Wustajeńca zdobom portret

Montag, 20. August 2018 geschrieben von:

Budyšin (SN/bn). W Budyskim Serbskim muzeju je wčera direktorka Christina Bo­gu­s­zowa nowu wosebitu wustajeńcu wotewrěła. Pod hesłom „Dźěl wote mnje“ pokazuja hač do 14. oktobra w štyrjoch wobnowjenych rumnosćach na prěnim poschodźe muzeja twórby w Lipsku rodźe­neje, dołho we Wuježku bydlaceje wuměłče Reginy Herrmann. „Witam wšitkich, kiž su přišli – předewšěm nowu generalnu konsulku Čěskeje republiki w Drježdźanach dr. Markétu Meissnerovu –, a dźakuju so wšěm, kotřiž su nam pomhali přehladku žiwjenskeho dźěła z našim domom wusko zwjazaneje Re­giny Herrmann składnostnje jeje 70. narodnin zwoprawdźić“, rjekny Boguszowa k za­zběhej wernisaže. Nimo toho wona wuzběhny, zo je za wustajeńcu zdźěłany katalog „prěnja publikacija toho razu, kotraž wobšěrne tworjenje wuměłče adekwat­nje wotbłyšćuje“.

Pytaja wobdźělnikow za wuměnu

Montag, 20. August 2018 geschrieben von:

Budyšin/Jelenia Góra (SN/bn). We wobłuku projekta „1 000 lět Budyski měr“ su so w meji młodostni z partnerskeju městow Budyšina a Jelenjeje Góry w hornjołužiskej stolicy zetkali. Z dwurěčnym wodźenjom po měsće wotkrychu sej za­ji­ma­­wostki a historiske městnosće. Na tym­ zakładźe wuwichu koncept za aplikaciju/app „Adventure game“, kotraž zmóžnja takrjec digitalnu turu po cyłkownje 16 stacijach – předewšěm su to wopomnišća resp. za stawizny regiona wažne objekty, twarjenja abo areale. Z pomocu smartphona abo tableta móže sej zajimc tak indiwidualnu čaru zestajeć a so při kóždej staciji wo jeje woznamje a stawi­znach wobhonić. Za to maja we formje na přikład krótkich filmow, tekstow abo animacijow medialnje přihotowane wobsahi nastać, zdźěłane wot młodostnych pod profesionalnym nawodom.

Japoštołski puć poswjećeny

Montag, 20. August 2018 geschrieben von:
Ewangelska fararka Miriam Arndt a katolski farar Michael Noack (srjedźa) staj wčera zhromadnje w Mužakowje japoštołski puć poswjećiłoj. Podłu puća mjez woběmaj cyrkwjomaj steji wotnětka dwanaće tuja-štomow. Kóždemu z nich je japaštoł přirjadowany. Ewangelskej wosadźe w Mužakowje bě wčerawši dźeń runje tak wusahowacy kaž katolskej w Běłej Wodźe, wšako wěra zwjazuje, kaž farar Nowak rjekny. Minjeny čas běchu so wěriwi z jednotliwymi japoštołami zaběrali a krótkopřednoški zdźěłali. Tak móžachu k zahajenju puća ke kóždemu něšto rjec. Japoštoljo běchu najwuši přewodnicy Jězusa Chrystusa. Foto: Joachim Rjela

Tanki „Praske nalěćo“ podusyli (1)

Montag, 20. August 2018 geschrieben von:

21. awgusta 1968 wobsadźichu armeje Sowjetskeho zwjazka, Pólskeje, Madźar- skeje a Bołharskeje Čěskosłowaksku a po­dusychu z wojerskej mocu „Praske nalěćo“ reformerow wokoło woblubowaneho šefa komunistiskeje strony KSČ Alexandera Dubčeka. Hižo měsacy běchu wojacy krajow Waršawskeho pakta, tež Narodneje ludoweje armeje, w lěsach na mjezy k ČSSR přebywali. W juliju a awgusće 1968 wotměchu so zeńdźenja nawodnistwow komunistiskich stron Sowjetskeho zwjazka, Pólskeje, NDR, Madźarskeje a Bołharskeje z načolnikami KSČ w Bratislavje kaž tež mjez KSSZ a KSČ w Čiernej nad Tisou a hišće 12. awgusta mjez KSČ a SED w Karlovych Varach. Z mjeztym přistupnych dokumentow z archiwow zhonimy, zo je generalny sekretar Leonid I. Brježnjew dołho spytał konflikty z reformerami KSČ politisce rozrisać, dokelž boješe so mjezynarodneho protesta při wojerskim zakročenju. Přiwšěm rozsudźi so za wojersku akciju.

Z lubosće k serbskim korjenjam

Freitag, 17. August 2018 geschrieben von:

Wo njewšědnu atrakciju bohatši je Čornochołmčanski Krabatowy młyn. Tam je nětko dospołny serbski katolski kwasny ćah widźeć, za kotrymž chowa so zajimawa stawiznička.

Čorny Chołmc (AK/SN). Elisabeth Deutsch­mannowa z Łutow je spěchowanske towarstwo Krabatoweho młyna w Čornym Chołmcu njedawno njewšědnje wobdariła. 76lětna přewostaji towarstwu drastowe klanki, předstajace serbski katolski kwasny ćah, křižerja z konjom jako dekoraciju, kołwrót a wobrazowej albumaj. „W 1990tych lětach sym klanki zhotowiła. Před něšto lětami běchu wone we Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja wustajene“, powěda Łutowčanka. „Nětko chcych swoju zběrku do swěrnych rukow wotedać. Krabatowy młyn je za to prawe městno.“

Wjednistwo so předstajiło

Donnerstag, 16. August 2018 geschrieben von:

Kwasy a jubilarojo ćežišća aktualneje hrajneje doby SLA

Budyšin (SN/bn). Serbski ludowy ansambl je spočatk awgusta hrajnu dobu 2018/2019 zahajił. Na wčerawšej nowinarskej konferency w Röhrscheidtowej bašće předstaji so dwójne wjednistwo institucije – to stej nowa intendantka Judith Kubicec a dale jako překupska jednaćelka skutkowaca Diana Wagnerec – a rozjima zdobom hrajny plan aktualneje sezony kaž tež nowosće SLA.

Rysuje swój puć

Donnerstag, 16. August 2018 geschrieben von:
Budyšin (SN). Pod titulom „Doma we wućekach“ je w Ludowym nakładni­stwje Domowina wušoł prěni dźěl awtobiografije basnika a spisowaćela Benedikta Dyrlicha. Tu wěnuje so wón lětam 1964 do 1989. W dwěmaj knihomaj – druha wuńdźe klětu – rysuje Dyrlich z wurězkami z dźenikow, listow a pojednanjow mězniki a etapy swojeho žiwjenja kaž tež wobstejnosće w tehdyšej NDR. Jeho literarne tworje­nje a z nim zwjazane mysle a dopóznaća hraja při tym wažnu rólu. Wo­sebitosć je, zo poskića čitarjej tež njewšědny dohlad do „małeje komorki“, w kotrejž nastawa a rosće poezija.

Serbska wustajeńca we Wendlandźe

Donnerstag, 16. August 2018 geschrieben von:

Łuchow (WS/SN). We wendlandskim měsće Łuchowje (Lüchow) wotewrěchu minjeny pjatk pućowacu wustajeńcu „Serbska hola – Slědy w pěsku“. Hač do srjedź oktobra wostanje přehladka z ćežišćom Serbja a wuhlo w srjedźnej a Delnjej Łužicy we Łuchowskim sociokulturnym zetkanišću „Allerlüd“ zajimcam přistupna. Wernisažu wobrubiła je drastowa a rejwanska skupina De Öwerpetters, kotraž bě so loni mjez druhim na folklornym festiwalu „Łužica“ wobdźěliła.

Wjeršk wotewrjenja bě znowa předstajeny ptačokwasny spěw słowjanskich prjedownikow wobydlerjow Wendlanda, kotryž je tež w Serbach pod titulom „Štó ma njewjesta być?“ znaty. Zawod do wustajeńcy poda kuratorka za kulturne stawizny a literaturu Budyskeho Serbskeho muzeja Andrea Pawlikowa jako awtorka přehladki. Ekspozicija je z wida zastupjerjow Łuchowa kaž tež Domowiny pokročowanje kulturneje wuměny mjez Serbami a Wendlandom, kotraž traje mjeztym dlěje hač 25 lět. Hakle loni stej partneraj wolu k dalšemu zhromadnemu dźěłu z podpisanjom wotpowědneho wopisma wobkrućiłoj.

Lětni serial SN8. dźěl

Kotołnja w Dźěžnikecach słuša mjeztym 20 lět k małym jewišćam Hornjeje Łužicy, kotrež wot časa jeje załoženja w meji 1998 hač do dźensnišeho wobstajnje najwšelakoriše programy poskića. Bywšu industrijnu halu, natwarjenu kónc 19. lětstotka hłownje z čerwjenych cyhelow jako dźěl Kralowsko-sakskeho pulwernika, běštaj hudźbnaj entuziastaj Holger Bayn a Andreas Greiner-Bär na zarjadowanišćo přetwariłoj. Wot wšeho spočatka we formje towaršnosće z wobmjezowanym rukowanjom organizowanaj wobhospodarjataj wonaj ležownosć a twarjenje při Sprjewi zhromadnje, hdys a hdys podpěranaj wot wšelakorych towarstwow.

Wšitcy wutrobnje witani

Mittwoch, 15. August 2018 geschrieben von:

Budyšin hotuje so na prěni staroměšćanski festiwal, kotryž budźe wot 31. awgusta do 2. septembra w historiskim měšćanskim dźělu sprjewineho města. Loni bě so Swjedźeń při Starej wodarni posledni raz wotměł. Tohodla je so Tu­ri­stiske towarstwo Budyšin pod nawodom swojeho předsydy Dietmara Stangi rozsudźiło, lětsa prěni króć swjatk w starym dźělu města přewjesć. „Chcemy turizm w Budyšinje spěchować a zdobom stare město Budyšina prezentować“, praji Dietmar Stange Serbskim Nowinam.

Tójšto městow po wšej Němskej po­dobnje Budyšinej tajke staroměšćanske festiwale kóždolětnje wuhotuje, zo bychu w turistiskim zmysle na so skedźbnjeli. „Chcemy to tež ze swojim zarja­do­wanjom. Naše město ma telko zajima­wosćow na historiskim polu, kotrež měli turistow přiwabić. Ale za to dyrbimy jim wja­ce poskićić“, podšmórnje před­syda turistiskeho towarstwa.

Anzeige