Pokiwy (27.11.15)

Freitag, 27. November 2015 geschrieben von:

Přewjedu zaso spěwny swjedźeń

Wojerecy. 19. raz přewjedu spěwni poeća a spěwne skupiny z cyłeje Němskeje we Wojerowskej kulturnej fabrice dźensa a jutře wubědźowanje „Hoyschrecke“. W 21 hodź. so spěwny swjedźeń z hódnoćenjom publikuma zahaji, jutře dopołdnja jón z dźěłarničkami a popołdnju z kofejowym koncertom pokročuja. Wjeršk budźe jutře w 20 hodź., hdyž so sydom wot přihladowarjow a jury wuzwolenych wobdźělnikow wo dobyćerske myto „Hoyschrecke“ wubědźuja.

Na adwentne popołdnjo

Konjecy. Konječenjo a jich hosćo su jutře na dwór towarstwow w Konjecach na adwentne popołdnjo přeprošeni. W 15 hodź. je na žurli zhromadna swačina. Wot 15.30 hodź. zanjese tam Serbski muski chór Delany adwentne a hodowne spěwy kaž tež nowe pěsnje ze swojeho programa. Połhodźinskemu koncertej přizamknjetej so hodowne paslenje a wopyt swjateje Borbory ze swjatym Mikławšom. Wot 16 hodź. budźe bjesada na dworje, hdźež poskića horce wino a pražene kołbaski.

Adwentny koncert RBB

Na swjatoh Mikławša překwapi Serbski ludowy ansambl najmłódšich přihladowarjow ze stawiznu „Překlepana liška“ z pjera Jěwy­-Marje Čornakec w serbskej rěči. Liška bě lochkomyslna a sčini sej ze žorćikom wjelka, mjedwjedźa a dźiwje swinjo za njepřećelow. Nětk ma kopicu dyrdomdejow přetrać. Kak to wuńdźe? Předstajeni budźetej 5. decembra w 16.30 hodź. w Radworskej „Meji“ a 6. decembra w 16 hodź. we Worklečanskim hosćencu „Ke kupowemu hatej“. Foto: SLA/Sandra Stirner

Na adwentne na dohodowne wiki

Freitag, 27. November 2015 geschrieben von:

Po tym zo su so hižo dźensa dopołdnja 632. Wjacławske wiki w Budyšinje zahajili, přeprošeja prěni adwentny kónc tydźenja hnydom na wjacore adwentne wiki­ w blišej a dalše wokolinje. Njedźelu w 14 hodź. wotměja so wone w Njebjelčicach na wjesnym parkowanišću. Po programje pěstowarskich dźěći móža holcy a hólcy rumpodichej swoje přeća přeradźić. Wo ćělne derjeměće postaraja so čłonojo domizniskeho towarstwa.

Hižo jutře, sobotu, wot 10 hodź. budu dohodowne wiki w Njeswačidle. W tym času wotewru wosebitu wustajeńcu historiskich hrajkow w domizniskim muzeju. W rumnosćach zwjazka seniorow móža dźěći poprjančki pjec, w 14 hodź. předstaja zakładni šulerjo swój program na žurli hosćenca. W 15 hodź. chce wjesnjanosta wulki wosušk nakrać. Po wulosowanju hodowneje tombole zaklinči dujerska hudźba.

W susodnym Holešowje přewjedu samsny dźeń wot 9 do 17 hodź. tohorunja małe adwentne wiki, a to w Pěčkec zahrodnistwje. Tam smědźa so wopytowarjo na wosebite poskitki wjeselić. Wawrikec catering změje horce wino, kołbaski a něštožkuli dalše přihotowane.

Protyka (27.11.15)

Freitag, 27. November 2015 geschrieben von:

Pjatk 27.11 19:30 Inscenacija NSLDź „Nic so smjeć“ w Njebjelčanskej „Bjesadźe“

  19:30 Předstajenje chóroweho musicala „Amazing Grace“ we Wojerowskej Łužiskej hali

  21:00 19. spěwny swjedźeń „Hoyschrecke“ we Wojerowskej kulturnej fabrice

Sobotu 28. a 29.11.  Adwentne hornčerske wiki w Hózku 

  10:00 Wotewrjenje wosebiteje hodowneje wustajeńcy w Njeswačanskim domizniskim muzeju

  14:00 14. dohodowny hermank na Ćišćanskim statoku

  14:00 7. awkcija Hornjołužiskeje załožby    za wuměłstwo a kulturu na Wojerowskim hrodźe

  14:30 Kuratorske wodźenje po wosebitej wustajeńcy    „Wuzwolene – Nowonakupjene twórby tworjaceho    wuměłstwa“ w Budyskim Serbskim muzeju

  15:00 Adwentne popołdnjo w Konjecach

  15:00 Běłoruske statne akademiske dźiwadło předstaji    balet „Łuskač“ w Budyskim NSLDź

  15:00 Wotewrjenje hodowneje wustajeńcy w Budyskim měšćanskim muzeju

  19:00 Pišćelowy koncert z Feliksom Brojerom w Budyskej cyrkwi Našeje lubeje knjenje

  19:00 Delnjoserbska schadźowanka w Choćebuzu

  19:45 Wotewrjenje wustajeńcy z wobrazami Marje Kilankoweje w Chróšćanskej putniskej hospodźe

Njedźelu 29.11. 12:00 Wotewrjenje Budyskich Wjacławskich wikow z wyšim měšćanostu

Rozhłós (27.11.15)

Freitag, 27. November 2015 geschrieben von:

Njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń z přehladom powěsćow

11:20 Adwent w serbskej hudźbje

11:45 Adwentne woknješko:

„Pokradnjeny sněh“

12:00 Nabožne wusyłanje

(Beno Jakubaš)

po tym  Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Program za cyłu swójbu live ze Slepjanskeho Serbskeho kulturneho centruma do adwentneho­ koncerta RBB, mjez druhim z powěsćemi a rozprawami

13:30 Nabožne wusyłanje

po tym  Zbožopřeća

Do kina (26.11.15)

Donnerstag, 26. November 2015 geschrieben von:

26.11.–2.12.2015: Bridge of Spies: wšědnje 20 hodź. | pj a so 21:30 hodź. Arlo & Spot: wšědnje 14:15 hodź. (nimo štw, pó a srj) a 19:15 hodź. Arlo & Sport w 3 D: wšědnje 17 hodź. Die Tribute von Panem – Mockingjay 2: wšědnje 14:30 hodź. (nimo štw, pó a srj) a 17:15 hodź. (nimo štw, pj a wu) Die Tribute von Panem – Mockingjay 2 w 3 D: wšědnje 16:15 a 19:15 hodź. (nimo srj) | pj a so 22:15 hodź. Er ist wieder da: pj, so a nj 14:30 hodź. | pj a wu 17.15 hodź. Spectre: wšědnje 16 hodź. (nimo pó) a 19:15 hodź. (nimo pó) | pj a so 22:30 hodź. Fack ju Göhte 2: wu 14:30 hodź. | štw a pj 17.15 hodź. Alles steht Kopf: wšědnje 14 hodź. (nimo štw, pó a srj) | nj 12:15 hodź. Alles steht Kopf w 3 D: nj 12:15 hodź. Im Rausch der Sterne: srj 19:45 hodź. Paranormal Activity: so 22:45 hodź. Hotel Transsilvanien 2 w 3 D: nj 12:15 hodź. Ritter Trenk: nj 12:15 hodź.

Kino-ekstra: Am Ende ein Fest: pó 17:15 a 20:15

Pokiwy (25.11.15)

Mittwoch, 25. November 2015 geschrieben von:

RBB koncertuje do adwenta

Slepo. Jako jara woblubowane wopokazachu so dotal njedźelne koncerty rozhłosoweho sćelaka RBB. Mjeztym hižo jědnaty koncert w tymle rjedźe wotměje so njedźelu, 29. nowembra, w 15 hodź. w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje. W nim tež wuměłcy z Hornjeje Łužicy sobu kaž Gerald Schön, Daniela Hazec, Měrćin Weclich a spěwna skupina Po štyrjoch sobu skutkuja. Hižo do koncerta sćelak RBB přichodnu njedźelu wot 12.30 do 14 hodź. ze Slepoho live wusyła. Wurězki z koncerta budu słyšeć 6. a 13. decembra wot 13 hodź. we wobłuku delnjoserbskeho wusyłanja RBB.

Přehladka wo zymskim sporće

Łaz. Lětuša hodowna wustajeńca we Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja wěnuje so zymskemu sportej za čas dźědow­ a wowkow. Wopytowarjam tam znazornja, kak su něhdy lodohokej hrali, sněhakowali a so smykali. Přehladku wotewru njedźelu, 29. nowembra, w 14.30 hodź. a poskića k tomu kofej a wosušk. Zajimcy su wutrobnje witani.

Adwentnička mjezynarodnje

Pokiwaj (24.11.15)

Dienstag, 24. November 2015 geschrieben von:

Na premjeru prěnički

Budyšin. „Stary dom“ rěka kniha z powědkami Měrćina Wjenka, kotraž změje štwórtk, 26. nowembra, w 19.30 hodź. w Budyskej Smolerjec kniharni premjeru. Prěnička wobsahuje nimo titulneje powědki, z kotrejež awtor wujimki přednjese, powědančka „Muž a wobraz“, „Słonina“ a „Ja, tón tekst“. Wšitcy zajimcy su na knižnu premjeru přeprošeni.

Socialne poradźowanje

Budyšin. Zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Hajko Kozel (Lěwica) poskići štwórtk, 26. nowembra, wot 14 hodź. dalše socialne poradźowanje w Budyskim běrowje Lěwicy na Šulerskej. Zhromadnje z prawiznikom Gregorom Janikom, kiž je w socialnym prawje wosebje wobhonjeny, poradźuje wón nastupajo rozrisanje problemow, kotrež so často w socialnych prašenjach jewja. Zajimcy njech dorěča sej termin pod telefonowym čisłom 0171/ 28 25 494.

Pokiwy (20.11.15)

Freitag, 20. November 2015 geschrieben von:

Barokowy koncert w hrodźe

Huska. W Husce wjesela so wobhospodarjerjo tamnišeho hrodu na to, zo móža tradiciju Hušćanskich hrodowych koncertow dale wjesć a přeprošuja zajimcow sobotu, 21. nowembra, we 18 hodź. na barokowy koncert. Drježdźanska sopranistka Kerstin Doelle a cembalistka Elisabeth Enzmann jón wuhotujetej. Přihotowany změja zarjadowarjo tež wosebity swjatočny meni z třomi jědźemi. Zajimcy měli sej lisćiki za 59 eurow pod telefonowym čisłom 035930/ 55 22 7 skazać.

Na kermušne reje

Konjecy. Tak kaž tydźenja w Radworju změja tutón kónc tydźenja tež w Delanach kermušne reje. Na nje přeprošuje Konječanske blidotenisowe towarstwo młodych a staršich z bliska a daloka sobotu, 21. nowembra, wot 20 hodź. na žurlu Konječanskeho towarstwoweho domu „Delany“.

Kónc tydźenja za swójby

W měrcu dožiwi publikum w NSLDź serbskorěčnu premjeru krucha „Mój wuměrjeny kraj“ Jurja Kocha, dźensa wječor pak maja přihladowarjo składnosć, sej klasikarja z lěta 1977 wo wuhlowej problematice w Budyskim dźiwadle w němskej rěči wobhladać. Inscenacija intendanta Lutza Hillmanna bě w nalěću diskusiju wubudźiła. Foto: SN/Maćij Bulank

Anzeige