Nowe basnje za dźěći

Freitag, 03. Juli 2015 geschrieben von:

Budyšin (SN). „Kupjel połna rybičkow“ je titul zběrki basnjow, kotruž je Ludowe nakładnistwo Domowina wudało. Wot dźensnišeho předleži tuž nowa lektura za dźěći wot šěsć lět, kaž nakładnistwo w nowinskej zdźělence informuje.

Nimale 30 basnjow je Budyska basnica a awtorka Dorothea Šołćina spisała. W swojich twórbach předstaja poetka zwěrjata, kotrež zwjazuje z podawkami w běhu lěta. Tak steja mjez nowym lětom a patoržicu mjez druhim hawron a sroka, jutrowne wuchače a pyšnej konikaj, husyca na swjatoh Měrćina abo skoćata w hodownej hródźičce w srjedźišću. Budyšanka­ wěnuje pak so tež kumštam psyčka Sherryja a pućowanju mjedwjedźa Knuta. Tež ptači abejcej je pódla a wšitke­ stawiznički su rymowane.

Koncept dale přeswědča

Donnerstag, 02. Juli 2015 geschrieben von:

Krabatowe swjedźenske hry 2015 w Čornym Chołmcu zahajene

Čorny Chołmc (SN/CoR). Na publikum wčerawšeje předpremjery Krabatowych swjedźenskich hrow na terenje Čornochołmčanskeho Krabatoweho młyna čakaše wosebity wjeršk. Na kóncu dohromady tři hodźiny trajaceje inscenacije „Krabat­ – pjeršćeń kantorki“ zanjese Michaela Melcerowa spěw „Lebenslang unsterblich“, jednu stučku tež serbsce. Je to titulna pěseń cejdejki k lětušemu festiwalej. Jako spěwarka kralej Awgustej Sylnemu powěda, zo z Róžanta pochadźa, je wulke wyskanje z jednoho blida słyšeć – haj, Serbja tu su.

„Skoki přez š“

Donnerstag, 02. Juli 2015 geschrieben von:

Pokazka na rěčnu a hudźbnu hru we wuměłskim tworjenju Serbow

Hra z jednotliwymi pismikami, ze sło­wa­mi, sadami a skónčnje tež z wobsahom basnjow – to wuznamjenja spisowaćelku Róžu Domašcynu. W jednej z jeje basnjow, kotruž mjenuje wona „Skoki přez š“, w němskim přełožku pak „Schneisenreiterei“, kónči so kóžde poslednje słowo linki z pismikom š: „njewotskočiš – njepřeskočiš – zaborzdźiš – njedoskočiš – padnješ“, doniž njerěka – takrjec jako skok přez š – poslednja linka „... a wyše sy“.

Předstajeja nowosće w zběrce

Donnerstag, 02. Juli 2015 geschrieben von:

Wurjadnu wustajeńcu wotewru njedźelu w Budyskim Serbskim muzeju. Jeje titl „Wuzwolene. Nowonakupjene twórby tworjaceho wuměłstwa“ ma wopytowarjej wuwědomić, zo je so zběrka Serbskeho muzeja rozšěriła.

Budyšin (SN/at). Nawodnica Serbskeho muzeja Christina Boguszowa zdychnje. Minjenu njedźelu hišće bě přehladka Karla Vouka widźeć, dźensa hižo prezentuje so na samsnym městnje nimale dospołnje natwarjena nowa wustajeńca. Boguszowa je jeje kuratorka, wšako jej jara na wutrobje leži, zo zajimowany publikum zhoni, wo čo je so zběrka tworjaceho wuměłstwa minjene pjeć lět rozšěriła.

Budyšin (CS/SN). We wobłuku rjada před­noškow Budyskeho staroměšćanskeho towarstwa je prof. dr. Dietrich Šołta zawčerawšim, wutoru, w Budyskej mě­šćanskej bibliotece wurězki ze swojeho nastawaceho žiwjenjopisa Jurja Brězana předstajił. Biografija ma klětu, składnostnje stotych posmjertnych narodnin serbskeho spisowaćela jako kniha wuńć. Planowane je, zo wudadźa ju dypkownje k Lipšćanskim knižnym wikam.

Wopak a prawje

Donnerstag, 02. Juli 2015 geschrieben von:

Wopak a prawje

W rozprawje SN wo Swje­dźenju serbskeje poezije, 29. junija, je so zmylk stał. Awtor pisaše, zo běchu poeća w Njebjelčicach, hdźež je tež holča šola spěwała. To njetrjechi. Prawje ma rěkać, zo běchu mjez druhim we Wotrowje a zo je tamniša holča šola spě­wała. Awtor prosy wo wodaće.SN

Žónski chór wobsteji 20 lět

Donnerstag, 02. Juli 2015 geschrieben von:

Rakecy (CRM/SN). Ze serenadu w hrodowym parku je wčera Rakečanski žónski chór pod nawodom Cornelije Symankoweje 20. róčnicu swojeho wobstaća swjećił. Tež někotři Serbja běchu přeprošenje sćěhowali, wšako maja Rakečanske spěwarki dale­ serbsku chórowu literaturu w re­pertoiru, štož je jim po słowach jich dirigentki samozrozumliwe. Tónraz běchu so za jara woblubowane „Róža słuša do wěnca“ rozsudźili.

Čestnu štučku zahrachu k zahajenju hudźbneho swjedźenja Kulowscy pozawnisća. Z „Wjesele dźensa“ a „Hory módre“ pokazachu tež woni na to, zo měła serbska kultura tu z krutym a samozrozumliwym wobstatkom wostać.

„To bě něšto cyle wosebiteho“

Mittwoch, 01. Juli 2015 geschrieben von:

Budyšin (CRM/SN). Restawrowanje Budyskeje tachantskeje cyrkwje swj. Pětra so nachila. Je tuž wotwidźeć, zo běše koncert­ minjenu njedźelu, na předwječoru swjedźenja japoštołow Pětra a Pawoła, jedne z poslednich zarjadowanjow duchowneje hudźby katolskeje wosady, kotrež so w běhu tuteju lět jako přechodne rozrisanje w cyrkwi Našeje lubeje knjenje wotměwachu. Hudźbne nyšpory wulkeho stila jako wosebite hudźbne swjedźenjowanje z mnohimi skupinami najwšelakorišich interpretow we woběmaj dźělomaj najstaršeho simultaneho Božeho domu Němskeje smědźa so po nětčišich planach wot 14. nowembra zaso w Pětrowej cyrkwi wočakować.

K patronatnemu dnjej poskići so wulkemu kruhej zajimcow komorna hudźba w interpretaciji ekstra-klasy. Tak rěkaše po dobrej hodźinje duchowneje hudźby z erta připosłucharjow: „To bě dźensa něšto­ cyle wosebiteho.“

Premjera šulerjow

Dienstag, 30. Juni 2015 geschrieben von:

Tšupc (SN/CoR). Wosebitu delnjoserbsku premjeru dožiwichu wčera na Tšupčanskej zakładnej šuli. Tamniša dźiwadłowa skupina Mały Mollerus předstaji w awli hru „Liza – dźowka Nykusa“, spisanu wot wučerja Uwe Gutšmidta. Režiser a dźi­wadźelnik NSLDź Měrko Brankačk bě kruch z dźesać šulerjemi nazwučował, mjez druhim na tydźenskej dźěłarničce w jutrownych prózdninach w Budyskim Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle. Kolega Ralph Hensel bě jemu poboku.

NSLDź delnjołužisku dźiwadłowu skupinu Mały Mollerus hižo někotre lěta podpěruje. Bě to mjeztym štwórty raz, zo su delnjoserbsku hru zdźěłali. Wčerawše předstajenje bě jeničke.

Dźesać městnow w Njebjelčicach, Budyši­nje, Lubiju a Korzymje a wjace hač sto wuměłcow – bus wuměłstwa wabješe kónc tydźenja něhdźe pjeć stow ludźi na turu po hornjołužiskej wuměłstwowej scenje.

Korzym (HS/SN/CoR). Medijowy rěčnik Korzymskeje wuměłskeje iniciatiwy Stefan Michalk je spokojom: „Lětsa je wjele wjace ludźi poskitk přiwzało hač na lońšej premjerje. Wothłós bě dobry, busy běchu derje pjelnjene. Pytnjemy, zo akceptanca koncepta bus wuměłstwa přiběra.“ Wothłós na městnje bě podobny. Tak wop­yta Serbski muzej sobotu a njedźelu něhdźe połsta a Muzej Budyšin 75 zajimcow. Galerija Budissin bě z dohromady 80 zajimcami runje tak spokojom kaž cityjowa galerija Brilke.

Anzeige

  • Tež lětsa je Domowina na swjedźenskim zarjadowanju wjacorym čestnohamtsce skutkowacym Serbam Myta Domowiny, Čestne znamješko Domowny a tohorunja čestne čłonstwo třěšneho zwjazka spožčiła.  Mjez wuznamjenjenymi běchu zastupjerjo wjacorych generacijow.