Do kina (01.09.16)

Donnerstag, 01. September 2016 geschrieben von:

1.9.–7.9.2016 Budyski filmowy palast: Ben Hur w 3 D: wšědnje 17:30 a 19:45 | pj a so 22:15 Mike and Dave Need Wedding Dates: wšědnje 15:30, 17:45 a 20:00 | pj a so 22:15 Molly Monster: nj 15:00 Elliot, der Drache: wšědnje 15:30 Elliot, der Drache w 3 D: wšědnje 17:45 Suicide Squad w 3 D: wšědnje 20:00 | pj a so 22:30 Jason Bourne: wšědnje 20:00 (nimo pó) | so 22:30 Pets: štw, so, nj a srj 17:45 Pets w 3 D: wšědnje 15:30 | so a nj 13:30 Conni & Co.: wšědnje 15:30 (nimo nj a pó) Ghostbusters: pj 22:30 Ein ganzes halbes Jahr: pj a wu 17:45 Ice Age – Kollision voraus: so 13:00 | nj 13:30 Ice Age – Kollision voraus w 3 D: so a nj 13:30 Ninja Turtles: so a nj 13:15

Kino-ekstra: Der Moment der Wahrheit: pó 14:30, 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion: Mike and Dave Need Wedding Dates: wšědnje 15:35, 17:50 a 20:10 | pj a so 22:20 Elliot, der Drache w 3 D: wšědnje 17:45 (nimo srj) Elliot, der Drache: wšědnje 15:30 (nimo nj) Conni & Co.: wšědnje 15:10 Die Unfassbaren 2: wšědnje 17:15 Suicide Squad w 3 D: wšědnje 20:00 Suicide Squad: pj a so 22:30 The Mechanics 2: wšědnje 20:05 | pj a so 22:15 Ben Hur w 3 D:­ wšědnje 19:50 Ben Hur: wšědnje 17:20 | pj a so 22:25 Pets: wšědnje 15:15 Molly Monster: nj 15:30 Vor der Morgenröte: srj 17:45

Čitataj ze spisow Herberta Nowaka

Mittwoch, 31. August 2016 geschrieben von:
Budyšin. Cyle w znamjenju delnjoserbskeho fararja Herberta Nowaka steji literarny wječor jutře, štwórtk, w 19.30 hodź. w Budyskej Smolerjec kniharni. Jeho dźowka Madlena Norbergowa a Fabian Kaulfürst čitataj z noweje knihi „Pisaŕ běch wót młodych lět“. Nowostka wob­sahuje wuběr Nowakowych spisow a dawa dohlad do jeho wobšěrneho tworjenja za serbske pismowstwo, kotrež bě dotal jenož rozbrojene přistupne. Wšitcy zajimcy su wutrobnje přeprošeni.

Pokiwy (30.08.16)

Dienstag, 30. August 2016 geschrieben von:

Jutře na rozmołwny wječor

Budyšin. Serbski muzej a Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu ­přeprošatej ludowych wuměłcow wšelakich spartow kaž tež wšitkich zajimcow, wosebje młodźinu, na rozmołwny wječor „Serbske ludowe wuměłstwo w 21. lětstotku?!“ do muzeja na Budyskim hrodźe jutře, srjedu, w 19 hodź. Mjez ­druhim póńdźe wo prašenje, hač ma naša tradicionalna serbska kultura woprawdźe šansu napřećo Pokémon Go a podobnym powabkam a kak móžeš młodu generaciju za nju zahorić. Tež nowe ideje a serbske inowatiwne wudźěłki su witane. Diskusija budźe přez słuchatka do němčiny přełožena. Moderaciju ­přewozmjetej Andrea Pawlikowa ze Serbskeho muzeja a młodźinska referentka Domowiny Rejzka Wałdźic. We 18 hodź. je wodźenje po wustajeńcy „Pruhi, kruhi, třiróžki“.

Zwučuja na nowym městnje

Pokiwy (26.08.16)

Freitag, 26. August 2016 geschrieben von:

Kapała Horjany zapiska

Brětnja-Michałki. Kónc tydźenja wotměwaja so w Brětni-Michałkach tradi­cionalne wjesne swjedźenske hry. Dźensa w 19.30 hodź. zahaja so wone w Brětnjanskim wobydlerskim domje z „historiskim filmowym wječorkom“. Jutře w 14 hodź. wustupi dźěćacy cirkus Krabatino, po tym pokaza wohnjowa wobora hašenje a wječor budu reje z diskoteku na nawsy. Při ćmičkanju poćahnu dźěći z lampionami po wsy. Njedźelu po kemšach, kotrež budu w 9 hodź. w Mjetaškec bróžni,­ zapiska dujerska kapała Horjany k rańšemu piwku.

Na hermank do Błótow

Bórkowy. Lubowarjo regionalneho wikowanja su wot dźensnišeho na 24. Bórkowski domizniski a drastowy swjedźeń w Błótach witani. Nimo wikow, kotrež budu jutře a njedźelu wot 10 do 18 hodź., móžeće jutře w 14 hodź. dźě­ćacy chór Delnjoserbskeho dźěćaceho a młodźinskeho ansambla dožiwić. Wosebita atrakcija budźe wječorny přistawowy program. Njedźelu w 14 hodź. wotměje so wulki swjedźenski ćah z ně­hdźe 50 wobrazami.­ Po tym wustupja wšelake serbske­ skupiny ze wsow. Do­mowinska młodźina předstaji w 17.15 hodź. łapanje kokota.

Filmowy wječor z diskusiju

Dopominaja na přesydlenje

Freitag, 26. August 2016 geschrieben von:

Miłoraz (SN). W lěću 1966 započachu w Miłorazu prěnje swójby přesydleć. Wone­ dyrbjachu sej Wochožanskeje brunicoweje jamy dla nowe bydlenje pytać. Hač do lěta 1972 měješe ně­hdźe 216 ludźi swoje domske, swój statok a domiznu wopušćić.

Wosebje přesydlenje kěrchowa je Miłoražanow hłuboko trjechiło, na čož hač do dźensnišeho spominaja. Lětdźesatki ćerpjachu wobydlerjo pod poćežowa­njemi brunicoweje industrije, wšako bu we wsy wuhlo nakładowane, štož wo­znamjenješe wulku haru a tójšto procha.

Wjesna rada Miłoraza a Slepjanska ewangelska wosada přeprošatej njedźelu, 4. septembra, w 14 hodź. na ­serbsko-­ němske kemše, na kotrychž wopomnja 50 lět dźělneho přesydlenja Miłoraza. Prěduje propst dr. Christian Stäblein z Berlina. Po kemšach budźe zhromadne kofejpiće na Slepjanskej wjesnej žurli. Štóž znaje něhdyšich ­wjesnjanow, kotrymž móhli wosobinske přeprošenje připósłać, njech to Miłoražanskej wjesnej radźe abo Slepjanskej wosadźe zdźěli.

Na swójbne popołdnjo

Freitag, 26. August 2016 geschrieben von:

Wojerecy. Předsydstwo župy „Handrij Zejler“ přeproša wšitkich ­zajimcow na swójbne popołdnjo jutře, sobotu, 27. awgusta, wot 15 do 18 hodź. na ležownosći Wojerowskeho Domowinskeho domu na Drježdźanskej 18. Kaž regionalna rěčnica Christina Šołćina zdźěli, poskića tam serbskorěčne kubłanje dźěći, interaktiwne hry z rěču, paslenje, spěwy a reje. Šulerjo zakładneje šule „Handrij Zejler“­ pokazaja mały kulturny program.

K swačinje poskića kofej a tykanc. Organizatorojo nadźijeja so bohateho wopyta.

Protyka (26.08.16)

Freitag, 26. August 2016 geschrieben von:

Pjatk 26.8. do 27.8.  Openair-festiwal Nukstock w Nuknicy

 26.8. do 28.8.  Němsko-serbski wjesny swjedźeń w Brětni-Michałkach

   Domizniski a drastowy swjedźeń w Bórkowach

   Zhorjelski staroměšćanski swjedźeń

   Sportowy swjedźeń w Bukecach

   Parkowy a hrodowy swjedźeń w Ketlicach

 26.8. do 28.8.  Wodarnjowy a klankodźiwadłowy swjedźeń při Budyskej Starej wodarni

Sobotu 27.8. do 28.8.  Mjezynarodne lenowe dny w Ramnowje

  10:00 Zapokazanje noweho biskopa Heinricha Timmer­eversa w Drježdźanskej katedrali

  14:00 Łapanje kokota w Rogoznje a Popojcach

  15:00 Swójbne popołdnjo we Wojerowskim Domowinskim domje

  15:00 Šulski swjedźeń we Wóslinku

  17:00 Instrumentalny koncert z duwom Seitenwege w Njeswačanskej cyrkwi

  19:00 Filmowy wječor z diskusiju pod hesłom „Serbja, Samojo a pokleće zemskich pokładow“ při Miłočanskej skale

  20:00 Koncert z Güntherom Fischerom na Mužakowskim hrodźe

  20:00 Koncert ze skupinu Silbermond při Łobju w Drježdźanach

Njedźelu 28.8. 10:00 Holanski swjedźeń we Wochožanskim parku błudźenkow

  10:00 Čaporowa njedźela w Brěznjanskim hosćencu

  10:30 Rańše piwko z dujerskej kapału Horjany w Brětni-Michałkach

Rozhłós (26.08.16)

Freitag, 26. August 2016 geschrieben von:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z přehladom powěsćow tydźenja

11:20 Na Budyskich wěžach

11:45 Slepa Drježdźanska Serbowka

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Hans-Friedrich Fischer) 

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo domizniskej protyce „Stog“

13:00 Festiwalne impresije z Waliziskeje

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Hans-Christoph Schütt)

po tym zbožopřeća

Do kina (25.08.16)

Donnerstag, 25. August 2016 geschrieben von:

25.8.–31.8.2016 Budyski filmowy palast: Mike and Dave need Wedding Dates: wu 20:00 Elliot, der Drache: wšědnje 15:30 | so a nj 13:15 | wu 20:00 Elliot, der Drache w 3 D: wšědnje 17:30 a 19:45 (nimo wu) Pets: wšědnje 20:00 (nimo pó a wu) Pets w 3 D: wšědnje 15:30 | so a nj 13:30 Conni & Co.: wšědnje 15:30 a 17:45 Suicide Squad w 3 D: wšědnje 17:30 a 20:00 | pj a so 22:00 Jason Bourne: wšědnje 20:00 | pj a so 22:30 Ghostbusters: pj a so 22:00 Ein ganzes halbes Jahr: wšědnje 17:45 (nimo pó) Ice Age – Kollision voraus: wšědnje 15:30 (nimo pó) | pó 15:15 Ice Age – Kollision voraus w 3 D: so a nj 13:30 Ninja Turtles: so a nj 13:15 Independence Day: Wiederkehr w 3 D: pj a so 22:30

Kino-ekstra: Seitenwechsel: pó 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion: Jason Bourne: wšědnje 19:50 | pj a so 22:25 Elliot, der Drache w 3 D: wšědnje 17:30 a 19:45 Elliot, der Drache: wšědnje 15:15 Conni und Co.: wšědnje 15:20 a 17:35 Lights out: wšědnje 20:15 (nimo srj) | pj a so 22:05 Suicide Squad w 3 D: wšědnje 19:55 | pj a so 22:30 Suicide Squad: wšě­dnje 17:40 Pets w 3 D: wšědnje 17:45 (nimo srj) Pets: wšědnje 15:40 Ninja Turtles w 3 D: pj a so 22:10 Ninja Turtles: wšě­dnje 15:15 Mike and Dave need Wedding Dates: srj 20:15 Birnenkuchen mit Lavendel: srj 10:00 Unterwegs mit Jaque­line: srj 17:45

Pokiwy (19.08.16)

Freitag, 19. August 2016 geschrieben von:

Přezpólni proša na swjedźeń

Chrósćicy. Dźesaćlětne wobstaće swjeći muska spěwna skupina Přezpólni jutře, 20. awgusta, na Chróšćanskim Koklic statoku. Započatk je w 20 hodź. Po zhromadnym programje z cymbalowej skupinu Vojara z južneje Morawy a z rejwarjemi Wudworskeho folklorneho ansambla přizamknje so zabawa. Morawscy budu zhromadnje ze serbskimi ludowi hercami hač do nocy hudźić a spěwać.

Pućuja a swjeća

Wuježk. Serbske ewangelske towarstwo přeproša znowa wšitkich Serbow a dalšich zajimcow sobotu na mjeztym hižo dwanate lětnje pućowanje a serbski swjedźeń we Wuježku pod Čornobohom. Wobdźělnicy zetkaja so w 13 hodź. pola Krygarjec (Wuježk čo. 31A) abo w 13.15 hodź. na parkowanišću mjez Splóskom a Schönbergom. Wottam pućuja zhromadnje přez Hromadnik a Čertowe wokno na Čornobóh a dale do Wuježka. Po pućowanju a kofeju w 17 hodź. přizamknje so nutrnosć ze superintendentom ­Janom Malinkom na Pawlikec statoku. Wot 18 hodź. zawjeseli wopytowarjow Drježdźanska skupina Podka.

Zela w srjedźišću

Anzeige

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl