Pokiwy (25.11.16)

Freitag, 25. November 2016 geschrieben von:

Hodowne wiki w „Slaviji“

Radwor. Pod hesłom „Hody so bliža, wšitcy to widźa“ přihotowachu so šulerjo a wučerjo Radworskeje Serbskeje wyšeje šule „Dr. Marja Grólmusec“ w běhu tydźenja na swoje 10. hodowne wiki. Sobotu a njedźelu, 26. a 27. nowembra, stajnje wot 14 do 18 hodź. wotměja so wone we wjacezaměrowej hali „Slavia“ w Radworju. Šulerjo poskića nimo rjanych samo­zhotowjenych hodownych paslenkow a mnohich překwapjenkow tež swójski musical a słódne přikuski. Rjane adwentne wěncy budu tohorunja na předań.

Hudźbnje do adwenta

Budyšin. Spěwy a motety starych a nowych komponistow zaklinča sobotu, 26. nowembra, w 19 hodź. w Budyskej cyrkwi Našeje lubeje knjenje. Program wuhotuje Drježdźanski muski ansambl Vox­akkord, wobstejacy z něhdyšich kapałnikow. Wšitcy su na hudźbnu chłóšćenku jako zazběh do adwenta wutrobnje přeprošeni.

Dopominaja na kantora

Jutře wječor změje kruch „Wir sind keine Barbaren“ premjeru w Budyskim NSLDź. Za mandźelstwowu komediju Philippa Löhle, kotraž so ze strachami srjedźneje woršty před ćěkancami rozestaja, je režiser a wyši hrajny nawoda NSLDź Stefan Wolfram wobydlerski chór ze 17 ludźimi zestajił. Foto: Mirosław Nowotny

Protyka (25.11.16)

Freitag, 25. November 2016 geschrieben von:

Pjatk 25.11. 19:30 Přednošk w Njebjelčanskej „Bjesadźe“ wo arabskej a islamskej kultura w Němskej

Sobotu 26.11. 9:00 Adwentne paslenje na Ladušec burskim statoku w Chrjebi

  10:00 Adwentne wiki w Njeswačidle

  14:00 Adwentne wiki Radworskeje wyšeje šule

  14:00 Adwentne wiki w Brětni-Michałkach

  15:00 Adwentne popołdnjo w Konječanskim towarstwowym domje „Delany“

  16:00 Doadwentne čitanje Ludoweho nakładnistwa Domowina a Domowinskeje skupiny Ćisk z Jurjom Kochom w Ćišćanskej wohnjowej woborje

  19:00 33. schadowanka w kafeteriji Choćebuskeho Delnjoserbskeho gymnazija

  19:45 Přednošk Aleksandera Nuka „El camino. 800 km prěki přez Španisku. Wot Pamplony hač do Santiaga de Compostela a dale do Finisterre, na kónc swěta ....“ w Chróšćanskej putniskej hospodźe

Njedźelu 27.11. 10:00 Adwentne wiki na Rěčičanskim Erlichtec statoku

  14:00 Prěni adwent na Trjebinskim Šusterec statoku z pječenjom poprjancow

  14:00 Adwentne wiki w Radworskej „Slaviji“

  14:00 Adwentne wiki w Njebjelčicach

  14:30 Wotewrjenje hodowneje wustajeńcy we Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja

  15:00 Adwentnička seniorow w Sulšečanskim kulturnym domje

  15:00 Adwentne spěwanje w Dešnjanskej cyrkwi

Rozhłós (25.11.16)

Freitag, 25. November 2016 geschrieben von:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo SŠT, Domowinje a šulskim zakonju

11:20 Brunica a spěchowanje Serbow

11:45 Adwentne woknješko

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Jadwiga Malinkowa)

  po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo „hłownej“ spěchowanskeho towarstwa za serbsku rěč w cyrkwi

13:00 Literarna kermuša w Drjenowje

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Christiana Piniekowa) 

 po tym zbožopřeća

Wobrazy a hudźba

Donnerstag, 24. November 2016 geschrieben von:
Berlin. Finisaža wustajeńcy „Fern und nah“, w kotrejž su mjez druhim wobrazy Budyšanki Ulriki Mětškoweje widźeć, je jutře­, pjatk, w 20 hodź. w Berlinskej galeriji F92 na Fehrbellinskej 92. Při tej składnosći wotměje so tam komorny koncert z twórbami Jura Mětška, kotrež zanjese orchester Berlinskeje Komiskeje opery.

Do kina (24.11.16)

Donnerstag, 24. November 2016 geschrieben von:

24.11.–30.11.2016 Budyski filmowy palast: Tini: Violettas Zukunft: štw, so a pó 15:00 Arrival: wšědnje 17:15 (nimo pó) a 19:30 | pó 17:00 | pj a so 22:15 Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt: nj 15:00 AdventsKino: nj 10:30 a 13:00 Phantastische Tierwesen: wšědnje 14:00 | nj 10:30 Willkommen bei den Hartmanns: wšědnje 17:15 a 20:00 | štw a pó 14:30 | pj a so 22:30 Pettersson und Findus: wšědnje 15:15 (nimo štw a pó) | nj 10:30 a 13:15 Phantastische Tierwesen w 3 D: wšědnje 16:45 a 19:30 | pj a so 22:00 Jack Reacher: wšědnje 19:45 (nimo pó) Trolls: pj, so, wu a srj: 14:15 Trolls w 3 D: štw, so, nj a wu 17:00 | nj 10:30 Störche – Abenteuer im Anflug: nj 12:15 Bridget Jones’s Baby: pj 17:00 Findet Dorie: pj, nj, wu a srj 15:00 Findet Dorie w 3 D: nj 12:30 | štw a pó 14:45 Doctor Strange w 3 D: pj a so 22:30 Das kalte Herz: srj 17:00

Kino-ekstra: Vor der Morgenröte:­ pó 17:15 a 20:15

Pokiwy (23.11.16)

Mittwoch, 23. November 2016 geschrieben von:

Knižna premjera

Budyšin. „Die dörfer unter wasser sind in deinem kopf beredt“ rěka kniha z basnjemi Róže Domašcyneje, kotraž změje štwórtk, 24. nowembra, w 19.30 hodź. premjeru w Budyskej Smolerjec kniharni. Knihu wudali su Jayne-Ann Igel, Jan Kuhbrodt a Ralph Lindner w Lipšćanskim nakładnistwje Poetenladen. Nimo awtorki budźe jutře tohorunja překwapjenski hósć pódla. Wšitcy zajimcy su přeprošeni.

Terminy za protyku zapodać

Budyšin. Štóž ma nětko hižo terminy za swjedźenje a zarjadowanja, kotrež njeměli młodostni klětu skomdźić, njech je socialnej dźěłaćerce Rěčneho centruma WITAJ Francisce Zopic ( / 0170-1559925) abo Serbskemu młodźinskemu towarstwu Pawk () zapoda. Zhromadnje z kubłanskej referentku Domowiny Rejzku Wałdźic chcedźa za lěto 2017 zaso woblubowanu nasćěnowu protyku wudać a na přikład młodźinskim klubam a dalšim zajimcam pře­wostajić. Terminy zběraja hač do kónca nowembra.

Přednošuje senioram

Pokiwaj (22.11.16)

Dienstag, 22. November 2016 geschrieben von:

Wo identiće a sydlenskim rumje

Budyšin. W Budyskim Serbskim instituće přednošuje dr. Lutz Laschewski z Rostockskeje uniwersity jutře, 23. nowembra, w 14 hodź. na temu „Kulturna identita a rum. Konstituowanje serbskeho sydlenskeho ruma jako socialny proces“. Přednošk je wěnowany prašenjam, nastawacym we wobłuku politiskeho planowanja we Łužicy. Tak póńdźe wo postajenje serbskeho sydlenskeho ruma kaž tež wo wopisanje naprawow, kotrež maja wobchowanju a spěchowanju serbskeje kultury słužić. Dalše prašenje je, kak hodźi so powšitkowna towaršnostna „wužitnosć“ serbskeje kultury za cyły region spěchować. Přednošowar rozjimuje tele prašenja před pozadkom powšitkownych towaršnostnych trendow. Zarjadowanje je zjawne a budźe w němskej rěči. Dr. Laschewski wuči zdobom wo socialnowědomostnych­ prašenjach wobswěta na BTU w Choćebuzu.

Socialne poradźowanje

Pokiwy (18.11.16)

Freitag, 18. November 2016 geschrieben von:

Zakónčenje Lěta smilnosće

Róžant. Na swjedźenju Chrysta Krala njedźelu, 20. nowembra, w 15 hodź. je w Róžeńčanskej swjatnicy nyšpor k zakónčenju Lěta smilnosće. Wšitcy młodostni a wěriwi ze swojimi swójbami su wutrobnje přeprošeni. Serbska dekanatna młodźina nyšpor wuhotuje a přeprošuje po tym wšěch na zhromadnu swa­činu.

Knižna premjera

Budyšin. „Die dörfer unter wasser sind in deinem kopf beredt“ rěka kniha z basnjemi Róže Domašcyneje, kotraž změje štwórtk, 24. nowembra, w 19.30 hodź. premjeru w Budyskej Smolerjec kniharni. Knihu wudali su Jayne-Ann Igel, Jan Kuhbrodt a Ralph Lindner w Lipšćanskim nakładnistwje Poetenladen Verlag. Nimo awtorki so na tymle wječoru tohorunja překwapjenski hósć wobdźěli. Wšitcy zajimcy su tuž wutrobnje přeprošeni.

Do dźěłarnje za zbrašenych

Rozšěrjena přehladka „Wotmolowane – Mit Licht gemalt“ je nětko w Serbskim muzeju přistupna. Nimo fotow priwatnych požčowarjow je galerija fararjow Klětnjanskeje ewangelskeje cyrkwje widźeć. Rjad wuwědomja, kak je so ateljejowe fotografowanje w běhu lětdźsatkow přeměniło. Na wulkej wobrazowce hodźi so w priwatnych fotowych albumach na přikład Łušćanskec swójby z Njebječic wokoło 1910, młodowučerja Jurja Kubaša-Worklečana abo wo poswjećenju Zejlerjoweho pomnika we Łazu listować. Widźeć je dale dźěl diasoweje serije wo žiwjenju w klóštrje Marijinej hwědźe w 1920tych lětach. Foto: Jürgen Maćij

Anzeige