Wubědźowanje młodych talentow

Montag, 22. Januar 2018 geschrieben von:

Třeći raz zarjaduje lětsa Budyska wo­krjesna lutowarnja wubědźowanje talentow „Lampenfieber“. Pod hesłom „Měr je ...“ móža dźěći a młodostni w cyłkownje štyrjoch kategorijach namjety­ a přinoški zapodać.

Budyšin (SN/bn). Třeće bienalne wubědźowanje talentow „Lampenfieber“, kotrež­ Budyska wokrjesna lutowarnja w kooperaciji z towarstwom Kamjentny dom a ze Załožbu lutowarnje wokrjesa Budyšin přewjeduje, steji lětsa pod hesłom „Měr je ...“. Za tym tči mysl, zo „nochcemy tak jenož na 1 000. róčnicu Budyskeho měra, kotruž kónc měsaca swjećimy, pokazać, ale zdobom temu narěčeć, kotraž je nažel zaso aktualna: Što woznamjenja měr, a kak wobwliwuje nas wón tu w bikulturnym regionje wosrjedź třikrajoweho róžka“, rozłoži předsyda towarstwa Torsten Wiegel pjatk na nowinarskej konferency. Projektny koordinator Paul Schneider doda: „Sujet skići wulki spektrum. Wobdźělnicy wubědźowa­- nja móža so na najwšelakoriše wašnje kreatiwnje z ćežišćom rozestajeć.“

Program publikum přeswědčił

Montag, 22. Januar 2018 geschrieben von:
Lětuši ptačokwasny program Serbskeho ludoweho ansambla „Po serbskich slědach“ je minjeny pjatk na Choćebuskim komornym jewišću swoju premjeru dožiwił. Předstajenje jako hudźbno-rejwanske pućowanje a pytanje za zhubjenym wujom Tomaša (Michał Cyž) zhromadnje z pilotku (Helena Bětnarjec) z Labradora přez USA hač na Hawaii je delnjołužiski publikum přeswědčił a připóznaće žnjał. Wčera běchu ansamblowcy­ z ptačokwasnym programom w Nowej Niwje z hosćom. Sobotu potom budźe hornjołužiska premjera w Radworju. Foto: Michael Helbig

Nětko njech ptači kwas přińdźe

Freitag, 19. Januar 2018 geschrieben von:

Kulow (SiR/SN). Kulowska Krabatowa zakładna šula dósta wčera prěnju swójsku serbsku katolsku narodnu drastu. Prěni króć wobleku ju hotowańče holcy a hólcow na lětušim ptačim kwasu. Tón swjeći kubłanišćo 26. januara dopołdnja, to rěka dźeń po tradiciji. Zakładni šulerjo maja nětko 13 kompletnych drastow, kotrež zwobraznjeja kwasny ćah. Su to drasta njewjesty, nawoženje, braški, dweju swatow, słónkow a družkow kaž tež štyri razy swjedźenska drasta.

Přičina, zo swjeća swój ptači kwas hakle dźeń pozdźišo, je cyle jednora. W měsće a na wokolnych wsach činja to na dźeń 25. wulkeho róžka. Za zwoblěkanje narodneje drasty z mnohimi detailemi pak stej wušiknosć a sćerpnosć hoto­wańčow trěbnej. Wotpowědne fachowče wšak maja tón dźeń hižo ruce połnej dźěła. Zo njeby k prěkowanjam dóšło, swjeća tuž w Kulowskej Krabatowej šuli dźeń po poprawnym terminje, ale přeco hišće ptačokwasnemu dnjej blisko.

Wysoke naroki na hudźbnikow

Donnerstag, 18. Januar 2018 geschrieben von:

Wojerecy/Budyšin (SN/MiR). Lětuše cyłoněmske wubědźowanje „Młodźina hudźi“ wotměje so w meji w Lübecku. Mjeztym maja najlěpši z jednotliwych hudźbnych šulow mandat za regionalne wurisanja. Tajke wotměje so mjez druhim 27. a 28. januara we Wojerecach. Swoje wukony předstaja hudźbnicy a spěwarjo w tamnišej hudźbnej šuli kaž tež na Lessingowym gymnaziju. Nimale sto młodych wirtuozow je přizjewjenych. Mjez nimi su štyrcećo z Budyskeje wokrjesneje hudźbneje šule, sedmjo z regionalneho stejnišća Kamjenc a 33 z Budyskeho. „Zwotkel wobdźělnicy dokładnje pochadźeja a hač su serbskeho pochada, njemóžemy datoškitnych naprawow dla zdźělić“, praji zamołwita za zjawnostne dźěło Budyskeje wokrjesneje hudźbneje šule Margitta Luttner. Tak tež znate njeje, z kotrych šulow dźěći a młodostni su.

Koncert na česć Hinca Roja

Mittwoch, 17. Januar 2018 geschrieben von:

Na wosebitym zarjadowanju spočatk lěta štyri prapremjery zaklinčeli

Zwosebitym koncertom k nowemu lětu, renoměrowanym a etablěrowanym zarjadowanjom, předstaja rodźena Budyšanka, pianistka Heidemarja Wiesnerec, mjeztym hižo 22. raz serbsku hudźbu w mjezynarodnym konteksće. Za wot Załožby za serbski lud spěchowany a přez krajnoradny zarjad kaž tež Wojerowske wuměłstwowe towarstwo podpěrany rjad su komponisća w minjenych lětach prawidłownje nowe twórby pisali. Tež lětsa zaklinča cyłkownje štyri kruchi jako prapremjery. Składnostnje swojich njedawnych 90. narodnin steji Klětnjan Hinc Roj w srjedźišću, štož so w hesle „ROY 90!“ wotbłyšćuje. Tři z planowanych pjeć koncertow su hudźbnicy dotal wuspěšnje zmištrowali a připosłucharjow w Choćebuzu, Budyšinje a Wo­jerecach zahorili.

Štyri prapremjery a překwapjacej nowosći

Ličba Korutanskich Słowjencow je so po oficialnych podaćach w minjenych sto lětach wot něhdźe 60 000 na 12 000 pomjeńšiła. Při čimž pak běchu so při lud­ličenju skerje za wšědnej wobchadnej rěču prašeli. Nimo toho bě k njewujasnjenym chabłanjam dóšło, kotrež zwisuja z metodu naprašowanja, kaž rěkaše. Słowjency sami – w Korutanskej mjenuja jich jednorje ludowu skupinu – pak wuchadźeja z toho, zo maja hišće něhdźe 50 000 přisłušnikow.

Němcy abo Słowjency: Hač do 19. lětstotka njebě w Korutanskej wažne, hač sy Němc abo Słowjenc. Nimale kóždy třeći měješe tam słowjensku/němsku wowku abo němskeho/słowjenskeho dźěda. Přiběracy nacionalizm pak zhromadne žiwjenje wobeju ludow za­mući. Po Prěnjej swětowej wójnje je nowe kralestwo Słowjencow, Chorwatow a Južnych Serbow spytało sej južnu Korutansku zdobyć. Korutanojo pak so wobarachu.

Modźe a narodnej drasće so wěnowali

Mittwoch, 17. Januar 2018 geschrieben von:

Budyšin (AP/SN). Regionalne wašnje drasćenja w Hornjej Łužicy w 19. lětstotku steješe w srjedźišću lětušeho prěnjeho zetkanja dźěłoweho kruha Łužiske muzeje a muzealne zarjadnišća sekcije ludowěda/muzejownistwo Maćicy Serbskeje.

W Muzeju Budyšin wěnowaše so spočatk tydźenja 18 muzejownikow a drastowych specialistow ze wšeje Łužicy, mjez druhim z Hochozy, Slepoho, Ćiska, Horow a Zagorja, narodnej drasće. Zamołwita za zběrku regionalne stawizny muzeja, restawratorka a drastowa specialistka Ulrike Telek wodźeše jich po aktualnej wosebitej wustajeńcy „Žida, somot a ćeńki cworn – Hornjołužiska drasta 19. lětstotka“, kotruž bě po wjelelětnych rešeršach zestajiła. Přede­wšěm zajimowachu so znajerjo serbskeje drasty za elementy Budyskeje ewangelskeje drasty, kotrež kryja so we wulkej měrje z drastu němskeho Hornjeho kraja. Hač do srjedź 19. lětstotka běchu ju hišće z ruku šili a na najwšelakoriše wašnje wušiknje wozdebjeli. Při tym mějachu so po tehdyšej modźe, wšako nadregionalni wikowarjo tež nowe płaty a trendy rozšěrjowachu.

Koncert wosebiteho razu dožiwichu připosłucharjo wčera wječor w Choćebuskej Serbskej cyrkwi. Tak mjenowany kral klezmera Giora Feidman je hromadźe z cellowym kwartetom Rastrelli hudźbu legendarnych Beatlesow hrał. Byrnjež Feidman hižo wospjet w Choćebuzu hudźił, tak bjezčasneho a generacije přesahowaceho njeje­ publikum wuměłca najskerje hišće ženje dožiwił. Foto: Michael Helbig

Lisćiki dale jara požadane

Dienstag, 16. Januar 2018 geschrieben von:

Čorny Chołmc (SN/JaW). Zastupne lisćiki za lětuše 6. Krabatowe swjedźenske hry w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje běchu lětsa zaso po najkrótšim času rozpředate.

Kaž z běrowa Krabatoweho młyna rěka­­še, běchu zaplanowane kartki za internetnu předań w běhu jeno sydom mjeńšin rozebrane. Wjacori zajimcy skoržachu, zo mějachu při online-skazanju ćeže a zo bě syć sčasami njesměrnje přeće­žena. Při telefoniskich skazankach mě­ješe wčera wosom sobudźěłaćerjow tohorunja chětro wulki nawal zmištrować. Bjez přestawki přijimachu tam skazanki, doniž njeběchu popoł­dnju w pjećich wšitke lisćiki předate. „Sčasami zličich­my 300 naprašowanjow w jeničkej mjeńšinje“, rěkaše z běrowa w Čornym Chołmcu.

Lětsa pokazaja pokročowanje stawizny wo obrisće Janku Šajatoviću, alias Kra­baće, pod hesłom „Krabat – na křižnišću wosuda“. Wot 27. junija do 15. julija planuja cyłkownje pjatnaće předstajenjow pod hołym njebjom. Wobmjezowaneje ličby městnow dla pak maja za nje jeno­ 9 000 zastupnych lisćikow k dispo­ziciji.

Namakanki wotkrywaja stawizny

Montag, 15. Januar 2018 geschrieben von:

Štož so nad łužiskej zemju stawa, steji zwjetša w nowinach. Su pak tež wuwića pod zemju, kotrež su mnohim ludźom wulce zajimawe. Wo tym jednaše tele dny přednošk w Kamjenskim Muzeju zapadneje Łužicy.

Kamjenc (BG/SN). Hač na poslednje městno wobsadźena bě žurla Kamjenskeho Muzeja zapadneje Łužicy, jako tam geologoa dr. Jochen Rascher z Freibergskeje towaršnosće za nałožowanu geo­logiju a dr. Gerda Standke ze sakskeho krajneho zarjada za wobswět, ratarstwo a geologiju přednošowaštaj. Jeju tema rěkaše „Geologija Brěznjanskeje namakanki fosilijow a nowokartěrowanje wuchodosakskeho terciera“. Tale wědomostna tema dawno jenož wědomostnikow njezaběra. W Sakskej je wjele hobbyjowych slědźerjow, kotřiž wobsedźa nahladnu zběrku kamjenjow, dokelž so hižo dołhi čas z łužiskimi podzemskimi zajimawostkami zaběraja.

Anzeige