Krabat z kapsy

Mittwoch, 18. April 2018 geschrieben von:
Budyšin (SN/JaW). Kompjuterowa hra „KRABAT a potajnstwo serbskeho krala“ předleži nětko tež za smartphony. Wo tym informowaše wčera Załožba za serbski lud. „Časy so měnjeja a Krabat je dźeń a mobilniši“, w pismje mjez druhim rěka. Hru poskićeja we wersijomaj za Apple a Google w online-kupnicach za 5,99 ­eurow. Hač do prěnjeho stawa pak móža zajimcy hru darmotnje hrać. W lěće 2015 wušłu serbsku kompjuterowu hru je skupina Rapaki w nadawku Załožby za serbski lud zdźěłała a ju nětko tohorunja na mobilnu wersiju dale wuwiła.

Hudźbne dnyz nowej fanfaru

Dienstag, 17. April 2018 geschrieben von:
Wojerecy (SiR/SN). Ze swjatočnym koncertom Noweje Łužiskeje filharmonije su minjenu njedźelu 53. „Wojerowske swjedźenske dny hudźby“ w tamnišej Łužiskej hali zahajili. Pod nawodom Johannesa Pella předstajichu Zhorjelscy hudźbnicy wot Jana Cyža skomponowanu nowu fanfaru zarjadowanja. „Z tymle motiwom chcemy přichodnje naše zarjadowanje wotewrić. Dźakuju so Dorje Gebauerowej z Ćiska za nastork“, rjekny ­Wojerowski wyši měšćanosta Stefan ­Skora (CDU) a wuzběhny, zo „su hudźbne dny mjeztym kruty kulturny wjeršk. Štož bě před wjace hač 50 lětami z jeno štyri zarjadowanjemi započinało, je dźensa ­pisana měšeńca wšelakich žanrow hudźby, tworjaceho wuměłstwa ­a dźiwadła. Na to směmy jara hordźi być. Z 225 hudźbnikow, kotřiž so lětsa wobdźěleja, je 212 z Wojerec a wokoliny. Dny hudźby su k tomu na najdlěšu tradiciju złožowace so zarjadowanje tohole razu we Łužicy.“ Po witanju přepoda Skora Bukečanej Gustavej Hentgesej Čestne myto města Wojerecy. Trompetar bě sej wuznamjenjenje z najlěpšim wukonom lětušeho regionalneho wubědźowanja rjada „Młodźina hudźi“ zasłužił.

Lyrika, proza a hudźba w barace

Dienstag, 17. April 2018 geschrieben von:

Nuknica (SN/bn). Prěnje wot towarstwa barakka zarjadowane čitanje přiwabi minjenu sobotu něhdźe 30 zajimcow – někotři wonka stejo a přez wupójsnjenjej woknje připosłuchajo a hladajo – do Nukničanskeje baraki. Nimo stajnych wopytowarjow běchu tež wobliča widźeć, kotrež skerje zrědka w barace wuhladaš. Třo hosćo běchu z Waršawy přijěli.

Wosebitosć wječora njebě jenož, zo su předstajacy so kaž tež předstajane awtorki a awtorojo na někajkežkuli wašnje z klubom-towarstwom zwjazani, ale tež, zo njeměli jednotliwe přinoški dlěje hač sydom mjeńšin trać.

Wulke připóznaće žnjeli

Montag, 16. April 2018 geschrieben von:
Prěni raz je Němsko-Serbske ludowe dźiwadło sobotu wječor inscenaciju w delnjoserbskej rěči „Wjelika wutšoba/Das Herz eines Boxers“ w Hochozy předstajiło. Kruch, kotryž wobjednawa aktualne žiwjenske prašenja – dwě generaciji, bywši wuspěšny pjasćowar a młodostny, zastupujetej nahlady cyle napřećiwneju swětow – je wulke připóznaće publikuma žnjał. Akteraj na jewišću běštaj Jan Mikan a Jurij Šiman (wotlěwa). Wo delnjoserbski tekst je so Ingrid Hustetowa postarała. Wčera předstajichu hru w Dešnje, jutře w 17 hodź. pokazaja ju w Choćebuskim komornym jewišću a 29. apryla w Turjeju. Foto: NSLDź/Mirosław Nowotny

Serbski ludowy ansambl je minjenu sobotu zaso za młodymi hudźbnymi talentami pytał. Ćežišćo hudźbneho wubědźowanja, kotrež wotmě so w rumnosćach Choćebuskeje „Academy of Music“, bě předstajenje twórbow serbskich komponistow. Swoje wukony předstajichu młodźi wuměłcy w starobje mjez šěsć a 23 lětami, mjez nimi spěwarka Valerie Hering. Najlěpšich chcedźa na koncert wuznamjenjenych 3. junija do Budyšina přeprosyć. Foto: Michael Helbig

W Budyskim NSLDź je sej minjenu sobotu 9 760 ludźi w předpředani zastupny lisćik za lětuše 23. lětnje dźiwadło kupiło. Z tym je hižo něhdźe štwórćina wšěch městnow preč. Cyłkownje je wot 14. junija (premjera) do 22. julija 35 předstajenjow třećeho dźěla Olsenoweje cwólby na Budyskim hrodźe planowanych. Kaž z dźiwadła rěka, pytaja hišće muskich komparsow. Pod režiju intendanta NSLDź Lutza Hillmanna, wuhotowanjom Mirosława Nowotneho a Olafa Haisy, Istvána Kobjele, Rainera Grußa kaž tež Katje Reimann we hłownych rólach bě jebarska komedija w zašłymaj lětomaj wulki wuspěch. Foto: Uwe Soeder

Zahaja Wojerowske hudźbne dny

Freitag, 13. April 2018 geschrieben von:

Na lětušich Wojerowskich hudźbnych dnjach stej znowa tež serbskej programaj planowanej: bajka „Překlepana liška“­ z SLA a literarno-hudźbny wječor z Drježdźanskim trijom.

Wojerecy (SN/bn). Tradicionelnje ze zahajenskim koncertom we Łužiskej hali započnu so njedźelu mjeztym „53. Wo­je­rowske swjedźenske dny hudźby“. Nowa Łužiska filharmonija předstaji pod he­słom „Drama Queens“ twórby Giacoma Puccinija, Giuseppy Verdija a Gaetana Donizettija. Nimo toho spožča na zarjadowanju Čestne myto města Wojerec. Lětsa wuznamjenja Bukečanskeho trubkarja Gustava Hentgesa, kiž je na regionalnym wurisanju „Młodźina hudźi 2018“ prěnje městno wobsadźił.

Na wjacorych jewišćach wustupja přichod­­ne tři tydźenje solisća, komor­ne cyłki,­­ tři orchestry, swing pěstowaca skupina Zucchini Sistaz a Lipšćanski kwintet blachowych dujerjow emBRASSment. „Wosebity instrument“ je lětsa lutnja,­ kotrejž­ wječor sam za so wěnuja. Dalšej programowej dypkaj budźetej němy film Ernsta Lubitscha „Hórska kóčka“ ze žiwym hudźbnym přewodom a wustajeńca wobrazow Kurta Klinkerta.

Nowa sinfonija Roja zaklinčała

Freitag, 13. April 2018 geschrieben von:
Orchester Serbskeho ludoweho ansambla je na swojim sinfoniskim koncerće wčera na wulkej žurli Budyskeho Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła twórby Karla Jenkin­sa, Benja­mina Brittena a – podpěrany wot chóra SLA – Georga Friedricha Händela­ přednjesł.­ Wosebitosć wječora pak bě wuspěšna prapremjera 6. sinfonije Hinca Roja. Jakna pjećsadźbowa kompozicija wopřijima zdźěla sylnje rozeznawace so, wot­měnjawe dźěle, dwaj krótšej a tři dlěše. Sam přitomny Klětnjan Hinc Roj (napra­wo na wobrazu z dirigentom Andreasom Pabstom) kaž tež hudźbnicy žně­jachu za nju sylny přiklesk něhdźe 250 připosłucharjow. Foto: SN/Maćij Bulank

Protest přećiwo wuhnaću fararja

Freitag, 13. April 2018 geschrieben von:

Jutře je tomu 80 lět, zo dyrbješe na přikaz nacistiskeje policije Slepjanski farar Bohuměr Rejsler swoju Slepjansku wosadu wopušćić. 11. jutrownika 1938 bě policija duchownemu pisomnje zdźěliła, zo njesmě wón „wohroženja zjawneho porjada a pokoja dla“ w Slepom hižo skutkować.

Rejsler bě so 16. nowembra 1902 němskemu duchownemu w Mittweidźe narodźił. Na studiju teologije w Lipsku ze­zna bohosłowc serbskich komilitonow a zajimowaše so sylnje za serbstwo. Lěto přebywaše tuž na Budestečanskej farje pola wyšeho fararja Morica Domaški. Rěčnje nadarjeny muž je tam tak derje serbšćinu nawuknył, zo móžeše w njej běžnje rěčeć a prědować.

Wuměłstwowy bus zaso pojědźe

Donnerstag, 12. April 2018 geschrieben von:

Pomorcy (SN/bn). Regionalny projekt Wu­měłstwowy bus Korzymske towarstwo Im Friese a partnerojo tež lětsa zaso­ přewjedu, a to mjeztym 5. króć. Cyłkow­nje štyri busy powjezu zajimcow 9. a 10. ju­nija w 75mjeńšinskim takće z Pomorc na štyri dalše kulturne městna. Prěni raz je so organizatoram zešlach­ćiło, z pa­ralelnej Dołhej nocu kultury Muzeja Budyšin hromadźe dźěłać. Nowosć je, zo płaća zastupne lisćiki resp. banćiki za wuměłstwowy bus zdobom za Budyske zarjadowanje a nawopak.

Anzeige