Pokiwy (02.09.15)

Mittwoch, 02. September 2015 geschrieben von:

Twórby Jana Cyža zaklinča

Lichań. We wobłuku koncertneho rjada na Lichańskim hrodźe budźe tam přichodne zarjadowanje sobotu, 5. septembra, we 18 hodź. Pod hesłom „Wot tradicionalneho k modernemu“ zahudźa třo wuměłcy Berlinskeje komiskeje opery­ twórby komponista Jana Cyža składnostnje jeho 60. narodnin. Zastupne lisćiki dóstanu wopytowarjo při wječornej kasy. Dźěći maja darmotny zastup. Do kon­certa a po nim poskića napoje a zakuski. W tym času budźetej hród a park přistupnej. Wšitcy lubowarjo našočasneje serbskeje hudźby su na Lichański hród wutrobnje přeprošeni.

Informuja wo samostatnosći

Mandy Klau, Hannelore Verleih, Christian Bartoschek a Edeltraud Rötschke z Wochoz wija tři metry dołhu pletwu za wosebite zachodne wrota Wochožanskeho parka błudźenkow. Z nimi witaja zajutřišim, njedźelu, wopytowarjow holanskeho swjedźenja w parku. Wot 10 do 18 hodź. změja tam wuměłstwowe, kulinariske a zabawne poskitki. Foto: Joachim Rjela

Pokiwy (28.08.15)

Freitag, 28. August 2015 geschrieben von:

Čitanje z hudźbnym přewodom

Budyšin. Zwjazk serbskich wuměłcow wobdźěli so lětsa znowa ze swójskim zarjadowa­njom na Hornjołužiskim dnju. Čitanje z Benom Budarjom budźe njedźelu, 30. awgusta, w 17 hodź. w Budyskim zahrodowym lokalu „Zur Morgensonne“ Při Špitałskich łukach. Jan Cyž zarjad­owanje hudźbnje wobrubi. Zajimcy su wutrobnje přeprošeni!

Pěstowarnja 60 lět

Radwor. Wot 31. awgusta do 2. septembra swjeći Radworska pěstowarnja „Marja Kubašec“, kotraž je w nošerstwje AWO, 60lětne wobstaće. Dźěći a kubła­­rjo přeprošeja wšitkich cyle wutrobnje na dźeń­ wotewrjenych duri, kotryž bu­dźe­ wutoru, 1. septembra, wot 14.30 hodź. Štóž chcył za kulisy wšědneho pedago­giskeho dnja pohladnyć, je tuž do Ra­­dworja lubje witany. Dźěći a sobudźěłaćerjo so na wopyt wjesela.

Schadźowanka subkultury

Protyka (28.08.15)

Freitag, 28. August 2015 geschrieben von:

Pjatk 28.-29.8.  17. nukstock při Nukničanskej skale – festiwal metaloweje hudźby z němskimi a čěskimi kapa­łami

 28.-30.8.  Domizniski swjedźeń w Halštrowje 

  20:00 Swjedźeń swěčkow w Njeswačanskim

   baroknym hrodowym parku

Sobotu 29.8. 15:00 Spěwny swjedźeń w Sowrjecach, mjez druhim    ze Serb­skim muskim chórom Delany

  15:00 Muzejowa rozmołwa w Budyskim muzeju wo wohnj­oškiće a hašenju něhdy

  17:00 Swjedźenske zarjadowanje k 70lětnemu wobstaću Trjebinskeje Domowinskeje skupiny na Šusterec statoku

Njedźelu 30.8. 11:00 Dworowy swjedźeń z kałanjom wěnca pola Krječmarjec w Dubrjenku

  14:00 Wosadny swjedźeń w Chrósćicach z rozžohnowanjom wosadneho fararja Clemensa Hrjehorja

  16:00 Zakónčaca party knižneho lěća 2015 w Kamjenskej słodarni

  17:00 Hudźbno-literarny program Zwjazka serbskich wuměłcow w Budyskim zahrodowym lokalu „Zur Morgensonne“

Wutoru 1.9. 14:30 Dźeń wotewrjenych duri w Radworskej pěstowarni „Marja Kubašec“ składnostnje 60lětneho wobstaća kubłanišća

  16:00 Posedźenje předsydstwa župy „Jan Arnošt Smoler“ w Budyskim Serbskim domje

  16:00 Měrowa demonstracija „Za swět bjez wójny“ na torhoš­ću před Kamjenskej radnicu

Rozhłós (28.08.15)

Freitag, 28. August 2015 geschrieben von:

Njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń

11:15 Rozprawa z Hornjołužiskeho dnja w Praze, mjez druhim što serbska studentka Čecham wuči

12:00 Nabožne wusyłanje

(Tomasz Dawidowski)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo nowym projekće Serbskeho instituta

13:00 Brunica a wuměłstwo –

Karl Vouk

13:30 Nabožne wusyłanje

(Madlena Norbergowa)

13:40 Zbožopřeća

Do kina (27.08.15)

Donnerstag, 27. August 2015 geschrieben von:

27.8.–2.9.2015: Hitman: Agent 47: wšědnje 20 hodź. | pj a so 22:30 hodź. Ricki – Wie Familie so ist: za žony srj 19:45 hodź. Mission Impossible: wšědnje 17 a 19:45 hodź. (nimo srj) | srj 19:30 hodź. Der kleine Rabe Socke 2: wšědnje 14:30 (nimo štw a srj) a 16:15 hodź. | nj 12:45 hodź. Dating Queen: wšědnje 19:30 hodź. (nimo pó a srj) Magic Mike XXL: pj a so 22 hodź. Ostwind 2 – ­Rückkehr nach Kaltenbach: nj 12:45 hodź. Pixels: wšědnje 14:45 hodź. (nimo štw a srj) | nj 12:45 hodź. Rico, Oskar und das Herzgebreche: nj 12:45 hodź. Minions: wšědnje 19:30 hodź. | w 3 D Vacation – Wir sind die Gris­wolds: wšědnje 17 hodź. Fantastic Four: pj a so 22:15 hodź. Kartoffelsalat – Nicht fragen!: pj, so a wu 15 hodź. Die Gärtnerin von Versailles: štw 17 hodź. Jurassic World: wšědnje 17 hodź. (nimo štw a pó)

Kino-ekstra: 8 Namen für die Liebe: pó 17:15 a 20:15 hodź. Camino de Santiago – Eine Reise auf dem Jakobsweg: nj 15 hodź. | pó 14:45 hodź.

Pokiwy (26.08.15)

Mittwoch, 26. August 2015 geschrieben von:

Radźićeljo so zetkaja

Worklecy. Twarske wustawki za nowe ležownosće w Smječkecach budu jedna tema posedźenja Worklečanskeje gmejnskeje rady jutře, štwórtk, w 19.30 hodź. w tamnišej šuli „Michał Hórnik“. Mjez druhim změja radźićeljo wotwažować wo zapodatych stejišćach nošerjow zjawnych zajimow. Dalše ćežišćo budźe druha změna wustawkow k přiměrjenju star­šiskich přinoškow za žłobik, pěstowarnju a hort. Na čole dnjoweho porjada steji spřisahanje wjesnjanosty. Posedźene je zjawne.

Porěča wo twarskich planach

Wěteńca. Tohorunja jutře w 19.30 hodź. zetkaja so čłonojo Njebjelčanskeje gmejnskeje rady, tónraz we Wěteńčanskej Bjedrichec hospodźe. Tam předstaja plany za wutwar puća wot Serbskich Pazlic­ do Miłoćic, při čimž póńdźe pře­dewšěm wo wotbóčku do Wěteńcy. Dale rozprawja Claudia Kilankec wo wuslědkach mjezynarodneje młodźinskeje dźěłarnički. Nimo toho porěča radźićeljo wo nakupje a wo natwarje fotowoltaikoweje připrawy. Tež tele posedźenje je zjawne, wobydlerjo su tuž přeprošeni.

Biblioteka zaso wočini

Pokiwaj (24.08.15)

Montag, 24. August 2015 geschrieben von:

Čitanje z hudźbnym přewodom

Budyšin. Zwjazk serbskich wuměłcow wobdźěli so lětsa znowa ze swójskim zarjadowanjom na Hornjołužiskim dnju. Čitanje z Benom Budarjom budźe njedźelu, 30. awgusta, w 17 hodź. w Budyskim zahrodowym lokalu „Zur Morgensonne“ Při Špitałskich łukach. Jan Cyž za­rja­dowanje­ hudźbnje wobrubi. Zajimcy su wutrobnje přeprošeni!

Wustajeńca podlěšena

Kamjenc. Hišće hač do 24. septembra móža sej zajimcy w Kamjenskej klóšterskej cyrkwi swj. Hany wustajeńcu Susanny Hanus „Verstrickungen“ wobhladać. Tak mjenowana temporarna rumnostna instalacija je wuměłski přinošk k 450lětnemu wobstaću serbskeje cyrkwje swj. Hany, kotraž so dźensa jako sakralny muzej wužiwa.

Wuhódanje dowoloweje křižowki

Freitag, 21. August 2015 geschrieben von:
Šwarna ličba čitarjow Serbskich Nowin měješe w prózdninach chwile dosć, našu dowolowu křižowku ze 6. awgusta wuhódać a nam prawe wuhódanje „Wótcny kraj krasny raj“ připósłać. Z prawych dopisow je redakciska fortuna slědowacych dobyćerjow wulosowała: Nad swójbnym zastupnym lisćikom do Małowjelkowskeho prazwěrjenca smě so dr. Mato Eckert z Worklec wjeselić. Wot Gerata Wornarja w Ludowym nakładnistwje Domowina wudatu knihu „Ze žohnowanjom na puć“ dóstanje Róža Wokowa z Kulowa. A zastupny lisćik do Budyskeho kina připósćelemy swójbje Krječmarjec w Serbskich Pazlicach, Sylwiji Čornakec w Miłoćicach a Feliksej Šěnej w Lejnje.

Towarstwo „Křesćenjo při Bjerwałdskim jězoru“ organizuje wjacore razy wob lěto koncerty, dźěćacy swjedźeń a druhe zarjadowanja. Rady witani su přeco tež požadarjo azyla a druzy wukrajnicy, zo bychu ze swojim přinoškom spěwny wječor wobohaćili. Tak Adriatik Kiptio z Albanskeje njedawno připosłucharjow na miłym wječoru ze swojimi štučkami zahori Foto: Joachim Rjela

Anzeige