Rozhłós (28.04.17)

Freitag, 28. April 2017 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo Zwjazkowym předsydstwje Domowiny

11:20 Přemjenowanja wsow wokoło lěta 2017

11:50 Meju we Worklecach žony  stražuja

12:00 Ewangelske nabožne wusyła-    nje

 (superintenden Jan Malink)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo nowosćach z Brjazynskeje šule

13:00 Hudźbne pućowanje po Šotiskej

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Christiana Piniekowa)

po tym zbožopřeća 

póndźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica 1. meje, mjez druhim serwis

11:15  „Što bě twoje najćeše dźěło?“

11:30 Ćiši wojowarjo za serbsku wěc

11:50 Što ćehnje ludźi kóžde lěto znowa do Jawory?

12:00 Serbska dujerska hudźba

delnjoserbsce

12:30 Komentar k 1. meji a hudźbny portret pěsnikarja Bernda Pittkuningsa

13:00 Hanzo-Goleńk sto lět

po tym gratulacije

Do kina (27.04.17)

Donnerstag, 27. April 2017 geschrieben von:

27.4.2017–3.5.2017 Budyski filmowy palast: Guardians of the Galaxy w 3 D: wšědnje 14:30 (nimo štw a srj), 16:30 a 19:45 | pj, so a nj 22:30 Fast & Furios: wšědnje 17:00 a 20:00 | pj, so a nj 22:30 Abgang mit Stil: štw, nj, wu a srj 19:45 | pj, so a pó 20:00 Conni & Co 2 – Das Geheimnis des T-Rex: wšědnje 15:00 (nimo štw a srj) a 17:15 | nj a pó 12:30 Ghost in the Shell: pj, so a nj 22:45 Fifty Shades of Grey: pj, so a nj 22:15 Die Schlümpfe: wšědnje 14:30 (nimo štw a srj) Die Schlümpfe w 3 D: nj a pó 12:30 The Boss Baby: wšědnje 14:30 (nimo štw a srj) | štw, nj a srj 17:00 The Boss Baby w 3 D: nj a pó 12:30 Die Schöne und das Biest: nj a pó 12:30 | pj, so a wu 17:00 Die Schöne und das Biest w 3 D: wšědnje 19:30 (nimo pó)

Kino-ekstra: Jackie: pó 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion: Guardians of the Galaxy w 3 D: wšědnje 14:40, 17:25 a 20:15 | pj, so a nj 22:15 Guardians of the Galaxy: wšědnje 19:50 | pj, so a nj 22:35 A United Kingdom: srj 17:15 Abgang mit Stil: wšědnje 18:10 a 20:10 Conni & Co 2 – Das Geheimnis des T-Rex: wšědnje 14:10 a 16:10 | so, nj a pó 12:10 Fast & Furious: wšědnje 17:00 a 19:45 | pj, so a nj22:30 Die Schlümpfe: wšědnje 15:00 | so, nj a pó 13:00 The Boss Baby: wšědnje 14:55 | so, nj a pó 12:50 Ghost in the Shell w 3 D: pj, so a nj 23:00 Die Schöne und das Biest w 3 D: 17:05 (nimo srj) Die Schöne und das Biest: so, nj a pó 12:00

Pokiwy (25.04.17)

Dienstag, 25. April 2017 geschrieben von:

Knižne předstajenje

Budyšin. Składnostnje 75. posmjertnin delnjoserbskeho basnika Fryca Rochi předstaja štwórtk, 27. apryla, w 19.30 hodź. w Budyskej Smolerjec kniharni jeho­ knihu „A pó zemi libju te strusacki“. Z njeje čitaja wudawaćel Pětš Janaš, Marja­ Elikowska-Winklerowa a Katrin Urbanscyna.

Porěča wo kubłanju

Chrósćicy. Dźěłowy kruh SPD „Serbja“ přewjedźe zjawne zarjadowanje zajutřišim, štwórtk, w 19 hodź. w Chróšćanskim Krawčikec hosćencu. Tam chcedźa sej wutworić poziciju wo naležnosći nuznje­ trěbneho koncepta za wukubłanje serbskeho wučerskeho dorosta. Zawodne mysle poda předsydka Serbskeho šulskeho towarstwa Ludmila Budarjowa. Na zarjadowanju wobdźěli so tohorunja šulskopolitiska rěčnica frakcije SPD w Sakskim krajnym sejmje Sabine Friedel. Wšitcy zajimcy su přeprošeni.

Forum wo Trumpje a cyrkwi

Pokiwaj (24.04.17)

Montag, 24. April 2017 geschrieben von:

Socialne poradźowanje

Chrósćicy. Prawiznik, zapósłanc Sakskeho krajneho sejma a wokrjesny radźićel Hajko Kozel (Lěwica) přeproša jutře, wutoru, wot 15 do 17 hodź. na socialne poradźowanje do Chróšćanskeho Krawčikec hosćenca. Zhromadnje z prawiznikom Gregorom Janikom, kiž je w socialnym prawje wosobje wobhonjeny, pomha wón husto w socialnych prašenjach jewjace so problemy rozrisać. Termin dojednać móža sej zajimcy pod telefonowym čisłom 03591/ 31 89 904.

Hudźba z tekstami Jurja Brězana

Budyšin. Na komornym wječoru Serbskeho­ ludoweho ansambla srjedu, 26. apryla, w 19.30 hodź. w Budyskej Röhrscheidtowej bašće pytaja hudźbnicy trójki­ Trio con moto dialog z knihu Jurja Brězana „Moja archa Horni Hajnk“. Dialog­ je sensibelny, zabawjacy, ale tež brizantny, z widom na łamliwosć našeho swěta, z kotrymž bjezstarostnje wobchadźamy. Hudźbnicy Hanka Tiedemann (prěčna fleta / j.h.), Bettina Witke (husle / j.h.) a Helfried Knopsmeier (violoncello) přednjesu twórby zańdźenosće a přitomnosće, kotrež chcedźa hrajkajo z powědančkami Jurja Brězana splesć. Čitanja budu w němskej rěči.

Pokiwy (21.04.17)

Freitag, 21. April 2017 geschrieben von:

Dźeń měšćanskeho lěsa

Budyšin. 22. dźeń Budyskeho měšćanskeho lěsa wotměje so jutře, sobotu, 22. apryla, w času wot 9 do 12 hodź. Tema lětušeje ekskursije rěka „Kamjentne pomniki w lěsu“. Zetkanje je na parkowanišću pod Čornobohom při Lubijskim puću.

Beneficny nyšpor w cyrkwi

Chrósćicy. Na dobro dawno trěbneje techniskeje reparatury Chróšćanskich pišćelow wuhotuja njedźelu, 23. apryla, w 14 hodź. w Chróšćanskej farskej cyrkwi beneficny nyšpor. Pišćelowa firma w Budyšinje je nětk rozrisanje wuwiła, z kotrymž móža defekt wuspěšnje wotstronić. Kóšty pak móžnosće wosady přesahuja. Tuž proša zjawnosć wo pomoc. Jako wosada wuhotuja młodojutrowny nyšpor z dujerjemi, spěwarjemi a dalšimi instrumentalistami.

Politiske rańše piwko

Kamjenc. Organizatorojo Kamjenskeho politiskeho rańšeho piwka Lěwicy su sej njedźelu, 23. apryla, w 10 hodź. Stefana Wittmanna přeprosyli. Nawoda fachoweho wobłuka za financne posłužby dźěłarnistwa ver.di chce wosebje na prašenja nastupajo dźěłarnistwa wotmołwjeć. Zarjadowanje wot­měje so w Kamjenskim měšćanskim dźiwadle.

Protyka (21.04.17)

Freitag, 21. April 2017 geschrieben von:

Pjatk 21.4. 19:00 Beneficny koncert z Łutowskim žónskim chórom we Wojerowskej Janskej cyrkwi

  19:30 Premjera humoreski Jurja Kocha „Sergej“ w Hochožanskim gmejnskim centrumje

  19:30 Čitanje „Lubosćinske kuski“ w Budyskej měšćanskej bibliotece

Sobotu  22.4.  Zahajenje sezony na wjacorych městnach łužiskeje jězoriny

  10:00 Casting za Krabatowe swjedźenske hry w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

  14.30 Wodźenje po Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

  20:00 Tokanske reje w Konjecach

Njedźelu 23.4. 10:00 Nalětnje pućowanje z Wojerec do Lěskeje (zetkanje na Pforzheimskim naměsće)

  14:00 Beneficny nyšpor w Chróšćanskej cyrkwi

  15:00 Swójbny swjedźeń we Wojerowskej měšćanskej bibliotece Brigitty Reimann

  16:00 Balet SLA „Wobliča lubosće – Le sacre du printemps“ na žurli SLA w Budyšinje

  18:00 Předstajenje humoreski Jurja Kocha „Sergej“ w Dešnjanskim hosćencu „Serbski dwór“

  18:00 Zahajenje 52. Wojerowskich hudźbnych dnjow ze sinfoniskim koncertom Noweje Łužiskeje filharmonije

Póndźelu 24.4. 18:00 Hłowna zhromadźizna Towarstwa Cyrila a Metoda w Kulowje

Rozhłós (21.04.17)

Freitag, 21. April 2017 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Portret: Lubina Hajduk-Veljkovićowa

11:45 Pobrachowacy wučerjo – što činja zamołwići?

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Hans Friedrich Fischer)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo premjerje dźiwadłoweje hry „Sergej“

13:00 25 lět telewizijny magacin „Łužyca“

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Hartmut Leipner)

po tym zbožopřeća 

Magacin „Łužyca“

Freitag, 21. April 2017 geschrieben von:
W telewizijnym sćelaku RBB wusyłaja jutře w 13.30 hodź. serbski magacin „Łužyca“. Moderator Christian Matthée wěnuje so mjez druhim „małym jutram“. Dalša tema magacina je energijowy koncern LEAG, kotryž ma nowe plany k zawrjenju jednotliwych wuhlowych jamow. Tuž so prašeja za wuskutkami za wobydlerjow, kotřiž so lěta bojachu, zo swoju domiznu zhubja. Nimo toho rozprawja Anja Kochojc wo wuwiću serbskeje wučby.

Do kina (20.04.17)

Donnerstag, 20. April 2017 geschrieben von:

20.4.2017–26.4.2017 Budyski filmowy palast: Fast & Furious 8: wšědnje 14:45 (nimo srj), 16:30 a 19:30 | pj a so 22:45 Conni & Co. 2 – Das Geheimnis des T-Rex: wšědnje 12:45 (nimo pó, wu a srj), 15:00 (nimo srj) a 17:15 Die Schlümpfe – Das verlorene Dorf: wšědnje 12:45 (nimo pó, wu a srj) a 14:30 (nimo pó a srj) Die Schlümpfe – Das verlorene Dorf w 3 D: wšědnje 12:30 (nimo pó, wu a srj) | štw, nje a wu 17:15 Abgang mit Stil: wšědnje 17:30 a 20:00 Ghost in the Shell: wšědnje 19:45 (nimo so a pó) Ghost in the Shell w 3 D: pj a so 22:30 The Boss Baby: pj, so a srj 17:15 The Boss Baby w 3 D: wšědnje 12:30 (nimo pó, wu a srj) Die Schöne und das Biest: wšědnje 14:30 (nimo srj) Die Schöne und das Biest w 3 D: wšědnje 19:45 Kong – Skull Island: pj a so 22:15 Logan – The Wolverine: pj a so 22:30 Fifty Shades of Grey: so 19:45

Kino-ekstra: Love & Friendship: pó 14:30, 17:15 a 20:15

Pokiwaj (19.04.17)

Mittwoch, 19. April 2017 geschrieben von:

Přednošuje wo Africe

Lejno. Jan Nuk z Radworja přednošuje dźensa wječor w 19.30 hodź. w Lejnjanskim Kubicec hosćencu, a to wo swojich dožiwjenjach a nazhonjenjach w Africe. Čłonojo Zwjazka serbskich rjemjeslnikow a předewzaćelow kaž tež wšitcy dalši zajimcy su wutrobnje witani.

Socialne poradźowanje

Budyšin. Jutře, štwórtk, 20. apryla, přeprošuje zapósłanc Lěwicy Sakskeho krajneho sejma a Budyskeho wokrjesneho sejmika a prawiznik Hajko Kozel na socialne poradźowanje do wobydlerskeho běrowa Lěwicy w Budyšinje na Šulerskej dróze 10. Poradźowanje započnje so w 13.30 hodź. a je tež w serbskej rěči.

Anzeige

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte