Pokiwy (22.03.17)

Mittwoch, 22. März 2017 geschrieben von:

Wo połoženju strowotnistwa

Wojerecy. Z přičinami pobrachowacych lěkarjow a hladanskeho personala w starownjach kaž tež w ambulantnej słužbje zaběra so zetkanje Wojerowskeho měšćanskeho zwjazka Lěwicy pjatk, 24. měrca, w 17 hodź. w tamnišim běrowje strony na Bonhoefferowej 4. Hromadźe ze zapósłanču zwjazkoweho sejma Birgit Wöllert (Lěwica) chcedźa rozłožić, što ma so w tymle wobłuku polěpšić a kotre wuměnjenja maja so w strowotniskim systemje wutworić.

Předstaji knihu w synagoze

Zhorjelc. Loni nazymu je w nakładnistwje Rowohlt wušła kniha Gerharda Spörla „Es muss noch etwas anderes geben als Angst und Sorge und Herrn Hitler“. Wjelelětny redaktor magacina Der Spiegel wopisuje w knize wosud Zhorjelskeju dźěda a wowki swojeje mandźelskeje Patricije. Wona a jeje nan budźetaj přitomnaj, hdyž awtor zajutřišim, pjatk, w 19 hodź. nowostku w Zhorjelskej synagoze předstaji. Wšitcy zajimcy su wutrobnje přeprošeni.

Křesćan Krawc čita

Pokiwy (17.03.17)

Freitag, 17. März 2017 geschrieben von:

Wječorne modlenje młodźiny

Njebjelčicy. Byrnjež kubłanske dny w Schmiedebergu byli, přeproša dekanatne dušepastyrstwo wšitkich serbskich młodostnych doma we Łužicy na vesper. Wječorne modlenje je sobotu w 20 hodź. w Njebjelčicach.

Přehladka orchidejow

Slepo. Kaž kóžde lěto budźe tež lětsa na žurli Slepjanskeho Serbskeho kulturneho centruma jutře a njedźelu wot 10 do 17 hodź. přehladka orchidejow a kaktejow. Tójšto nowoplahowanjow z Němskeje a dalšich krajow móža sej zajimcy wězo tež kupić. Wustajerjo poskićeja, zo móža sej ludźo sobu přinjesene orchidejowe rostliny přesadźić dać.

Bazar dźěćaceje drasty

Wojerecy. We Wojerowskej karate-hali na Stauffenbergskej přewjedu jutře wot 9 do 12 hodź. bazar dźěćaceje drasty. Nimo­ drasty poskića tam tež dźěćace wozyčki, rolery, hrajki a podobne wěcy. Katolski dźěćacy dom swj. Hilžbjety so na bohaty wopyt a wulki zajim wjeseli.

Muzej wočakuje hosći

Z tradicionalnymi hornčerskimi wikami zahaja na Rěčičanskim Ehrlichtec dworje njedźelu, 26. měrca, nowu sezonu. Nimale 50 rjemjeslnikow ze Sakskeje, Braniborskeje a Durinskeje je přizjewjenych, mjez nimi hornčerski mišter Günter Meißner z Trebusa pola Hähnichena, kaž z Rěčic zhonichmy. Foto: Foto: Marion Girth

Protyka (17.03.17)

Freitag, 17. März 2017 geschrieben von:

Pjatk 17.3. do 19.3.  Kubłanske dny serbskeje dekanatneje młodźiny w Schmiedebergu

  19:30 Benedikt Dyrlich předstaji swoju najnowšu zběrku „Zlět zelenych wuchačkow“ w Njebjelčanskej towarstwowej rumnosći na gmejnje

  19:30 Koncert k poswjećenju noweho křidła w Budyskim SLA

  20:00 Wječorne modlenje w Njebjelčicach

Sobotu 18.3. a 19.3.  Přehladka orchidejow w Slepjanskim SKC

   Jutrowne wiki w Lubnjowskim Błótowskim muzeju

  13:00 Debjenje jutrownych jejkow w Budyskim Serbskim muzeju

  14:00 Kickerowy turněr we Wotrowje

  14:30 Zhromadne zwučowanje w Chróšćanskej „Jednoće“ za oratorij „Serbske jutry“

  19:00 Ćišćanske wotewrjene wokno z přednoškom Franca Čornaka wo wandrowstwje na žurli Ćišćanskeje dobrowólneje wohnjoweje wobory

  20:00 Koncert jazzowych dobyćerjow sakskeho krajneho wubědźowanja „Młodźina hudźi“ w Budyskim Kamjentnym domje

Njedźelu 19.3. 13:00 Wotewrjenje wustajeńcy jutrownych jejkow w Drjowkowskej Serbskej tkalčerni

  13:00 Wotewrjenje wosebiteje wustajeńcy w Njeswačanskim domizniskim muzeju

  13:00 Debjenje jutrownych jejkow w Budyskim Serbskim muzeju

Rozhłós (17.03.17)

Freitag, 17. März 2017 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo kubłanskich dnjach młodźiny w Schmiedebergu

11:20 Serbja a reformacija

12:00 Nabožne wusyłanje

 (farar Clemens Hrjehor)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo nowym županu a SerBla-blidźe „15 lět młodźinski magacin Bubak“

13:00 Wo zhromadnym koncerće chóra SLA a Delnjoserbskeho gymnazija

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Manfred Hermaš)

po tym zbožopřeća 

Do kina (16.03.17)

Donnerstag, 16. März 2017 geschrieben von:

16.3.2017–22.3.2017 Budyski filmowy palast: Kong – Skull Island w 3 D: wšě­dnje 17:15 a 19:45 | pj a so 22:15 La La Land: so a srj 17:00 | pó 19:30 Logan – The Wolverine: wšědnje 19:30 (nimo pó) | pj 22:15 Die Schöne und das Biest w 3 D: wšědnje 14:30 (nimo štw, pó a srj), 17:15 a 20:00 | srj 14:45 | pj a so 22:45 Der junge Karl Marx: štw 17:00 | pj 14:30 Fifty Shades of Grey: wšědnje 19:45 (nimo štw a pó) | pj a so 22:30 Bibi & Tina: wšědnje 14:45 (nimo štw a pó) a 17:15 (nimo štw a pó) | nj 12:15 A Cure for Wellness: so 22:15 Kundschafter des Friedens: pj a wu 17:00 Mein Blind Date mit dem Leben: nj a pó 17:00 The LEGO Batman Movie: wšědnje 14:45 (nimo štw a pó) Bob, der Streuner: nj 12:15 Vaiana: so, nj, wu a srj 14:30 Sing: nj 12:30 Wendy: nj 12:30

Kino-ekstra: Nocturnals Animals:­ pó 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion: Die Schöne und das Biest w 3 D: wšědnje 15:15, 17:15 a 20:00 | pj a so 22:40 | so a nj 12:35 Häschenschule – Jagd nach dem goldenen Ei: wšědnje 14:30 a 16:15 | so a nj 12:45 Eine feine Gesellschaft: srj 18:00 Kong – Skull Island w 3 D: wšědnje 17:55 a 20:20 Kong – Skull Island: pj a so 22:55 Logan – The Wolverine: wšědnje 20:05 | pj a so 22:50 Der junge Karl Marx: wšědnje 18:00 (nimo srj) Bibi & Tina: wšědnje 15:10 | so a nj 12:50 A Cure for Wellness: pj a so 22:45 La La Land: wšědnje 17:30 The LEGO Batman Movie: wšědnje 15:00 Fifty Shades of Grey: wšědnje 20:25 Vaiana: so a nj 12:40

Pokiwy (15.03.17)

Mittwoch, 15. März 2017 geschrieben von:

Ze swěta rejow

Budyšin. Z pućowanjom po stawiznach rejwanja prezentujetej njedźelu, 19. měrca, w 16 hodź. balet Serbskeho ludoweho ansambla a moderatorka Kristina Nerádowa małym a wulkim přihladowarjam tójšto wo swěće rejow. Wopytowarjo jenož njezhonja, wot hdy ludźo rejuja, ale tež, kelko rozdźělnych formow a stilow rejwanja eksistuje. Wot barokneho menueta přez Wiensku klasiku hač k rock ’n’ rollej dožiwja hosćo rejwansku hodźinu połnu horcych rytmow, ke kotrymž smědźa so tež sami pohibować. Za zarjadowanje na žurli SLA poskićeja w předpředani swójbny lisćik za 16 eurow a jednory za šěsć.

Radźićeljo so zetkaja

Róžant. Wjacore wažne dypki steja na dnjowym porjedźe posedźenja gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant jutře, štwórtk, we 18.30 hodź. w Róžeńčanskej sydarni. Tam porěča wo móžnym nowotwarje Ralbičanskeje pěstowarnje a zaběraja so z energetiskim saněrowanjom Róžeńčanskeho wjacezaměroweho domu. Dalša tema budźe planowane powjetšenje Ralbičanskeje kormjernje swini.

Pokiwaj (14.03.17)

Dienstag, 14. März 2017 geschrieben von:

Šulerjo wustajeja

Wojerecy. „Ze wšitkimi zmysłami“ rěka hesło wosebiteje wustajeńcy, kotruž wotewru štwórtk, 16. měrca, we 18 hodź. na Wojerowskim hrodźe. W njej pokazaja šulerki a šulerjo wuměłskeho wukonoweho kursa 12. lětnika Wojerowskeho Foucaultoweho gymnazija mólby, grafiki, kolaže, plastiki, fota a dalše twórby.

Přednošuje wo dyrdomdeju

Kulow. Na swětłowobrazowu show „Projekt Afrika – z kolesom po puću do Kapstadta“ přeprosy pjatk, 17. měrca, Thomas Meixner zajimcow w 19 hodź. do Kulowskeho towarstwoweho domu Stare dwórnišćo. Lisćiki poskićeja w Kulowskej měšćanskej informaciji pod te­lefonowym čisłom 035725/70 338.

Pokiwaj (13.03.17)

Montag, 13. März 2017 geschrieben von:

Informuja wo wukubłanju

Budyšin. Pod hesłom „Pohladaj nutř“ přeproša Budyska wokrjesna lutowarnja zajimowanych šulerjow jutře, wutoru, wot 9 do 11 hodź. do swojeje Budyskeje wotnožki na Žitnych wikach, hdźež móža so wo powołanskim wukubłanju a wo dualnym studiju informować. Tež krótkodobne přizjewjenja su hišće móžne, a to e-mailnje pod adresu ines.baier @ksk-bautzen.de.

Namjetuja dźěłowy kruh załožić

Kamjenc. Na iniciatiwu Benedikta Dyrlicha a dalšich serbskich čłonow SPD namjetuja zwjazki strony w Budyšinje, Wojerecach a Kamjencu kaž tež Budyski wokrjesny zwjazk wutworić serbski dźěłowy kruh, w kotrymž móža wšitcy čłonojo SPD a sympatizanća strony sobu dźěłać. Wo ideji, wo zasadnych nadawkach a wo dźěłowym wašnju tajkeho kruha chcedźa jutře, 14. měrca, w 19 hodź. w Kamjenskim hosćencu „La Piazza“ na Zwingerowej 4 rozmyslować. Čłonojo­ strony kaž tež dalši zajimcy su wutrobnje přeprošeni.

Pokiwy (10.03.17)

Freitag, 10. März 2017 geschrieben von:

Na premjeru do NSLDź

Budyšin. „Za brězami“ rěka najnowša serbska inscenacija NSLDź, kotrejež premjera je jutře sobotu, 11. měrca, w 19.30 hodź. na hłownym jewišću dźiwadła. Pod režiju Lutza Hillmanna hraja Majka Kowarjec, Anna-Maria Bretschneiderec, Měrko Brankačk, Julia Klingnerec, Petra-Marija Bulankec-Wencelowa, Jan Mikan a Jurij Šiman.

Změna programa SLA

Budyšin. Chorosće dla dyrbi Serbski ludowy ansambl předstajenje folklorneho programa „Moja reja!“ jutře, sobotu, w 19.30 hodź. na žurli SLA wotprajić. Předstajenje njedźelu, 12. měrca, w 16 hodź. so kaž planowane wotměje. Hižo kupjene kartki su dale płaćiwe a hodźa so za předstajenje njedźelu abo sobotu, 15. apryla, w 17 hodź. na žurli SLA wužiwać.

Kak štomy wurězować?

Stróža. Zajimcy móža sej wot fachowca pokazać dać, kak maja sadowcy a druhe štomy wurězować. Nawuknyć móža to jutře, 11. měrca, wot 9 do 13 hodź. w Stróžanskim Domje tysac hatow. Telefoniske přizjewjenja su móžne pod čisłom 035 8 93/50 85 71.

Koncert na gymnaziju

Anzeige