Luba Monika,

štó by sej myslił, zo sy dźensa hižo 65. žiwjenske lěto zakónčiła! K tutomu wosebitemu jubilejej Ći wutrobnje gratuluju.

Haj, je to nětko nimale štyrceći lět, zo so hižo znajemoj, jako so naju žiwjenskej šćežce 1977 prěni raz křižowaštej. Ale widźach Će hižo prjedy jako młodu Moniku Rozowskec, pochadźacu z Radworja, na SRWŠ w Małym Wjelkowje, hdźež wšak my holcy z dźewjatki skerje na hólcow z jědnatki, w kotrejž Ty běše, hladachmy. Sy tam 1969 maturowała – naju šćežce wjedźeštej tehdom nimo so – a sy so po­dała na studij pedagogiki do Erfurta, hdźež sy swojeho pozdźišeho mandźelskeho, młodeho basnika Benedikta Dyrlicha, zeznała. Po diplomje dźěłaše Ty wot 1973 jako wučerka rušćiny a němčiny w Hodźiju a pozdźišo w Budyšinje. Nazymu 1977 wjedźeše Će puć do redakcije Płomjenja w LND. Tak bu moja kolegina a přećelka, naju dźěłowe a literarne zajimy so kryjachu: Prócowachmoj so šerpatku na dobro serbstwa přinošować.

Wo knihach a kniharni (11.09.15)

Freitag, 11. September 2015 geschrieben von:

Před třomi tydźenjemi je so šulske lěto započało a šwita nowačkow nětko do šule chodźi. Sobu jako prěnje wuknu dźěći jednotliwe pismiki, zo bychu so prawje bórze do čitanja a pisanja dać móhli. Serbski alfabet­ je tež był zakład za nowowstku Alfonsa­ Frencla. W publikaciji z titulom „Mój serbski słownik“ wěnuje so wón wosebje woteznatym a njewšědnym serbskim wurazam a podawa zajimowanemu čitarstwu na popularne wašnje dohlad do stawiznow rěče. Swěrni čitarjo Frenclowych knihow pak njetrjebaja so bojeć. Daloki­ swět, wo kotrymž wě awtor stajnje na tak putace a nazorne wašnje rozprawjeć, so tež w aktualnym wudaću jewi. Wšako njeje so wón jeničce z maćeršćinu zaběrał, ale rysuje tež zajimawe paralele k druhim rěčam a krajam.

Muzejowa nóc w Delnjej Łužicy

Donnerstag, 10. September 2015 geschrieben von:

Choćebuz (SN/at). Na sobotnu Nóc muzejow we łužiskej muzejowej krajinje ho­tuje so 23 zarjadnišćow w delnjołužiskimaj wokrjesomaj Sprjewja-Nysa a Hornje Błóta­-Łužica. Angažowani muzejownicy a jich pomocnicy su za lětušu mjeztym 11. tajku nóc wjele idejow zrodźili. Koncentrowany poskitk „Jedna nóc – jedyn region“ swědči zdobom wo hustej muzejowej krajinje, kotraž njezłožuje so jenož na města kaž Baršć, Gubin abo Zły Komorow, ale chowa tójšto zajimaweho we wjesnych zarjadnišćach Delnjeje Łužicy.

„Muzeje a domizniske stwy ze serbskim wusměrjenjom su derje zastupjene“, wjeseli so Babette Zenkerowa z Dešnjanskeho domizniskeho muzeja. Wona wočakuje tam na wječork pod hesłom „Lózyske słowa – lózyske spěwy – šikwane holcy“ mjez druhim hudźbnu sku­pinu Berlinska dróha a spěwytwórca Bernda­ Pittkuningsa. Tež w Janšojcach, Turjeju, Prožymju a Radušu budu durje muzejow šěroko wotewrjene. Wokoło Picnja, Baršća abo Wjelceje móžeš wot jednoho poskitka kdruhemu kolesować.

Poslednje, rozsudźace proby za lětuši pasion Chróšćanskeje wosady přewodźataj Michał Cyž z Budyskeho SAEK a Tomaš Cyž z Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła, kiž tež režiju wjedźe. Premjera budźe sobotu w 19.30 hodź. Foto: SN/M. Bulank

Zabawna čitanka

Donnerstag, 10. September 2015 geschrieben von:
Budyšin (SN). Wudawaćel Marko Grojlich zhladuje w swojej runje w LND wušłej knize „Mjez Křičom a Lubatu – Zwischen Lutherberg und Löbauer Wasser“ do młódšich stawiznow serbskich narańšich wsow mjez pahórčinu a holu. Zezběrał je wón kopicu historiskich serbskich nowinskich přinoškow wo wšědnym žiwjenju a njewšědnych podawkach w šěsć něhdy ryzy serbskich wosadach Poršicy, Budyšink, Bart, Hrodźišćo, Hućina a Malešecy. Hromadźe z wurězkami ze serbskeje literatury zestaja je do zajimaweje a zabawneje dwurěčneje čitanki.

Rudolf Enderlein

Donnerstag, 10. September 2015 geschrieben von:
Dźensa před 30 lětami je Budyski rězbar Rudolf Enderlein zemrěł. Tworjacy wuměłc bě ze serbskim kulturnym žiwjenjom a wosobinami kaž z dr. Janom Cyžom a Jurjom Winarjom wusko zwjazany. Wšako bě angažowany čłon Budyskeho wokrjesneho předsydstwa Towaršnosće za škit pomnikow a dalšich gremijow Kulturneho zwjazka. Mnohe lěta nawjedowaše wón ludowuměłske kružki a kubłaše tak wuměłski dorost. Stworił je busty Jana Skale, dr. Marje Grólmusec za Radworsku šulu a Jana Arnošta Smolerja za pomnik při Budyskim Cyhelskim nasypje. Město Budyšin pyša někotre dalše jeho twórby, kaž wosebje mjez dźěćimi woblubowanej mjedwjedźej za hłownym domom Němskeho pósta a postawje „Wučomnik“ a „Wustrowjaca“. Jara rady je Enderlein małoplastiki wo zwěrjatach tworił a je swoje dźěła tež rady wustajał, tak w galeriji „Budyšin“ a na Njeswačanskim hrodźe. Trajne zasłužby zdoby sej po kóncu wójny, wotstroniwši wójnske škody na stu­kowym wjelbje Budyskeho hrodu. Nimo toho je sobu restawrował relief Maćija Corvinusa na hrodowej wěži. M. Laduš

Wěste wurazy su trěbne

Mittwoch, 09. September 2015 geschrieben von:

Rozmołwa z Alfonsom Frenclom wo nowostce „Mój serbski słownik“

W Ludowym nakładnistwje Domowina je njedawno wušła nowa kniha Alfonsa Frencla, kotraž mjez čitarstwom hižo chwalobny wothłós žněje. Alfons Wićaz je so z awtorom rozmołwjał.

Po trilogiji wo, we a kołowokoło Łužicy a do toho hižo knihach kaž „Podłu Kló­šterskeje wody“ a dalšich je nětko wušoł „Mój serbski słownik“. Što jón wot Wašich předchadźacych publikacijow rozeznawa?

A. Frencl: Poprawom so moje knihi wulce njerozeznawaja, dokelž dźe wo to, widźeć Łužicu w konteksće z wjetšim swětom. Ćeži­šćo nowostki měri so bóle na serbski słowoskład, na serbske słowa, kotrež spytam w konteksće widźeć. Serbska rěč wšak njeje ženje wot wobswěta izolowana była. Wona je dawała a brała, je sej požčowała z druhich rěčow a je tež wupožčowała.

Z pomocu hornjoserbskeho alfabeta namakaće stajnje temu, zwisowacu z Łu­žicu. K tomu podawaće zajimawe słowa, zwjetša archaiske. Kak sće sej to nazběrał?

Prof. dr. Dietrichej Šołće gratulowali

Dienstag, 08. September 2015 geschrieben von:
Wjelelětny direktor Serbskeho instituta prof. dr. Dietrich Šołta swjeći dźensa 65ćiny. Tak je wón w Serbskim instituće tež wutrobne zbožopřeća zastupjerjow serbskich institucijow kaž tohorunja slědźerskich kolegow přijał. Z pólskeho Poznanja je prof. dr. Tadeusz Lewaszkiewicz gratulować přijěł. Dietrich Šołta přewza w lěće 1992 direktorstwo serbskeho zwonka uniwersitneho slědźenišća. Našemu dźenikej je wón wot 1980tych lět swěrny awtor. Foto: SN/Maćij Bulank

LND prezentuje literarne žně na čitanskej turneji

Dienstag, 08. September 2015 geschrieben von:

Ludowe nakładnistwo Domowina hotuje so na lětušu čitansku turneju. Wona zahaji so 15. septembra w Choćebuzu. Na programje steji 14 čitanjow. Z literarnej kermušu 4. oktobra w Spalach so tradicionalna turneja zakónči.

Günterej Hoffmannej k 80ćinam

Montag, 07. September 2015 geschrieben von:
Znaty zběrar serbskeje narodneje drasty Günter Hoffmann z Małeje Nydeje je sobotu 80ćiny swjećił. Jeho angažement njewaža sej jenož we Wojerowskej Domowinskej župje „Handrij Zejler“, ale tež w Rownjanskim towarstwje Njepilic dwór, hdźež je z čestnym čłonom. Do syły gratulantow stej so tež Heidi Listowa a Gertrud Win­carjowa (wotlěwa) z Čornochołmčanskeho towarstwa Krabatoweho młyna zarjadowałoj. Heidi Listowa bě jubilarej zhotowiła klanku w drasće jutrowneje spěwarki, kotraž w jeho zběrce hišće zastupjena njeje. Foto: Ulrike Herzger

Anzeige