Sport (23.12.15)

Mittwoch, 23. Dezember 2015 geschrieben von:

Koparski turněr Natwara

Njedźelu, 3. januar 2016, přewjedźe sportowe towarstwo Natwar Němske Pazlicy swój interny halowy koparski turněr, a to wot 13 hodź. w sportowni Kamjenskeje zakładneje šule Při Boršći.

Lodowa žona abo lodowy muž

Sportowy klub Wojerecy přeproša wšitkich zmužitych na poslednje kupanje lěta 2015, a to w Třižonjanskim jězoru we Łazu. Štóž tam 29. decembra wot 14 hodź. do wody póńdźe, móže so potom lodowa žona/lodowy muž mjenować.

25. raz za bulom honja

Worklečanska skupina CDU zarjaduje přichodnu srjedu, 30. decembra, jubilejny halowy koparski turněr z dźesać wjesnymi cyłkami. W 13 hodź. zahwizda sudnik prěnju hru předkoła, w 16 hodź. přijědźe sportowy reporter MDR Gert Zimmermann a w 16.30 hodź. zahraja hudźbnicy z Kleinröhrsdorfa. Połfinalnej hrě započnjetej so w 16.45 hodź., kónčna w 17.25 hodź. Mytowanju přizamknje so rozmołwa z Gertom Zimmermannom.

Halowe koparske turněry

27.12. wo pokal SZ w Budyšinje

28.12. dorostowe Sokoła Ralbicy/Hórki:

 09.00 hodź. – młodźina F

 11.30 hodź. – młodźina E

 13.30 hodź. – młodźina D

28.12. 17. 00 interny Ralbicy/Hórki

02.01. S-mobilcup w Kamjencu

08.01. Landskron-cup w Budyšinje

09.01. Kulow-cup w Kulowje

Bjez poražki z wosom dypkami předskoka na čole

Dienstag, 22. Dezember 2015 geschrieben von:

Po wulkotnej prěnjej połseriji sezony 2015/2016 bjez poražki a z wosom dypkami předskoka přebywaja koparjo Chróšćanskeje SJ na čole tabulki wo­krjesneje wyšeje ligi. Fabian Pöpel je so trenarjow za krótkim facitom prašał.

Je so zaměr za sezonu 2015/2016, kotryž staj sej w přihotowanskej fazy stajiłoj, po chětro wuspěšnej prěnjej połseriji změnił?

Pavel Runt: (so směje) Na mojim cilu, dołhož móžno jako hrajer-trenar bjez poražki wostać, so ničo změniło njeje.

Sportowi eksperća a přiwisnicy kopańcy so prašeja, hač chce prěnje mustwo SJ Chrósćicy do krajneje klasy postupić?

Pavel Runt: Smy z mustwom minjene lěta – tež pod starymi trenarjemi – nazhonili, zo móžemy so z wyšoklasowymi cyłkami měrić. Za mnje pak njeje to prosty prěnjorjadny zaměr. Wočakńmy, na kóncu­ rozsudźi tež mustwo.

Radim Věchet je zawěsće hižo poskitki z wyšich klasow dóstał, Petr Králíček snano tež. Móžetaj k tutej spekulaciji něšto rjec?

57. hodowna kopańca

Dienstag, 22. Dezember 2015 geschrieben von:

Druhi dźeń hód budźe zaso tak daloko. 57. raz zetkaja so lětsa serbscy a němscy lubowarjo honjeńcy za kulowatej­ kožu k swojej tradicionalnej hodownej kopańcy pod hołym njebjom.

Tele drje najstarše koparske zarjadowanje tajkeho razu přeco tón dźeń a zwonka někajkeje sportoweje hale w našej Łužicy a cyle wěsće po cyłej Sakskej wotmě so prěni króć 1959.

Tehdy zetkachu so młodźi běharjo na srjedźnych a dołhich čarach Motora Budyšin­ k wotměnje nimale wšědneho specifiskeho běhanskeho treninga k tajkej hrě.

Ani jónu njeje tale hodowna kopańca špatneho wjedra dla wupadnyła. Sněh hač do kolen, błóto hač ke kulkam, kruće zmjerznjene hrajnišćo abo hoberski wichor njemóžachu zdónk wobdźělnikow ženje zatrašić. W běhu lět su so lochko­atletam dalši zajimcy z wjacorych sportowych družin přidružili.

Treningowe lěhwo wotpokazał

Dienstag, 22. Dezember 2015 geschrieben von:

Pola FC Energije Choćebuz je z dobrej tradiciju, zo jědu koparjo w zymskim času do ćoplišeho regiona, hdźež treningowe lěhwo přewjeduja.

W času přisłušnosće k zwjazkowej koparskej lize běchu hrajerjo FC Energije Choćebuz samo w Dubaiju. Něhdyši trenar Claus-Dieter Wollitz faworizowaše španisku kupu Malaga. Tež turkowska riviera běše cil za přihot na druhu połseriju.

W zymje 2015/2016 je nětko wšitko hinak, dokelž trenar Vasile Miriuta, jězbu na juh zasadnje wotpokazuje. „Sym z CFJ Cluj sydom dnjow w Beleku był, pjeć dnjow je so dešćowało. To móžu tu w Choćebuzu tež měć. Nimo toho je čas mjez poslednim hrajnym dnjom 2015 (19.12.) a zazběhom 2016 (23.01.) chětro krótki. Za jězbu tam a sem bychmy dyrbjeli dwaj kompletnej dnjej woprować. A hišće něšto: Za 50 000 eurow móžu třoch dobrych koparjow z Rumunskeje angažować. Wot nich mamy wjele wjace.“

Wuslědki (22.12.15)

Dienstag, 22. Dezember 2015 geschrieben von:

Wokrjesna wyša koparska liga

Ćisk – Sokoł Ralbicy/Hórki3:4 (1:1)

ST Hnašecy/Dobruša – Ramnow2:3 (0:1)

Wjelećin – Hory2:1 (1:0)

1. Chrósćicy  16  42  :  10  44

2. Hory  16 44  :  10  36

3. Großröhrsdorf  16  41  :  27  29

4. Ralbicy/Hórki 16 35  :  17  27

5. Kumwałd 15  40  :  29  26

6. Hnašecy 16  33  :  20  24

7. Kinspork 16  34  :  30  24

8. Póst Budyšin 16  39  :  36  24

9. Ramnow 15  31  :  29  23

10. Rakecy 16  27  :  28  20

10. Ćisk 16  10  : 32  20

12. Połčnica 16  28  :  27  19

13. Kulow 16  24  :  27  15

Krajna liga

Glauchau – Kamjenc0:0 (0:0)

čoło tabulki

1. Wocl Riesa 15 37  :  19 33

2. BSG Chemija 15 40  :  16 32

3. Kamjenc 16 28  :  9 31

Nimale k poražce wjedli

Montag, 21. Dezember 2015 geschrieben von:

ST Budyšin

– ST 1922 Radwor 2:1 (0:1)

Zestawa hosći: Wróbl – Winar, Buša, Henke, Karwin, Šram, Zähr, Nuk, Wjeńka, Mark, Schulze (46. Omran)

Na poslednim hrajnym dnju prěnjeje połserije dósta Radworski koparski cyłk šansu, dotal njeporaženeho načolnika wokrjesneje ligi, stafle I porazyć. Kaž hižo w partiji zašłeje hrajneje doby spytachu Radworčenjo z derje organizowaneje defensiwy přećiwnikej paroli skićić. To so jim zwoprědka tež derje poradźi. Wrotar Fabian Wróbl dyrbješe jenož jónu swoje kmanosće pokazać. Přez wrota Toma Schulzy woni wot 26. min. samo 0:1 nawjedowachu. Matej Wjeńka bě jemu bul derje přihrał a Schulze trjechi do kuta. W 35. min. dósta kopar hosćićela čerwjenu kartu, dokelž bě Franca Winarja w šěsnatce bił. Nětko mějachu hosćo samo hišće dalše dobre móžnosće rezultat zwyšić. Wjeńka, Schulze kaž tež Filip Mark pak skomdźichu bul z poslednjej konsekwentnosću do saka sunyć.

Nazymske wicemišterstwo

Montag, 21. Dezember 2015 geschrieben von:

Módro-běli Wojerecy II – Viktoria Worklecy 3:0 (25:23, 29:27, 25:15)

Na poslednim hrajnym dnju we wobwodnej volleyballowej lize muži dóńdźe we Wojerecach k indirektnemu duelej mjez Worklečanskimi volleyballistami a sportowcami z Kupoje-Noweje Łuki wo nazymske mišterstwo. Wobaj cyłkaj nastupištej přećiwo rezerwje Módro-běłych Wojerecy. Prjed hač so hrě w Foucaultowej hali wotměštej, pokaza prěnje mustwo Módro-běłych, kak wone partije w krajnej klasy z porjadnym přiwzaćom a wotwobaranjom bulow dobywa.

Něhdźe 100 přihladowarjow zawostaji z bubnowanjom a pozbudźowanjom wulki zaćišć mjez domjacymi hrajerjemi a najskerje tež Worklečanskimi volleyballistami. Wo wěstosći načolnika wobwodneje ligi mjenujcy w prěnjej sadźbje ničo widźeć njebě. Wojerowčenjo běchu po dypkach přeco prědku a hrajachu z wulkim ćišćom. Běše tróšku dźiwne, zo Viktoria sadźbu jeničce z dwěmaj dypkomaj rozdźěla přěhra.

Budyska FSG nowy načolnik

Montag, 21. Dezember 2015 geschrieben von:

Na třećim hrajnym dnju hobbyjoweje ligi dobychu miksvolleyballisća Budyskeje FSG w swójskej hali wobě partiji a su nětko nazymski mišter.

FSG Budyšin – MSV 04 Budyšin

(25:14, 25:12)

Hdyž hrajetej prěni a druhemu minjeneje sezony přećiwo sebi, je brizanca při wysokim saku wot spočatka zaručena. Tak tónraz, hdyž je Budyska FSG na kóncu wobě sadźbje dobyła. Wona sylnišo nadběhowaše a dypkowaše ze seriju strašnych nadaćow. Bjez Annetty Urban a Johna Petrika pokazachu hrajerki a hrajerjo wokoło kapitana Měrka Korjeńka přeswědčiwy wukon a rewanšowachu so za poražku před lětom.

FSG Budyšin – SZ Wjazońca

(25:13, 23:25, 15:5)

Hra z furioznej kónčnej fazu

Montag, 21. Dezember 2015 geschrieben von:

ST Ćisk

– Sokoł Ralbicy/Hórki 3:4 (1:1)

Zestawa hosći: Gloxyn – Kř. Matka (43. Lulak), B. Bjeńš, St. Bjeńš, Korjeńk, Šołta, B. Bejma, Wałda, M. Matka (46. T. Bejma), Kurjat (52. Schultz), Domaška

Koparjo Sokoła Ralbicy/Hórki dyrbjachu sobotu k nachwatanskej hrě we Wojerecach přećiwo ST Ćiskej nastupić. A štož tam pokazachu, bě fenomenalne. Wot spočatka wukonjachu chowancy trenarja Thomasa Schultza pod swětłomjetakami ćišć, štož so hnydom wudani. Po wosom mjeńšinach wudoby sej Bosćij Bejma po sylnym pressingu bul, třěli jón najprjedy na žerdź a potym do wrotow. Po zmylku w hóstnym škiće pak móžachu Ćišćenjo z rjanej třělwu z 25 metrow wurunać. Hač na pjeć žołtych kartow (dwě za Ćisk, tři za Sokoł) so do přestawki wjele njesta. Hra bě přez cyłe 90 mjeńšin jara hektiska a přez horce boje defino­wana.

Widźał, słyšał, napisał (21.12.15)

Montag, 21. Dezember 2015 geschrieben von:

Awtor dźensa

Ludwig Zahrodnik

Hody so bliža. Sportowcy, kotřiž su w minjenych měsacach ze stajnym treningom a hrami wužadani byli, wjesela so na zymsku přestawku. Zymscy sportowcy pak njemóža dočakać, zo móhli skónčnje na narodnych a mje­zynarodnych wubědźowanjach mo­cy měrić.

Takle bě to před 60 lětami: Sportowcy přihotowachu so na VII. olympiske hry, kotrež so w februaru 1956 w italskim Cortina d'Ampezzo wotměchu. Sportowcy NDR, kotřiž w cyłoněmskim mustwje startowachu, mějachu mało składnosćow, so do toho na mjezynarodnych wubědźowanjach wobdźělić. Tuž bě bronzowa medalja Harryja Glaßa w specialnym skakanju jenička za NDR.

W běhu lět je so to změniło. 1984 na Olympiskich zymskich hrach w Sarajewje wobsadźi mustwo NDR w hódnoćenju krajow samo prěnje městno. Dźensa wěmy, zo běchu wuspěchi sportowcow NDR tež nastupajo njedowolene substancy wažnu rólu hrali. A fenomen doping njeje přeco hišće přewinjeny.

Anzeige