Rozhłós (17.06.16)

Freitag, 17. Juni 2016 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń, mjez druhim z live-rozprawu z europeady (dalše w běhu wusyłanja)

11:15 Serbske pokalne finale

11:30 Europeada wotewrjena

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Hans Friedrich Fischer)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo serbskim swjedźenju w Choćebuzu

13:00 25 lět Zwjazk serbskich spěwarskich towarstwow

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Bernd Pitkunings)

po tym  Zbožopřeća

Wopominaja Brězana

Donnerstag, 16. Juni 2016 geschrieben von:
Budyšin. Swjedźenske zarjadowanje k 100. posmjertnym narodninam Jurja Brězana přewjedu Budyski wokrjesny zwjazk Lěwicy, město Budyšin a zapósłanča zwjazkoweho sejma Caren Lay dźensa, štwórtk, w 19 hodź. w Budyskim Kamjentnym domje. Nimo podijoweje diskusije budu tam z tekstow spisowaćela čitać. Zastup je darmotny.

Do kina (16.06.16)

Donnerstag, 16. Juni 2016 geschrieben von:

16.6.– 22.6.2016 Budyski filmowy palast: Central Intelligence: wšědnje 15:00 (nimo štw, pó a srj) a 17:15 (nimo pó) | štw a srj 19:30 | nj a pó 19:45 | wu 20:30 | pj a so 22:15 Conjuring 2: wšě­dnje 16:45 (nimo srj) a 19:30 | pj a so 22.15 Elsterglanz: wšědnje 18:30 a 20:30 (nimo štw a wu) | pj a so 22:30 Birnenkuchen mit Lavendel: so a wu 14:45 | srj 17:00 Ein ganzes halbes Jahr: srj 19:45 Angry Birds: wšědnje 14:30 (nimo štw a srj) a 16:30 | nj 12:30 | pj 20:00 War­craft: The Beginning w 3 D: pj, so, nj a wu 19:30 | so 22:00 Alice im Wunderland w 3 D: pj, so, nj a pó 17:15 Alice im Wunderland: wšědnje 14:45 (nimo štw a srj) | štw a wu 20:30 X-Men: Apocalypse: pj 22:00 Bad Neighbors 2: štw a srj 17:00 Angry Birds w 3 D: pj a pó 14:45 Zoomania: nj 12:45 The Jungle Book: nj 12:45 Rico, Oskar und der Diebstahlstein: nj 12:45

Kino-ekstra: Südafrika: pó 14:45, 17:15 a 20:15 | nj 14:45

Wojerowski CineMotion:

Conjuring 2: wšědnje 17:15 a 19:55 | pj a so 22:20 Central Intelligence: wšědnje 15:30, 17:45 a 20:10 | pj a so 22:30 Green Room: pj a so 22:40 X-Men: Apocalypse: wšědnje 17:00 (nimo srj) Einmal Mond und zurück: wšědnje 15:20 | so a nj 13:25 Alice im Wunderland w 3 D: wšědnje 17:20 a 19:40 (nimo srj) Alice im Wunderland: wšědnje 14:50 | so a nj 12:30 Warcraft: The Beginning w 3 D: wšědnje 19:50 Angry Birds: wšědnje 14:55 | so a nj 12:50 The Nice Guys: pj a so 22:05 The Jungle Book w 3 D: so a nj 13:00 Ein ganzes halbes Jahr: srj 20:00 Eddie the Eagle: srj 17:00

Pokiwaj (15.06.16)

Mittwoch, 15. Juni 2016 geschrieben von:

Wo sudnistwje něhdy

Budyšin. Přichodna muzejowa rozmołwa Budyskeho Měšćanskeho muzeja njedźelu, 19. junija, w 15 hodź. zaběra so z aspektami Budyskich prawniskich stawiznow hač dosrjedź 19. lětstotka. Z wobrazami, dokumentami a eksponatami poda Hagen Schulz dohlad do stawiznow prawnistwa w Budyšinje. Nimo toho wěnuje­ so wón wosobinam, kotrež su w tym zwisku w sprjewinym měsće skutkowali, mjenujcy sudnikam, katam a dalšim. ­Zajimcy su wutrobnje witani.

Koncert we wopomnišću

Budyšin. Zhromadnje z Budyskim komitejom přeprošuje Budyske wopomnišćo pjatk, 17. junija, we 18 hodź. na chórowy koncert z Berlinskim policajskim chórom do bywšeho stasi-jastwa. Zarjadowanje wotměje so składnostnje róčnicy ludoweho zběžka 17. junija 1953. Pod nawodom Steffena Schreinera zanjese chór cyrkwinske a swětne spěwy ze štyrjoch lětstotkow. Nimo toho čita dźiwadźelnik a bywši jaty Budyskeho wosebiteho lěhwa Jochen Stern z dopomnjenkow něhdyšich politiskich jatych „žołteje bědy“. Zastup je darmotny

Pokiwy (14.06.16)

Dienstag, 14. Juni 2016 geschrieben von:

Do parka pohladnyć

Smochćicy. Wosebite wodźenje po parku Smochčanskeho Domu biskopa Bena poskića jutře, srjedu, wot 18 do 20 hodź. Zajimcy zetkaja so při studni před hłownym twarjenjom. W bliskim lěsku z jeho słónčnym templom wočakuje wobdźělnikow hudźbno-kulinariska překwapjenka. Wšitcy su wutrobnje witani.

Socialne poradźowanje

Budyšin. Zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Hajko Kozel (Lěwica) přeprošuje štwórtk, 16. junija, na socialne poradźowanje do swojeho Budyskeho běrowa na Šulerskej 10. Zhromadnje z prawiznikom Gregorom Janikom pomha wón při rozrisanju­ problemow, kotrež so husto w socialnych prašenjach jewja. Poradźowanje wotměje so wot 13 do 15 hodź. a hodźi so tež w serbskej rěči přewjesć. Termin dojednać móža sej zajimcy pod telefonowym čisłom 03591/ 31 89 904.

Kito Lorenc čita

Pokiwy (10.06.16)

Freitag, 10. Juni 2016 geschrieben von:

Wodźenje po wěži

Wojerecy. Hižo wot 6. junija wotměwa so we Wojerowskim Domje dr. Martina Luthera Kinga swjedźenski tydźeń. Wulkeho naprašowanja dla powjedu ludźi jutře a njedźelu, 11. a 12. junija, zaso po wěži. Zamołwići inženjerojo zwonoweho towarstwa „Zwony za Kingowy dom“ so składnostnje 50lětneho wobstaća ewangelskeje wosady we Wojerecach-nowym měsće na zajimcow wjesela. Jutře su połhodźinske wodźenja wot 18 hodź., njedźelu po kemšach wot 11 hodź. Małe skupiny měli so do toho w cyrkwinskim běrowje přizjewić.

Pryskanske wubědźowanje

Ralbicy. Z rańšim piwkom zahaji so zajutřišim w 10 hodź. w Ralbicach wohnjowoborny swjedźeń. Po zhromadnym kofejpiću z hudźbnym přewodom Ralbičanskich pozawnistow móža so dźěći wot 16 hodź. při pryskanskej sćěnje zabawjeć a so na skakanskim hrodźe wucychnować. Runočasnje zahaji so pryskanske wubědźowanje za wobydlerjow. Po 17 hodź. chce młodźinska wobora swoje hašenske zamóžnosće předstajić. Wot 21 hodź. su wšitcy přeprošeni, sej zhromadnje hru Němskeje přećiwo Ukrainje europskich koparskich mišterstwow wobhladać.

Wušła je CD oratorija „Wětrnik a časy“, kotruž jutře po koncerće w Chróšćanskej „Jednoće“ přepodadźa. W 17 hodź. spěwarki a spěwarjo chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, komorny orchester SLA kaž tež kapała Malte Rogacki oratorij zanjesu. Hudźbny nawod změje Friedemann Böhme. Wón nawjedowaše minjenu srjedu tohorunja probu na žurli SLA. Foto: Stefan Cuška

Tipować a dobyć

Freitag, 10. Juni 2016 geschrieben von:

Zhromadna akcija Serbskich Nowin a Serbskeho rozhłosa

K lětušim mjeztym 3. koparskim mišterstwam europskich narodnych mjeńšin přewjedu Serbske Nowiny a Serbski rozhłós znowa zhromadnu akciju, při kotrejž móžeće něšto dobyć. Dyrbiće jeničce na dwě prašeni wotmołwić.

Swojej wotmołwje pósćelće pak z póštu na adresu:

Redakcija Serbskich Nowin

Sukelnska 27

02625 Budyšin

pak z e-mailku na: abo wotedajće swój tip w interneće. Pod www.serbske-nowiny.de/europeada namakaće trěbne formulary k tipowanju a wupjelnjenju. A štó wě, snano słušeće bórze k dobyćerjam.

Njezabudźće pak z tipom swoju dospołnu adresu podać. Njedospołne tipy njemóžemy bohužel wobkedźbować.

Tipujće sobu a dobudźće! Ze wšitkich prawych wulosujemy rjane myta z podpismami hrajerkow a hrajerjow koparskeju wubrankow. Na slědowacej prašeni maće wotmołwić:

 Kak daloko přińdźe Serbska koparska wubranka muži na lětušej europeadźe w Italskej?

o njepřetraje předkoło

o docpěje štwórćfinale

o nastupi w połfinalu

o docpěje finale

o dobudźe europeadu

Protyka (10.06.16)

Freitag, 10. Juni 2016 geschrieben von:
Dalše pokiwy na našej internetnej stronje www.serbske-nowiny.de

Pjatk 10. do 11.6.  Wodowe hry při Grodkowskim spjatym jězoru

 10. do 12.6  Rakečanski sportowy swjedźeń

   „LebensArt“ – wiki za zahrodu w Großharthauwje 

      Schiebockske dny w Biskopicach

 11. do 12.6.  Hrodźišćowy swjedźeń we Łahowje

  17:00 Dworowy swjedźeń w Choćebuskim Serbskim muzeju na Młynskej

Sobotu 11.6. 9:00 Dźeń wotewrjenych duri Budyskeje studijneje akademije

  14:00 14. dróhowy swjedźeń při Kamjenskich Klóšterskich wrotach

  16:00 Dołha nóc kultury w Budyšinje

  17:00 Předstajenje oratorija „Wětrnik a časy“ z přepo­daćom CDje w Chróšćanskej „Jednoće“

  19:30 Swjedźenske zarjadowanje składnostnje 35lětneho wobstaća Sportoweje jednotki Chrósćicy w tamnišej „Jednoće“

  19:30 Baletny wječor „Što zwostanje?“ w SLA

  20:00 Diskoteka kuntworow w Salowje

Njedźelu  12.6. 10:00 Wohnjowoborny swjedźeń w Ralbicach

  10:00 Serbski domizniski swjedźeń Wojerowskeje Janskeje­ wosady

  11:00 Testowa hra Serbskeje koparskeje wubranki žonow w Pančicach-Kukowje

  14:00 Wotewrjena pisarnja (k stotym posmjertnym narodninam Jurja Brězana) w Hornim Hajnku

Rozhłós (10.06.16)

Freitag, 10. Juni 2016 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń, mjez druhim z přehladom powěsćow

11:20 25 lět Zwjazk serbskich spěwarskich towarstwow

11:45 Burja a jědy na polach

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Jan Malink)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo młodej folklornej skupinje Serbska reja

13:00 Ja mam lubego – serbske lubosćinske spěwy

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Christina Kliemowa)

po tym  Zbožopřeća

Anzeige