschrieben von:

Wuspěšny wědomostnik, spisowaćel, basnik, lawreat Myta Ćišinskeho a Zasłužbny wučer ludu, dr. phil. habil. Frido Mětšk, je dźensa před 25 lětami w Budyšinje ze­mrěł. Narodźił bě so 4. oktobra 1916 w Annabergu. Hižo za čas studija wón serbsce basnješe. Nawróćiwši so ze sowjetskeje wójnskeje jatby 1949 bu powołany za direktora Budyskeje Serbskeje wyšeje šule, kotraž sta so pod jeho pjećlětnym­ nawodom z wuznamnym narodnym kubłanišćom.

Lausitziale Pitschmanna wopominała

Montag, 08. Juni 2015 geschrieben von:

Zły Komorow (JoS/SN). Domizniski festiwal Lausitziale je minjeny pjatk w Złym Komorowje z literarno-filmowym wje­čorom na spisowaćelskeju mandźelskeju Brigittu Reimann a Siegfrieda Pitsch­manna spominał. Lětsa 15. meje su prěni raz wozjewili 1960 zakazany roman „Erzie­hung eines Helden“ Pitschmanna. Tehdy bě natwar kombinata Čorna Pumpa­ a Wojerowskeho noweho města centralnu rólu w žiwjenju wobeju spisowaćelow hrał.

Prěni dźěl wječora wěnowachu nětko romanej. Wudawaćelka Kristina Stella je při rešeršach wo Brigiće Reimann připadnje na njewozjewjeny roman storčiła a namaka sej jako druhu wudawaćelku wjelelětnu nawodnicu hórniskeho archiwa w Čornej Pumpje Reginu Böhnstedt. W druhim dźělu zarjadowanja su prěni raz zjawnje předstajili filmowu produkciju ARD a MDR wo žiwjenju Brigitty Reimann „Hunger auf Leben“ z lěta 2004. W Sprjewinym kinje witachu jako hosća najstaršeho syna Pitschmanna, Thomasa.

1000 lět Lipsk

Montag, 08. Juni 2015 geschrieben von:
Na měšćanskim swjedźenju „1000 lět Lipsk“ pjatk a sobotu su so tež Institut za sorabistiku a studenća wobdźělili. Tak móžachu wopytowarjo wjac wo stawiznach jednoho z najstaršich studentskich towarstwow Sorabija zhonić a so na dźěłarničce „Serbska drasta“ wobdźělić. Na jewišću su w kwisu serbske zajimawostki předstajili. Foto: Liza Stefanova

Łužica zastupjena

Freitag, 05. Juni 2015 geschrieben von:

Bratislava (SN/MiR). W nowej knize słowakskeho basnika Jána Zambora „Dom połny njewidźomnych“, wušłej w nakładnistwje MilaniuM w Dunajskej Lužní, steja­ mjez druhim tři basnje, wobsahowace jeho zaćišće wo Łužicy, předewšěm wo Budyšinje. Jedna z nich je wěnowana serbskej basnicy Róži Domašcynej.

Nowina Pravda hódnoći nětko tworjenje Zambora, wosebje jeho aktualneho wudaća dla. W dlěšim přinošku skedźbnja tež na łužisku temu. Wona wotbłyšćuje so w basniskej zběrce we wotrězku „W špihelu rěki, prakrajina a dr.“.

Ján Zambor je hižo wjackróć we Łu­žicy přebywał, mjez druhim na Swjedźenjach serbskeje poezije, zarjadowanych wot Zwjazka serbskich wuměłcow. Jeho aktualnu zběrku wobohaćeja basnje, ke ko­trymž su 1947 w Tušickej Novej Vsy rodźeneho basnika, literarneho wědomostnika a přełožerja krajiny, ludźo a kultury Španiskeje, Bołharskeje, Ru­ske­je a Čěskeje inspirěrowali. Jeho mjeztym wosma zběrka basnjow je tuž napjel­njena z přirodnymi motiwami. Temje, kotrejž Zambora dale zaběratej, stej w nowostce partnerstwo a žony.

20 lět Chróšćanska „Jednota“

Freitag, 05. Juni 2015 geschrieben von:

Swjatkowna sobota 3. junija 1995 nje­běše jeničce za Chróšćanow wulki po­dawk. Po 14 měsacach pilneho twarjenja je te­hdyši wjesnjanosta Pětr Šołta wjacezaměrowu halu „Jednota“ zjawnemu wužiwanju přepodał. Na swjedźenskim zahajenju wobdźěli so wjace hač 500 hosći, mjez nimi tehdyši zapósłanc Europskeho parlamenta a nětčiši sakski ministerski prezident Stanisław Tilich, čłon zwjazkoweho sejma Ulrich Klinkert a Drježdźanski sakski knježerstwowy prezident dr. Helmut Weidelener (wšitcy třo CDU) kaž tež tehdyši předsyda Do­mowiny Jakub Brankačk a direktor Załožby za serbski lud Marko Suchy. Postrow sakskeho ministerskeho prezidenta, prof. dr. Kurta Biedenkopfa (CDU), přednjese Helmut Weidelener. Farar, monsignore Měrćin Salowski, nowotwar žohnowaše.

Z hudźbu njetrjebaš słowa

Donnerstag, 04. Juni 2015 geschrieben von:

Serbske kulturne poskitki wopytowarjow Budyskeho nalěća zawjeselili

Tež 1013. Budyske nalěćo bě zaso powabliwe. Hižo pjatk bě telko ludźi w měsće kaž lědma hdy na někajkim wulko­zarja­dowanju. A tomu wosta tež sobotu a njedźelu tak. Bjez dźiwa. Wšako mějachu w sprjewinym měsće bohaty program spřihotowany, w kotrymž poskitki Serbow nje­pobrachowachu. Byrnjež pak serbska rěč na pućach a na naměstach słyšeć była,­ čitać ju zajimcy na wabjenskich in­for­macijach lědma móžachu. Derje, zo maja sobudźěłaćerjo Wawrikec cateringa na swojich T-shirtach mjeno předewzaća serbsce napisane. A piwo móžachu sej Serbja w maćeršćinje skazać. Tež poskitkowe tafle běchu serbsce popisane.

„La dolce vita“ tež we Wětošowje

Donnerstag, 04. Juni 2015 geschrieben von:

W runje wotewrjenej Wětošowskej hrodowej remizy su wčera lětuši program Serbskeho ludoweho ansambla na tamnišich swjedźenskich hrach w parku hrodu 20. a 21. junija předstajili.

Wětošow (PBe/SN). „Loni, składnostnje swětowych koparskich mišterstwow, bě Brazilska tematiske ćežišćo. Lětsa ma to Italska być. Chcemy wopytowarjow sobu wzać na – nadźijomnje miłu – mediteranu lětnju nóc“, připowědźi wčera intendantka Serbskeho ludoweho ansambla Milena Vettrainowa. SLA je so wo pro­mi­nentnu podpěru dweju wuměłcow po­sta­rał, kotrajž chcetaj Wětošowčanow z arijemi a duetami Verdija, Rossinija a Puccinija zawjeselić. Wienska sopranistka Bibiana Nwobilo pochadźa z Nigerije, je w Korutanskej wotrostła a spěwaše jako solistka mjez druhim we Wienskim koncertowym domje. Španiski tenor Pablo Camaselle, kiž započa so w Argentinskej na spěwarja wubkubłać, je často na italskich jewišćach słyšeć. Spektakularne běchu­ jeho wustupy w ródnym měsće Gioachina Rossinija Pesarje.

Anzeige