„Wumrěć njedawa, ćeta“ rěka nowa wjeselohra lajskich dźiwadźelnikow z Konjec a Šunowa. Swoju wuspěšnu premjeru dožiwi kruch w režiji Petry-Marije Bulankec-Wenceloweje spočatk nowembra w Šunowskej Fabrikskej hospodźe. Nětko hotuja so delanscy hrajerjo, mjez nimi tež młoda Šunowčanka Viktoria Žurec, jako studentka skótneje mediciny Rezi (naprawo) na třeće z cyłkownje jědnaće předstajenjow, kotrež budźe njedźelu, 6. decembra, w 16 hodź. w Chrósćicach. Foto: SN/Maćij Bulank

Protyka (04.12.15)

Freitag, 04. Dezember 2015 geschrieben von:

Pjatk 4.12. 19:00 Hłowna zhromadźizna towarstwa Bratrowstwo na Kulowskej Bosćanowej žurli

  19:30 Forum „Młodźina woła“ we Wotrowskim młodźinskim klubje

Sobotu 5.12. 9:00 Dohodowne wiki na Kulowskim torhošću

  11:00 Konferenca „Dobre žiwjenje w harmoniji“ ze Serbami w Choćebuskej uniwersiće

  14:00 Mjezynarodna adwentnička w Budyskim Serbskim domje

  15:30 Swójbne adwentne popołdnjo w Hórčanskim Młynkec hosćencu

  15:30 Wotewrjenje wustajeńcy „Śichy dny w decem­brje“ w Drjowkowskej Serbskej tkalčerni

  17:00 Pišćelowy koncert z Tomašom Žurom w Ralbičanskej cyrkwi

  17:00 Předstajenje SLA „Překlepana liška“ w Radworskim hosćencu „Meja“

  19:30 Beneficny koncert skupiny Po Štyrjoch w Jaseńcy

  19:45 Marko Grojlich čita z knihi „Mjez Křičom a Lubatu“ w Chróšćanskej putniskej hospodźe

Njedźelu 6.12. 10:00 Hody – Serbske hodowne kěrluše a tradicije z Berndom Pittkuningsom w muzeju na Lědach

  16:00 Předstajenje SLA „Překlepana liška“ we Worklečanskim hosćencu „Ke kupowemu hatej“

Srjedu 9.12. 15:00 Pišćelowy koncert z organistom Tomašom Žurom w Berlinskej katedrali swj. Jadwigi

  15:00 Praksisowy forum Serbskeho instituta w Choćebuskim Serbskim domje

Pokiwy (04.12.15)

Freitag, 04. Dezember 2015 geschrieben von:

Hosćo na dohodownych wikach

Kulow. Na Kulowskim torhošću wotměja so jutře wot 9 hodź. dohodowne wiki. Hač do pózdnjeho popołdnja móža hosćo zajimawe a wotměnjawe programy ze šulerjemi Krabatoweje zakładneje šule, z dźěćacym chórom katolskeje wosady, chórom Bratrowstwa a dalšimi dožiwić. Witać chcedźa tež hosći z pólskeho partnerskeho města Lubomierza.

Na pišćelowy koncert

Ralbicy. Lubowarjo pišćeloweje hudźby su jutře na koncert do Ralbičanskeje cyrkwje přeprošeni. W 17 hodź. hraje tam organist Berlinskeje katedrale swjateje Jadwigi Tomaš Žur. Mjez druhim wěnuje so rodźeny Baćonjan twórbam Bacha, Mozarta a Hakima.

Čitanje w hospodźe

Chrósćicy. Marko Grojlich z Bukec, rozhłosownik na wuměnku, je zběrał, zestajał, přełožił a wudał podawizny a stawiznički z kónčiny wokoło Malešec. Skurilne, dramatiske, wšědne – za čas před wjace hač sto lětami. Zapisane su wone w jeho knize „Mjez Křičom a Lubatu“ – a někotre z nich chce wón jutře na čitanju w Chróšćanskej putniskej hospodźe předstajić. Započatk je w 19.45 hodź.

Adwentnička młodźiny

Rozhłós (04.12.15)

Freitag, 04. Dezember 2015 geschrieben von:

Njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z wjedrowanjom w hodowniku

11:20 Ćěkancy mjez nami

11:45 Adwentne woknješko:

„Pokradnjeny sněh“

12:00 Nabožne wusyłanje

(Christoph Rummel)

po tym  Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim z nowosćemi z SLA

13:00 Wurězki ze serbskeho adwentneho koncerta RBB (1. dźěl)

13:30 Nabožne wusyłanje

  (dr. Hartmut Leipner)

po tym  Zbožopřeća

Serbja na europeadu

Freitag, 04. Dezember 2015 geschrieben von:

Budyšin (SN). 14. decembra wulosuja w južnotirolskim Bozenje skupiny za 3. koparske mišterstwa narodnych mjeńšin europeadu. Ale kelko mustwow chce klětu scyła wo titul wojować? Chcedźa so Serbja z jednym abo dwěmaj mustwomaj wobdźělić? Najnowše informacije wo stawje přihotow dóstanu zajimcy we Wuhladku, kotrež wusyła sakska regionalna telewizija jutře, sobotu, w 11. 30 hodź. na sćelaku MDR, jako livestream w interneće a w mediatece MDR pod www.mdr.de/serbski-program/wuhladko.

Dalša tema decemberskeho Wuhladka je 141. schadźowanka. 21. nowembra su šulerjo, nětčiši a bywši studenća zhromadnje w Budyskej „Krónje“ swjećili.

Nimo toho wěnuja so jutře nimale zabytemu Domej za serbske ludowe wuměłstwo a nowej kompjuterowej hrě „Krabat“, kotraž je mjez młodostnymi hižo wjele dobreho wothłosa žnjała.

Do kina (03.12.15)

Donnerstag, 03. Dezember 2015 geschrieben von:

3.12.–9.12.2015: Im Herzen der See: wšědnje 19:45 hodź. | pj, pó a wu 17 hodź. | pj a so 22:30 hodź. Arlo & Spot: pj, so, pó a wu 14:15 hodź. | nj a pó 14:45 hodź. Arlo & Spot w 3 D: wšědnje 17 hodź. Der kleine Prinz w 3 D: nj 14:30 hodź. Bridge of Spies: wšědnje 19:30 hodź. Die Tribute von Panem – Mockingjay 2: wšědnje 14:15 hodź. (nimo štw a srj) Spectre: wšědnje 16:45 hodź. (nimo pó) a 19:15 hodź. (nimo pó) | pj a so 22:15 hodź. Die Tribute von Panem – Mockingjay 2 w 3 D: wšědnje 16:15 hodź. (nimo nimo nj) a 16:45 hodź. | pj, so a nj 19:45 hodź. Er ist wieder da: štw, so a srj 17 hodź. | pj 22:15 hodź. Fack ju Göhte 2: nj 12:15 hodź. Alles steht Kopf: pj, so, nj a wu 14:30 hodź. Alles steht Kopf w 3 D: nj 12:30 hodź. Paranormal Activity: so 22:15 hodź. Hotel Transsilvanien 2 w 3 D: nj 12:15 hodź. | pj, so a wu 14:45 hodź. Ritter Trenk: nj 12:30 hodź. Heidi:­ nj 17 hodź.

Kino-ekstra: Ich und Kaminski: pó 14:45, 17:15 a 20:15

Pokiwy (01.12.15)

Dienstag, 01. Dezember 2015 geschrieben von:

Porěča wo integraciji

Wojerecy. Dalši wobydlerski forum k prašenjam azyla a integracije wotměje so jutře, srjedu, w 19 hodź. we Wojerowskim Domje Martina Luthera Kinga. Rozmołwjeć chcedźa so tam wo prašenjach kaž „Kak funguje w nowym domje za požadarjow azyla?“, „Kak móže so integracija poradźić?“ a „Islam – korjeń terora?“. Iniciatiwa za ciwilnu kuražu wšitkich zajimcow přeproša.

Poskićataj rozmołwu

Budyšin. Wobchadopolitiski rěčnik frakcije SPD Sakskeho krajneho sejma Thomas Baum a Benedikt Dyrlich z Budyskeho zwjazka SPD poskićataj woby­dlerjam jutře, srjedu, wot 17 do 18 hodź. rozmołwu w Budyskim běrowje strony Před Šulerskimi wrotami 13. Prašenja móža zajimcy tež e-mailnje pod hpk1571 @gmail.com pósłać.

Wo kolesowanju w měsće

Pokiwy (27.11.15)

Freitag, 27. November 2015 geschrieben von:

Přewjedu zaso spěwny swjedźeń

Wojerecy. 19. raz přewjedu spěwni poeća a spěwne skupiny z cyłeje Němskeje we Wojerowskej kulturnej fabrice dźensa a jutře wubědźowanje „Hoyschrecke“. W 21 hodź. so spěwny swjedźeń z hódnoćenjom publikuma zahaji, jutře dopołdnja jón z dźěłarničkami a popołdnju z kofejowym koncertom pokročuja. Wjeršk budźe jutře w 20 hodź., hdyž so sydom wot přihladowarjow a jury wuzwolenych wobdźělnikow wo dobyćerske myto „Hoyschrecke“ wubědźuja.

Na adwentne popołdnjo

Konjecy. Konječenjo a jich hosćo su jutře na dwór towarstwow w Konjecach na adwentne popołdnjo přeprošeni. W 15 hodź. je na žurli zhromadna swačina. Wot 15.30 hodź. zanjese tam Serbski muski chór Delany adwentne a hodowne spěwy kaž tež nowe pěsnje ze swojeho programa. Połhodźinskemu koncertej přizamknjetej so hodowne paslenje a wopyt swjateje Borbory ze swjatym Mikławšom. Wot 16 hodź. budźe bjesada na dworje, hdźež poskića horce wino a pražene kołbaski.

Adwentny koncert RBB

Na swjatoh Mikławša překwapi Serbski ludowy ansambl najmłódšich přihladowarjow ze stawiznu „Překlepana liška“ z pjera Jěwy­-Marje Čornakec w serbskej rěči. Liška bě lochkomyslna a sčini sej ze žorćikom wjelka, mjedwjedźa a dźiwje swinjo za njepřećelow. Nětk ma kopicu dyrdomdejow přetrać. Kak to wuńdźe? Předstajeni budźetej 5. decembra w 16.30 hodź. w Radworskej „Meji“ a 6. decembra w 16 hodź. we Worklečanskim hosćencu „Ke kupowemu hatej“. Foto: SLA/Sandra Stirner

Na adwentne na dohodowne wiki

Freitag, 27. November 2015 geschrieben von:

Po tym zo su so hižo dźensa dopołdnja 632. Wjacławske wiki w Budyšinje zahajili, přeprošeja prěni adwentny kónc tydźenja hnydom na wjacore adwentne wiki­ w blišej a dalše wokolinje. Njedźelu w 14 hodź. wotměja so wone w Njebjelčicach na wjesnym parkowanišću. Po programje pěstowarskich dźěći móža holcy a hólcy rumpodichej swoje přeća přeradźić. Wo ćělne derjeměće postaraja so čłonojo domizniskeho towarstwa.

Hižo jutře, sobotu, wot 10 hodź. budu dohodowne wiki w Njeswačidle. W tym času wotewru wosebitu wustajeńcu historiskich hrajkow w domizniskim muzeju. W rumnosćach zwjazka seniorow móža dźěći poprjančki pjec, w 14 hodź. předstaja zakładni šulerjo swój program na žurli hosćenca. W 15 hodź. chce wjesnjanosta wulki wosušk nakrać. Po wulosowanju hodowneje tombole zaklinči dujerska hudźba.

W susodnym Holešowje přewjedu samsny dźeń wot 9 do 17 hodź. tohorunja małe adwentne wiki, a to w Pěčkec zahrodnistwje. Tam smědźa so wopytowarjo na wosebite poskitki wjeselić. Wawrikec catering změje horce wino, kołbaski a něštožkuli dalše přihotowane.

Anzeige