Pokiwaj (11.01.17)

Mittwoch, 11. Januar 2017 geschrieben von:

Dźeń wotewrjenych duri

Radwor. Za někotre tydźenje dóstanu šulerjo 4. lětnika swoje kubłanske poručenje a dyrbja so za dale wjeducu šulu rozsudźić. Z teje přičiny přewjedźe Radworska wyša šula „Dr. Marja Grólmusec“ zajutřišim, 13. januara, wot 18 do 20 hodź. dźeń wotewrjenych duri, na kotryž zajimcow přeproša. Wobhladać móža sej woni šulu a sportownju, wudźěłki šu­lerjow kaž tež šulski a ratarski muzej. Wšitcy­ su wutrobnje přeprošeni.

Přednošuje wo jabłukach

Budyšin. Tysacy družin jabłukow w Němskej znajemy, wjele z nich hižo wjacore lětstotki. Sobotu, 14. januara, w 15 hodź. poda Grit Striese w Budyskim měšćanskim muzeju mały přehlad wo stawiznach plahowanja ­jabłukow, předewšěm na sadowcowych łukach we Łužicy. Dźakowano Rěčičanskej Striesec brěčkarni, hdźež tež mjeńše mnóstwa jabłukow­ wěsteje družiny předźěłuja, budu­ wopytowarjo w muzeju wšelake družiny brěčkow woptać móc. Wobdźě­lenje płaći 2,50 ­eurow na wosobu.

Pokiwaj (10.01.17)

Dienstag, 10. Januar 2017 geschrieben von:

Wo změnach hladanja

Budyšin. Ze změnami hladanskeje reformy zaběra so přichodne stajnje blido Budyskeho zwjazka CDU, kotrež wotměje so jutře, srjedu, w 19 hodź. w Budyskej piwarni na Thomasa Mannowej 7. Z hosćom budźe zapósłanča zwjazkoweho sejma Marja Michałkowa (CDU). Wona je strowotniskopolitiska rěčnica swojeje frakcije a móže tuž fachowje wo mjenowanej temje rozprawjeć. Předewšěm rozłoži wona změny nastupajo hladanske schodźenki a stopnje. Stajne blido CDU je wšitkim zajimcam přistupne.

Na socialne poradźowanje

Budyšin. Zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Hajko Kozel (Lěwica) přeproša wšitkich zajimcow štwórtk, 12. januara, na dalše socialne poradźowanje do swojeho Budyskeho běrowa na Šulerskej 10. Zhromadnje z prawiznikom Gregorom Janikom, kiž je w socialnym prawje wo­sebje wobhonjeny, pomha wón problemy rozrisać, kotrež so často w socialnych prašenjach jewja, wosebje nastupajo Hartz IV. Poradźowanje wotměje so wot 13.30 do 15.30 hodź. a je tež w serbskej rěči móžne. Wosobinski termin dojednać móža sej zajimcy pod telefonowym čisłom 03591/ 31 89 904.

Pokiwaj (09.01.17)

Montag, 09. Januar 2017 geschrieben von:

Nowolětne koncerty SLA

Budyšin. Spočatk lěta přeproša Serbski ludowy ansambl na swoje woblubowane nowolětne koncerty. Wone wotměja so štwórtk, 12. januara, w 17 hodź. w Kumwałdskej „Módrej kuli“, pjatk, 13. januara, w 19 hodź. we Wjelećanskim „Haus Bergland“­ a njedźelu, 15. januara, w 17 hodź. we Wósporskej „Třělcowni“. Orchester pod nawodom Dietera Kempy je pod hesłom „Witajće do noweho lěta“ najznaćiše melodije walčikow a operetow wupytał. Někotre z nich interpretuja rejwarjo baleta. Dale skutkujetej sobu sopranistka Rahel Indermaur a tenor Lemuel Cuento.

Serbske blido w stolicy

Berlin. Přichodne Serbske blido w Berlinje wotměje so štwórtk, 12. januara, w hosćencu „Einsteinkaffee“ na Friedrichowej 20. Mjeztym je to hižo 25 lět, zo maja Serbowki a Serbja w zwjazkowej stolicy a wokolinje tule składnosć, swoju maćeršćinu hajić. Nowi wobdźělnicy su radlubje witani.

Pokiwy (06.01.17)

Freitag, 06. Januar 2017 geschrieben von:

Do Altenberga sněhakować jěć

Drježdźany. Jutře a njedźelu pojědu prěni króć w tutej sezonje zymskosportowe ćahi sakskeje měšćanskeje železnicy w nadawku wobchadneho zwjazka Hornje Łobjo z Drježdźan do Altenberga a Geisinga. Z hłowneho dwórnišća wotjědźetej ćahaj we 8.05 a 10.05 hodź., z Altenberga zaso wróćo do sakskeje stolicy w 15.18 a 17.18 hodź.

Nowolětne přijeće

Wojerecy. Třeći króć wuhotuje Swobodne wolerske zjednoćenstwo StadtZukunft Wojerecy jutře wot 9 do 13 hodź. w škleńčanym dworje Łužiskeho centera za wšitkich zajimowanych wobydlerjow města a wokoliny nowolětne přijeće. Při wólnej rozmołwje chcedźa sej na nowe lěto připić.

Hodowny oratorij zaklinči

Chróstawa. Jutře, 7. januara, w 17 hodź. zaklinči w Chróstawskej cyrkwi hodowny oratorij Johanna Sebastiana Bacha. Pod nawodom Lucasa Pohle móža zajimcy dožiwić­ Drježdźanski ansambl Capella Sagit­tariana­, cyrkwinski chór, kurendu kaž solistow Dorotheju Wagner (sopran), Saruh Keller (echosopran), Brittu Schwarz (alt), Sebastiana Reima (tenor) a Clemensa Heidricha (bas). Zastup płaći dźesać eurow, potuńšene štyri eura.

Po aktualnej wosebitej wustajeńcy Muzeja Budyšin „Z Budyskeho podspódka – nowosće z archeologije města“ powjedźe nawoda muzeja dr. Jürgen Vollbrecht jutře za tydźeń, 14. januara, w 11 hodź. Přehladka je wot tudyšeje Ludoweje banki spěchowany zhromadny projekt z Krajnym zarjadom za archeologiju Sakskeje. Wobraz pokazuje detail wuhrjebaneho profila na ležownosći Domu na Žitnych wikach. Foto: Krajny zarjad za archeologiju Sakskeje

Protyka (06.01.17)

Freitag, 06. Januar 2017 geschrieben von:

Pjatk 6.1. 18:00 Ekumeniske kemše k zahajenju jubilejnehjo lěta reformacije w Sakskej w Budyskej tachantskej cyrkwi­

Sobotu 7.1. 10:00 Halowy koparski turněr „stareje ligi“ w Kulowskej sportowni

  10:00 Dźeń wotewrjenych duri na Wojerowskim křesćanskim gymnaziju Johanneum

  14:00 Halowy koparski turněr wo pokal Towarstwa Cyrila a Metoda w Chrósćicach

  19:30 Předstajenje NSLDź „Mein vermessenes Land“ na Złokomorowskim Nowym jewišću

  19:45 Přednošk „Łužiske zwěrjata jako filmowi starojo“ w Chróšćanskej putniskej hospodźe

Njedźelu 8.1. 10:30 38. Wojerowski nowolětny běh – start w sportowym forumje

  13:00 Nowolětne płuwanje „Early blackbird“ w Hózku

  14:00 Hodowny koncert Chróšćanskeho cyrkwinskeho chóra w tamnišej cyrkwi

  19:30 Wulka gala operety na hłownym jewišću Budyskeho NSLDź

Póndźelu 9.1. 10:00 Wodźenje po Budyskej měšćanskej bibliotece

  18:00 Budyska akademija w słucharni statneje studijneje akademije na Lubijskej dróze

Wutoru 10.1. 16:30 Wuradźowanje předsydstwa župy Delnja Łužica w Choćebuskim Serbskim domje

  19:00 Wodźenje po wustajeńcy wo achatach w Kamjenskim Muzeju zapadneje Łužicy

Rozhłós (06.01.17)

Freitag, 06. Januar 2017 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00  Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z powěsćemi tydźenja a rozprawa wo koparskim turněrje TCM

11:20 Chcemy serbski sejm?

12:00 Nabožne wusyłanje

 (tachantski farar Wito Sćapan)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Zhladowanje na lěto 2016

13:30  Nabožne wusyłanje

 Adelheid Dawmowa)

po tym gratulacije 

Pokiwy (05.01.17)

Donnerstag, 05. Januar 2017 geschrieben von:

Wotewrjene durje na šuli

Wojerecy. Na dźeń wotewrjenych duri přeproša Wojerowski křesćanski gymnazij Johanneum sobotu, 7. januara, wot 10 do 13 hodź. Zarjadowanje je myslene wosebje za šulerjow 4. lětnika a jich staršich, kotřiž wo dalšim kubłanskim puću rozmysluja. Na Johanneumje wuwučuja tohorunja serbšćinu. Tuchwilu maja šulerjow-serbšćinarjow z wokoliny Wojerec kaž tež z delanskich wsow. Zajimcow informuja sobotu wobšěrnje wo šuli a kubłanskich poskitkach.

Wo krokawach a worjołach

Chrósćicy. Znataj łužiskaj filmowcaj Pětr a Stefan Symank běštaj hižo často z kameru na slědach najwšelakorišich zwěrjatow. Zajutřišim, sobotu, wot 19.45 hodź. budźetaj wonaj z hosćom w Chróšćanskej putniskej hospodźe. Tam poda­taj dohlad do swojeho dźěła a kak přirodu rozumitaj. Hižo w 16 hodź. „baje ćeta Monika bajku“ serbskim dźěćom ze wsy a wokoliny.

Ptački ličić

Do kina (05.01.17)

Donnerstag, 05. Januar 2017 geschrieben von:

29.12.2016–4.1.2017 Budyski filmowy palast: Assassin’s Creed: wšědnje 19:45 (nimo pó) Passengers: wšědnje 17:00 (nimo pó) Vaiana: pj, so, nj a wu 14:30 | nj 11:45 Vaiana w 3 D: wšědnje 17:00 (nimo pó) Passengers w 3 D: wšědnje 19:45 | so a nj 14:15 | pó 17:00 | pj a so 22:15 Vier gegen die Bank: wšědnje 16:00 a 20:30 | pj a so 22:45 Rogue One: A Star Wars Story: pj, so a nj 14:00 | pj a so 22:30 Rogue­ One: A Star Wars Story w 3 D: wšědnje 16:45 a 19:45 Schubert in Love: nj 11:45 Sing: pj, so, nj a wu 13:45 Sing w 3 D: nj 12:00 Phantastische Tierwesen: pj a wu 14:00 Willkommen bei den Hartmanns: wšědnje 18:00 Pettersson und Findus: nj 12:00 Assassin’s Creed w 3 D: pj a so 22:30

Kino-ekstra: Meine Zeit mit Cézanne:­ pó 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion: Vier gegen die Bank: wšědnje 16:15 a 20:40 | pj a so 22:50 Rogue One – A Star Wars Story w 3 D: wšědnje 17:00 a 19:34 (nimo so) Rogue One – A Star Wars Story: wšědnje 14:15 | pj a so 22:30 Sing w 3 D: so a nj 12:00 Sing: wšědnje 14:00 (nimo nj) Passengers w 3 D: wšědnje 14:50 a 20:00 Passengers: wšědnje 17:30 | so a nj 22:35 Vaiana w 3 D: wšědnje 17:25 (nimo so) Vaiana: wšědnje 15:00 | so a nj 12:30 Assassin’s Creed w 3 D: wšědnje 19:50 | pj a so 22:25 Assassin’s Creed: wšědnje 18:15 (nimo srj) Willkommen bei den Hartmanns: so a nj 11:45 Die Vampirschwestern 3: so a nj 12:45 Ballerina: nj 14:15 Café Society: srj 16:15

Pokiwy (30.12.16)

Freitag, 30. Dezember 2016 geschrieben von:

Silwesterske rozpominanje

Baćoń. W radosći Božej wuklinči lěto z rozpominanskim nyšporom silwester w 19 hodź. w Baćońskej cyrkwi Jězu­soweje wutroby. Wo hudźbne wobrubjenje postara so swójba Klemensa Čórlicha z Kulowa pod nawodom syna Lukaša.

Koncert na proze lěta

Chróstawa. Hižo lětdźesatki je z tradiciju, zo wotměwa so w Chróstawskej cyrkwi kónclětny pišćelowy koncert. Jutře, sobotu, zakónči so z wurjadnym zarja­dowanjom, kotrež so w 23 hodź. zahaji, restawrowanje Silbermannowych pišćelow. Zaklinča swjatočne hodowne twórby. Po koncerće změja hosćo přiležnosć, sej wohnjostroje z Chróstawy hač do Budyšina wobhladać.

Chórowa hudźba w cyrkwi

Budyšin. Budyska ewangelsko-lutherska Michałska wosada přeproša jutře na tradicionalny silwesterski koncert. Wot 19 hodź. zaklinči w Michałskej cyrkwi chórowa a orchestrowa cyrkwinska hudźba Antonija Vivaldija.

Stajne zelene blido

Anzeige

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl